กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์Page : 1 2 3 4 5 6 7
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
51. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (Please click to open) [596] Detail
52. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Please click to open) [526] Detail
53. ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (Please click to open) [436] Detail
54. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [408] Detail
55. แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์เพื่อใช้ภายนอกสถานที่ (Please click to open) [406] Detail
56. แบฟอร์มขอซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ (Please click to open) [621] Detail
57. แบบฟอร์มขอซ่อมคอมพิวเตอร์ สื่อโสตทัศนปกรณ์ เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า (Please click to open) [746] Detail
58. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมอาคารสถานที่ (Please click to open) [523] Detail
59. ขอจัดส่ง Policy Brief ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ายสุขภาพ (Please click to open) [419] Detail
60. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017 (Please click to open) [399] Detail
61. ขอเชิญร่วมประชุมปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 (Please click to open) [441] Detail
62. ขอความร่วมมือในการนำผลงานจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 บรรจุเป็นเสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Please click to open) [387] Detail
63. ใบสมัครทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [393] Detail
64. แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา (Please click to open) [578] Detail
65. แบบฟอร์ม FA1 ปีการศึกษา 2560 (Please click to open) [387] Detail
66. แบบบันทึกพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [389] Detail
67. คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [416] Detail
68. แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [425] Detail
69. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [422] Detail
70. Format หนังสือภายนอก จากสำนักนายกรัฐมนตรี (Please click to open) [405] Detail
71. Format หนังสือบันทึกข้อความ จากสำนักนายกรัฐมนตรี (Please click to open) [400] Detail
72. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ( ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 ฉบับ) (Please click to open) [390] Detail
73. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [442] Detail
74. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติบันทึกภาพวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการประเมินผลการสอนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (Please click to open) [372] Detail
75. แบบขออนุญาตลาระหว่างการฝึกงาน (Please click to open) [624] Detail
76. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน (สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล) (Please click to open) [467] Detail
77. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน (สาขาเภสัชกรรมชุมชน) (Please click to open) [511] Detail
78. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง (Please click to open) [493] Detail
79. บันทึกรับรองการรับทราบเงื่อนไขสำหรับการออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (Please click to open) [372] Detail
80. แบบใบลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตร (Please click to open) [391] Detail
81. แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร (Please click to open) [451] Detail
82. แบบการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รายบุคคล) (Please click to open) [442] Detail
83. แบบลงเวลาปฏิบัติงานในวันที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ (Please click to open) [404] Detail
84. แบบฟอร์มใบปะหน้าเสนอขออนุมัติโครงการปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ2559เป็นต้นไป (Please click to open) [395] Detail
85. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ สำหรับอาจารย์ที่ลาศึกษา ปฏิบัติการวิจัย ฝึกอบรม ฯ (Please click to open) [387] Detail
86. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [421] Detail
87. แบบฟอร์มเบิกวัสดุ (Please click to open) [393] Detail
88. แบบขอขยายเวลาลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ (Please click to open) [372] Detail
89. แบบตรวจคุณสมบัติและรายการเอกสารประกอบการพิจารณา เกี่ยวกับการดำเนินการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย (Please click to open) [372] Detail
90. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (Please click to open) [372] Detail
91. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Please click to open) [372] Detail
92. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [372] Detail
93. แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [392] Detail
94. แบบข้อตกลงการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ (Please click to open) [407] Detail
95. ใบลาฝึกงาน (Please click to open) [372] Detail
96. แบบสรุปผลการวิพากษ์ข้อสอบ (Please click to open) [427] Detail
97. แบบขอลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้หรือแลกเปลี่ยนตามโครงการและสัญญา (Please click to open) [392] Detail
98. แบบฟอร์มคำร้องบัณฑิตศึกษา (2557) (Please click to open) [2000] Detail
99. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (Please click to open) [400] Detail
100. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิพม์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Please click to open) [444] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 1 รายการ