นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2564

1.รายละเอียดโครงการ

2.หนังสือขออนุมัติเข้าฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชาโดยไม่ถือเป็นวันลา

3.หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

 

ผู้ดูแลระบบ

- Admin Login