นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


03
ก.ค.
ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8 ด้วยระบบออนไลน์
06
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ: การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น แบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563