นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์
ยาเหมือนชื่อผลงาน : ฐานข้อมูลยาคู่เหมือน (LASA) สำหรับยาเม็ดและแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
เจ้าของผลงาน : ดร.จินตนา นภาพร ผศ.ธีราพร ชนะกิจ
ข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 266186
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ผศ.ธีราพร ชนะกิจดร.จินตนา นภาพร
 
ยาเหมือนชื่อผลงาน : ฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูล ในประเทศไทย
เจ้าของผลงาน : ดร.จินตนา นภาพร ผศ.ธีราพร ชนะกิจ
ข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 266187
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ผศ.ธีราพร ชนะกิจดร.จินตนา นภาพร
 
ยาเหมือนชื่อผลงาน : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลยาคู่เหมือน(LASA) สำหรับยาเม็ดและแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
เจ้าของผลงาน : ดร.จินตนา นภาพร ผศ.ธีราพร ชนะกิจ
ข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 266175
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ผศ.ธีราพร ชนะกิจดร.จินตนา นภาพร
 
ยาเหมือนชื่อผลงาน : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
เจ้าของผลงาน : ดร.จินตนา นภาพร ผศ.ธีราพร ชนะกิจ
ข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 266176
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ผศ.ธีราพร ชนะกิจดร.จินตนา นภาพร
 
MILชื่อผลงาน : โปรแกรมมัลติมีเดียแบบโต้ตอบ เรื่องการดูแลผู้ป่วย เบาหวานสำหรับบุคลากรการแพทย์ (A Multimedia Interactive Learning (MIL) Program in Diabetes Care for Health Care Professionals)
เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
ข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 259057
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
 
MILชื่อผลงาน : คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
ข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 286002
เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา