นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผงแห้งของระบบนำส่งยารูปแบบอิมัลชันชนิดเกิดขึ้นเองของโคลไตรมาโซลเพื่อใช้เป็นยารับประทาน

Researcher

ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

16 มีนาคม 2552 - 15 มีนาคม 2554

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

240,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย