นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว



Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type

Effect of elicitors on chromene and total isoflavonoid accumulation in P. candollei var. mirifica hairy root culture

Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Putalun W

Proceeding of The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 [ vol.8 ] 11-02-2012 Research article (National)

การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชน

เฉลิมศรี ภุมมางกูร 1, ปิยวัฒน์ ประภูชะกา 2, พยอม สุขเอนกนันท์ *3, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 3, หนึ่งฤทัย สุกใส 4, แสวง วัชระธนกิจ 5, พีรยา สมสะอาด 3 และวราวุธ เสริมสินศิริ 6

IJPS [ vol.2 ] 21-06-2012 Research article (National)

Screening and Counseling on Smoking Cessation by Hospital Pharmacist in the Outpatient Service

Kunawaradisai N, Surapat W.

Thai Journal of Hospital Pharmacy [ vol.2 ] 02-02-2012 Research article (National)

Bimodal action of miroestrol and deoxymiroestrol, phytoestrogens from Pueraria candollei var. mirifica, on hepatic CYP2B9 and CYP1A2 expressions and antilipid peroxidation in mice

Udomsuk L Juengwatanatrakul T Putalun W Jarukamjorn K.

Nutrition Research [ vol.32 ] 26-01-2012 Research article (Inter)

Modulation of plumbagin production in Plumbago zeylanica using a single-chain variable fragment antibody against plumbagin.

Seiichi Sakamoto Waraporn Putalun Benyakan Pongkitwitoon Thaweesak Juengwatanatrakul Yukihiro Shoyama Hiroyuki Tanaka Satoshi Morimoto

Plant Cell Report [ vol.31 ] 01-01-2012 Research article (Inter)
Applications of monoclonal antibodies and single chain variable fragments in Pharmacognosy Thaweesak Juengwatanatrakul Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.7 ] 22-12-2011 Review article (National)
Elicitation effect on production of plumbagin in in vitro culture of Drosera indica L. Juengwatanatrakul Thaweesak Sakamoto Seiichi Tanaka Hiroyuki Putalun Waraporn Journal of Medicinal Plants Research [ vol.5 ] 25-11-2011 Research article (Inter)
Down regulation of gene related sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol and deoxymiroestrol. Udomsuk L Juengwatanatrakul T Putalun W Jarukamjorn K Fitoterapia. [ vol.82 ] 23-11-2011 Research article (Inter)
ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสของพืชสมุนไพร อ้อมใจ แต้เจริญวิริยกุล เมธี บัวสาย อิทธิชัย รัตนาตรานุรักษ์ เพียงหทัย ศรียอด สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.6 ] 18-11-2011 Research article (National)
Screening of steroid 5 -reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants Thapana Kumar Chaiyavat Chaiyasut Wandee Rungseevijitprapa and Maitree Suttajit Journal of Medicinal Plants Research [ vol.5 ] 04-04-2011 Research article (Inter)
Screening of steriod 5 alpha reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants Thapana Kumar Chiyavat Chiyasut Wandee Rungseevijitprapa Mitree Suttajit Journal of Medicinal Plants Research [ vol.5 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การดูแลตนเองแนวเศรษฐกิจพอเพียง และภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิต กรณีศึกษา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาพแบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ปางธาราไพร นราพงศ์พุทธ์ สัมมนา มูลสาร วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก [ vol.4 ] 25-08-2011 Research article (National)
ความเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ D4L+P ลักษณา เจริญใจ วารสารศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.2 ] 01-07-2011 Research article (National)
ความเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ D4L+P ลักษณา เจริญใจ วารสารศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Selective COX-2 Inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ นันทนิจ มีสวัสดิ์ ปรีชา บุญจูง และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.5 ] 22-08-2011 Research article (National)
Guidelines concordance of prescriptions for acute myocardial Infarction patients at Sisaket hospital Summana Moolasarn Noppol Buasi Naiyana Thaitrong Nirun Suntraruk Wannaprapa Sakhampee Journal of Health Sciences [ vol.20 ] 22-08-2011 Research article (National)
โรคกรดไหลย้อนที่ไม่มีการอักเสบของหลอดอาหาร= พยาธิสรีรวิทยาและแนวทางการรักษา นิภาพร เมืองจันทร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร [ vol.11 ] 01-09-2011 Review article (National)
ความตรงของการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ สัมมนา มูลสาร นพพล บัวสี นัยนา ไทยตรง นิรันดร์ สุนทรารักษ์ วรรณประภา สาคำภีร์ Journal of Health Sciences 2011;20(3);369-375. วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.20 ] 01-01-1970 Research article (National)
Guidelines concordance of prescriptions for acute myocardial Infarction patients at Sisaket hospital Summana Moolasarn Noppol Buasi Naiyana Thaitrong Nirun Suntraruk Wannaprapa Sakhampee Journal of Health Sciences [ vol.20 ] 01-01-1970 Research article (National)
Guidelines concordance of prescriptions for acute myocardial Infarction patients at Sisaket hospital Summana Moolasarn Noppol Buasi Naiyana Thaitrong Nirun Suntraruk Wannaprapa Sakhampee Journal of Health Sciences [ vol.20 ] 01-01-1970 Research article (National)
เวลามาตรฐานและวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เพื่อหาประมาณการจำนวนบุคลากรและเภสัชกร สำหรับงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียงขึ้นไป สัมมนา มูลสาร ชาคริส บ้านเหล่า ศิริพรรณ คุณมี ภัทร์ธนพร พลประถม วันจักรินทร แวดล้อม วารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุข [ vol.20 ] 12-07-2011 Research article (National)
Screening of steriod 5 alpha reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants Thapana kumar Chaiyavat chaiyasut Wandee Rungseevijitprapa Maitree Suttagit Journal of Medicinal Plants Research [ vol.5 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการบริการเภสัชสนเทศ ธีราพร ชนะกิจ จินตนา นภาพร กัตติกา เก่งกว่าสิงห์ รพีพร นาคะอินทร์ เรณุกานต์ อนุสรณ์ สุรศักดิ์ คณานันท์ Thai Pharm Health Sci J [ vol.0 ] 20-08-2011 Research article (National)
ความเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ D4L+P ลักษณา เจริญใจ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
ความเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ D4L+P ลักษณา เจริญใจ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
Lyophilized inserts for nasal administration harboring bacteriophage selective for Staphylococcus aureus. Munerah Al-fadhel Int J Pharm [ vol.461 ] 13-07-2011 Research article (Inter)
Artesunate enhances TRAIL-induced apoptosis in human cervical carcinoma cells through inhibition of NF-B and PI3K/Akt signal pathways. Oranuch Thanaketpaisarn Int J Oncology [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)

นโยบายรัฐ และเจตนคติแพทย์แผนปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม

อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล และ รศ.ดร.สุพจน์ เด่นดวง

การประชุมม.อุบลวิจัย 2554 [ vol.1 ] 30-11--0001 Research article (National)
นโยบายรัฐ และเจตนคติแพทย์แผนปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล และสุพจน์ เด่นดวง proceeding ของการประชุม ม.อุบลวิจัย ครั้งที่ 5 [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
smoking cessation online service (SOCS) in thailand a pilot study Chaikoolvatana A Vathesathogkit K Chanakit T Journal of Smoking Cessation [ vol.5 ] 17-05-2011 Research article (Inter)
??? ?.?? proceeding ????????? 5 [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
นโยบายรัฐ และเจตนคติแพทย์แผนปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล และ รศ.ดร.สุพจน์ เด่นดวง proceeding ของการประชุม ม.อุบลวิจัย ครั้งที่ 5 [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
The development of smoking cessation online service (SCOS) Chaikoolvatana A Vathesathogkit K Chanakit T Journal of Smoking Cessation [ vol.5 ] 01-01-1970 Research article (National)
Surveillance and control of dengue hemorrhagic fever DHF in southern areas of north eastern Thailand implemented ArcGIS database Chaikoolvatana A Singhasivanon P Haddawy P IJG [ vol.7 ] 17-07-2011 Research article (Inter)
ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว สุดารัตน์ หอมหวล ยุวดี ชูประภาวรรณ วิรัตน์ จันทร์ตรี วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.13 ] 17-08-2011 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดข่าลิงต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม สุภารัตน์ จันทร์เหลือง สยมพล อาลัย เวทย์ ศรีละคร นพวัฒน์ เพ็งคำศรี ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.4 ] 17-08-2011 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดข่าลิงต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม สุภารัตน์ จันทร์เหลือง สยมพล อาลัย เวทย์ ศรีละคร นพวัฒน์ เพ็งคำศรี ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
Lyophilized inserts for nasal administration harboring bacteriophage selective for Staphylococcus aureus: In vitro evaluation Munerah Alfadhel International Journal of Pharmaceutics [ vol.416 ] 01-01-1970 Research article (National)
การเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผ็ดในพริก ตามระยะการสุกแก่ของผล ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ และ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.2 ] 15-08-2011 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดข่าลิงต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดข่าลิงต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม สุภารัตน์ จันทร์เหลือง สยมพล อาลัย เวทย์ ศรีละคร นพวัฒน์ เพ็งคำศรี1 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดข่าลิงต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม สุภารัตน์ จันทร์เหลือง สยมพล อาลัย เวทย์ ศรีละคร นพวัฒน์ เพ็งคำศรี ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
Human urate transporter 1 (hURAT1) mediates the transport of orotate Daisaku Miura Naohiko Anzai Promsuk Jutabha Suparat Chanluang Xin He Toshiyuki Fukutomi Hitoshi Endou ๋J Physio Sci [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
??? Enterococcus faecalis ??? ??? ????????????? [ vol.5 ] 01-01-1970 Research article (National)
Human urate transporter 1 (hURAT1) mediates the transport of orotate Daisaku Miura Naohiko Anzai Promsuk Jutabha Suparat Chanluang Xin He Toshiyuki Fukutomi Hitoshi Endou J Physiol Sci [ vol.0 ] 27-07-2011 Research article (Inter)
Teaching and Learning about Food Supplement in Pharmacy Curriculum of Thailand. Nonglek Kunawaradisai Teeraporn Chanakit Jindawan Trisilanunt Theerasak Nuangwanna and Worawut Kanjanakaroon. Thai Pharm Health Sci J [ vol.5 ] 28-12-2010 Research article (National)
Smoking cessation online service (SCOS) in Thailand: A pilot study. Chaikoolvatana A Vathesathogkit K Chanakit T Journal of Smoking Cessation [ vol.5 ] 31-12-2010 Research article (Inter)
Antioxidant and hepatoprotective activities of five eggplant varieties Pannarat Akanitapichat Food and Chemical Toxicology [ vol.48 ] 08-10-2010 Research article (Inter)
ระดับสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจร จังหวัดอุบลราชธานี นิภาพร เมืองจันทร์ สุภารัตน์ คำแดง ธารารัตน์ พรยิ้ม โยธกา ถานะลุน และสุธัญญมาศ บุระมุข วารสารทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.13 ] 01-01-2011 Research article (National)
Artesunate enhances TRAIL-induced apoptosis in human cervical carcinoma cells through inhibition of NF-B and PI3K/Akt signal pathways. ORANUCH THANAKETPAISARN PORNTHIP WAIWUT HIROAKI SAKURAI and IKUO SAIKI. Int J Oncol [ vol.0 ] 29-04-2011 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17