นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
Chitosan nano- and microparticles for Ovalbumin Intranasal Delivery. Reabroi S Srisangwan S Narumitmontri T Thanaketpaisarn O Rungsrivijitprapa W. The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference (Proceeding) [ vol.1 ] 12-02-2011 Research article (National)
In vitro studies on effects of Octylmethoxy cinnamate and other chemicals on human hair quality. Pithayanukul P and Thanaketpaisarn O. Asian J of Pharmacy [ vol.1 ] 12-12-1998 Research article (Inter)
Development of Quality of Life Database and Effect of Treatment on Quality of Life of Breast Cancer Patients นุจรี ประทีปวนิช จอห์น ธิติ วีระปรียากูร จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา จีริสุดา คำสีเขียว วารสารเภสัชกรรมสมาคม [ vol.20 ] 01-03-2011 Research article (National)
Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation IJPS [ vol.2010 ] 01-03-2011 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านเชื้อ E Coli ของสารสกัดสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจรและมังคุด ธัญทิพย์ จันทรประสิทธิ์ พิชามญชุ์ ตั้งศิริวัฒนกุล วันวิษา รัตนปนัดดา อรนุช ธนเขตไพศาล เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา Proceeding of The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research conference 2011 [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติ ต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 จุฑาทิพย์ แซ่จึง, ปรีชา บุญจูง, น้องเล็ก คุณวราดิศัย ๋JIPS [ vol.3 ] 22-12-2010 Research article (National)
ประมาณการความต้องการเภสัชกรของโรงงานผลิตยาในประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2552 - 2556 สัมมนา มูลสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.6 ] 22-12-2010 Research article (National)
Chitosan nano- and microparticles for Ovalbumin Intranasal Delivery. Reabroi S, Srisangwan S, Narumitmontri T, Thanaketpaisarn O, Rungsrivijitprapa W. The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference (proceeding) [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
Chitosan nano- and microparticles for Ovalbumin Intranasal Delivery. Reabroi S, Srisangwan S, Narumitmontri T, Thanaketpaisarn O, Rungsrivijitprapa W. The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference (Proceeding) [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
Improvement of Antioxidant Activity of Soy Bean Extract by Aspergillus oryzae Fermentation. Nutcharin Lueangingkhasut Sitthitaeskoon S Pipatyuyong K Chansakaow S Chaiyasut C Thanaketpaisarn O Wandee Rungseevijitprapa The 2nd Annual Northeast Pharmacy Research Conference(Proceeding) [ vol.1 ] 13-02-2010 Research article (National)
การพัฒนาระบบนำส่งยาไอบูโพรเฟนชนิดอิมัลชันที่เกิดขึ้นเองในรูปแบบของแข็ง ศิริรัตน์ จำนงค์ อภิชาติ ปรีดาภิรัตน์ เอมอัชนา นนทะวงษ์ และ ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน Proceeding: The Third Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 [ vol.1 ] 12-02-2011 Research article (National)
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติ ต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 จุฑาทิพย์ แซ่จึง ปรีชา บุญจูง น้องเล็กคุณวราดิศัย IJPS [ vol.3 ] 01-01-1970 Research article (National)
การเรียนการสอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย น้องเล็ก คุณวราดิศัย ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.5 ] 26-01-2011 Research article (National)
Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation Nonglek Kunawaradisai IJPS [ vol.6 ] 24-11-2010 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านเชื้อ E Coli ของสารสกดัสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจรและมังคุด

ธัญทิพย์ จันทรประสิทธิ์ พิชามญชุ์ ตั้งศิริวัฒนกุล วันวิษา รัตนปนัดดา อรนุช ธนเขตไพศาล เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

Proceeding of The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research conference 2011 [ vol.1 ] 30-11-2010 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านเชื้อ E Coli ของสารสกดัสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจรและมังคุด ธัญทิพย์ จันทรประสิทธิ์ พิชามญชุ์ ตั้งศิริวัฒนกุล วันวิษา รัตนปนัดดา อรนุช ธนเขตไพศาล เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา Proceeding of The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research conference 2011 [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จารุวรรณ์ วงบุตดี สุภารัตน์ จันทร์เหลือง สุรชัย จูมพระบุตร ลักษณา เจริญใจ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น [ vol.1 ] 28-02-2011 Research article (National)
การเรียนการสอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย น้องเล็ก คุณวราดิศัย, ธีราพร ชนะกิจ, จินดาวรรณ ตรัยศิลานนท์, ธีรศักดิ์ เนื่องวรรณะ, วรวุฒิ กาญจนการุณ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.5 ] 01-01-1970 Research article (National)
Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation Nonglek Kunawaradisai, Theeraporn Chanakit, Natanicha Saentaweesook, Sabpanich Palabun, Ariya Tangmanokun IJPS [ vol.6 ] 01-01-1970 Research article (National)
Chitosan nano- and microparticles for Ovalbumin Intranasal Delivery. Reabroi S, Srisangwan S, Narumitmontri T, Thanaketpaisarn O, Rungsrivijitprapa W. The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
In vitro studies on effects of Octylmethoxy cinnamate and other chemicals on human hair quality. Pithayanukul P and Thanaketpaisarn O. , : India 1998. Asian J of Pharmacy [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
The effectiveness of interventions on basic knowledge and skills in the preparation of cytotoxic drugs at a hospital in northeastern Thailand Chaikoolvatana A, Anansuchatkul IJPS [ vol.6 ] 23-10-2010 Research article (National)
The effect of health education program on media literacy regarding the advertisement of dietary supplement amomg female Mathayom students, Northeastern Thailand Chaikoolvatana A, SoonTara C Srinakarin Medical Journal [ vol.26 ] 03-02-2011 Research article (National)
The development of an intelligent self-learning system (ISLS) in dengue mosquito and hemorrhagic fever surveillance, Thailand Chaikoolvatana A Singhasivanon P Haddawy P PUBU journal [ vol.12 ] 08-12-2010 Research article (National)
Antioxidant and antimicrobial activities of Elephantopus scaber var scaber and Elephantopus spicatus Sudarat Homhual and Sirima Suwannakut Jantama The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar [ vol.1 ] 08-12-2010 Research article (Inter)
The effectiveness of interventions on basic knowledge and skills in the preparation of cytotoxic drugs at a hospital in northeastern Thailand Chaikoolvatana A, Anansuchatkul J IJPS [ vol.6 ] 11-01-2012 Research article (National)
The effect of health education program on media literacy regarding the advertisement of dietary supplement amomg female Mathayom students, Northeastern Thailand Chaikoolvatana A, SoonTara C Srinakarin Medical Journal [ vol.26 ] 02-11-2011 Research article (National)
The development of an intelligent self-learning system (ISLS) in dengue mosquito and hemorrhagic fever surveillance, Thailand Chaikoolvatana A Singhasivanon P Haddawy P UBU journal [ vol.12 ] 01-12-2012 Research article (National)
The Development of smoking cessation online service Chaikoolvatana A,Vathesathogkit K,Chanakit T. Journal of smoking Cessation [ vol.5 ] 03-01-2011 Research article (Inter)
Smoking cessation online service (SCOS) in Thailand: A pilot study Chaikoolvatana A, Vathesathogkit K, Chanakit T Journal of Smoking Cessation [ vol.5 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Development of a high alert intravenous medication database system (HAIMDS) for health care professionals in Thailand Anun Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Ratchata Ulman. Songkla Med [ vol.28 ] 01-01-1970 Research article (National)
Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation Nonglek Kunawaradisa, Teeraporn Chanakit, Catanica Saentaweesook, Sabpanich Palabun, Ariya Tangmanokun. IJPS [ vol.6 ] 01-01-1970 Research article (National)
Smoking cessation online service (SCOS) in Thailand: A pilot study Chaikoolvatana A, Vathesathogkit K, Chanakit T Journal of Smoking Cessation [ vol.5 ] 01-01-1970 Research article (National)
Quality of life in breast cancer patients: A pilot study using modified quality of life questionnaire Anun Chaikoolvatana, Jirana Anansushatgul, Wannaporn Wattanawong, Teeraporn Chanakit. Khon Kaen Medical Journal [ vol.34 ] 01-10-2010 Research article (National)
Comparative analysis of the chemical constituents of two varieties of Pueraria candollei. Yusakul G, Putalun W, Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Chaichantipyuth C. Fitoterapia [ vol.8 ] 01-03-2011 Research article (Inter)

Preparation of a specific monoclonal antibody to asiaticoside for the development of an enzyme-linked immunosorbent assay.

Juengwatanatrakul T, Sritularak B, Amornnopparattanakul P, Tassanawat P, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S.

ANALYST [ vol.136 ] 01-03-2011 Research article (Inter)
ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Moodle ในการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลักษณา เจริญใจ และทรงพร จึงมั่นคง วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ [ vol.25 ] 16-12-2010 Review article (National)
ประมาณการความต้องการเภสัชกรของโรงงานผลิตยาในประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2552 - 2556 สัมมนา มูลสาร, วิวรรณ วรกุลพาณิชย์, ภัทราภรณ์ คุณทรัพย์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.6 ] 01-01-1970 Research article (National)
Flavonols from Bauhinia malabarica. Kaewamatawong, R., Kitajima, M., Kogure, N., Takayama, H Journal of Natural Medicines. [ vol.62 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
ANTIOXIDANT DIARYLHEPTANOIDS FROM CURCUMA COMOSA ROXB Rawiwun Kaewamatawong*, Bhanubhong Bhonhcheewin Proceedind of The Joint Seminar of JSPS-NRCT Core University Exchange System on Natural Medicine in [ vol.9 ] 08-12-2010 Research article (Inter)
Chemical constituents from Parinari anamense Werawattanachai, N., Kaewamatawong, R. Biochemical Systemetics and Ecology [ vol.38 ] 01-10-2010 Research article (Inter)
Flavonols from Bauhinia malabarica Kaewamatawong, R., Kitajima, M., Kogure, N., Takayama, H Journal of Natural Medicines [ vol.62 ] 01-10-2008 Research article (Inter)
The development of hypertension booklet for individual patient with hypertension Nonglek Boonchoong, Teeraporn Chanakit, Tiwaporn Ma-in, Thidarat Buasan, Poojamarn Thereethammakul Thai Pharm Health Sci J [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม สุภารัตน์ คำแดง ใจนุช กาญจนภู นิภาพร เมืองจันทร์ ทรงพลสิทธิการค้า อดุลศักดิ์ เหลาแหลม วุฒิไกร วิลามาตร นพวัฒน์ เพ็งคำศรี IJPS [ vol.6 ] 02-10-2010 Research article (National)
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF POLYCLONAL ANTIBODY AGAINST MADECASSOSIDE Patcharin Tassanawat, Gorawit Yusakul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, and Waraporn Putalun Proceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar [ vol.9 ] 08-12-2010 Research article (Inter)
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST ASIATICOSIDE Thaweesak Juengwatanatrakul, Boonchoo Sritularak, Waraporn Putalun, and Hiroyuki Tanaka Proceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar [ vol.9 ] 08-12-2010 Research article (Inter)
SENNOSIDE A PRODUCTION IN TRANSGENIC CALLUS OF CASSIA ALATA Jira Jongcharoenkamol, Anyamanee Supamart, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun, and Thaweesak Juengwatanatrakul Proceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar [ vol.9 ] 08-12-2010 Research article (Inter)
IMPACT OF MAJOR ISOFLAVONOIDS FROM PUERARIA CANDOLLEI ON DRUG METABOLIZING ENZYME ACTIVITY IN BREAST CANCER CELLS Kanokwan Jarukamjorn, Benedikt Giessrigl, Walter Jaeger, Georg Krupitza, Thaweesak Juengwatanatrakul, and Waraporn Putalun Proceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar [ vol.9 ] 08-12-2010 Research article (Inter)
ANTIOXIDANT AND ANTITYROSINASE ACTIVITY OF UVARIA SIAMENSIS Jintra Kong-im, Daranee Khetchareon, Wannita Wannasut, Rawiwun Kaewamatawong, and Thaweesak Juengwatanatrakul Proceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar [ vol.9 ] 08-12-2010 Review article (Inter)
Single-chain variable fragment antibody against ginsenoside Re as an effective tool for the determination of ginsenosides in various ginsengs. Pongkitwitoon B, Sakamoto S, Morinaga O, Juengwatanatrakul T, Shoyama Y, Tanaka H, Morimoto S. Journal of Natural Medicine. [ vol.65 ] 10-01-2011 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17