นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type

ฤทธิ์ยับยั้งของเซลล์เพาะเลี้ยงของสารสกัดจากผักชีในหลอดทดลอง

พรทิพย์ ไววุฒิ1, นรุตม์ สำราญวานิช1, รณกฤต บุญศักดิ์1 , ธนวดี ปรีเปรม1 , จันทนา บุญยะรัตน์2

มหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 17 [ vol.1 ] 04-09-2020

ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 7-Methoxyheptaphylline ของรากส่องฟ้าในเซลล์เพาะเลี้ยง

พรทิพย์ ไววุฒิ1, มงคลภัณฑ์ ตันติวัชรกุลธร1, ฉวี เย็นใจ2, จันทนา บุญยะรัตน์3

มหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 17 [ vol.0 ] 04-09-2020

Brief Report: Databases in the Asia-Pacific Region: The Potential for a Distributed Network Approach

Edward Chia-Cheng Lai 1, Kenneth K C Man, Nathorn Chaiyakunapruk, Ching-Lan Cheng, Hsu-Chih Chien, Celine S L Chui, Piyameth Dilokthornsakul, N Chantelle Hardy, Cheng-Yang Hsieh, Chung Y Hsu, Kiyoshi Kubota, Tzu-Chieh Lin, Yanfang Liu, Byung Joo Park, Nicole Pratt, Elizabeth E Roughead, Ju-Young Shin, Sawaeng Watcharathanakij, Jin Wen, Ian C K Wong, Yea-Huei Kao Yang, Yinghong Zhang, Soko Setoguchi

Epidemiology [ vol.2015 ] 20-11-2015 Research article (National)

การพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา

แสวง วัชระธนกิจ1, ธนวุฒิ แสงบุญ2,3,*

ไทยไภษัชยนิพนธ์ [ vol.15 ] 07-09-2020 Research article (National)

หลักการใช้ยารักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Pharmacotherapy of Hypertension in Patients with Chronic Kidney Disease

อัญมณี ลาภมาก, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์

KKU Journal of Medicine [ vol.6 ] 03-07-2020 Review article (National)

Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement

 

Benjabhorn Sethabouppha1*, Oranuch Thanaketpaisarn1, Suttasinee Suwannakul1,

Pannarat Akanitapichat1, Wipawee Saohin1

The 6th Current Drug Development (CDD 2020) [ vol.1 ] 10-09-2020

การเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมันโดยการเติมแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสสำหรับการจัดการน้ำเสียในตลาดสด

รัชวุฒิ โคตรลาคำ นิธิมา สุทธิพันธุ์ และ ณฐพล ทองปลิว

 


 
 
 
วารสารศรีนครินทรวิโรจน์ [ vol.6 ] 01-06-2020 Research article (National)

Discovery of New and Potent InhA Inhibitors as Antituberculosis Agents: Structure-Based Virtual Screening Validated by Biological Assays and X-ray Crystallography

 • Pharit Kamsri
 • Chayanin Hanwarinroj
 • Naruedon Phusi
 • Thimpika Pornprom
 • Kampanart Chayajarus
 • Auradee Punkvang
 • Nitima Suttipanta
 • Potjanee Srimanote
 • Khomson Suttisintong
 • Chomphunuch Songsiriritthigul
 • Patchreenart Saparpakorn
 • Supa Hannongbua
 • Siriluk Rattanabunyong
 • Supaporn Seetaha
 • Kiattawee Choowongkomon
 • Sanya Sureram
 • Prasat Kittakoop
 • Poonpilas Hongmanee 
 • Pitak Santanirand 
 • Zhaoqiang Chen
 • Weiliang Zhu
 • Rosemary A. Blood
 • Yuiko Takebayashi
 • Philip Hinchliffe
 • Adrian J. Mulholland, 
 • James Spencer 
 • Pornpan Pungpo
J. Chem. Inf. Model. [ vol.60 ] 01-07-2020 Research article (Inter)

Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement

Benjabhorn Sethabouppha, Oranuch Thanaketpaisarn, Suttasinee Suwannakul,

Pannarat Akanitapichat, Wipawee Saohin

the 6th Current Drug Development (CDD) International Conference 2020 [ vol.1 ] 09-09-2020

Formulation of effervescent tablets containing spray dried byproduct of GABA-rice production process for nutrition supplement

Benjabhorn Sethabouppha1*, Oranuch Thanaketpaisarn1, Suttasinee Suwannakul1,
Pannarat Akanitapichat1, Wipawee Saohin1
1Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand.
 

The 6th Current Drug Development International Conference (CDD 2020) [ vol.1 ] 09-09-2020

Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement

Benjabhorn Sethabouppha1*, Oranuch Thanaketpaisarn1, Suttasinee Suwannakul1,

Pannarat Akanitapichat1, Wipawee Saohin1

CDD 2020 Songkhla [ vol.1 ] 10-09-2020

Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement

Benjabhorn Sethabouppha1*, Oranuch Thanaketpaisarn1, Suttasinee Suwannakul1,

Pannarat Akanitapichat1, Wipawee Saohin1

The 6th International Conference on Current Drug Development 2020 (CDD) [ vol.1 ] 10-09-2020

The effect of Bauhinia penicilliloba extract on aortic protection

in experimental diabetic rats  

Suparat Chanluang1*, Jainuch Kanchanapoo2, Rawiwun Kaewamatawong1, Benjabhorn Sethabouppha1, Phubed Nilatawong1, Wantika Kruanamkam3

The 6th International Conference on Current Drug Development 2020 (CDD) [ vol.1 ] 10-09-2020

Expression of actively soluble antigen-binding fragment (Fab) antibody and GFP fused Fab in the cytoplasm of the engineered Escherichia coli.

Krittanai S, Putalun W, Sakamoto S, Tanaka H, Juengwatanatrakul T, Yusakul G.

Mol Biol Rep. [ vol.47 ] 01-06-2020 Research article (Inter)

Enhanced Transdermal Delivery of Concentrated Capsaicin from Chili Extract-Loaded Lipid Nanoparticles with Reduced Skin Irritation.

Phunsuk Anantaworasakul 1 , Wantida Chaiyana 1,2 , Bozena B. Michniak-Kohn 3,
Wandee Rungseevijitprapa 4,* and Chadarat Ampasavate

Pharmaceutics [ vol.12 ] 19-05-2020 Research article (Inter)

Effects of Litsea cubeba (Lour.) Persoon Essential Oil Aromatherapy on Mood States and Salivary Cortisol Levels in Healthy Volunteers.

Chaiyavat Chaiyasut, Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi, Jakkrit Wongwan, Kanyarat Thiwan, Wandee Rungseevijitprapa, Areewan Klunklin and Wipada Kunaviktikul.

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine has been completed [ vol.2020 ] 26-07-2020 Research article (Inter)

Effect of d-limonene and ethanol in PEGylated liposomes for dermal delivery of resveratrol

Worranan Rangsimawong, Wandee Rungseevijitprapa, Wipada Samprasit, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat

The 6th Current Drug Development (CDD) International Conference 2020 [ vol.0 ] 10-09-2020

The effect of Bauhinia penicilliloba leaf extract on aortic protection in experimental diabetic rats   
 

Suparat Chanluang1, Jainuch Kanchanapoo, Rawiwun Kaewamatawong, Benjabhorn Sethabouppha, Phubed Nilatawong, Wantika Kruanamkam

The 6th Current Drug Development (CDD) International Conference 20 [ vol.0 ] 10-09-2020

The effect of Bauhinia penicilliloba leaf extract on aortic protection

in experimental diabetic rats  

Suparat Chanluang, Jainuch Kanchanapoo, Rawiwun Kaewamatawong, Benjabhorn Sethabouppha, Phubed Nilatawong, Wantika Kruanamkam

The 6th Current drug development (CCD) International conference 2020 [ vol.0 ] 10-09-2020

ประสิทธิภาพ ความคงตัว และคุณลักษณะของนิโอโซมเจลกักเก็บแคปไซซินสำหรับบรรเทาปวดในผู้สูงอายุ: การศึกษาก่อนเชิงพาณิชย์

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์*   ชนนิกานต์ สรรพสอน, วริษฎา ศิลาอ่อน, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, ฑิภาดา สามสีทอง, ทรงพร จึงมั่นคง, สุรีวัลย์ บำรุงไทย, และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 : Research and Innovations for All [ vol.0 ] 03-09-2020

Development and Characterization of Gantrez® S-97 and Hyaluronic Acid Microneedles for Transdermal Fluorescein Sodium Delivery

Phuvamin Suriyaamporn, Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat

Key Engineering Materials [ vol.859 ] 18-08-2020 Research article (Inter)

The Effects of Thai Traditional Herbal Extracts on the Death of Cancer Cells  

Chantana Boonyarat1, Bunthita Jongpremkitpaisan2, Suwapak Chaiwasukul2, Prasert Reubroycharoen3, Pornthip Waiwut2  

Thai J Pharmacol [ vol.42 ] 22-06-2020 Research article (National)
Lead discovery of a guanidinyl tryptophan derivative on amyloid cascade inhibition   

Piyapan Suwanttananuruk, Jutamas Jiaranaikulwanitch*, Pornthip Waiwut, Opa Vajragupta  

Open Chemistry [ vol.18 ] 09-06-2020 Research article (Inter)
Structure-Activity Analysis and Molecular Docking Studies of Coumarins From Toddalia asiatica as Multifunctional Agents for Alzheimer's Disease 

Pitchayakarn Takomthong  1 Pornthip Waiwut  2 Chavi Yenjai  3 Bungon Sripanidkulchai  1   4 Prasert Reubroycharoen  5 Ren Lai  6 Peter Kamau  6 Chantana Boonyarat  1   4  

Biomedicines . [ vol.8 ] 08-05-2020 Research article (Inter)

Multitarget Activities of Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Against Alzheimer’s Disease
  

Chantha Chheng , Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Yaowared Chulikhit , Supawadee Daodee , Orawan Monthakantirat, Supaporn Pitiporn , Natdanai Musigavong , Pakakrong Kwankhao  and Chantana Boonyarat  

Pharmaceuticals [ vol.13 ] 25-04-2020 Research article (Inter)

 

การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก

  

 

ณัฐณิชา แก้วขาว, ศุภาพิชญ์ จันทร์เพ็ง, นิธิมา สุทธิพันธ์, บัญชา ยิ่งงาม, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดี รังสีวิจิตรประภา*

  

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผักที่บริโภคได้จากภาคอีสาน

วรรณธกิจ สระเพชร1*, ดำรงศักดิ์ จินารัตน์2, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา3, นิธิมา สุทธิพันธุ์ 3, บัญชา ยิ่งงาม3, วันดี รังสีวิจิตรประภา4

The 12th Annual conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

การพัฒนามโครอิมัลชันที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบกเพื่อบำรุงเส้นผม

ณัฐณิชา แก้วขาว1, ศุภาพิชญ์ จันทร์เพ็ง1, นิธิมา สุทธิพันธ์2, บัญชา ยิ่งงาม2ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา2, วันดี  รังสีวิจิตรประภา3

The 12th Annual conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

ประสิทธิภาพของตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตรและสารเพิ่มการแทรกผ่านในการนำส่งสารสกัดว่านชักมดลูกเข้าสู่ผิวหนัง

จรัสดาว สีสัจจา1, ชาลิสา เชี่ยวชาญศิลป์1, ดำรงศักดิ์ จินารัตน์2 และวันดี รังสีวิจิตรประภา3,*

The 12th Annual conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

อนุภาคระดับนาโนที่นำส่งสารสกัดว่านชักมดลูกที่ให้ทางการรับประทาน

เพื่อยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลคอลีนเอสเตอเรส

ศุภกิจ สีรับสี1, สุภัทรา ลามี1, ดำรงศักดิ์ จินารัตน์2, วันดี รังสีวิจิตรประภา3

The 12th Annual conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

Skin permeation of curcuma comosa Roxb extract loaded nanostructure lipid carrier

Damrongsak Jinarat, Bancha Yingngam, and Wandee Rungseevijitprapa

Cosmetic and Beauty International Conference 2019 [ vol.1 ] 01-10-2019

Formulation of facial toner containing northeastern vegetable.

Wandee Rungseevijitprapa*, Tunchanok Pundech, Nattanan Bannakit,

Bancha Yingngam, Chutinun Prasitpuriprecha

Cosmetic and Beauty International Conference 2019 [ vol.1 ] 01-10-2019

การพัฒนาตำรับและประเมินผลิตภัณฑ์เจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว

กันต์ฤทัย มาลัย, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, วริษฎา ศิลาอ่อน

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profes [ vol.1 ] 15-02-2020

การพัฒนาเจลมาส์กหน้าบำรุงผิวที่ผสมเบต้ากลูแคนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นต่อผิวหนัง

ฐานิดา เนื่องชมภู, ณัฐชา จันทรศิริ, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, วริษฎา ศิลาอ่อน

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profes [ vol.1 ] 15-02-2020

An Overview of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals

Chonladda Pitchayajittipong, Srikanlaya Sriboon, Suphatthra Kulmee, Lersak Prachuabaree, Komkrit Srisawai, Wannaporn Wattanawong, Saksit Sripa, Claire Anderson, and Teeraporn Supapaan

Hospital Pharmacy [ vol.0 ] 29-11-2019 Research article (Inter)

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของน้าหม่อน

ณัฏฐา มงคล1, ศศิวิมล ครุฑปราการ1, อรนุช ธนเขตไพศาล2, นิธิมา สุทธิพันธุ์2, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา2*

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.0 ] 15-02-2020

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ชัยวัฒน์ ไม้เกตุ1 , วรปรัชญ์ เล็กกระจ่าง1 , นิธิมา สุทธิพันธุ์2 , อรนุช ธนเขตไพศาล2 , เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา2*

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.0 ] 15-02-2020

In Vitro Antioxidant and Cytoprotective Activities of Extracts from four Solanum Fruits

Pannarat Akanitapichat* Benjabhorn Sethabouppha

IJPS [ vol.16 ] 01-01-2020 Research article (National)

The Deoxymiroestrol and Isoflavonoid Production and Their Elicitation of Cell Suspension Cultures of Pueraria candollei var. mirifica: from Shake Flask to Bioreactor.

Udomsin O, Yusakul G, Kitisripanya T, Juengwatanatrakul T, Putalun W.

Appl Biochem Biotechnol. [ vol.190 ] 09-01-2020 Research article (Inter)

(+)-7-O-Methylisomiroestrol, a new chromene phytoestrogen from the Pueraria candollei var. mirifica root.

Yusakul G, Juengsanguanpornsuk W, Sritularak B, Phaisan S, Juengwatanatrakul T, Putalun W.

Nat Prod Res [ vol.20 ] 06-02-2020 Research article (Inter)
In Vitro Antioxidant and Cytoprotective Activities of Extracts from Four Solanum Fruits

Pannarat Akanitapichat*, Benjabhorn Sethabouppha 

IJPS [ vol.16 ] 01-01-2020

Curcuma comosa Roxb. extract loaded nanostructured lipid carriers for enhancement of skin permeation

Damrongsak Jinarat, Bancha Yingngam, Wandee Rungseevijitprapa

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS (Isan J Pharm Sci) [ vol.15 ] 25-11-2019 Research article (National)

Outcomes of induction antibody therapies in the nonbroadly sensitized adult deceased donor kidney transplant recipients: a retrospective cohort registry analysis

Alfonso H. Santos Jr, Yang Li, Kawther Alquadan, Hisham Ibrahim, Muhannad A. Leghrouz, Uraiwan Akanit, Karl L. Womer, Xuerong Wen

Transplant International [ vol.0 ] 27-01-2020 Research article (Inter)

Synthesis of 6-chloro-7-arylaminoisoquinoline-5, 8-dione and its derivatives as cytostatic compounds

Puttaramon Somsanor, Monruedee Nambut, Bancha Yingngam and Nipawan Pongprom

The 2019 Pure and Applied Chemistry International Conference: Organic Synthesis and Medicinal Chemis [ vol.0 ] 01-10-2019

Quality Control of Ya thatu obchey preparation by high performance liquid chromatography

Siriporn Siniltae, Chakkaphong Chawaha, Kusuma Jitsaeng, Zongporn Juengmunkong, Thaweesak Juengwatanatrakul, Sudarat Homhual, Supattra Rungsimakan, Rawiwun Kaewamatawong

Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine [ vol.17 ] 25-11-2019 Research article (National)

Quality Control of Ya thatu obchey preparation by high performance liquid chromatography

Siriporn Siniltae, Chakkaphong Chawaha, Kusuma Jitsaeng, Zongporn Juengmunkong, Thaweesak Juengwatanatrakul, Sudarat Homhual, Supattra Rungsimakan, Rawiwun Kaewamatawong

Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine [ vol.17 ] 25-11-2020 Research article (National)

STABILITYOFPROBIOTICBACTERIAENCAPSULATEDBYEXTRUSION

METHODINCARROTJUICE

Supasson Wansutha, Laddawan Yuenyaow, Kaemwich Jantama, and

Sirima Suvarnakuta Jantama*

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [ vol.7 ] 02-01-2020 Research article (National)

Impact of research-based learning on student knowledge and assessment in pharmacoepidemiology: A one-group pretest-posttest experimental study

Chuenjid Kongkaew, C. Norman Scholfield, Teeraporn Supapaan, Claire Mann, Pajaree Mongkhon, Skonchai Chanunun. 

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2019 [ vol.43 ] 01-03-2020 Research article (Inter)

Modeling and optimization of microwave-assisted extraction of pentacyclic triterpenes from Centella asiatica leaves using response surface methodology

Bancha Yingngam*, Abhiruj Chiangsom, Adelheid Brantner

Industrial Crops and Products [ vol.147 ] 23-03-2020 Research article (Inter)

ความตรงของข้อมลูพื้นฐานในฐานข้อมลูทะเบียนมะเร็งเทียบกับข้อมูลต้นแบบจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วรรณพร วัฒนะวงษ์, แสวง วัชระธนกิจ

The 12th Annual Conference of Northestern Pharmacy Research [ vol.1 ] 15-02-2020

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17