นโยบายการประกันฯ /โครงสร้างและระบบ /แผนงาน-ปฏิทินฯ /รายงานการประเมินตนเอง /รายงานประจำปี /คู่มือประกันคุณภาพ /การดำเนินงาน EdPex /KM /บริการคอมพิวเตอร์ฯ /ข่าวสาร


นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

          เพื่อเป็นหลักประกันว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กล่าวคือเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังและความต้องการของสังคม ตลอดจนสามารถสร้างความเป็นเลิศในด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของคณะ  จึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

 1. พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเภสัชศาสตร์ให้สอดคล้องกับระบบของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 2. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
 3. ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนางานทั้งในระดับคณะ/หน่วยงาน และบุคคล
 4. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์แก่บุคลากรและ   
  สาธารณชน
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (The Education criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)เพื่อพัฒนาคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและจัดการฐานข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบ

 

แนวปฏิบัติ

 1. เสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. จัดให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อทำหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
 3. พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และกำหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ของคณะเภสัชศาสตร์ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 4. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, ระดับคณะ และจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Port folio) ของอาจารย์และบุคลากร
 6. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ
 7. นำผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนางานทั้งในระดับคณะ หน่วยงาน และบุคคล
 8. เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับระบบ/วิธีการ/และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะเภสัชศาสตร์ แก่บุคลากร และสาธารณชน
 9. นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (The Education criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำโครงร่างองค์กร ประเมินการดำเนินการตามหมวดต่างๆ และจัดทำแผนพัฒนา
 10. นำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ

 

ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ ม อุบลราชธานี
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
CHE QA online
EdPEx
Baldrige EdPEx
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
TQA
QS Ranking