นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


ประชุมวิชาการโครงการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “Advancing in oncology pharmacy”

           ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “Advancing in oncology pharmacy” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว (Managing Disease – or – Treatment Related Complication) และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านโรคมะเร็ง อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง นั้น

                 ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดังนี้

ผู้ลงทะเบียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน และชำระเงิน

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ระหว่างวันที่ 1- 13 ธันวาคม 2563

บุคคลทั่วไป

 2,500  บาท

 3,000  บาท

เภสัชกรที่ผ่านหลักสูตรอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 2,000  บาท

 2,500  บาท

สำหรับเภสัชกรสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จำนวน 10.5 หน่วยกิต ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์  https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/login.php รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 045-353603

**กรณี ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมยังไม่ได้เป็นสมาชิกในระบบ Pharmooc ให้สมัครสมาชิกดังลิงค์ข้างต้นก่อนคะ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังลิงค์นี้คะ https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/conference_list.php

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อบัญชี นายมานิตย์ แซ่เตียว เลขที่บัญชี 393-0-55802-5 และแจ้งการชำระเงินผ่านระบบPHARMOOC@UBU ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2563

 

Share on Facebook QS Ranking

ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (6 ตุลาคม 2563 ,14:17 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 ,15:34 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)