นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


นโยบายและแผนดำเนินงาน

นโยบายงานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์

1. กำหนดกรอบและทิศทางงาบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำบริการวิชาการมาบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่บุคลากร ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภายนอกให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการให้บริการวิชาการ

 

แผนการดำเนินงานระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554)

1. ส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู้ความเชี่ยวชาญมาบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน

            - สำรวจความต้องการของชุมชน

2. สร้างระบบจูงใจ และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เพื่อให้อาจารย์สนใจการบริการวิชาการ

            - จัดทำเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการผ่านเว็บไซต์

            - กำหนดอัตราส่วนภาระงานของผู้รับผิดชอบโครงการ

3. จัดให้มีคู่มืองานบริการวิชาการ และมีระบบที่อำนวยความสะดวกต่อการบริการวิชาการ

4. จัดทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการที่สามารถสืบค้น และนำไปใช้ประโยชน์ได้