นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


สถานะโครงการวิจัยที่ส่งเอกสารเคลียเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561

เลขที่ วันที่ หัวหน้าโครงการ ถึง ชื่อโครงการวิจัย งานวิจัย การเงิน กองคลัง  
    รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ คณบดี การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยงจากภาวะ oxidative stress ประจำปี 2555 (330,000)     กองคลัง  
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและจลพลศาสตร์ของการหมักผลิตภัณฑ์น้ำถั่วเหลืองและน้ำถั่วเหลืองหมัก ประจำปี 2548 งานวิจัยตรวจสอบ      
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ ประจำปี 2551 (ปีที่ 1) งานวิจัยตรวจสอบ      
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ ประจำปี 2552 (ปีที่ 2) งานวิจัยตรวจสอบ      
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ ประจำปี 2553 (ปีที่ 3) งานวิจัยตรวจสอบ      
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2550 (ปีที่ 1) งานวิจัยตรวจสอบ      
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2551 (ปีที่ 2) งานวิจัยตรวจสอบ      
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2552 (ปีที่ 3) งานวิจัยตรวจสอบ      
    นายทวนธน บุญลือ คณบดี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในร้านยา งานวิจัย ม.อุบลฯ ตรวจสอบ      
    รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ คณบดี การประเมินผลผลิตของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรหกปี) ในประเทศไทย  งานวิจัยตรวจสอบ