นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Title Researcher Source Year Status
การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย วิภาวี เสาหิน ลักษณา เจริญใจ ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา งบประมาณแผ่นดิน 2007 วิจัย
โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 2009 สิ้นสุดโครงการ
ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวและผลของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 วราภรณ์ ภูตะลุน กนกวรรณ จารุกำจร ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สกว. 2009 วิจัย
การผลิตสารเซนโนไซด์เอและบีจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงคูน ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2008 สิ้นสุดโครงการ
โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวและผลของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 วราภรณ์ ภูตะลุน กนกวรรณ จารุกำจร ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สกว. 2009 วิจัย
การผลิตสารเซนโนไซด์เอและบีจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงคูน ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2008 วิจัย
งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชา อ.ธนวดี ปรีเปรม อ.นุตติยา วีระวัธนชัย พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ อ.ชุติกาญจน์ พิลาศรี งบประมาณแผ่นดิน 2006 สิ้นสุดโครงการ
การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย วิภาวี เสาหิน ลักษณา เจริญใจ ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา งบประมาณแผ่นดิน 2007 วิจัย
การพัฒนาการให้บริการเลิกบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ต (ศจย) อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ธีราพร ชนะกิจ งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
กาประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เสี่ยง อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2009 วิจัย
การเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออก อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2009 วิจัย
กาประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เสี่ยง อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2009 วิจัย
กาประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เสี่ยง อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2009 วิจัย
การทดสอบ subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งทางจมูก นสพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูโดยเทคโนโลยีนาโน ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภญ. อาจารย์ ดร. อรนุช ธนเขตไพศาล นสพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภญ.ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา นสพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ งบประมาณแผ่นดิน 2008 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภก. ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผศ. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ภญ. ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา งบประมาณแผ่นดิน 2008 วิจัย
การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภก. ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ภญ. ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ภญ.ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา งบประมาณแผ่นดิน 2008 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มี ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา งบประมาณแผ่นดิน 2008 สิ้นสุดโครงการ
งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชา อ.ธนวดี ปรีเปรม อ.นุตติยา วีระวัธนชัย พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ อ.ชุติกาญจน์ พิลาศรี งบประมาณแผ่นดิน 2006 วิจัย
กาประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เสี่ยง ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2009 วิจัย
application of geographic information system for medicine and public health Anun Chaikoolvatana สกว. 2009 วิจัย
กาประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เสี่ยง อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2009 วิจัย
กาประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เสี่ยง อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2009 วิจัย
กาประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เสี่ยง ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2009 วิจัย
การตรวจวัดระดับยาในเลือดกลุ่ม second line agents สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้ยาหลายขนาน ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา อ.ธีราพร ชนะกิจ นพ.สุชาติ บูรพนัธ์ ภญ.นรีรัตน์ ขุขันธ์ สกว. 2009 วิจัย
กาประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เสี่ยง ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การพัฒนาการให้บริการเลิกบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ต (ศจย) ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา อ.ธีราพร ชนะกิจ งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
: โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ ศันสนีย์ ชวนะกุล ชริดา ปุกหุต ช่อทิพย์ กัณฑโชติ วิโรจน์ เกษรบัว พรรณณี รอดแรงบุญ สุภาพร พรไตร ชวลิต วิทยานนท์ ปทุมพร เมืองพระ สุรชัย สุวรรณลี ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล นิพนธ์ กสิพร้อง จันทรพร ทองเอกแก้ว งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวและผลของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 วราภรณ์ ภูตะลุน กนกวรรณ จารุกำจร ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สกว. 2009 วิจัย
การผลิตสารเซนโนไซด์เอและบีจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงคูน ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2008 วิจัย
การผลิตสารเซนโนไซด์เอและบีจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงคูน ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2008 วิจัย