นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิค lipid matrix

Researcher

วริษฎา ศิลาอ่อน อัมไพพรรณ เชื่อมไธสง วราภรณ์ ศรีสังวาล ประสิทธิชัย พูลผล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กรกฎาคม 2552 - 1 กุมภาพันธ์ 2553

แหล่งงบประมาณ

สวทช.

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย