นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

 

1.

2.

3.

4.

5.

หน่วยการศึกษาต่อเนื่องคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

ตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์

ประกาศสภาเภสัชกรรมเรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนด และรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2558

Update!!!

ประกาศสภาที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เก็บหน่วยกิต

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

1.

2.

3.

4.

การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานเครือข่าย

1.แบบยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

2.