นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
การใช้การแพทย์ทางเลือกในผู้ป่วยมะเร็ง สัมมนา มูลสาร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, ชลันธร ไชยศิลา, น้ำผึ้ง เชื้อชม, เสาวนีย์ แสนคาร, วิจิตรา เกื้อศ สารศิริราช [ vol.55 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
ค่าตอบแทนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยจังหวัดอำนาจเจริญ ก่อนและขณะดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สัมมนา มูลสาร, วุฒิพงษ์ สินทรัพย์ วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
The Mortality Risks of Pneumonia Patients with the Same Levels of Health Insurance Coverage in Thailand Before and After the Implementation of the Universal Care Project Summana Moolasarn, Wannarat Mungingklang, Jirawan Pitsachat, Sirichan Nacnikorn Siriraj Medical Journal [ vol.59 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่รับโดยวิธีรับตรง กับวิธีเอนทรานซ์โดยทบวงมหาวิทยาลัย รุ่นปีการศึกษา 2542-2543 พัชรี น้าวานิช, สัมมนา มูลสาร วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.9 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สมพร จันทร์จรัสจิต, สัมมนา มูลสาร, ชุฎาพร โอภาพสุ เภสัชกรรมคลินิก [ vol.14 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดปฐมภูมิ สัมมนา มูลสาร, สุกัญญา ศรีสง่า วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [ vol.17 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Interactive effects of histone deacetylase inhibitors and TRAIL on apoptosis in human leukemia cells= involvement of both death receptor and mitochondrial pathways

Shankar S1, Singh TR, Fandy TE, Luetrakul T, Ross DD, Srivastava RK

International Journal of Molecular Medicine [ vol.16 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Chemical constituents of polyalthia parviflora Rawiwun Kaewamatawong, Nijsiri Ruangrungsri, Kittisak Likhitwidayawuid Journal of Natural Medicines [ vol.61 ] 09-01-2007 Research article (Inter)
การประเมินการสั่งใช้ยาในศูนย์สุขภาพชุมชน: ปัญหาจากการใช้ยาและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ น้องเล็ก บุญจูง, วรางคณา ควรจริต, ธีราพร ชนะกิจ, อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์, ภม. วารสารเภสชกรรมโรงพยาบาล [ vol.3 ] 30-08-2007 Research article (Inter)
ผลการให้คำปรึกษาเรื่องยาคุมกำเนิด ธีราพร ชนะกิจ สุดารัตน์ ช้ยศรีสวัสดิ์สุข ทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย ชนิดา ผลเกิด ฉลวย วงกลม วิชิต สรรไพโ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.3 ] 25-06-2007 Research article (Inter)
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, ธีรวุฒิ แลหะ, ปกาศิต การกระสัง, สุรสิทธิ์ เยาว์ด้วง IJPS [ vol.3 ] 01-06-2007 Research article (Inter)
การพัฒนาแผ่นฟิลม์สมุนไพรเม็กเพื่ออนามัยในช่องปาก วันดี รังสีวิจิตรประภา, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.3 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำหมักชีวภาพที่เตรียมจากผักพื้นบ้านไทยอีสาน ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดีรังสีวิจิตรประภา, ไชยวัฒน์ ไชยสุต วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.3 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
Influence of Incorporation Methods on Partitioning Behavior of Lipophilic Drugs into Various Phases of a Parenteral Lipid Emulsion Warisada Sila-on, Nontima Vardhanabhuti, Boonsri Ongpipattanakul, and Poj Kulvanich AAPS Pharm Sci Tech [ vol.2007 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
Physicochemical properties of lipid emulsions formulated with high loaded all-trans retinoic acid Akhayachatra Chinsriwongkul, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Warisada Sila-on, Uracha Ruk PDA J Pharm Sci [ vol.2007 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
Effects of drying temperature and residual moisture content of Fa-Tha-Li (Andrographis paniculata (Burm.f.) Neees) crude powder for capsule preparation. Wipawee Saohin, Preecha Boonchoong, Supachai Iamlikikuakoon, Itthichai Jamnoiprom and Wittaya Mungde Thai J. Pharm. Sci. [ vol.31 ] 01-07-2007 Research article (Inter)
Antimicrobial activity of biological fermented products from northeastern Thai indigenous vegetables ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดี รังสีวิจิตรประภา และ ไชยวัฒน์ ไชยสุต Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.3 ] 01-05-2007 Research article (Inter)
development of Eugenia grata extract film strip for oral hygine วันดี รังสีวิจิตรประภา และชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.3 ] 01-05-2007 Research article (Inter)
Evaluation of biological activities of crude extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer. and Cayratia trifolia L. Domin young shoots. Homhual S, Tongngok P, Sonsrakhu S, Bonjim J. Journal of Ubon Rajathanee University [ vol.9 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
พืชอันตราย (Dangerous Plants) Homhual S ไทยเภสัชศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ [ vol.2 ] 01-01-2007 Research article (National)
Effects of drying temperature and residual moisture content of Fa-Tha-Li (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) crude powder for capsule preparation Wipawee Saohin, Preecha Boonchoong, Supachai Iamlikitkuakoon, Ittichai Jamnoiprom and Wittaya Mungde Thai J.Pharm. Sci. [ vol.1 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
A class effect of selective COX-2 inhibitors on the cardiovascular risk Somchai Sinchaisuk Journal of Ubon Rajathanee University [ vol.9 ] 23-02-2007 Research article (National)
การประกันคุณภาพ งานบริการเภสัชสนเทศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (in press) ธีราพร ชนะกิจ, นิตยา ดาววงศ์ญาติ, ชาลี ภูมิฐาน, สำราญ นนทรักษ์, วิรัตน์ พวงจันทร์ วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.2 ] 24-05-2007 Research article (Inter)
การบริหารจัดการด้านการบริการทางกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ สุวารี เทพดารา และ จินตนา นภาพร วารสารกายภาพบำบัด [ vol.2 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ วิภาวี เสาหิน, เมธินันท์ ผิวขำ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และสัมมนา มูลสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.6 ] 01-09-2006 Research article (Inter)
ความคงตัวของแคปซูลขิง วิภาวี เสาหิน, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ เเละกรชนก เเก่นคำ ไทยเภสัชศาสตร์เเละวิทยาการสุขภาพ [ vol.1 ] 01-07-2006 Research article (Inter)
สภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแคปซูลขิง วิภาวี เสาหิน, อารี วังมณีรัตน์, ศุภร สองสีดา และปริณดา เนตรสง่า วารสารเภสัชศาสตร์อิสาณ [ vol.2 ] 05-09-2006 Research article (Inter)
คุณภาพยาเม็ดรานิติดีนที่มีจำหน่ายบางพื้นที่ในประเทศไทย เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา,สุทธาสินี สุวรรณกุล,โชติมา เผือกนาโพธิ์, นิติกร พรหมเจริญ,มนชยา วงทาแต้ม,วิภาวี วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.1 ] 01-09-2002 Research article (Inter)
คุณภาพของยาน้ำแผนโบราณสำหรับเด็กและสตรีที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี วิภาวี เสาหิน, กาญจนา มหาพล, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ และจรรยา อินทรหนองไผ่ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.1 ] 01-09-2002 Research article (Inter)
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสวง วัชระธนกิจ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, วิภาวี เสาหิน, กาญจนา แก้วพรหม และสุนันทา ทาทิพย์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.2 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
Anti-herpes virus activity of Dunbaria bella Prain Akanitapichat P, Wangmaneerat A, Wilairat P & Bastow KF Journal of Ethnopharmacology [ vol.105 ] 01-06-2005 Research article (Inter)
De Novo Ligand Design of Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs) Joomprabutra S. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Science [ vol.30 ] 01-07-2003 Research article (Inter)
Genotypic analysis of Nomuraea rileyi collected from various noctuid hosts Sirima Suwannakut, Drion G. Boucias and Chanpen Wiwat Journal of Invertebrate Pathology [ vol.90 ] 28-02-2007 Research article (Inter)
การปฏิบัติตามเกณฑ์ร้านยาคุณภาพภายหลังการรับรองมาตรฐานโดยสภาเภสัชกรรม. น้องเล็ก บุญจูงและคณะ วารสารวิชาวิจัย มข. [ vol.12 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
การปฏิบัติตามเกณฑ์ร้านยาคุณภาพภายหลังการรับรองมาตรฐานโดยสภาเภสัชกรรม น้องเล็ก บุญจูง ธีราพร ชนะกิจ ภกรกิจ ดอกรักกลาง ภูมิวศิษฐ์ วงษา ศักดิ์โกสินทร์ สูตสนธิ์ ศุภักษรา ยศป วารสารวิจัย มข. [ vol.12 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกับนอกเขตอำเภอเมือง รุ่นปีการศึกษา 2542-2543 พัชรี น้าวานิช, สัมมนา มูลสาร 2550: 9 (1); 111- 124. วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.9 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วิภาวี เสาหิน, เมธินันธ์ ผิวขำ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, สัมมนา มูลสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
การเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์ สัมมนา มูลสาร สารศิริราช [ vol.54 ] 27-02-2007 Research article (National)
การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่สูญหายในการวิจัยทางการแพทย์ สัมมนา มูลสาร และ ศรีสุดา หลาวทอง สารศิริราช [ vol.53 ] 27-02-2007 Research article (National)
ยาสูตรผสมแก้แพ้ท้อง (DebendoxR) อันตรายจริงหรือ? สัมมนา มูลสาร สารศิริราช [ vol.46 ] 27-02-2007 Research article (National)
Mortality risks of pneumonia patients with different levels of health insurance coverage status in Thailand Summana Moolasarn, Nattee S. Pacharavanich, Saksit Sripa Siriraj Hospital Gazette [ vol.55 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
Comparison of Responders and Non-responders to Mailed Surveys in a Longitudinal Study of Depressive Symptoms Ried L.D., Moolasarn S., Tueth M Amer Pharm Assoc [ vol.41 ] 27-02-2007 Research article (Inter)
Meta-analysis: Nifedipine and myocardial infarction. Summana Moolasarn, Ried LD, Christopher AN Pharmacoepidemiology and Drug Safety [ vol.7 ] 27-02-2007 Research article (Inter)
การประเมินผลการรักษาโรคกลากเกลื้อนด้วยกระเทียม สัมมนา มูลสาร, ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์, วิโรจน์ ทิสะเส, วุฒิชัย สุทธิถวิล Medical Journal of Srisaket, Surin, Buriram Hospitals [ vol.6 ] 27-02-2007 Research article (Inter)
Rubella vaccination, rubella immunity and seroconversion after vaccination. ศิริวัฒน์ มโนธรรม, สุวรรณา ปัญญาศิริ, สัมมนา มูลสาร, สมบัติ ปิ่นทอง Medical Journal of Ubon Hospital [ vol.88 ] 27-02-2007 Research article (Inter)
เหตุผลและความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการฝังเข็มของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลสรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี น้องเล็ก บุญจูง อัจฉรียา จันทร์ปิรักษ์ และ ปุณยวัจน์ วัชรวิชานันท์ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.9 ] 01-01-2007 Research article (Inter)
The initial development of the WebMedQual scale: Domain assessment of the construct of quality of health web sites. Provost M, Koompalum D, Dong D, Martin BC International Journal of Medical Informatics [ vol.75 ] 01-07-2006 Research article (Inter)
Strategies for pharmacists in the implementation of diabetes mellitus management programs: New roles in primary and collaborative care Nichols-English GJ, Provost M, Koompalum D, Chen H, Athar M Disease Management and Health Outcomes [ vol.10 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
The development of a computer based learning tool for diabetes management Chaikoolvatana A, Haddawy P J Med Assoc Thai [ vol.89 ] 21-10-2006 Research article (Inter)
Computer-aided learning program (CAL) in Diabetes Case History Taking for Pharmacy Students Chaikoolvatana A, Goodyer LA AJPE [ vol.69 ] 20-03-2002 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17