นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
ผลิตภัณฑ์อาบน้ำสัตว์เลี้ยงสูตรไม่ใช้น้ำ สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ งบจังหวัด 2020 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านไทโรซิเนสในติ้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านไทโรซิเนสในติ้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดติ้วเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเวชสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (โครงการ ปลาม้าลาย) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 วิจัย
การสร้างธุรกิจสีเขียวผ่านการแปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สวทช. 2020 วิจัย
การผลิตเครื่องดื่มผงโปรตีนไอโซเลตชงสำเร็จรูปจากน้ำหม้อนึ่งข้าวกล้องงอกโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย สกว. 2020 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ผสมสารสกัดผักโขมและถั่งเช่าสีทอง วริษฎา  ศิลาอ่อน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 2020 วิจัย
การแปรรูปไพลจากชุมชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อย วริษฎา  ศิลาอ่อน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 2020 วิจัย
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบป 1.รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ 2.ผศ.ดร.จีริสุดา คำสีเขียว3.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา4.รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร วช. 2020 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะเปราะใหญ่ (ยาผง, ยาแคปซูล) ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กุสุมา จิตแสง ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2020 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดติ้วสำหรับผิวที่เป็นสิวง่าย บัญชา ยิ่งงาม วันดี รังสีวิจิตรประภา เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 วิจัย
การพัฒนานวัตกรรมเวชสำอางจากสารสกัดติ้ว วันดี รังสีวิจิตรประภา บัญชายิ่งงาม เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดติ้วเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเวชสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันดี รังสีวิจิตรประภา สุภารัตน์จันทร์เหลือง นิธิมา สุทธิพันธุ์ ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ภูเบศร์นิลาทะวงศ์ บัญชา ยิ่งงาม เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดส่องฟ้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านมะเร็ง ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงษ์ อื่นๆ 2020 วิจัย
Saicin Gel: เจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดพริกที่มีความระคายเคืองต่ำ สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, ฐิติ ราศีกุล, ฑิภาดา สามสีทอง, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 2020 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับผงฟักทองชงพร้อมดื่ม อื่นๆ 2020 วิจัย
การสกัดและเวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในรกแพะเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางเวชสำอาง วรนันท์ รังสิมาวงศ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2021 วิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชัน “ยาอะไร” (Ya-A-Rai) สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน อื่นๆ 2020 วิจัย
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ของสารสกัดจากใบติ้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 วิจัย
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ของสารสกัดจากใบติ้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2020 วิจัย
การพัฒนาสูตรเห็ดหลินจือในทางเภสัชกรรม ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริดร.ตันติมา  กำลัง อื่นๆ 2020 วิจัย
การประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ระยะที่ 2 คณะผู้วิจัย: รุ่งนภา คำผาง, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, พัทธรา ลีฬหวรงค์, ทรงยศ พิลาสันต์, ธนพร บุษบาวไล, อกนิฏฐา พูนชัย, สุพัฒศิริ อึ้งมณีภรณ์, จิรวิชญ์ ยาดีหัวหน้าชุดดำเนินการวิจัยในพื้นที่:1. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 (โรงพยาบาลสวนปรุง) ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) ผศ.ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร3. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)4. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 4 (โรงพยาบาลสระบุรี) ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 5 (โรงพยาบาลราชบุรี) ผศ.ดร.ภก.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย มหาวิทยาลัยศิลปากร6. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 6 (โรงพยาบาลชลบุรี) ภญ.ดร. ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา7. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 (โรงพยาบาลขอนแก่น) รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น8. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 8 (โรงพยาบาลอุดรธานี) ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม9. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) ดร. นภชา สิงห์วีรธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 10. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10 (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์12. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 12 (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) ผศ.ดร.ภญ. กุลจิรา อุดมอักษร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์13. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 13 (โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์) รศ.ดร.ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. สมหมาย อุดมวิทิต มหาวิทยาลัยสยาม  อื่นๆ 2020 วิจัย
การสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรอีสานหายากเพิ่มเติม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.phargarden.com) งบประมาณแผ่นดิน 2019 วิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้ยาทาเจลพริกในผู้ป่วยมะเร็งที่มีการปวดปลายประสาท นางสาวฑิภาดา สามสีทอง นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาพญ.ศรัญญา ประทัยเทพ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
การพัฒนาน้ำมัลเบอร์รี่หมักชนิดซินไบโอติกเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมานางสาวกันทิมา ทับทิมหิน เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
การศึกษาคุณสมบัติในการชะลอความแก่ผิวหนังของสารสกัดบัวบกที่กักเก็บในนีโอโซม รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภาดร.ภณิกชา วิชยปรีชานางสาววรรณธกิจ สระเพชร เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
ลักษณะอาการและโรคของผู้สูงอายุที่มารับการรักษา ณ คลินิกแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์, รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์, ภก.ชัยสิทธิ์ สุนทรา เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
ฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนและการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของเซลล์ของ temozolomide ต่อเซลล์มะเร็งสมองร้ายแรงที่พบในผู้สูงอายุชนิด T98G glioblastoma ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร high glucose ปาจารีย์ ทองงอก เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
Comparative Study of Response Surface Methodology and Artificial Neural Network in the Optimization of the Ultrasound-Assisted Extraction of Diarylheptanoid Phytoestrogens from Curcuma comosa Rhizomes นายบัญชา ยิ่งงาม อื่นๆ 2019 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ทบทวนการใช้ capsaicin ในโรงพยาบาล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
ทบทวนการใช้ capsaicin เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2020 วิจัย
Investigation of the inclusion complexes between phenylbutenoids and hydroxypropyl--cyclodextrin using two-dimensional nuclear magnetic resonance spectroscopy บัญชา ยิ่งงาม อื่นๆ 2019 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสารสกัด มะเขือเทศ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2019 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสาร สกัดผักชี ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
ผลของสภาวะการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อปริมาณสาร Cordycepin รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน อื่นๆ 2019 วิจัย
การพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์ชนิดเม็ดที่ผสมสารสกัด Astraxanthin รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน อื่นๆ 2019 วิจัย
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ เชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาล กับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน 2019 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ “พรรณไม้แห้งอ้างอิง (Herbarium Database) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดิน 2019 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม วช. 2017 วิจัย
การประยุกต์ใช้วิธีสกัดไมเซลล์เพื่อการแยกสกัดสารสำคัญจากลูกประคบสมุนไพรไทย: การหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง สุรีวัลย์ ดวงจิตต์     กุสุมา จิตแสง วรนันท์ รังสิมาวงศ์  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2019 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสาร สกัดผักชี ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
ผลของสารสำคัญจากหยีน้ำต่อการเจริญเติบโต การเคลื่อนที่ และ การบุกรุกเซลล์ข้างเคียงของเซลล์มะเร็ง. พรทิพย์ ไววุฒิ กัลยา  แสงฉวี วช. 2017 วิจัย
จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมีฟิสิกส์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม ทวีศักดิ์ ระวิวรรณ กุสุมา สุดารัตน์ งบประมาณแผ่นดิน 2019 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล) สุดารัตน์ ระวิวรรณ กุสุมา ทวีศักดิ์ อื่นๆ 2019 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ) รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนที่เตรียมในรูปแบบนาโนเทคโนโลยีร่วมกับเข็มขนาดไมครอนและพลังงานจากน้ำ FIR เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม ดร. วรนันท์ รังสิมาวงศ์ สกว. 2019 วิจัย
การประยุกต์ใช้ดูเพล็กซ์ลิโพโซมเป็นสารเคมีที่เป็นตัวป้องกันมะเร็งขนาดนาโนเมตรรูปแบบใหม่สำหรับการนำส่ง ยามะเร็งผิวหนังและการกำหนดเป้าหมาย: การหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดและการศึกษาคุณลักษณะ Sureewan Duangjit สกว. 2019 วิจัย
การพัฒนาวิธีการสกัดและการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากบัวบก ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง, ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง, รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
นวัตกรรมวัสดุโครงสร้างนาโนสำหรับการนำส่งยาและผลิตภัณฑ์ทางเลือก ดร. วรนันท์ รังสิมาวงศ์ สกว. 2018 วิจัย
ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา ประสิทธิชัย พูลผล ทวนธน       บุญลือศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา อื่นๆ 2019 สิ้นสุดโครงการ