นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2564

1.รายละเอียดโครงการ

 

2.หนังสือขออนุมัติเข้าฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชาโดยไม่ถือเป็นวันลา

 

3.หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2563

ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ

- รายละเอียดโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2562

- ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา

- ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมฯ

- การรับรองหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรม

 

ผู้ดูแลระบบ

- Admin Login