นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร
เอกสารทุกประเภท
1. แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [372]
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [372]
3. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ/จ้าง สำหรับใช้ในโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [372]
4. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ (Please click to open) [372]
5. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [372]
6. คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [413]
7. แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [420]
8. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [415]
9. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [415]
10. คู่มือการบริหารและดำเนินการโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2557) (Please click to open) [372]
11. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) (Please click to open) [440]
12. คู่มือการบริหารและดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและศิลปวัฒนธรรม คณะเภัสชศาสตร์ มหาวิทยา่ลัย (Please click to open) [466]
13. สถาบันวิัจัยและพัฒนาฯ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ ร่วมโครงการประชุมฯ วันที่ 25-27 ม.ค. 2555 (Please click to open) [404]
14. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ (Please click to open) [409]
15. สำนักวิทยบริการขอเิชิญร่วมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Please click to open) [415]
16. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุม วัคซีนแห่งชาติ (Please click to open) [403]
17. ว.แพทย์ ม.อบ. ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้กับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 5 ก.ค. 2554 (Please click to open) [409]
18. สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุม ปอมท. ปี 2554 (Please click to open) [404]
19. ศจย.ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพครั้งที่ 10 (Please click to open) [405]
20. กรมวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 19 / 2554 (Please click to open) [396]
21. กรมอนามัย ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการร่วมการประชุมฯ (Please click to open) [401]
22. กรมอนามัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพฯ (Please click to open) [399]
23. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่นขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ COPS ครั้งที่ 4 (Please click to open) [401]
24. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (Please click to open) [394]
25. ภาควิชาเคมี วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาิติ Paccon 2012 (Please click to open) [397]
26. คณะเภสัชฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ GMP (Please click to open) [399]
27. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (Please click to open) [411]
28. วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [410]
29. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ TSP 2011ฃ (Please click to open) [404]
30. สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ 2553-2554 (Please click to open) [402]
31. สวรส.ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R (Please click to open) [407]
32. สวรส.ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร (Please click to open) [409]
33. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวรขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (Please click to open) [401]
34. สภากาชาดไทย จ.อุบลฯ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่8 ก.ค. 2554 ณ เภสัชฯ ม.อบ. (Please click to open) [397]
35. กรมควบคุมโรค ขอเชิญร่วมประชุม วันที่ 13-14 ต.ค. 2554 (Please click to open) [398]
36. มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศขอเชิญสมัครนโยบายส่งเสริมสุขภาพ (Please click to open) [399]
37. ไบโอเทค ขอเชิญร่วมการสัมมนา วันที่ 6-8 ก.ค. 2554 (Please click to open) [397]
38. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [399]
39. สนง.กก.อาหารและยา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2554 (Please click to open) [395]
40. สนง.กก.วิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นฯ (Please click to open) [403]
41. โคงรการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (Please click to open) [396]
42. คณะเกษตรศาสตร ม.อบ.ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (Please click to open) [395]
43. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือ ปชส.การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ i-create 2011 ครั่งที่ 5 ในวันที่ 21-23 ก.ค. 2554 ณรร.สวิสโซเทล กทม. (Please click to open) [404]
44. สภาเภสัชกรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพร้านยา ครั้งที่ 1 และสัปดาห์เภสัชกรรม 2554 วันที่ 26 มิ.ย - 2 ก.ค. 2554 (Please click to open) [402]
45. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา วันที่ 17-21 ต.ค. 2554 ณ กทม. (Please click to open) [401]
46. วิทยาลัยเภสัขบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ พัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรม ปี 2554 (Please click to open) [400]
47. สถาบันรหัสสากล ขอเชิญร่วมประชุมรหัสบ่งชี้ยาตามมาตรฐานสากลสำหรับประเทศไทย ในวันที่ 14 มิ.ย 2554 (Please click to open) [395]
48. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ Workshop: Healthy Management for Non-human Primates ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค.54 (Please click to open) [408]
49. ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5 (Please click to open) [395]
50. ขอเิชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 (Please click to open) [394]
51. สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเิชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ (Please click to open) [398]
52. ปชส.ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Please click to open) [396]
53. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง ศาสตร์การพัฒนาความเหลื่อมล้ำในสังคม วันที่ 1 เม.ย 2554 (Please click to open) [401]
54. ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Long-Term Preservation and Mangement of Microbiat Resources with Agriculution Importance วันที่ 23-27 พ.ค. 2554 (Please click to open) [402]
55. ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมประชุม The IFSCC 2011 วันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2554 (Please click to open) [394]
56. สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง การวัดคุณภาพบัณฑิต วันที่ 22 เม.ย. 2554 ณ กทม. (Please click to open) [391]
57. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมประชุมเรื่อง อนาคตระบบสุขภาพไทย กับบทบาทของเภสัชกร วันที่ 22-23 เม.ย 2554 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กทม. (Please click to open) [388]
58. HITAP ขอเชิญร่วมการอบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 7 วันที่ 4-8 ก.ค. 2554 (Please click to open) [393]
59. ขอเชิญชวนส่ง Nomination (Please click to open) [384]
60. ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 96 ปี (Please click to open) [387]
61. มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ (Please click to open) [391]
62. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมขอเชิญร่วมสัมมนา (Please click to open) [404]
63. เภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลีนิก ครั้งทีี่6/2554 (Please click to open) [395]
64. เภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 28-29 เม.ย 2554 (Please click to open) [386]
65. สนง.นโยบายและแผนฯ ขอเชิญร่วมประุชุมเผยแพร่และผสานวิธีการเข้าถึงการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ วันที่ 24 ก.พ 2554 (Please click to open) [391]
66. ขอเชิญ่ร่วมฝึกอบรม (Please click to open) [413]
67. สำนักวิทยบริการ ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันแห่งสติ วันที่ 19 ม.ค. 2554 (Please click to open) [390]
68. คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ. ขอเชิญร่วมอบรมบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล (Please click to open) [394]
69. สถาบันพระราชชนกขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ วิธีปฏิบัติงานที่ดี Good Practice (Please click to open) [390]
70. ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2554 หัวข้อ อนาคตชนบทไทยฯ (Please click to open) [389]
71. สำนักงานคณะกรรมการยวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรวิจัยเชิืงปริมาณแบบสหวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2554 (Please click to open) [387]
72. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางเกษตรฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ (Please click to open) [392]
73. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรม (Please click to open) [398]
74. สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 4 ในวันที่ 19-21 ม.ค. 2554 (Please click to open) [391]
75. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรม (Please click to open) [388]
76. คณะศิลปประยุกต์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติฯ วันที่ 9-10 กพ. 2554 (Please click to open) [388]
77. ที่ประชุม ปขมท. ขอเชิญประชุมวิชาการ 2554 ในวันที่ 20-21 ม.ค 2553 ณ ม.ราม (Please click to open) [389]
78. สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone:PHase 34-36 (Please click to open) [386]
79. คณะเภสัชฯ ม.รังสิต ขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 วันที่ 27-28 ม.ค. 2553 (Please click to open) [384]
80. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม Going Golbal Conferrence (Please click to open) [385]
81. วิทยาลัยบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรผู้มีความรุ้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ปี 2554 (Please click to open) [390]
82. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 1/2553 (Please click to open) [389]
83. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่นขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี (Please click to open) [393]
84. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมโครงการวิชาการ ฯวันที่ 28-29 เม.ย 2554 (Please click to open) [390]
85. ฝ่ายเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ UBU Photo Camp (Please click to open) [397]
86. ขอให้พิจารณามอบหมายบุคคลเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง ทิศทางการศึกษไทย:เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 (Please click to open) [393]
87. สมุนไพรในพิกัดเทียน ตอนที่ 2 เทียนแดง (ปักษ์แรก ตุลาคม 2553) (Please click to open) [405]
88. สมุนไพรในพิกัดเทียน ตอนที่ 1 เทียนดำ (ปักษ์หลัง กันยายน 2553) (Please click to open) [421]
89. บัว สมุนไพรในตำรับยาหอม ตอนที่2 บัวเผื่อนและบัวขม (ปักษ์แรก กันยายน 2553) (Please click to open) [409]
90. บัวสมุนไพรในตำรับยาหอม ตอนที่1 บัวหลวง (ปักษ์หลัง สิงหาคม 2553) (Please click to open) [416]
91. มะลิ ดอกไม้เป็นยา (ปักษ์แรก สิงหาคม 2553) (Please click to open) [412]
92. เกลือในสูตรตำรับยา (ปักษ์หลัง กรกฎาคม 2553) (Please click to open) [2063]
93. ปลาไหลเผือก สมุนไพรไทยที่ไม่ควรมองข้าม (ปักษ์แรกกรกฎาคม 2553) (Please click to open) [408]
94. กระวาน ไม้หอมคู่ครัวคู่บ้าน (ปักษ์หลัง มิถุนายน 2553) (Please click to open) [409]
95. สีเสียด สมุนไพรแก้ท้องร่วง (ปักษ์แรก มิถุนายน 2553) (Please click to open) [871]
96. อบเชย (ปักษ์หลังพฤษภาคม 2553) (Please click to open) [407]
97. พิกุล ดอกไม้ในยาไทย (ปักษ์แรกพฤษภาคม 2553) (Please click to open) [411]
98. ยาในตำรับ ที่มาจากยาในตำนาน (ปักษ์หลัง เมษายน 2553) (Please click to open) [519]
99. ยาสมุนไพร ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ปักษ์แรก เมษายน 2553) (Please click to open) [426]
100. สมุนไพรไม้ริมรั้ว (ปักษ์หลัง มีนาคม 2553) (Please click to open) [408]
101. หญ้าเทวดา (ปักษ์แรก มีนาคม 2553) (Please click to open) [410]
102. กระเจี๊ยบแดง (ปักษ์ หลังกุมภาพันธ์ 2553) (Please click to open) [467]
103. สมุนไพรไทยในการทับหม้อเกลือ (ปักษ์แรกกุมภาพันธ์ 2553) (Please click to open) [411]
104. ขิง สมุนไพรในครัวเรือน (ปักษ์หลัง มกราคม 2553) (Please click to open) [1542]
105. เห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปี (ปักษ์แรก มกราคม 2553) (Please click to open) [413]
106. ขมเป็นยาตอนที่ 1 บอระเพ็ด (ปักษ์หลัง ธันวาคม 2552) (Please click to open) [417]
107. ส้มเสี้ยว (ปักษ์แรก ธันวาคม 2552) (Please click to open) [413]
108. โสม ความจริงในความเชื่อเรื่องยาอายุวัฒนะ (ปักษ์หลังพฤศจิกายน 2552) (Please click to open) [406]
109. ต้นสาลาะลังกา ไม่ใช่ต้นไม้ในพุทธประวัติ (ปักษ์แรก พฤศจิกายน 2552) (Please click to open) [465]
110. กลอย พืชที่น่าสนใจ (ปักษ์หลัง ตุลาคม 2552) (Please click to open) [493]
111. มะรุม ผักพื้นบ้านมหัศจรรย์ (ปักษ์แรก ตุลาคม 2552) (Please click to open) [415]
112. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง Scientific Procedures on Animals and Quality Reporting (Please click to open) [391]
113. สมาคมโภชนาการบำบัดนานาชาติ ขอเชิญประชุม วันที่ 5-9 มิ.ย.2554 ณ กทม. (Please click to open) [388]
114. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2554 (Please click to open) [388]
115. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมฝึกอบรมฯ (Please click to open) [401]
116. คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมโครงการสอบ TOEFL (Please click to open) [401]
117. คณะพยาบาล ม.อบ.ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สัมผัสกาย คลายปวดด้วยนวดไทย (Please click to open) [391]
118. คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Systematic Review (Please click to open) [387]
119. เภสัชกรรมสมาคมขอเชิญร่วมการประชุมสมาพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย 2010 (Please click to open) [386]
120. บ.ฮอลลีวู๊ด ขอเชิญร่วมงานสัมมนากล้องจุลทัศน์ฯ (Please click to open) [408]
121. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอ ปชส.การประชุม บทบาทของเภสัชกรในการบรรเทาปวด (Please click to open) [388]
122. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย วันที่ 24-26 พ.ย 2553 (Please click to open) [386]
123. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการอบรมและขอ ปชส. วันปิยมหาราชรำลึก (Please click to open) [388]
124. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมเสนอผลงานวิชาการพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 3 วันที่ 25-26 พ.ย 2553 ณ จ.นนทบุรี (Please click to open) [396]
125. บ.เอ็น.ซี.ซี.ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการทุจริต ครั้งที่ 14 (Please click to open) [392]
126. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเืพื่อสังคม ขอเชิญร่วมฝึกอบรม (Please click to open) [402]
127. สถาบันวิจัยวิิทยาศาสตร์ฯแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญร่วมฝึกอบรม (Please click to open) [388]
128. สนง.สสจ.อุบลฯ ขอเชิญร่วมประชุมฯ วันที่ 20-21 ก.ย 2553 (Please click to open) [392]
129. เภสัชฯจุฬาฯ ขอเชฺิญประชุมฯ (Please click to open) [389]
130. ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [392]
131. ม.วลัยลักษณ์ (Please click to open) [390]
132. ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการ วันที 20 ก.ย 2553 (Please click to open) [384]
133. ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประเด็น ฅน ค้า ข้าว ในลุ่มน้ำโขง" ในวันที่ 23-25 ธ.ค.2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [392]
134. ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ "มาทำความรู้จักกับการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" วันที่ 23 ก.ย.53 เวลา 09.00-13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [383]
135. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ วันที่ 13-15 ต.ค. 2553 ณ จ.นนทบุรี (Please click to open) [388]
136. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย (Please click to open) [396]
137. สนง.สาธารณสุขเขต 13 ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการสมุนไพร วันที่ 13 ก.ย 2553 ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (Please click to open) [387]
138. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมฯ วันที่ 13-15 ต.ค. 2553 ณ จ.นนทบุรี (Please click to open) [386]
139. ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ปี 2554 วันที่ 27-29 ม.ค 2554 ณ จ.ขอนแก่น (Please click to open) [385]
140. ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Please click to open) [388]
141. ที่ประชุม ACEM ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาิติ วันที่ 15-18 ธ.ค 2553 (Please click to open) [389]
142. สนง.เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอ ปชส. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 18 (Please click to open) [389]
143. ม.สารคามฯ ขอ ปชส. โคงรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติ รุ่นที่ 1 (Please click to open) [389]
144. เภสัชฯ ม.บูรพา (Please click to open) [388]
145. สมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ นาโนไทยแลนด์ 2010 วันที่ 18-20 พ.ย 2553 ณ สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [387]
146. สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 ในวันที่ 26-30 ส.ค 2553 ณ เซ็นทรัลเวิล กทม. (Please click to open) [389]
147. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน (Please click to open) [386]
148. ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและสัมมนา Trade Exhibition & Seminar on Laboratory Animal Facilities 2010 (Please click to open) [388]
149. สำนักบริหารการสาธารณสุข ขอเชิญร่วมประชุม (Please click to open) [399]
150. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ลาดกระบัง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาตฯ (Please click to open) [389]
151. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [387]
152. คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [393]
153. คณะเทคนิคการแพทย์? ม (Please click to open) [394]
154. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 18 ปี 2553 (Please click to open) [389]
155. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการสร้าง แบบสอบถาม ทีมีคุณภาพ วันที่ 18-20 ส.ค 2553 ณ จ.นนทบุรี (Please click to open) [387]
156. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ RGJ Seminar Series LXXV (Please click to open) [396]
157. สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ APSN 2010 (Please click to open) [392]
158. เภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการ (Please click to open) [384]
159. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการ COPS ครั้งที่ 3 (Please click to open) [392]
160. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiovascilar Diseases ครั้งที่ 2 (Please click to open) [389]
161. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น 3 หลักสูตร (Please click to open) [391]
162. เภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISPOR 4 Asia-Pacific วันที่ 5-7 ก.ย 2553 ณ จ.ภูเก็ต (Please click to open) [387]
163. สำนักวิจัย สถาบันวิจัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนักวิจัย ปี 2553 วันที่ 6 ส.ค .2553 (Please click to open) [386]
164. สำนักวิจัย สถาบันบัณ (Please click to open) [395]
165. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการราชภัฎวิชาการเฉลิมพระเกียรติและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 (Please click to open) [390]
166. ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554 (Please click to open) [388]
167. สนง.กก.อาหารและยา ขอแจ้งเลื่อนประชุมวิชาการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2553 เป็น 28-29 มิ.ย. 2553 ณ รร.อิมพีเรียล กทม. (Please click to open) [385]
168. คณะ้เภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการ วันที่ 28-30 ก.ค. 2553 เรื่อง การรู้เท่าทันขบวนการผลิตอาหารและภาชนะที่บรรจุอาหาร (Please click to open) [393]
169. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ FAPA ครั้งที่ 23 ภายในวันที่ 5-8 พ.ค. 2553 ณ ประเทศใต้หวัน (Please click to open) [390]
170. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติฯ วันที่ 17-23 ต.ค 2553 ณ จ.ภูเก็ต (Please click to open) [394]
171. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ วันที่ 15-16 ก.ค. 2553 (Please click to open) [386]
172. เลื่อนกำหนดการจัดประชุม U.S.Thai Pharmacy Consortium 2010 (Please click to open) [387]
173. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ขอเชิญฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนฯ (Please click to open) [386]
174. สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพพึ่งตนเองตามวิธีพุทธ ในวันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 2553 (Please click to open) [382]
175. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 8 ก.ค.53 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร (Please click to open) [388]
176. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังประชาสัมพันธ์การดำเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (IBC) (Please click to open) [402]
177. ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อจัดแสดงในงานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 4 (Please click to open) [395]
178. ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 4 (Please click to open) [394]
179. ฝ่ายเทคโนโลยี สำนักวิทยาบริการขอแจ้งการดำเนินโครงการ (Please click to open) [394]
180. ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมฯ ขอเชิญร่วมอบรม ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ วันที่ 19 มิ.ย.2553 ณ จ.อุบลฯ (Please click to open) [395]
181. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือศิลปากร วันที่ 19-21 ม.ค. 2554 (Please click to open) [392]
182. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมเรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชเคมี 3 ฯ วันที่ 29-30 ก.ค. 2553 (Please click to open) [392]
183. วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.อบ.ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วันที่ 24 มิ.ย 2553 เวลา 13.00-16.00 น. (Please click to open) [391]
184. ที่ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ วันที่ 26-28 ต.ค. 2553 ณ ศูนย์ไบเทค กทม. (Please click to open) [393]
185. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 3-7 พ.ค. 2553 ณ โรงแรมดิเอ็มพรส (Please click to open) [385]
186. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ (Please click to open) [396]
187. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 3-7 พ.ค. 2553 ณ โรงแรมดิเอ็มพรส (Please click to open) [388]
188. โปสการ์ด งานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ U.S. Thai Pharmacy Consotium 2010 (Please click to open) [387]
189. ม.สุรนารี ขอเชิญร่วมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 24-30 ก.ค. 2553 (Please click to open) [386]
190. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Thai Fruit-Functional Fruit วันที่ 12-16 พ.ย 2553 ณ ม.มหิดล (Please click to open) [388]
191. ม.ขอนแก่นขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการฯ (Please click to open) [387]
192. คณะเ้ภสัชฯ ม.สงขลาฯขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy วันที่ 5-9 เม.ย 2553 ณ โรงแรมเดอะทวิน กทม. (Please click to open) [390]
193. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนางานวิจัยประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยในเวชสำอาง วันที่ 1-2 เม.ย. 2553 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. (Please click to open) [390]
194. ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2553 (Please click to open) [392]
195. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง เข้าใจระบบยา ครั้งที่ วันที่ 29-30 มี.ค. 2553 (Please click to open) [386]
196. สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ Rexearch Zone : Phase 11-20 (Please click to open) [390]
197. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาิติ U.S.Thai Pharmacy Consortium 2010 วันที่ 23-25 มิ.ย 2553 ณ จ.ภูเก็ต (Please click to open) [391]
198. สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ขอเชิญอบรม วันที่ 22-25 มี.ค 2553 ณ กทม. (Please click to open) [387]
199. คณะเภสัขฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประุชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับเภสัชกร วันที่ 24-28 พ.ค. 2553 ณ รร.เอเชีย กทม. (Please click to open) [386]
200. ชมรมเครือข่ายวิจัย รพ.เขตภาคเหนือ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ RNNRHS Applied Applied Medical Statistics Series Seriesฯ (Please click to open) [402]
201. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทหารลาดกระบัง ขอ ปชส. ประชุมนานาชาติ วันที่ 4-6 ต.ค. 2553 ณ จ.ชลบุรี (Please click to open) [388]
202. คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอ ปชส.โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Please click to open) [386]
203. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตร ม.อบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรื่อง การเรียนรู้เคลื่อนที่ ของ ม.อบ. (Please click to open) [386]
204. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการร่วมประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 2 จามจุรีวิชาการ 53 วันที่ 30-31 มี.ค. 2553 (Please click to open) [388]
205. ม.รังสิต ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเภสัชฯ ครั้งที่ 8 เรื่องมิติใหม่ของการใช้ยาในโรคติดเชื้อ วันที่ 25-26 ก.พ. 2553 (Please click to open) [405]
206. ม.สุรนารี ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีระดับแนวหน้าทางด้านเชลล์ต้นกำเนิด วันที่ 22-26 มี.ค. 2553 (Please click to open) [388]
207. เภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2553 ในวันที่ 29 มี.ค. - 2 เม.ย 2553 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [385]
208. เภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่องอาวุธทำลายล้างสูง วันที่ 19 มี.ค. 2553 ณ อาคารเทพรัตน์ (Please click to open) [394]
209. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 10 เรือง เภสัชวิทยาของยาใหม่ ในวันที่ 22-23 เม.ย 2553 ณ อาคารเทพรัตน์ (Please click to open) [403]
210. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ฯ วันที่ 6-7 พ.ค. 2553 ณ โรงแรมนาราย กทม. (Please click to open) [387]
211. เภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง อาวุธทำลายล้างสูง ฯ วันที่ 19 มี.ค. 2553 (Please click to open) [389]
212. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ขอ ปชส. งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 วันที่ 7 มี.ค. 2553 ณ ไบเทคบางนา กทม. (Please click to open) [397]
213. ขอ ปชส.ร่วมงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ม.อุบลฯ ปี 2553 (Please click to open) [387]
214. ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ ขอเชิญร่วมอบรมฯ (Please click to open) [390]
215. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 15-19 มี.ค. 2553 (Please click to open) [385]
216. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ วันที่ 8 กพ.2553 (Please click to open) [388]
217. สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ (สวทช.) ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 29-31 มี.ค. 2553 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Please click to open) [392]
218. ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2553 (Please click to open) [388]
219. สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง Pathogen and Animal Toxin Act:B.E. 2525 ฯ วันที่ 25-26 ก.พ. 2553 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม (Please click to open) [388]
220. การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นขอรับรางวัลปี 2554 (Please click to open) [389]
221. ปชส.การประชุม IAEA Annual Conference ครั้งที่ 36 (Please click to open) [387]
222. สนง.วิจัยแห่งชาติแจ้งการเสนอโครงการเืพือขอรับการสนับสนุนตามโครงการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตจากการวิจัยและส่งิประดิษฐ์ (Please click to open) [385]
223. ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมชาการทาง สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 24 (Please click to open) [390]
224. ขอ ปชส. การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา ครั้งที่ 32 ในวันที่ 25-26 มี.ค. 2553 ณ ม.ธรรมศาสตร์ (Please click to open) [387]
225. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย ประจำปี พ.ศ.2553 (Please click to open) [386]
226. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการด้านสูงวัย และผู้สุงอายุ วันที่ 9-12 ก.พ. 2553 ณ จุฬาฯ (Please click to open) [388]
227. สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมโครงการเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา วันที่ 11-29 ม.ค. 2553 (Please click to open) [386]
228. สำนักงานสภา ม.อบ.ขอเชิญร่วมประชุม ปขมท. ปี งปม. 2553 วันที่ 11-12 ก.พ.2553 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล (Please click to open) [385]
229. ภาควิชาสรีรวิทยา ศิริราช ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประสาทวิทยาศาสตร์ วันที่ 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 2553 ณ ศิริราช (Please click to open) [383]
230. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 มี.ค. - 1 เม.ย 2553 ณ กทม. (Please click to open) [387]
231. สำนักงานแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ"การนำโฮมีโอพาธีย์ไปใช้เพื่อการรักษา" วันที่ 29-30 ม.ค. 2553 ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี (Please click to open) [388]
232. มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมงานประชุึมวิชาการนานาชาติ ปี 2553 ในหัวข้อ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-23 ม.ค. 2553 (Please click to open) [387]
233. สนง.กก.วิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง วช.เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ วันที่ 21-22 ม.ค. 2553 สมัครก่อน 11 ม.ค. 2553 (Please click to open) [382]
234. ขอเชิญเข้าร่วม เวทีนำเสนอผลการวิจัยชุดการศึกษากับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Please click to open) [394]
235. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย (Please click to open) [387]
236. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และขอ ปชส. ในวันที่ 18-21 ม.ค. 2553 (Please click to open) [392]
237. วิทยาลัยบำบัดแห่งชาติไทย สภาเภสัชกรรม ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้ัมีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ปี 2553 วันที่ 1-31 ธ.ค 2552 (Please click to open) [391]
238. คณะเภสัชฯ ม.สารคามฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The 2 International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 ในวันที่ 13-14 ก.พ. 2553 ณ ม.สารคามฯ (Please click to open) [387]
239. ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพือความปบลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุ์วิศวกรรม วันที่ 17-18 ธ.ค. 2552 ณ อาคารไบโอเทค กทม. (Please click to open) [388]
240. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่นขอเชิญร่วมประัชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 96 ปี วันที่ 8 ธ.ค. 2552 ณ เภสัชฯ จุฬา ฯ (Please click to open) [384]
241. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่นขอเชิญร่วมประัชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 96 ปี วันที่ 8 ธ.ค. 2552 ณ เภสัชฯ จุฬา ฯ (Please click to open) [393]
242. คณะเภสัชฯ ม.สยาม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้่งที่ 2 วันที่ 22 ม.ค. 2553 (Please click to open) [386]
243. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน วันที่ 3-4 ธ.ค. 2552 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [395]
244. คณะเภสัชฯม.ศิลปากร ขอเิชิญร่วมโครงการประชุม การบริหารงานบริการสุขภาพ วันที่ 21-25 ธ.ค. 2552 (Please click to open) [380]
245. คณะเภสัชฯม.ศิลปากร (Please click to open) [391]
246. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 ธ.ค. 2552 (Please click to open) [387]
247. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอ ปชส. การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสาธารณสุข ฯ วันที่ 14-25 ธ.ค. 2552 (Please click to open) [383]
248. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 17-18 ธ.ค 2552 ณ โรงแรมเซ็นจูลี่ กทม. (Please click to open) [392]
249. สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ วันที่ 10 พ.ย 2552 (Please click to open) [389]
250. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอ ปชส.โครงการฝึกอบรม (Please click to open) [398]
251. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยขอเเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมประชุม เภสัชกรรมแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 27-28 พ.ย 2552 ณ ไบเทค กทม. (Please click to open) [385]
252. สมาคมสถานการณ์จำลองฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการและเสนอผลงานวิชาการปะจำปี ครั้งที่ 2 (Please click to open) [387]
253. สนง.กก.แห่งชาติเพื่อการพัฒนางานเลี้ยงสัตว์ฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์และร่วมร่าง พรบ.เลี้ยงสัตว์ (Please click to open) [385]
254. สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Please click to open) [385]
255. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมรับการฝึกอบรม (Please click to open) [393]
256. คณะเภสัชฯจุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 4 ธ.ค. 2552 ณเ เภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [407]
257. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISPOR 4 วันที่ 5-7 ก.ย 2553 ณ จ.ภูเก็ต (Please click to open) [385]
258. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์และร่วมร่างพระราชบัญญัติการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ..... (Please click to open) [386]
259. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญเ้สนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ นานาชาติ วันที่ 6-8 พ.ย. 2552 ณ จ.ภูเก็ต (Please click to open) [390]
260. บ.เซเรบอส ประเทศไทย ขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 12-13 พ.ย. 2552 (Please click to open) [387]
261. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ (Please click to open) [395]
262. บ.เซเรบอส ประเทศไทย ขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 12-13 พ.ย. 2552 (Please click to open) [385]
263. คณะสัตวแพทย์ฯ ม.มหิดล ขอเรียนเชิญร่วมประุชุมวิชาการประจำปี วันที่ 15-16 ต.ค. 2552 (Please click to open) [385]
264. เภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ (Please click to open) [389]
265. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญรว่มประชุม เภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 27-28 พ.ย 2552 ณ กทม. (Please click to open) [389]
266. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I วันที่ 5-9 ต.ค. 2552 ณ จ.กระบี่่ (Please click to open) [388]
267. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( รายละเอียดติดต่อที่งานธุรการ ) (Please click to open) [392]
268. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา การจัดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะวิกฤต วันที่ 24-25 ก.ย. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [386]
269. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเิชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ก้าวหน้าอย่างไร ภายใต้ระบบแท่งในสถาบันอุดมศึักษาหรือการเป็น ม.ในกำกับ วันที่ 2-3 พ.ย. 2552 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [390]
270. นำเสนอผลงานวิชาการ และวิพากษ์ผลงานวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 14-15 พ.ย 2552 ณ เขื่อนสิรินธร (Please click to open) [395]
271. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอ ปชส. การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 12-23 ต.ค. 2552 (Please click to open) [385]
272. สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเ้ชิญร่วมเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น วันนักประดิษฐ์ (Please click to open) [390]
273. สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมหังการบรรยายธรรม ธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตในการทำงาน วันที่ 4 ก.ย 2552 (Please click to open) [385]
274. สนง.วิจัยแห่งชาติ ขอเ้ชิญร่วมสัมมนาเรื่อง วช.เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ วันที่ 28-29 ก.ย 2552 ณ มิราเคิล กททม. (Please click to open) [390]
275. ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่นน้ำโขง ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ วันที่ 19-20 พ.ย. 2552 (Please click to open) [389]
276. ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2552: วิเทศสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนในปี 2558 วันที่ 14-16 ต.ค. 2552 ณ ม.เกษตร (Please click to open) [386]
277. ไบโอเทค ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง International Bio Business Partnering Forum วันที่ 23 ก.ย. 2552 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ กร (Please click to open) [387]
278. ไบโอเทค ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง International Bio Business Partnering Forum วันที่ 23 ก.ย. 2552 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ กร (Please click to open) [393]
279. ไบ (Please click to open) [395]
280. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง เสวนาจริยธรรมสำหรับนักศึกษา วันที่ 9 ก.ย 2552 (Please click to open) [386]
281. คณะรัฐศาสตร์ ม.อบ.ขอ ปชส.งานเสวนาทางวิชาการและการส่งเรียงความเข้าประกวด วันที่ 16 ก.ย 2552 (Please click to open) [386]
282. คณะเกษตรศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมฝึกอบรมการเลี้ยงเนื้อเยี้อกล้่วยไม้ วันที่ 29-30 ส.ค. 2552 (Please click to open) [382]
283. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่อง Advanced Science and Education in Japan ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009) ในวันที่ 29 ส.ค. 2552 ณ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม. (Please click to open) [387]
284. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552 วันที่ 10 ก.ย 2552 (Please click to open) [395]
285. สนง.กก.อาหารและยา ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเ้ข้าร่วมประชุมสัมมนา การจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในภาวะวิกฤต วันที่ 24-25 ก.ย 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [386]
286. สนง.คณะกรรรมการอาหารและยา ขอเชิญส่งผลงานวิชาการร่วมประชุมสัมมนา การจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะวิกฤต วันที่ 24-25 ก.ย 2552 (Please click to open) [403]
287. คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ขอ ปชส.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 3-4 ก.ย 2552 (Please click to open) [394]
288. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญประชุมวิชาการ (Please click to open) [391]
289. ฝ่ายหอสมุด ขอ ปชส. อบรมการรู้สารสนเทศ วันที่ 3 ส.ค - 11 ก.ย 2552 (Please click to open) [386]
290. ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อระบาดใหม่ จ.ขอนแก่น เรื่อง การยกเว้นค่าลงทะเบียนการอบรมเรื่อง เทคนิคการโคลนนิ่งระดับโมเลกุล วันที่ 3-4 ก.ย 2552 ณ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [398]
291. คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การประชุมเครือข่ายและนำเสนอผลงานทางวิชาการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้นลุ่มน้ำโขงฯ วันที่ 27-28 ส.ค. 2552 (Please click to open) [405]
292. ที่ประชุม ปอมท. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง วันที่ 20-21 ส.ค 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. (Please click to open) [393]
293. รพ.สุรินทร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการศัลยแพทย์นานาชาติ วันที่ 12-14 ส.ค 2552 ณ รพ.สุรินทร์ (Please click to open) [391]
294. ไบโอเทค ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 6-7 ส.ค 2552 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี (Please click to open) [392]
295. ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Implantable and Wearable Bionics and Other Tall Research Tales in Biomedical Engineering วันที่ 14 ส.ค 2552 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [385]
296. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ" (Thailand Research Expo 2009) (Please click to open) [390]
297. เชิญร่วมการสัมมนา The Key to Success: Strategic Management of Intellectual Property Asset (Please click to open) [390]
298. ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง "เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย" วันที่ 24 ก.ค.52 เวลา 13.00-15.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [391]
299. ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา "นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร...กลุ่มอีสานใต้" วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 (Please click to open) [387]
300. ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "การพัฒนาชนบทที่ยึ่งยืน ครั้งที่ 2" (Please click to open) [385]
301. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี (Please click to open) [385]
302. สำนักงานสภาอาจารย์ ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนผลงานสำหรับข้าราชการยุคใหม่ ฯ วันที่ 9-11 ส.ค. 2552 (Please click to open) [405]
303. ศูนย์วิจัยควบคุมยาสูบ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 ส.ค. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ กทม. (Please click to open) [391]
304. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและการทำผลงงานทางวิชาการ สายสนับสนุน วันที่่ 26-28 ส.ค. 2552 (Please click to open) [387]
305. สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงนโยบาย เรื่อง ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจไทย วันที่ 24-27 ก.ค. 2552 (Please click to open) [389]
306. ม.สารคามฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิัจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 10-11 ก.ย 2552 (Please click to open) [402]
307. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 7-9 ธ.ค. 2552 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (Please click to open) [386]
308. ม.เทคโนโลยีพระจองเกล้าฯ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมคอมฯ ปี งปม. 2552 (Please click to open) [395]
309. สำนักพัฒนาระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญสมัครร่วมประชุม (Please click to open) [392]
310. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการโคลนนิ่งระดับโมเลกุล วันที 2-4 ก.ย. 2552 ณ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [389]
311. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันทีี 27-29 ก.ค. 2552 (Please click to open) [386]
312. หนังสือจากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประกวดแผนการตลาด โครการประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 4 (Please click to open) [387]
313. ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ "การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 5" (Please click to open) [387]
314. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือส่วนบนฐานความรู้ (Please click to open) [388]
315. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนา cluster การวิจัยและหัวข้อการวิจัย (Please click to open) [396]
316. ขยายเวลาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 (Please click to open) [388]
317. ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 (Please click to open) [399]
318. ศูนย์ ไบโอเทค ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง A Cutting-edge Concept to Wellness - Astaxanthin วันที 17 ก.ค. 2552 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล กทม. (Please click to open) [388]
319. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ สัปดาห์นิทรรศการภาพถ่ายจังหวัดอุบลราชธานี : มองน้ำโขงผ่านคมเลนส์ (Please click to open) [389]
320. สนง.พัฒนางานวิจัย รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอ ปชส.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่29 มิ.ย 25552 (Please click to open) [392]
321. สนง.พัฒนางานวิจัย รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอ ปชส. (Please click to open) [394]
322. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักวิจัย ขอเชิญร่วมประชุมนำเสนอบทความในการประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552 วันที่ 10 ก.ย 2552 (Please click to open) [389]
323. ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมสัมมนวิชาการเรื่อง การประยุกต์ใช้สเต็มเซลล์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ 25-26 มิ.ย 2552 (Please click to open) [390]
324. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอ ปชส. บุคลากรร่วมประชุม โครงการสัปดาห์เภสัชวิชาการ วันที่ 24-26 มิ.ย 2552 (Please click to open) [391]
325. คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญฝึกโยคะ สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (Please click to open) [392]
326. ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 (Please click to open) [385]
327. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ชีวสมมูล : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ Bioequivalence : Regulatory and Practical Aspects วันที่ 22-23 มิ.ย 2552 ณ อาคารเทพรัตน์ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 10 มิ.ย 2552 (Please click to open) [426]
328. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ วิกฤติสุขภาพและจุดเปลี่ยน วันที่17-19 ส.ค. 2552 ณ โรงแรมเมโทร จ.ภูเก็ต (Please click to open) [401]
329. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 ส.ค. 2552 ณ รพ.ราชวิธี (Please click to open) [389]
330. สนง.กก.อาหารและยาร่วมกับสมาคมไทยอุตสาหกรรมจัดสัมมนาเรื่อง Qualification วันที่ 12-13 พ.ค. 2552 และ 3-4 มิ.ย. 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. (Please click to open) [393]
331. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุม การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) ครั้งที่ 8 เป็น วันที่ 20-21 พ.ค. 2552 (Please click to open) [387]
332. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุม การพัฒนาหลักเกณ (Please click to open) [392]
333. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินักเศษรฐศาสตร์ ครั้งที่ 5 (Please click to open) [393]
334. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญร่วมฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2552 (Please click to open) [389]
335. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่ืวมฝึกอบรมระยะสั้นฯ รุ่นที่ 5 (Please click to open) [389]
336. ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ (ไบโอเทค) ขอเชิญร่วมงานฝึกอบรม วันที่ 18-19 พ.ค. 2552 (Please click to open) [392]
337. เภสัชฯ ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรหน่วยประสานงานฝึกงานฯ วันที่ 28-29 พ.ค. 2552 ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลก (Please click to open) [393]
338. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 15-19 มิ.ย 2552 ณ ราชาออคิด จ.ขอนแก่น (Please click to open) [386]
339. สนง.อาหารและยาขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการเฝ้าระวังความปลอดภัยถ้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2552 วันที่ 1-2 ก.ค. 2552 (Please click to open) [402]
340. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ ม.เกษตรขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ วันที่ 7-16 พย 2552 ณ รร.อมารี วอเตอร์เกท กทม. (Please click to open) [391]
341. คณะแพทย์ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต (Please click to open) [395]
342. บ.ไบ (Please click to open) [392]
343. วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดลขอเชิญประุชุมวิชาการนานาชาติฯ (Please click to open) [392]
344. เภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [386]
345. กรมควบคุมโรค ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ วันที่ 18-22 พ.ค. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [392]
346. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ขอเชิญร่วมอบรมความประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 5 วันที่ 13-14 ก.ค. 2552 และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 15-17 ก.ค. 2552 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กทม. (Please click to open) [387]
347. เภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [388]
348. โครงการ iTap ม.อุบลฯ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญ เบื้องต้น (Please click to open) [387]
349. ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 13-15 พ.ค. 2552 (Please click to open) [389]
350. สภาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ขอเชิญประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิ เรื่อง การเชื่อมต่อและเสริมประสิทธิภาพระบบดูแลและปกป้องกันเบาหวานแบบบูรณาการ วันที่ 21-22 พ.ค. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [385]
351. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 9 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่ วันที่ 14-15 พ.ค. 2552 (Please click to open) [388]
352. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล (Please click to open) [397]
353. คณะเ้ภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 9 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่ วันที่ 14-15 พ.ค. 2552 (Please click to open) [401]
354. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน เสนอผลงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 วันที่ 10 ก.ค. 2552 (Please click to open) [387]
355. คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรม ฤดูร้อนสอนน้องให้ว่ายน้ำ (Please click to open) [393]
356. คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลาฯ ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับเภสัชกร วันที่ 25-29 เม.ย. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. (Please click to open) [389]
357. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการและโปสเตอร์ เพื่อเสนอในการสัมมนาวิชาการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 24-26 ส.ค. 2552 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น (Please click to open) [391]
358. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการและโปสเตอร์ เพื่อเสนอในการสัมมนาวิชาการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 24-26 ส.ค. 2552 ณ โร (Please click to open) [392]
359. สำนักพิมพ์จุฬาฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มคุณภาพตำรา หนังสือวชาการระดับอุดมศึกษา วันที่ 2-4 พ.ค. 2552 (Please click to open) [385]
360. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2552 เรื่องฝ่าวิกฤตประเทศำไทย:ทางเลือกสู่สังคมไทย วันที่ 1 เม.ย 2552 (Please click to open) [386]
361. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญรว่มประชุมและขอ ปชส. โครงการฯ ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค. 2552 (Please click to open) [390]
362. คณะุเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมและขอ ปชส.โครง (Please click to open) [392]
363. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 4-8 พ.ค. 2552 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [386]
364. สนง.กก.วิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ILAS 2009 ;yomuj 26-29 เม.ย 2552 ณ กองทัพเรือ กทม. (Please click to open) [391]
365. สนง. ข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 25-26 มิ.ย 2552 (Please click to open) [393]
366. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง Standard Course in Clinical Trals 2009 วันที่ 30-31 มี.ค.- 1 เม.ย. 2552 (Please click to open) [386]
367. สำนักสัตว์ทดลองฯ ม.มหิดล ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมการอบรมพนักงานสัตว์ทดลอง วันที่ 20-24 เม.ย 2552 (Please click to open) [387]
368. ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยฯ เรื่อง การพัีฒนายาจากงูจงอาง วันที่ 17 มี.ค. 2552 (Please click to open) [403]
369. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่นขอเชิญส่งบุคลากรร่วมอบการบริหารสุขภาพ วันที่ 3 มิ.ย - 1 ก.ค. 2552 (Please click to open) [399]
370. มูลนิธิเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีัเด่นปี 2552 (Please click to open) [389]
371. สถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทำอย่่างไรเครื่องมือทางการแพทย์จึงจะได้มาตรฐานสาก, วันที่ 24 มี.ค. 2552 ณ กทม. (Please click to open) [393]
372. คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญร่วมอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ วันที่ 16 มี.ค. 2552 (Please click to open) [388]
373. เภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Pharmaceutical Product Demelopment II: Traget Formulation Desing for Poorly Water Soluble Drugs วันที่ 31 มี.ค. 2552 ณ จุฬาฯ (Please click to open) [412]
374. สนง.กก.วิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมระดับโลก ครั้งที่ 4 เรื่อง การปลูกสร้างเชลล์ใหม่ทางการแพทย์ วันที่ 12-14 มี.ค. 2552 ณ กทม. (Please click to open) [387]
375. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญประชุมเิชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2552 วันที่ 30 มี.ค. - 3 เม.ย 2552 ณ โรงแรมอโมรา จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [392]
376. คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2552 วันที่ 30 มี.ค. 3 เม.ย 2552 ณ โร (Please click to open) [394]
377. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประุชุมและขอความอนุเคราะห์ ปชส.โครงการเรื่อง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าในองค์กรสุขภา่พ วันที่ 20-24 เมงย 2552 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กทม. (Please click to open) [390]
378. ขอเชิญฟังการบรรยายและการสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ วันที่ 10-12 มี.ค. 2552 (Please click to open) [392]
379. วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [389]
380. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ สวทช.ขอเชิญสัมมนาเรื่อง Biotechnology Business and Regulation วันที่ 1-3 เม.ย 2552 ณ อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี (Please click to open) [390]
381. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy วันที่ 6-10 เม.ย. 2552 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กทม. (Please click to open) [386]
382. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2552 วันที่ 27 เม.ย - 1 พ.ค. 2552 (Please click to open) [412]
383. คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 9-11 เม.ย. 2552 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี (Please click to open) [389]
384. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.ปชส.โครงการ (Please click to open) [392]
385. คณะรัฐศาสตร์ ม.อบ. รับสมัครบุคคลเ้ข้าศึกษาต่อ (Please click to open) [405]
386. ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2552 เร่อง CHANGE: อุดมศึกษาไทย วันที่ 20-21 มี.ค. 2552 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [389]
387. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมการอบรมภาคฤดูร้อน ปี 2552 (Please click to open) [389]
388. เภสัชฯ ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ประจำปี 2552 วันที่ 1-3 เม.ย 2552 ณ จ.พิษณุโลก (Please click to open) [400]
389. เภสัชฯ ม.นเรศวร (Please click to open) [397]
390. คณะวิทยาศาสต์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ วิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึักษา วันที่ 2-3 เม.ย 2552 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [388]
391. ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมฯ ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 9-11 ก.ค 2552 (Please click to open) [390]
392. มูลนิธิ สนง.อาหารและยาขอเชิญร่วมการประชุม เรื่อง Community Research Forum:Achieving Quality and GCP Complience at the Clinical Research Site วันที่ 10 มี.ค. 2552 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [387]
393. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุม เสนอบทคัดย่อผลบงานทางวิชาการและร่วมจัดนิทรรศการ วันที่ 12-14 มี.ค. 2552 ณ กทม. (Please click to open) [392]
394. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง เส้้นทางสู่มาตรฐานและการนำไปใช้: คู่มือการประัเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ณ โรงแรมวิเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 18-20 กทม. วันที่ 12-13 มี.ค. 2552 (Please click to open) [390]
395. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ปี 2552 เรื่อง การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย วันที่ 9-11 ก.พ. 2552 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ม.สงขลาฯ (Please click to open) [387]
396. ขอเชิญร่วมประุชุมสัมมนาและนำโครงการ กาจัดประชุมระดมสมองเพื่อหาโจทย์วิจัยที่เหมาะสมกับภาคเอกชน วันที่ 20 ก.พ. 2552 ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมอุบลบุรี จ.อุบลฯ (Please click to open) [386]
397. คณะเภสัชฯ ม.สงขลาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ปี 2552 เรื่อง การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยของ (Please click to open) [388]
398. ขอเชิญร่วมประุชุมสัมมนาและนำโครงการ กาจัดประชุมระดมสมองเพื่อหาโจทย์วิจัยที่เหมาะสมกับภาคเอกชน วันที่ 20 ก.พ. 2552 ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมอุบลบุรี จ.อุบลฯ (Please click to open) [387]
399. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "วช.กับการวิจัยและพัฒนาเพรียงทราย สู่การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม" (Please click to open) [409]
400. ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Research Expo 2009 : Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Please click to open) [384]
401. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ "โปรตีนสารพิษจากแบคทีเรีย จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ (Bacterial Protein Toxins : From Basic Research to Applications)" (Please click to open) [384]
402. ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วันที่ 5-6 กพ. 2552 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [382]
403. ขอเชิญร่วมงาน Thailand Research EXpo 2009 วันที่ 11 ก.พ. 2552 ณ โรงแรงลายทอง จ.อุบลฯ (Please click to open) [388]
404. ปชส. การประชุมวิชาการ ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย วันที่ 22-23 ม.ค. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลเแกรด กทม. (Please click to open) [386]
405. ขอ ปชส. การรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ปี พ.ศ. 2552 เริ่มรับสมัคร 1 ธ.ค. 2551 - 15 ม.ค. 2552 (Please click to open) [392]
406. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Education Research and Development : Looking Beyond Globalization (Please click to open) [380]
407. สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Photo Camp วันที่ 14-16 ม.ค. 2552 (Please click to open) [386]
408. ขอ ปชส. งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เรื่องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกับกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค และจัดนิทรรศการฯ (Please click to open) [385]
409. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ขอเชิญร่วมประชุม สัมมนาวิชาการด้านโฮมีโอพาธีย์ วันที่ 7 ม.ค. 2552 ณ อาคารกรมการแพทย์ (Please click to open) [383]
410. ขอเชิญประชุมวิชาการ ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย (Please click to open) [384]
411. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 25-27 มี.ค. 2552 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (Please click to open) [384]
412. เภสัชฯ ม.สยาม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmaceutical Diagnosis I : The New Frontier in Pharmaceutical Care วันที่ 23 ม.ค 2552 ณ รร.เอเชีย กทม. (Please click to open) [391]
413. ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สานต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทาง Animal model วันที่ 27-28 ธ.ค 2551 (Please click to open) [398]
414. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม สมัชชา 95 ปีเภสัชกรรมไทย 95 มู่งสู่ศตวรรษใหม่ วันที 8 ธ.ค. 2551 ณ เภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [387]
415. สนง.เลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม International Symposium on Laboratory Animal Science 2009 (ILAS 2009) วันที่ 26-29 เม.ย. 2552 ณ หอประชุมกองทับเรือ กทม. (Please click to open) [385]
416. ขอเรียนเชิญร่วมการอบรม การตลาดเชิงรุก สำหรับสถาบันการศึกษา ในวันที่ 28 พ.ย 2551 ณ คณะบริหารศาสตร์ (Please click to open) [389]
417. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพครั้งที่ 1 (Please click to open) [380]
418. เภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ เรื่อง Innovative Research in Natural Products for Sustainable Development ในวันพุธที่ 3 ธ.ค .2551 ณ เภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [384]
419. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ วันที่ 8-11 ธ.ค. 2551 ณ เมืองทองธานี (Please click to open) [382]
420. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เรื่อง การเตรียมเอกสารเพื่อขี้นทะเบียนตำรับยาแบบ ACTD วันที่ 19 พ.ย 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายหน่วยงานและไม่เกิน 2 ท่าน ) (Please click to open) [417]
421. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.อบ.ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอน วันที่ 17 ธ.ค. 2551 (Please click to open) [386]
422. คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเวทีวิจัยธรรมศาสตร์ 2551 : รักษ์คน รักษ์สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 12-13 พ.ญ 25551 (Please click to open) [393]
423. การให้คำปรึกษาของ กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ( ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ) (Please click to open) [408]
424. การให้คำปรึกษาของ กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (Please click to open) [391]
425. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมประชุม วิชาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 2 วันที่ 7-8 พ.ย. 2551 ณ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [385]
426. ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Aissisted Technologies in Embryo Production วันที่ 11-12 ธ.ค 2551 (Please click to open) [384]
427. เภสัชฯ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Bioactive Compounds from Natural Resources วันที่ 18 พ.ย 2551 (แจ้งชื่อเข้าร่วมภายในวันที่ 10 พ.ย. 2551 ) (Please click to open) [384]
428. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญร่วมฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2552 (รายละเอียดที่งานธุรการครับ...) (Please click to open) [382]
429. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุึมและนำ้เสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2552 เรีื่อง ฝ่าวิกฤตประเ้ทศไทย : ทางเลือกสู่สังคมใหม่ วันที่ 1 เม.ย 2551 (Please click to open) [387]
430. ขอเชิญประชุม เรื่องการทดลองทำวิจัยทางคลินิกในคณะแพทธศาสตร์ วันที่ 19 พ.ย. 2551 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [386]
431. คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาการวิจัย วัดประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 วันที่ 29-30 ม.ค. 2552 (Please click to open) [385]
432. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมอบรม การแพทย์ในอนาคต:อิทธิพลผลกระทบของภาวะโลกร้อน ฯ วันที่ 29 ต.ค. 2551 ณ จฬาฯ (Please click to open) [385]
433. คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ. ขอเชิญร่วมการอบรม หัวข้อ เทคนิคและจิตวิทยาในการสอน ในวันที่ 30 ต.ค. 2551 (Please click to open) [385]
434. สนง.กก.วิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 World Congress on Regenerative Medicine วันที่ 12-14 มี.ค. 2552 ณ กทม. (Please click to open) [387]
435. เภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ The First Annual Notheast Pharmacy Research Conference 2009 วันที่ 9-10 ก.พ.2552 ณ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [386]
436. ขอ ปชส. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการสร้างภาพระดับโมเลกุล ครั้งที่ 1 วันที่ 9-12 พ.ย. 2551 ณ ม.เชี่ยงใหม่ (Please click to open) [413]
437. ปชส. โครงการและเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [385]
438. ขอ ปชส. และเ้ชิญเข้าร่วม" เสวนาวิจัยยอดเยี่ยม บวท." วันที่ 1 พ.ย. 2551 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ (Please click to open) [383]
439. ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิจัย/วิชาการ ในการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พ.ย. 2551 (Please click to open) [383]
440. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานร่วมเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชฯ ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 25 ) (Please click to open) [398]
441. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ (Please click to open) [394]
442. สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 (Please click to open) [383]
443. สนง.คณะอนุกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมศึกษา : สู่การตกผลึกทางปัญญา วันที่ 6-7 พ.ย. 2551 ณ โีรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. (Please click to open) [382]
444. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเ ทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Please click to open) [397]
445. ขอ ปชส. เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ NETDAY 2008 (Please click to open) [381]
446. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้แบคทีเรียจากทะเลและราเอนโดไฟต์ ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 ต.ค. 2551 (Please click to open) [390]
447. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update Pharmacotherapy in Infectious Diseases วันที่ 25-28 พ.ย. 2551 ณ จุฬาฯ (Please click to open) [388]
448. ขอความอนุเคราะห์ ปชส. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [384]
449. บ.เซเรบาส (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุึม เรื่อง Food & Nutrition Research for Opitmal Health วันที่ 18-19 ก.ย. 2551 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (Please click to open) [383]
450. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพดี..ชีวีสดใส" วันที่ 23-24 พ.ค.51 ณ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (Please click to open) [380]
451. ขอเชิญเข้าร่วมงานชมนิทรรศการและเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ ในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551 วันที่ 2-5 ก.พ. 2551 (Please click to open) [399]
452. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม" ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2551 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (Please click to open) [382]
453. ขอเชิญประชุมพิษวิทยาหัวข้อ "นักพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ในวันที่ 22-23 พ.ย. 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. (Please click to open) [379]
454. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ "ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTEd 2007) ในวันที่ 7 พ.ย.2550 ณ ม.เกษตรศาสตร์ (Please click to open) [390]
455. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "University Executive Networking" (Please click to open) [385]
456. ประชุมวิชาการ"ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชน" วันที่ 5-6 ก.ย. 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม. (Please click to open) [384]
457. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในวันที่ 6 กันยายน 2550 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Please click to open) [381]
458. ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งทีี่ 3" (Please click to open) [387]
459. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง:องค์ความรู้จากงานวิจัย" (Please click to open) [387]
460. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Protein Modeling & Protein Drug Desing (Please click to open) [384]
461. ปชส. โครงการอบรม "การผลิตวีดีทัศน์ระบบนันลิเนียร์ รุ่นที่ 8" (Please click to open) [395]
462. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 3 (Please click to open) [385]
463. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้เบื้องต้นทรัพย์สินทางปัญญาและการร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Please click to open) [383]
464. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "บุญดูนลาน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" ในวันที่ 8 ก.พ.2550 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนรวม 4101 (Please click to open) [389]
465. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2550 (Please click to open) [383]
466. Workshop&Conference on Service Excellence 2006 and Drive Performance Excellence through KPIs and Scorecards 2006 (Please click to open) [388]
467. ขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2550 (Please click to open) [372]
468. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การผลิตรายการวีดีทัศน์ระบบนันลิเนียร์ รุ่นที่ 7" (Please click to open) [381]
469. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTED 2006) (Please click to open) [380]
470. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ "แม่นำโขง-แม่น้ำสาะวิน:ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์" (Please click to open) [385]
471. ขอ ปชส. งาน Asia Pacific EMB Network Conference " Constraints and Solution" วันที่ 8-10 ธันวาคม 2549 ณ ประเทศฮองกง (Please click to open) [394]
472. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี" (Please click to open) [382]
473. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "Training course on Systems Biology: Post-genomic Integrative Analyses" (Please click to open) [379]
474. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัแห่งชาติ 2549" (Thailand Research Expo 2006) (Please click to open) [381]
475. ขอเรียนเชิญร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสมุนไพร ใน "งานสัชชาเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3" (Please click to open) [383]
476. ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง Animal Facility Design and Equipment for Decontamination & Biosafety วันที่ 17-18 สิงหาคม 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Please click to open) [396]
477. บ.เซเรบาส (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุึม เรื่อง Food & Nutrition Research for Opitmal Health วันที่ 18-19 ก.ย. 2551 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (Please click to open) [384]
478. ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม 10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวง วันที่ 26-28 พ.ย 2551 (Please click to open) [388]
479. สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ กลางปี ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 ก.ย 2551 (Please click to open) [396]
480. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง Standard Laboratory Animal Care and Use Program ในวันที่ 2-5 ก.ย 2551 ณ ม.มหิดล (Please click to open) [383]
481. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล (Please click to open) [392]
482. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ National (Research Project-NRPM) (Please click to open) [386]
483. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 12 (Please click to open) [387]
484. ขอ ปชส.ร่วมอบรม หัวข้อ กฏหมายแรงงานเพื่อสันติ ในวันที่ 23-24 ส.ค. 2551 ณ คณะบริหารศาสตร๋์ ม.อบ. (Please click to open) [388]
485. ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครืองกำเหนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสัมมนา วันที่ 2 ก.ย. 2551 (Please click to open) [388]
486. ปชส.งานประชุมวิชาการฯ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม จุฬาฯ 15 ส.ค. 2551 (Please click to open) [385]
487. ผลการพิจารณารางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2551 (Please click to open) [384]
488. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา (Please click to open) [386]
489. ขอ ปชส.และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 11 ส.ค. 2551 (Please click to open) [387]
490. ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในการการนำเสนอผลงานวิัจัยแห่งชาติ 2551 วันที่ 12-16 ก.ย 2551 (Please click to open) [385]
491. ขอเิชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ FAPA ครั้งที่ 22 วันที่ 7-10 พ.ย. 2551 ณ ประเทศสิงคโปร์ สมัครภายในวันที่ 8 ส.ค. 2551 (Please click to open) [383]
492. ขอปชส. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ( ปอมท.) เรื่อง กอบกู้สังคมด้วย อุดมศึกษา วันที่ 1-2 ก.ญ 2551 ณ ม.รามคำแหง กทม. (Please click to open) [385]
493. ขอเชิญร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการงาน วันนักประดิษฐ์ และ วันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2552 (Please click to open) [383]
494. ขอเรียนเชิญส่งบุคคลเข้าร่วมการสัมมนา เครื่อข่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2551 วิเทศสัมพันธ์กับการพัฒนาชีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Please click to open) [393]
495. ขอเชิญร่วมประชุมโครงการสัมมนา เรื่อง Application of Synchrotron and Neutron in Life Sciences วันที่ 22 ส.ค. 2551 ณ ห้องอเนกประสงค์ไตรสิกขา ม.ศิลปากร (Please click to open) [395]
496. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2551 เรื่อง _Pharmacy Counseling Pharmacist,s Role in Ambulatory Care Setting ในวันที่ 4-8 ส.ค. 2551 ณ รร.โซฟิเทล จ.ขอนแก่น (Please click to open) [388]
497. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมฯ วันที่ 14-15 ส.ค. 2551 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [385]
498. การประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 วันที่ 12-16 ก.ย 2551 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม. (Please click to open) [392]
499. ปชส.การประชุมวิชาการ Pure and Appioed Chemistry International `วันที่ 14-16 ม.ค. 2552 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก (Please click to open) [387]
500. ปชส.โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประะเทศไทยครั้งที่ 8 (2551) (Please click to open) [400]
501. ขอเชิญสัมมนาวิชาการนานาชาติและเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง New Frontier in Health Servece and Mangement วันที่ 8-9 ก.ย. 2551 ณ โรงแรมเอเชีย กทม. (Please click to open) [383]
502. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ วาระครบรอบ 15 ปี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 29 ก.ค. 2551 ณ เมืองทองธานี กทม. (Please click to open) [389]
503. ปชส.การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 Sino -Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Product วันที่ 30-31 ต.ค 2551 ณ ประเทศจีน (Please click to open) [382]
504. ขอเชิญร่วมเสวนากับกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในวันที่ 29 ก.ค. 2551 ณ อาคารรัฐสภา กทม. (Please click to open) [388]
505. ปชส.โครงการประชุมวิชาการนานาชาติสหพันธ์สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 (Please click to open) [388]
506. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 วันที่ 12-18 ก.ย. 2551 ณ กทม. (Please click to open) [391]
507. ขอเผยแพร่แบบสอบถามการเข้าอบรม หจก.บางกอกเคมาร์ท (Please click to open) [382]
508. ปชส.การขยายเวลาส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.ย.2551 ณ ม.ศิลปากร (Please click to open) [401]
509. ขอความอนุเคราะห์ ปชส.ส่งผลงานวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ปี 2551 ระหว่างวันที่ 7-8 ส.ค. 2551 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [387]
510. ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง กระบวนการทัศนใหม่ของการเรียนรู้การสอนระดับอุดมศึกษา วันที่ 24-25 ก.ค. 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. (Please click to open) [387]
511. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ International Conference on Health Promotion and Quality in Health Services (IHPQS) วันที่ 19-21 พ.ย 2551 ณ กทม. (Please click to open) [394]
512. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและโครงการวิจัยแบบบูรณาการ วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม. (Please click to open) [388]
513. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2551 เรื่อง การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัย (Please click to open) [381]
514. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Please click to open) [383]
515. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2551 วันที่ 12-13 มิ.ย. 2551 ณ เมืองทองธานี (Please click to open) [383]
516. ขอเชิญส่งบทคัดย่อและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 EDU-COM 2008 วันที่ 19-21 พ.ย. 2551 ณ รร.ราชาออคิด กทม. (Please click to open) [389]
517. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการฯ วันที่ 7-16 พ.ย. 2551 ณ กทม. (Please click to open) [390]
518. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่ 1 วันที่ 10-11 ก.ค. 2551 ณ กทม. (Please click to open) [409]
519. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2551 วันที่ 8-11 ก.ค. 2551 ณ ม.ธรรมศาสตร์ (Please click to open) [388]
520. ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ วันที่ 10-11 พ.ย 2551 ณ กทม. (Please click to open) [390]
521. ขอเชิญอบรมคอมฯ ประจำปีงบประมาณ 2551 (Please click to open) [399]
522. ขอ ปชส. ในการประชุม เรื่องเภสัชเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2551 ณ กทม. (Please click to open) [385]
523. ขอเชิญร่วมสัมมนาและส่งบทคัดย่อร่วมเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ วันที่ 13-15 ส.ค. 2551 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [388]
524. ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 3-5 ก.ย. 2551 ณ ศูน์อิมแพคเมืองทองธานี (Please click to open) [386]
525. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 3-5 ก.ย. 2551 ณ เมืองทองธานี (Please click to open) [390]
526. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร Training for Trainers รุ่นที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.51 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (Please click to open) [389]
527. ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ความสำคัญ คุณภาพและดัชนีวัดคุณภาพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ วันที่ 6 มิ.ย.51 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น (Please click to open) [381]
528. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมประชุม เรื่องการควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในวันที่ 20-21 มิ.ย. 2551 ณ จ.นครปฐม (Please click to open) [381]
529. คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติ The Second Asia-Pacific Oncology Pharmacy Congress (APOPC 2008) ในวันที่ 11-13 ก.ย. 2551 ณ Sofites Centara Bangkok (Please click to open) [393]
530. โครงการ PPTS Programs คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเชิงกลยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25-27 ก.ค. 2551 (Please click to open) [389]
531. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2551 ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต วันที่ 12-13 มิ.ย. 2551 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี (Please click to open) [396]
532. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ขอส่งข่าว ปชส. (Please click to open) [389]
533. สนง. คณะ กก.อาหารและยา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการงานเฝ้าระวังความปรอดภัยจากการใช้ยา ปี 2551 ในวันที่ 2-3 ก.ค. 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [398]
534. ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การสร้างงานวิจัยจากงานประจำได้อย่างไร วันที่ 2-4 ก.ค. 2551 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม (Please click to open) [386]
535. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาเรื่อง Electing a New President วันที่ 13 มิ.ย. 2551 ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [386]
536. ขอความอนุเคราะห์ ปชส.ศุนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ของ สำนักวิทยบริการ ม.อบ. (Please click to open) [390]
537. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [391]
538. ประชาสัมพันธ์งาน Nano Thailand Sympobium 2008 วันที่ 6-8 พ.ย. 2551 ณ ศูนย์สิริกิติ์ กทม. (Please click to open) [387]
539. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพดี..ชีวีสดใส" วันที่ 23-24 พ.ค.51 ณ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (Please click to open) [385]
540. ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง ร่วมแก้วิกฤตพลังงานชาติ:ด้วยงานวิจัย วช. วันที่ 30 เม.ย. 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. (Please click to open) [395]
541. ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพลังงานหารสอง ( 28-30 เม.ย.2551) ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [388]
542. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Good Laboratory Practice (GLP) and Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Biomedical Research (Please click to open) [383]
543. ขอเชิญร่วมประชุม และ ปชส. ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ส.ค. 2551 ณ ม.ศิลปากร (Please click to open) [372]
544. ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี 2551 เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในระบบสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25-26 เม.ย. 2551 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กทม. (Please click to open) [372]
545. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย (Please click to open) [385]
546. ขอเชิญเข้ารว่มการอบรม และขอ ปชส. (Please click to open) [372]
547. ขอเชิญประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Please click to open) [372]
548. ขอเชิญร่วมประชุมการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพเพื่อการคัดเลือก และการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 28-29 เม.ย. 2551 (Please click to open) [372]
549. ขอเชิญประชุม การบริหารโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล วันที่ 30 เม.ย. 2551 (Please click to open) [372]
550. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโคงรการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารระบบสุขภาพ วันที่ 7 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2551 ณ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [372]
551. ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ วันที่ 28 มี.ค. 2551 (Please click to open) [372]
552. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคไลบรารีย์ฯ วันที่ 13-16 พ.ค. 2551 (Please click to open) [372]
553. ประชุมระดมสมอง การบริโภคยาสูบ วันที่ 1 เม.ย. 2551 ณ กทม. (Please click to open) [372]
554. ขอแจ้งสถานที่การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRN ครั้งที่ 1/2551 ณ จ.ขอนแก่น (Please click to open) [372]
555. ขอเชิญร่วมงานอบรมโคงรการบริการวิชาการเรื่อง การแปรผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 22 มี.ค. 2551 ณ คณะบริหารศาสตร์ (Please click to open) [372]
556. ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ พุทธเทคนิคกับการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวันที่ 17 มี.ค. 2551 (Please click to open) [372]
557. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบมาตรฐานสากล ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 8-11 มี.ค. 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ (Please click to open) [449]
558. ปชส.งาน 8th Asian Conference on Clinical Pharmacy วันที่ 1-4 ก.ค. 2551 ณ ประเทศอินโดนีเซีย (Please click to open) [387]
559. ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม่ของประเทศไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 10-11 ก.ค.2551 ณ ม.เกษตรศาสตร์ (Please click to open) [372]
560. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 เม.ย. 2551 ณ ม.เชียงใหม่ (Please click to open) [372]
561. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ แปล ทฤษฎีและเทคนิค วันที่ 24-25 พ.ค. 2551 คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [390]
562. ขอเรียนเชิญร่วประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2551 (Please click to open) [372]
563. ขออนุเคราะห์สนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรม อบรมพัฒนาจิตใจ สร้างชีวิตและการทำงานที่เป็นสุข คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [381]
564. ขอ ปชส.โครงการอบรม เทคนิคการจัดรายการวิทยุ และผลิตสปอร์ตฯ สำนักวิทยบริการ ม.อบ. (Please click to open) [385]
565. สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [372]
566. สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (Please click to open) [372]
567. ขอส่งผลงานเข้ารว่มประชุมวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียน3 ณ กทม. (Please click to open) [388]
568. ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2551 วันที่ 28 เม.ย. -2 พ.ค. 2551 ณ จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [372]
569. ขอความอนุเคราะห์ ปชส.โครงการ การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มผลผลิตในธุรกิจขนาดกลาง วิศวฯ ม.อุบลฯ (Please click to open) [372]
570. ขอ ปชส.และขอเชิญประชุม เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตกับงานด้านสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ วันที่ 31 มี.ค. และ 1-2 เม.ย. 2551 ณ คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร (Please click to open) [372]
571. ขอ ปชส.และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมาประชุมและเสนอผลงานวิจัย วันที่24-25 เม.ย. 2551 ณ โรงแรมเอเซีย กทม. (Please click to open) [372]
572. ขอเชิญร่วมประชุมและขอ ปชส.การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRN ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 20 มี.ค. 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [372]
573. โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง (Please click to open) [372]
574. ขอเชิญร่วมรับฟั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ IRPUS ประจำปี 2551 (Please click to open) [372]
575. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2551 วันที่ 13-14 มี.ค. 2551 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น (Please click to open) [372]
576. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ ปชส. เสวนาวิชาการเรื่อง การเชื่อมต่อและบูรณาการงานวิจัย: กรณี่ศึกษาการวิจัยเพื่อการเกษตร ในวันที่ 22 ก.พ. 2551 ณ คณะเภสัชฯ ศิลปากร (Please click to open) [372]
577. ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 37 สมาคมสรีรวิทยาแห่งประเทศไทย วันที่ 7-9 พ.ค. 2551 ณ จ.ชลบุรี (Please click to open) [372]
578. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม ในวันที่ 18-19 มี.ค. 2551 ณ ห้องป่าสักหลวง จ.เชื่องใหม่ (Please click to open) [372]
579. ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ในวันที่ 28-29 ก.พ. 2551 ณ เภสัชฯ ม.ขก. (Please click to open) [372]
580. ขอเชิญเภสัชกรเข้ารว่มประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ในวันที่ 8-9 มี.ค. 2551 ณ จ.พิษณุโลก (Please click to open) [372]
581. ขอเชิญอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรอง ณ สำนักฝึกอบรม วันที่ 25-28 ก.พ. 2551 (Please click to open) [372]
582. ขอ ปชส.โครงการและขอเชิญประชุม เรื่อง สถิติเบื้องต้นกับการจิจัยสุขภาพ ในวันที่ 3-5 มี.ค. 2551 ณ เภสัชฯ ม.ศิลปากร (Please click to open) [372]
583. ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่องความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย ในวันที่ 19 ก.พ. 2551 ณ จุฬาฯ (Please click to open) [372]
584. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (Please click to open) [372]
585. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Psychopharmacology for Pharmacists วันที่ 24-26 มี.ค. 2551 ณ เภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [372]
586. ขอเชิญร่วมประชุม RGJ Seminar Series LIX : Nanotechnology in Drug Delivery วันที่ 20 มี.ค. 2551 แจ้งชื่อ ก่อน 19 กพ.2551 (Please click to open) [372]
587. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ (Please click to open) [372]
588. ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการในงาน วันนักประดิษฐ์ นานาชาติ IIDC ปี 2551 วันที่ 2-4 ก.พ. 2551 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี (Please click to open) [372]
589. ประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2551 ณ เภสัชฯ ม.สงขลาฯ วันที่ 8-10 ก.พ. 2551 จ.สงขลา (Please click to open) [372]
590. ขอเชิญร่วมประชุม วิชาการเรื่อง อารมณ์ อำนาจ ความรุ้ ความรุ้สึก วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2551 ณ คณะศิลปศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [372]
591. ปชส.อบรม เสริมสร้างพื่้้นฐานความรู้ มุ่งสู่งานวิจัยเืพื่อชุมชน ในวันที่ 11-12 ก.พ. 2551 ม.อบ. (Please click to open) [372]
592. ขอ ปชส.การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานด้านวิศวกรรม วันที่ 13-15 ก.พ. 2551 ม.อบ. (Please click to open) [372]
593. ขอเชิญอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ณ สำนักวิทยบริการ ม.อบ. (Please click to open) [372]
594. ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2008 วันที่ 14-16 พ.ค. 2551 ณ จุฬาฯ (Please click to open) [388]
595. การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 (Please click to open) [372]
596. ขอเชิญเข้าร่วมงานชมนิทรรศการและเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ ในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551 วันที่ 2-5 ก.พ. 2551 (Please click to open) [392]
597. ขอเชิญเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Please click to open) [372]
598. ขยายเวลาในการรับบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2551 (Please click to open) [372]
599. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2551 (Please click to open) [387]
600. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย ครั้งที่ 1 (Please click to open) [387]
601. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม" ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2551 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (Please click to open) [386]
602. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Please click to open) [387]
603. คณะบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง จากงานวิจัย....สู่การเขียนบทความในวารสารวิชาการ..วันที่ 8-9 ธ.ค. 2550 ณ คณะบริหารศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [394]
604. ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสิรมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพพนักงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 วันที่ 18-28 มี.ค. 2551 ณ ม.เกษตรศาสตร์ (Please click to open) [383]
605. ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชกฤษฎีกาฯใหม่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค. 2550 ณ อาคารชินวัตร กทม. (Please click to open) [397]
606. ขออนุมัติในการสนับสนุนให้เภสัชกร และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (Please click to open) [382]
607. การจัด SATU Summit on Industry - Academia Collaboration and Business Plan Competition ในวันที่ 19-21 พ.ย. 2550 ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา กทม (Please click to open) [386]
608. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง ปัจจุบันและอนาคตเกษตรไทย (Please click to open) [384]
609. การจัดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย. 2550 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ (Please click to open) [385]
610. ขอเชิญสัมมนาเรื่อง 120 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ในวันที่ 23 พ.ย. 2550 ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ (Please click to open) [386]
611. สัมมนาเรื่อง 1 Thai German Symposium on Regenerative Medicine วันที่ 8-10 พ.ย 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. (Please click to open) [388]
612. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2551 (Please click to open) [384]
613. ปชส.โครงการประชุมวิชาการวาระครบรอบ 15 ปี คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร วันที่ 28-30 พ.ย.2550 ณ จ.พิษณุโลก (Please click to open) [384]
614. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยฯ ณ จุฬาฯ วันที่ 24-26 ต.ค. 2550 (Please click to open) [386]
615. ประชุม เรื่อง การประเมินและการจัดการความเสี่ยงจากสารพิษ:กรณีศึกษาจากส้มตำ อาหารยอดนิยมประจำชาติ ในวันที่ 12-14 ธ.ค. 2550 ณ เภสัชฯ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [389]
616. ขอเชิญประชุมพิษวิทยาหัวข้อ "นักพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ในวันที่ 22-23 พ.ย. 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. (Please click to open) [387]
617. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมวิชาการ "ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTEd 2007) ในวันที่ 7 พ.ย.2550 ณ ม.เกษตรศาสตร์ (Please click to open) [388]
618. ขอแจ้งกำหนดการโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของ สกอ. วันที่ 10-12 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม จ.อุบลฯ (Please click to open) [372]
619. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โดย Dr.Kevin FF Quigley (Please click to open) [384]
620. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (Please click to open) [394]
621. สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง Global summit no medicinal and aromatic plants (Gosmap-3) ครั้งที่ 3 วันที่ 21-24 พ.ย. 2550 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ (Please click to open) [391]
622. ขอเชิญประชุม และ ปชส.การประชุมวิชาการเรื่อง โฮมีโอพาธีย์: ทางเลือกรักษาโรค วันที่ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2550 ณ โรงแรม เอเชีย กทม. (Please click to open) [384]
623. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการชั้นแนวหน้า วันที่ 22 ก.ย. 2550 (Please click to open) [389]
624. อบรมผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 7 ก.ย. 2550 คณะบริหารศาสตร์ (Please click to open) [398]
625. ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง พัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ วันที่ 30 ส.ค. 2550 ณ วิทยาลัยแพทย์ ฯ ม.อบ. (Please click to open) [390]
626. ปชส.งาน 8th Asian Conference on Clinical Pharmacy วันที่ 1-4 ก.ค. 2551 ณ ประเทศอินโดนีเซีย (Please click to open) [395]
627. ขอเชิญรว่มประชุมวิชาการ และ ปชส.การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 10 ก.ย. 25580 ณ ม.ศิลปากร กทม. (Please click to open) [407]
628. ปชส. การประชุมวิชาการนานาชาติ The2 Sino-Thai International conference on Traditional Medicine and Natural Health Products วันที่ 2-6 ธ.ค. 2550 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น (Please click to open) [404]
629. ขอเชิญฝึกอบรมและ ของ ปชส. โครงการ Khon Kacn MCPD for web Developer วันที่ 29 ก.ย. 2550 ณ สำนักคอมฯ ม.อบ. (Please click to open) [414]
630. การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2551 (Please click to open) [391]
631. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการที่ประชุม ปอมท. ประจำปี 2550 วันที่ 6-7 ก.ย. 2550 ณ กทม. (Please click to open) [393]
632. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "University Executive Networking" (Please click to open) [384]
633. ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภ้ณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2550 วันที่ 19-20 ก.ย. 2550 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. (Please click to open) [386]
634. เข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 วันที่ 7-11 ก.ย. 2550 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. (Please click to open) [387]
635. ประชุมวิชาการ"ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชน" วันที่ 5-6 ก.ย. 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม. (Please click to open) [386]
636. ขอเชิญประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2550 วันที่ 27-29 ส.ค. 2550 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กทม. (Please click to open) [392]
637. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์นานชาติ (Please click to open) [378]
638. ประชุม The Fifth Indechina Conference on Pharmaceuticel Sciences วันที่ 21-24 พ.ย. 2550 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กทม. และขอ ปชส. (Please click to open) [384]
639. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง Contemporary Approaches for the Screening of Bioactive Natural Products ระหว่างวันที่ 27-29 ส.ค. 2550 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม. (Please click to open) [384]
640. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 ส.ค. 2550 ณ ม.ธรรมศาสตร์ (Please click to open) [382]
641. ปชส.ประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษา ครั้งที่ 8 และเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16-17 ส.ค. 2550 ณ ม.ธรรมศาสตร์ (Please click to open) [391]
642. ปชส. โครงการประชุมเรื่อง Quality Management in the Pharmaceutical Production วันที่ 27-28 ส.ค.2550 ณ เภสัชฯ ม.ศิลปากร (Please click to open) [398]
643. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบประสิทธิศักย์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ในวันที่ 6-7 ก.ย. 2550 ณ คณะเภสัชฯ จุฬาลงกรณ์ (Please click to open) [395]
644. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในวันที่ 6 กันยายน 2550 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Please click to open) [384]
645. ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางในการขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ วันที่ 10 ส.ค.50 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (Please click to open) [382]
646. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา (Please click to open) [386]
647. การเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Please click to open) [388]
648. ขอเชิญร่วมอบรม (Please click to open) [385]
649. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มิดล ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง Animal Models Cokmmonly Used in Cancer Research,Workshop on Basic Rodent Anesthesia and Euthanasia and Basic IACUC Training วันที่ 5-7 ก.ย. 2550 ณ ม.มหิดล (Please click to open) [391]
650. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญประชุมตามโครงการก การพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา ครั้งที่ 5 วันที่ 8-10 ส.ค. 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. (Please click to open) [389]
651. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นิทรรศการสืบสานศิลปะพื้นบ้านชนเผ่าในลาวตอนใต้ด้วยภาคถ่าย วันที่ 27-31 ก.ค. 2550 ณ คณะศิลปประยุกต์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 (Please click to open) [387]
652. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007) (Please click to open) [387]
653. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร การใช้และการดูแลเครื่องวิเคราะห์ไขมัน/โปรตีน ตู้ควบคุมอุณหภูมิ การบดเตรียมตัวอย่างและการคัดขนาดอนุภาคและเครื่องชั่งความละเอียดสูง สำหรับห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [382]
654. ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในประเทศไทยเพื่อจัดทำแผนที่วัฒนธรรม 4 ภูมิภาค ระยะที่ 2 (Please click to open) [385]
655. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Please click to open) [380]
656. ปชส.โคงรการประชุมวิชาการ เรื่อง Polyamines and Brain Research-From Bench to Bedside ในวันที่ 23 ก.ค. 2550 ณ คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร (หมดเขตรับสมัคร 19 ก.ค. 2550 ) (Please click to open) [388]
657. อบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 (Please click to open) [389]
658. ประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ วันที่ 30-31 ส.ค. 2550 ณ เภสัชฯจุฬาฯ (Please click to open) [390]
659. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Pulmonary Drug Delivery Technology:Recent Advances and Future Trends วันที่ 17-18 ก.ค. 2550 (Please click to open) [385]
660. ปชส. โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 (2550) (Please click to open) [400]
661. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ISOPOW Practicum ครั้งที่ 3 (Please click to open) [391]
662. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารระบบสุขภาพ (Please click to open) [392]
663. ขอเชิญร่วมงานวิทยาการ-วิชาการ (Please click to open) [383]
664. ปชส.งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2550 (Please click to open) [394]
665. คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรืื่ือง ความก้าวหน้าทางเภสัชเคมี 2:การพัฒนาและวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2550 (Please click to open) [396]
666. ขอ ปชส.และขอเิชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Making Sense of the Science and Practice วันที่ 15-17 ส.ค. 2550 ณ โรงแรมเรดิสัน กทม. (Please click to open) [386]
667. ขอเชิญเข้าร่วมสอบ JAVA Certified Programmer (รอบพิเศษ) (Please click to open) [410]
668. การประชุมนานาชาติด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ณ ประเทศอินเดีย (Please click to open) [385]
669. การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (Please click to open) [385]
670. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 Thailand research Expo 2007 (Please click to open) [408]
671. ขอเชิญฝึกอบรม คอมฯ หลักสูตร Basic 3 D Animation รายละเอียดที่ www.ubu.ac.th (Please click to open) [416]
672. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ โรคติดเชื้อจาก ปรสิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Please click to open) [388]
673. ขอเชิญร่วมงานและขอ ปชส.การจัดงาน E-Saan ICT Festival 2007 (Please click to open) [395]
674. ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2550 (Please click to open) [390]
675. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [389]
676. ขอเชิญประชุมวิชาการ Emerging Roles of Pharmacoeconomics in Decision making in Thailand (Please click to open) [394]
677. ขอเชิญร่วมงาน วันสหกรณ์สากล (ครั้งที่ 85) ประจำปี 2550 ภายใต้แนวคิด มหกรรมพลังงานทดแทน พลังงานแห่งอนาคต ในวันที่ 6-8 ก.ค. 2550 ณ ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส กรมส่งเสริมสหกรณ์ กทม. (Please click to open) [384]
678. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2550 กลุ่มเภสัชกรการตลาด (Please click to open) [388]
679. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Future Trend of Human Resource Development in Asia วันที่ 3 ส.ค.50 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (Please click to open) [411]
680. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้า่รับการอบรมหลักสูตรสำคัญ 4 ชื่อ ด้วยเทคนิค 4 ส. ในวันที่ 7 ก.ค. 2550 ณ โรงแรมเนวาด้า อุบลฯ (Please click to open) [387]
681. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง แพทย์ทางเสริมและการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 มิ.ย. 2550 ณ คณะแพทย์ ม.อบ. (Please click to open) [390]
682. ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2550 (Please click to open) [388]
683. ร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง Next Generation GC and GC/MS ในวันที่ 6 ก.ค. 2550 ณ โรงแรมโซฟิเทล จ.ขอนแก่น (Please click to open) [386]
684. ปชส.โครงการประชุม เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชเคมี2:การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วันที่ 26-27 ก.ค. 2550 (Please click to open) [398]
685. ประชุม The Fifth Induchina Conference on Pharmaceutical Sciences (Please click to open) [386]
686. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน (Please click to open) [390]
687. ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งทีี่ 3" (Please click to open) [388]
688. ขอเชิญเป็นภาคีและร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ.... (Please click to open) [391]
689. ขอเชิญร่วมการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (Please click to open) [408]
690. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง สถานการณ์ความปลอดภัยในอาหาร:ผักและผลไม้ (Please click to open) [388]
691. การจัดสัมมนาและเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงนิทรรศการ เรื่อง การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Please click to open) [393]
692. ขอเชิญประชุมวิชาการและ ปชส. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 (Please click to open) [387]
693. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [393]
694. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Oncology Symposium (COPS) (Please click to open) [392]
695. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Please click to open) [391]
696. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (Please click to open) [386]
697. สัมมนาวิชาการเรื่อง แนวโน้มและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและระบบกริด (Please click to open) [391]
698. ประชุมเชิงวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (Please click to open) [403]
699. มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Please click to open) [389]
700. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร การศึกษาวิจัทางประชากรและสังคม รุ่นที่ 33 เรื่อง การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 8-19 ตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล (Please click to open) [381]
701. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 และนำเสนอผลงาน (Please click to open) [387]
702. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย (Symposium) (Please click to open) [381]
703. ปชส.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก (Please click to open) [387]
704. ขอเชิญเข้าร่วมและเสนอผลงานในการประุชุมวิชาการนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (Please click to open) [388]
705. ปชส.ร่วมประุชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี พ.ศ. 2550 (Please click to open) [388]
706. ปชส.ประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติครั้งที่ 5 (Please click to open) [396]
707. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในวันที่ 8-12 สิงหาคม 2550 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [389]
708. ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ (Please click to open) [383]
709. ขอเชิญร่วมประชุมในห้วข้อ Policy and the Public:Involving citizens and Civil society in policy making (Please click to open) [385]
710. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4 Congress of the Asian Medical Education Association (AMEA 2007) (Please click to open) [386]
711. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2550 และขอความอนุเคราะห์ ปชส. (Please click to open) [427]
712. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง:องค์ความรู้จากงานวิจัย" (Please click to open) [390]
713. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Protein Modeling & Protein Drug Desing (Please click to open) [388]
714. ปชส. โครงการอบรม "การผลิตวีดีทัศน์ระบบนันลิเนียร์ รุ่นที่ 8" (Please click to open) [394]
715. ???.???????????????? ??????? 2550 (Please click to open) [391]
716. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มคุณภาพตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา (Please click to open) [387]
717. ปชส.ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ (Please click to open) [385]
718. ขอเชิญสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย (Please click to open) [385]
719. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2550 (Please click to open) [392]
720. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โคงรการพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง (Please click to open) [386]
721. ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2550 (Please click to open) [391]
722. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 6 (Please click to open) [392]
723. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (Please click to open) [394]
724. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2550 (Please click to open) [386]
725. ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 62 และ รุ่นที่ 63 (Please click to open) [382]
726. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 3 (Please click to open) [380]
727. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น : อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต (Please click to open) [383]
728. ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิด กรอบการวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย (Please click to open) [382]
729. ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติในหัวข้อ University-Industry-Government (Please click to open) [382]
730. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Industrial Pharmaceutical Technology ครั้งที่ 9 (Please click to open) [387]
731. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Industrial Pharmaceutical Technology ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค. 2550 ณ คณะเภสัชฯ ม.มหิดล (Please click to open) [382]
732. ขอเชิญเข้ารับการอบรมฯ (Please click to open) [388]
733. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2007 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค. 2550 ณ ตึก อปร.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (Please click to open) [389]
734. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Clean air for Pharmaceutical ระหว่างวันที่ 15-16 มี.ค. 2550 ณ คณะเภสัชฯ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Please click to open) [412]
735. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้เบื้องต้นทรัพย์สินทางปัญญาและการร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Please click to open) [378]
736. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา (Please click to open) [397]
737. ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการ (Please click to open) [390]
738. ขอเชิญร่วมประชุม The 5th ASEAD/Asian Symposium on Educational Management and Leadership (ASEMAL5) (Please click to open) [382]
739. ปชส.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 2th Biochemistry KKU Workshop;Proteomics:Past Present and Future on Protein Structure and Function วันที่ 10-11 พ.ค. 2550 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส จ.ขอนแก่น (Please click to open) [396]
740. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "บุญดูนลาน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" ในวันที่ 8 ก.พ.2550 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนรวม 4101 (Please click to open) [386]
741. เชิญเข้าร่วมงาน 12th International Conference on Education - ICE 2007 (Please click to open) [385]
742. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน (Please click to open) [384]
743. ขอเชิญส่งบทความในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Please click to open) [384]
744. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร (Please click to open) [388]
745. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [387]
746. ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ/งานวิจัย เพื่อลงวารสารการพัฒนาท้องถิ่น (Please click to open) [401]
747. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม The Role of Education in Building an ASEAN Socio-Cultural Community (Please click to open) [383]
748. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2550 (Please click to open) [392]
749. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 Neurology and Neuroscience for Non-Neurologist ในวันที่ 14-16 ก.พ. 2550 ณ คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น (Please click to open) [406]
750. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย ในวันที่ 5 ก.พ.2550 ณ คณะเภสัชฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (Please click to open) [389]
751. ประชุมวิชาการ เรื่อง Medicinal and Natural Product Chemistry in China วันที่ 23 ม.ค. 2550 (Please click to open) [398]
752. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nanomedicine:A Challenge to Diseases ในวันที่ 7-9 ก.พ. 2550 ณ เภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [394]
753. ขอแก้ไขวันการจัดประชุมเพื่อ ปชส.เครือข่ายฯ (Please click to open) [417]
754. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ (Please click to open) [386]
755. ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [391]
756. ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาพิเศษ เรื่อง จะไล่ล่าหรือตามหา...ความเป็นสากล ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2550 โดยผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) (Please click to open) [394]
757. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดสายรกและไขกระดูก (Please click to open) [383]
758. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Recent Advances in Drug Delivery and Regulatory Issues ในวันที่ 10 ม.ค. 2550 ณ คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร (Please click to open) [389]
759. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2550 (Please click to open) [396]
760. การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 (Please click to open) [393]
761. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค.50 (Please click to open) [382]
762. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่ง่ชาติ ครั้งที่ 7 (Please click to open) [385]
763. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่องผ้าและวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Please click to open) [386]
764. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินผลโครงการ (Please click to open) [386]
765. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2550 (Please click to open) [382]
766. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุม Universiade Bangkok 2007 Conference (Please click to open) [385]
767. ปชส.เชิญชวนบุคลากรใหม่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ (Please click to open) [389]
768. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 20 ปี เภสัชฯ ม.รังสิต (Please click to open) [393]
769. ปชส.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [401]
770. มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน เรื่อง การจัดการความรู้และการนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและผลงานนักศึกษาของเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (Please click to open) [388]
771. ขอเชิญเภสัชกรประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ประจำปี 2549 (Please click to open) [393]
772. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา (Please click to open) [388]
773. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การบริหารธุรกิจ-ชูมัคเคอร์ ด้วยพุทธเศรษฐศาสตร์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Beyond Schumacher: alternatives appreaches to economics and sustainability perspectives for the 21 th century (Please click to open) [394]
774. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Regional Workshop on Food Traceability and Food Safety under the Thai-French Trilateral Cooperation (Please click to open) [391]
775. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Please click to open) [392]
776. เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Strategies for Stem Cell Research and Nuclear Transfer Techniques (Please click to open) [392]
777. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยพัฒนายาสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริม (Please click to open) [390]
778. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Recent Advances in Drug Delivery and Regulatory Issues (Please click to open) [391]
779. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การทดสอบชีวสมมูลของยา:หลักการใช้ LC-MS-MS และเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ ในวันที่ 23 พ.ย. 2549 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร (Please click to open) [386]
780. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 (Please click to open) [385]
781. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาในประเทศอินเดีย ครั้งที่ 54 (Please click to open) [390]
782. ขอเชิญร่วมงานของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (Please click to open) [382]
783. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ Malaysia IBS International Exhibition 2006 (Please click to open) [405]
784. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ NETDAY 2006 (Please click to open) [372]
785. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรามคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I (Please click to open) [372]
786. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 21-22 ธันวาคม 2549 (Please click to open) [386]
787. Workshop&Conference on Service Excellence 2006 and Drive Performance Excellence through KPIs and Scorecards 2006 (Please click to open) [383]
788. ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร Advanced Refresher Course on Immunology, Vaccinology and Biotechnology Applied to Infectious Diseases (Please click to open) [386]
789. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR PUBLICATION วันที่ 11-12 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรม Windsor Suites กรุงเทพฯ (Please click to open) [386]
790. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The Global University Network for Innovaiton - Asia and the Pacific (GUNI-AP 2006) (Please click to open) [384]
791. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 หัวข้อเรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Please click to open) [389]
792. ประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 (Please click to open) [372]
793. ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา (Please click to open) [372]
794. ปชส.การประชุมนานาชาติ GUNI-AP 2006 (Please click to open) [372]
795. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชฯประจำปี 2549 (ครั้งที่ 23) (Please click to open) [372]
796. ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2550 (Please click to open) [386]
797. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Please click to open) [391]
798. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ The 1 Pharmacy research Conference และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 26 ปี (Please click to open) [392]
799. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (Please click to open) [392]
800. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม (Please click to open) [391]
801. ขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2550 (Please click to open) [372]
802. ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรประจำปี 2550 (Please click to open) [392]
803. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การผลิตรายการวีดีทัศน์ระบบนันลิเนียร์ รุ่นที่ 7" (Please click to open) [393]
804. ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 (Please click to open) [385]
805. ปชส.และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 (Please click to open) [410]
806. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [400]
807. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTED 2006) (Please click to open) [393]
808. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการและทัศนศึกษา เยือนถิ่นคนไทในเวียดนามเหนือ : ซาปาและฮายาง (Please click to open) [386]
809. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2549 (Please click to open) [383]
810. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Chiangmai Panda Conferance 2006 (Please click to open) [382]
811. ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ (Please click to open) [380]
812. ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร Techniques of Writing Social Science Researches in English (Please click to open) [385]
813. International Conference on Educational Leadership titled Leadership in A Global Context: Perspectives and Challenges in Higher Education (Please click to open) [387]
814. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความกรุณาส่งผู้แทนทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 17 (Please click to open) [382]
815. ขออนุมัติให้ข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ เข้าอบรมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ (Please click to open) [383]
816. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทางการศีลธรรมของสังคมไทย (Please click to open) [388]
817. นิทรรศการการอุดมศึกษาของยุโรป ครั้งที่ 7 (Please click to open) [386]
818. ขอเชิญอบรมหลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 4-12 ต.ค.49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (Please click to open) [393]
819. ขอเชิญอบรมหลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 4-12 ต.ค.49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (Please click to open) [385]
820. ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏบิติการเรื่อง สู่มาตรฐานการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสระบาดใหม่ระดับอณู ( Toward Standardization for Molecular Diagnosis of Viral Emerging Diseases) (Please click to open) [384]
821. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ "แม่นำโขง-แม่น้ำสาะวิน:ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์" (Please click to open) [390]
822. ขอ ปชส. งาน Asia Pacific EMB Network Conference " Constraints and Solution" วันที่ 8-10 ธันวาคม 2549 ณ ประเทศฮองกง (Please click to open) [406]
823. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาโภชนาการชุมชน ประจำปี 2549/2550 (Please click to open) [387]
824. ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ สุราระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Please click to open) [396]
825. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Please click to open) [372]
826. ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 Thailand Research Expo 2006 (Please click to open) [386]
827. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี" (Please click to open) [385]
828. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัฒน์ วันที่ 26-28 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (Please click to open) [396]
829. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25-26 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Please click to open) [391]
830. ขอเชิญสัมมนา เรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ (Please click to open) [378]
831. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เทคนิคการสุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2549 ณ โรงแรมอลิซาเบท กรุงเทพฯ (Please click to open) [384]
832. Invitation for Participation in training course on management of moderm biotechnology from 9-13 october 2006 (Please click to open) [388]
833. ปชส.แผ่นพับการประชุมวิชาการนานาชาติ ISOPOW ครั้งที่ 10 (Please click to open) [393]
834. ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม (Please click to open) [385]
835. ขอเชิอเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและ /หรือส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2549 (ครั้งที่ 23) (Please click to open) [405]
836. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมพิจารณารับรางวัล Nagai Award Thailand 2006 (Please click to open) [397]
837. ปชส.การจัดประชุมวิชาการนานาชาติสาขาเชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา (Please click to open) [394]
838. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "Training course on Systems Biology: Post-genomic Integrative Analyses" (Please click to open) [391]
839. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 4 หลักสูตร (Please click to open) [388]
840. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ Drug Promotion: What and to Referm (Please click to open) [391]
841. ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม (Please click to open) [382]
842. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีระดับชาติ (Please click to open) [397]
843. ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สมาธิสั้น และออริซึม (Please click to open) [385]
844. การนำเสนอโครงการวิจัยร่วมไทย - ผรั่งเศษ ประจำปี 2550 (Please click to open) [384]
845. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัแห่งชาติ 2549" (Thailand Research Expo 2006) (Please click to open) [382]
846. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีกริด (Please click to open) [399]
847. ขอเรียนเชิญร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสมุนไพร ใน "งานสัชชาเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3" (Please click to open) [385]
848. ชอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2549 วันที่ 17 ส.ค.49 (Please click to open) [381]
849. โครงการอบรมหลักสูตรการสอนแบบ Active Learning ณ Montana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (Please click to open) [383]
850. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล Proquest Medical (ทดลองใช้ฟรี) (Please click to open) [394]
851. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ที่คณะเกษตรศาสตร์ ม.อบ. (Please click to open) [383]
852. ขอเชิญเข้ารว่มและขอความอนุเคราะห์ ปชส.การประชุมนานาชาติ GUNI - AP 2006 (Please click to open) [387]
853. ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในงาน IEEE-NEMS (Please click to open) [391]
854. ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติ GUNI - AP 2006 วันที่ 9-11 พ.ย.49 กรุงเทพฯ (Please click to open) [372]
855. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ด่วนที่สุด (Please click to open) [387]
856. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง Monitoring and Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs (Please click to open) [387]
857. ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง Animal Facility Design and Equipment for Decontamination & Biosafety วันที่ 17-18 สิงหาคม 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Please click to open) [384]
858. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย (Please click to open) [381]
859. ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [386]
860. เลื่อนระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 2 (Please click to open) [387]
861. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (Please click to open) [404]
862. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Please click to open) [384]
863. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชการวิจัยสถาบันและนำเสนองานวิจัยในที่ประชุม (Please click to open) [392]
864. ขอเชิญร่วมงาน Tech Education Asia 2006 ณ ประเทศปากีสถาน (Please click to open) [387]
865. เชิญประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Skilk Protein : from Cocon to Medicine (Please click to open) [393]
866. แจ้งเพื่อขอความร่วมมือจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2549 (Please click to open) [387]
867. ของดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับเภสัชกร (Please click to open) [390]
868. ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันและนำเสนองานวิจัยในที่ประชุม (Please click to open) [390]
869. ขอควมร่วมมือ ปชส.โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (2549) (Please click to open) [400]
870. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Nanotechnology for peptide and nucleic acid drug delivery (Please click to open) [389]
871. ปชส.โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (2549) (Please click to open) [426]
872. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ เอกสารเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (Please click to open) [392]
873. ขอเสนอผลงานวิจัยในงาน IEEE-NEMS (Please click to open) [388]
874. ปชส.เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชเคมี:การพัฒนาและวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Please click to open) [393]
875. การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (Please click to open) [387]
876. ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551เรื่องการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงฯ (Please click to open) [392]
877. ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 เรื่องการบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงฯ วันที่ 25 ก.ย 2551 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (Please click to open) [392]
878. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2551 (Please click to open) [388]
879. ปชส.ประชุมวิชาการนานาชาติ The 3 Sino - Thai Conference on Treditional Medicne and Products (Please click to open) [392]
880. ขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ่การพัฒนา ครั้งที่ 7 วันที่ 17 ก.ย 2551 ณ เมืองทองธานี (Please click to open) [396]
881. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ The 8 NRCT-JSPS Joint Seminar และพระราชทานปาฐกถาพิเ้ศษ ในวันที่ 3 ธ.ค. 2551 ณ คณะเภสัชฯ จุฬาฯ (Please click to open) [391]
882. ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการสัมมนาเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนาสัตว์เลี้ยงและใช้สัตว์น้ำเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และกำหนดการสัมมนา วันที่ 18 ก.ย. 2551 ณ ห้องแกรนด์รัชดา บอลรูม (Please click to open) [392]
883. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม 11th Pacific Science Inter-Congress และ 2nd Symposium on French Research in the Pacific วันที่ 2-6 มีนาคม 2552 (Please click to open) [372]
884. วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สถาเภสัชกรรม ขอ ปชส. งาน Asian Conference on Clinical Pharmcy วันที่ 25-26 ก.ย 2551 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี่ (Please click to open) [372]
885. บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ ขอเชิญฟังการสัมมนาเรื่อง กาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ วันที่ 11 ก.ย 2551 (Please click to open) [389]
886. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม 11th Pacific Science Inter-Congress และ 2nd Symposium on French Research in the Pacific วันที่ 2-6 มีนาคม 2552 (Please click to open) [372]