นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
Translation and arrangement of Professional Information leaflet Dr.sudarat Homhual สนง.อาหารและยา 2009 วิจัย
Standardization of medicinal plant for Thai herbal Pharmacopoeia Dr.sudarat Homhual งบประมาณแผ่นดิน 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การจัดทำมาตรฐานสมุนไพรคูน หอมแดง และโด่ไม่รู้ล้ม เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
extraction, purification and chemical stability study of herbal extracts for hair loss prevention and hair growth promotion จุารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ลักษณา เจริญใจ สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่กักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา รศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2008 วิจัย
ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตรโครมพี 450 1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2008 วิจัย
กาพัฒนารูปแบบการกักเก็บอนุภาคขนาดนาโนของเชื้อจุลินทรีย์ probiotics ในรูปของ microencapsulation ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา สกว. 2009 สิ้นสุดโครงการ
ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา งบประมาณแผ่นดิน 2008 สิ้นสุดโครงการ
ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การพัฒนาซีรัมที่มีส่วนผสมของน้ำมันโหระพาเพื่อขจัดรังแคและเส้นผมหลุดร่วง ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา สกว. 2009 วิจัย
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิค lipid matrix วริษฎา ศิลาอ่อน อัมไพพรรณ เชื่อมไธสง วราภรณ์ ศรีสังวาล ประสิทธิชัย พูลผล สวทช. 2009 วิจัย
การพัฒนาผงแห้งของระบบนำส่งยารูปแบบอิมัลชันชนิดเกิดขึ้นเองของโคลไตรมาโซลเพื่อใช้เป็นยารับประทาน ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน สกว. 2009 วิจัย
การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ทรงพร จึงมั่นคง งบจังหวัด 2007 วิจัย
การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ลักษณา เจริญใจ งบประมาณแผ่นดิน 2007 วิจัย
การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย วิภาวี เสาหิน งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ สกว. 2008 วิจัย
การวิเคราะห์ปริมาณไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์หมักดอง ทรงพร จึงมั่นคง เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2008 สิ้นสุดโครงการ
การวิเคราะห์ปริมาณไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์หมักดอง ทรงพร จึงมั่นคง เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2008 วิจัย
การวิเคราะห์ปริมาณไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์หมักดอง นายทรงพร จึงมั่นคง เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2009 วิจัย
การวิเคราะห์ไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์หมักดอง นายทรงพร จึงมั่นคง เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2009 วิจัย
การวิเคราะห์ไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์หมักดอง นายทรงพร จึงมั่นคง เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2008 วิจัย
การวิเคราะห์ไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์หมักดอง นายทรงพร จึงมั่นคง เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2008 วิจัย
การพัฒนาปาเปนนีโซมเพื่อการบำรุงสภาพเส้นผม ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา สกว. 2009 วิจัย
การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ สกว. 2008 วิจัย
สารยับยั้งการสร้างเม็ดสีจากพอก นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ สกว. 2009 วิจัย
การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย วิภาวี เสาหิน งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
therapeutic drug monitoing in second line agents for multidrug-resistant tuberculosis patient Chaikoolvatana A Burapan S Kumprau N งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่ เพียงเพ็ญ ธิโสดา ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
สารยับยั้งการสร้างเม็ดสีจากพอก นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงส์ สกว. 2009 วิจัย
ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2009 วิจัย
ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2009 วิจัย
การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย วิภาวี เสาหิน ลักษณา เจริญใจ ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา งบประมาณแผ่นดิน 2007 วิจัย
การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย วิภาวี เสาหิน ลักษณา เจริญใจ ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา งบประมาณแผ่นดิน 2007 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเสี้ยวแดงในการป้องกันการทำงานผิดปกติของไตและหลอดเลือดในหนูเบาหวาน สุภารัตน์ คำแดง สกว. 2007 วิจัย
โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารในการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ลักษณา เจริญใจ ศิศิรา ดอนสมัคร สุดารัตน์ เหมกุล วันนิศา ดงใต้ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2009 วิจัย
โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ลักษณา เจริญใจ ทรงพร จึงมั่นคง เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2009 วิจัย
การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของ สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ลักษณา เจริญใจ สุดารัตน์ หอมหวล จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 1.รศ.วิภาวี เสาหิน 2.ดร.ลักษณา เจริญใจ 3.ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง 4.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 5.อ.ทรงพร จึงมั่นคง สนง.อาหารและยา 2008 วิจัย
ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2009 สิ้นสุดโครงการ
ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ผศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ. ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย วิภาวี เสาหิน ลักษณา เจริญใจ ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา งบประมาณแผ่นดิน 2007 วิจัย