นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


ประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะที่

             ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางแพทย์และประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ในการดูแลสุขภาพพื้นฐานของตนเองและครอบครัวและเพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธาณสุขได้นำการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์ ไปใช้ในการดูแลรักษาโรคเฉียบพลันเบื้องต้น บาดแผลเรื้อรังและกระดูกหักในกลุ่มผู้สูงอายุ นั้น

                      ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับเภสัชกรสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จำนวน 7 หน่วยกิต ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.phar.ubu.ac.th/conference/homeopathy รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603 อนึ่ง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการและไม่ถือเป็นวันลาที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

 

Share on Facebook QS Ranking

ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (20 มกราคม 2563 ,10:21 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 มกราคม 2563 ,10:24 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)