นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลืองและโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
Standardization of medicinal plant for Thai herbal Pharmacopoeia ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
บทบาทของร้านยาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในงานบริการทางเภสัชกรรม และการฝึกปฏิบัติด้านเภสัชศาสตร์ เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา สุชาดา สูรพันธ์ พยอม สุขอเนกอนันต์ กิตติยศ ยศสมบัติ สุระรอง ชินวงศ์ หนึ่งฤทัย สุกใสและคณะ งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
Expression and characterization of hydrophobin NRH1 from the entomopathogenic fungus, Nomuraea rileyi ศิริมา สุวรรณกูฏ สกว. 2008 วิจัย
Expression and characterization of hydrophobin NRH1 from the entomopathogenic fungus, Nomuraea rileyi ศิริมา สุวรรณกูฏ สกว. 2008 วิจัย
Expression and characterization of hydrophobin NRH1 from the entomopathogenic fungus, Nomuraea rileyi ศิริมา สุวรรณกูฏ สกว. 2008 วิจัย
Expression and characterization of hydrophobin NRH1 from the entomopathogenic fungus, Nomuraea rileyi ศิริมา สุวรรณกูฏ สกว. 2008 วิจัย
การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, ดร.ลักษณา เจริญใจ งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การแยกสารที่มีฤิธิืทางชีวภาพจากกระดังงาจีน นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ งบจังหวัด 2009 วิจัย
การเตรียมระบบนำส่งยาชนิดอิมัลชันที่เกิดขึ้นเองในรูปแกรนูลแห้งของไอบูโพรเฟน วริษฎา ศิลาอ่อน นายอภิชาต ปรีดาภิรัตน์ นางสาวศิริรัตน์ จำนงค์ นางสาวเอมอัชนา นนทะวงษ์ สกว. 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การเตรียมระบบนำส่งยาชนิดอิมัลชันที่เกิดขึ้นเองในรูปแกรนูลแห้งของไอบูโพรเฟน วริษฎา ศิลาอ่อน นายอภิชาต ปรีดาภิรัตน์ นางสาวศิริรัตน์ จำนงค์ นางสาวเอมอัชนา นนทะวงษ์ สกว. 2009 วิจัย
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิคลิปิดเมทริกซ์ วริษฎา ศิลาอ่อน ประสิทธิชัย พูลผล วราภรณ์ ศรีสังวาลย์ อัมไพพรรณ เชื่อมไธสง สกว. 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตรโครมพี 450 1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
บทบาทของร้านยาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในงานบริการทางเภสัชกรรม และการฝึกปฏิบัติด้านเภสัชศาสตร์ สุชาดา สูรพันธ์ กิตติยศ ยศสมบัติ เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา พยอม สุขอเนกอนันต์ หนึ่งฤทัย สุกใส สุระรอง ชินวงศ์ และคณะ งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ งบประมาณแผ่นดิน 2005 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิคลิปิดเมทริกซ์ วริษฎา ศิลาอ่อน ประสิทธิชัย พูลผล วราภรณ์ ศรีสังวาลย์ อัมไพพรรณ เชื่อมไธสง สกว. 2009 วิจัย
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิคลิปิดเมทริกซ์ วริษฎา สกว. 2009 วิจัย
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิคลิปิดเมทริกซ์ วริษฎา ศิลาอ่อน ประสิทธิชัย พูลผล วราภรณ์ ศรีสังวาลย์ อัมไพพรรณ เชื่อมไธสง สกว. 2009 วิจัย
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิคลิปิดเมทริกซ์ วริษฎา ศิลาอ่อน ประสิทธิชัย พูลผล วราภรณ์ ศรีสังวาลย์ อัมไพพรรณ เชื่อมไธสง สกว. 2009 วิจัย
การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และศึกษาความคงตัวทางเคมี สารสกัดจากธรรมชาติกลุ่มไฟโตเอสโตรเจน และกลุ่มที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด เพื่อลดอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ ดร. ลักษณา เจริญใจ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
กาประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เสี่ยง ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2010 วิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2010 วิจัย
การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร.ลักษณา เจริญใจ งบประมาณแผ่นดิน 2009 สิ้นสุดโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร.ลักษณา เจริญใจ งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลืองและโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเเคปซูลขิง เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย วิภาวี เสาหิน, ลักษณา เจริญใจ, ปรีชา บุญจูง, ทรงพร จึงมั่นคง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา งบจังหวัด 2010 วิจัย
การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเเคปซูลขิง เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย วิภาวี เสาหิน, ลักษณา เจริญใจ, ปรีชา บุญจูง, ทรงพร จึงมั่นคง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา งบประมาณแผ่นดิน 2008 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
หาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย จรรยา อินทรหนองไผ่ สุกัญญา คลังสินศิริกุล งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเเคปซูลขิง เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย วิภาวี เสาหิน, ลักษณา เจริญใจ, ปรีชา บุญจูง, ทรงพร จึงมั่นคง เเละเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลืองและโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต งบประมาณแผ่นดิน 2008 สิ้นสุดโครงการ
Genotypic analysis of antibiotic resistant Acinetobacter baumannii isolated from patients in Sappasitthiprasong hospital using AFLP technique ศิริมา สุวรรณกูฏ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพร การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่กักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา รศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย (มช.) งบประมาณแผ่นดิน 2008 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาตำรับเซรั่มขจัดรังแคจากน้ำมันหอมระเหยที่กักเก็บในนีโอโซม ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา สกว. 2009 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาปาเปนนีโซมเพื่อการบำรุงสภาพเส้นผม ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา สกว. 2009 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนายาเม็ดเคลือบฟิล์มของสารสกัดถั่วเหลืองหมัก ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา สกว. 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาตำรับเซรั่มขจัดรังแคจากน้ำมันหอมระเหยที่กักเก็บในนีโอโซม ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา สกว. 2009 วิจัย
การพัฒนายาเม็ดเคลือบฟิล์มของสารสกัดถั่วเหลืองหมัก ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา สกว. 2009 วิจัย
การพัฒนาปาเปนนีโซมเพื่อการบำรุงสภาพเส้นผม ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา สกว. 2009 วิจัย
การพัฒนาผงแห้งของระบบนำส่งยารูปแบบอิมัลชันชนิดเกิดขึ้นเองของโคลไตรมาโซลเพื่อใช้เป็นยารับประทาน วริษฎา ศิลาอ่อน สกว. 2009 วิจัย
การพัฒนาตำรับและการประเมินประสิทธิภาพฤทธิ์การต้านมะเร็งในสัตว์ทดลองของ Paclitaxel ในรูปแบบลิปิดอิมัลชัน วริษฎา ศิลาอ่อน อรนุช ธนเขตไพศาล งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การพัฒนาผงแห้งของระบบนำส่งยารูปแบบอิมัลชันชนิดเกิดขึ้นเองของโคลไตรมาโซลเพื่อใช้เป็นยารับประทาน วริษฎา ศิลาอ่อน สกว. 2009 วิจัย
การสกัดแยกบริสุทธิ์และศึกษาความคงตัวของสารสกัดสมุนไพร เพื่อรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่ ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
Professional Information Leaflet Translation Dr.Sudarat Homhual สนง.อาหารและยา 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์