นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร
คู่มืองานบริการวิชาการ
1. คู่มือการบริหารและดำเนินการโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2557) (Please click to open) [372]
2. คู่มือการบริหารและดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและศิลปวัฒนธรรม คณะเภัสชศาสตร์ มหาวิทยา่ลัย (Please click to open) [466]