นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524)

เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 คลิกเพื่อเปิดอ่าน  P61.pdf

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534)

เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)

คลิกเพื่อเปิดอ่าน P135.pdf

 

(สำเนา)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข   (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544

เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3)

คลิกเพื่อเปิดอ่าน P220.pdf

 

(สำเนา)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545

เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4)

คลิกเพื่อเปิดอ่าน P256.pdf

 

(สำเนา)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2547

เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 5)

คลิกเพื่อเปิดอ่าน P284 (1).pdf

 

(สำเนา)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6)

คลิกเพื่อเปิดอ่าน P316 (1).pdf

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ    

 คลิกเพื่อเปิดอ่าน 2.pdf

 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522

เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน

 คลิกเพื่อเปิดอ่าน 3.pdf

สถานที่ติดต่อ:

 

หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ)   

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  34190

 

http://www.phar.ubu.ac.th/water

โทรศัพท์: 045-353644

                045-353645

 

Facebook: