นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
เครื่องสำอางฟื้นฟูสภาพผิวรูปแบบนาโนเจลที่ผสมสารสกัดขมิ้นชัน รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
เครื่องดื่มน้ำมันรำข้าว รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน ผศ.ดร. ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์ ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ วช. 2018 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบกเพื่อชะลอการหลั่งและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภาผศ.จีริสุดา คำสีเขียว วช. 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาระบบการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากบัวบกเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต นายบัญชา ยิ่งงาม วช. 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
SeZame _ TesNet บัญชา ยิ่งงาม อื่นๆ 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ระบบการจัดการของเสียและสุขอนามัยสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.นิธิมาสุทธิพันธุ์, นายณฐพล ทองปลิว, นายรัชวุฒิ โคตรลาคำ สกว. 2019 วิจัย
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล, ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย, ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Hair Tonic จากสารสกัดบัวบกเพื่อบำรุงเส้นผม ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ, รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์, ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม งบประมาณแผ่นดิน 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะในช่องปากเพื่อรักษาแผลร้อนในจากสารสกัดบัวบก ดร.จินตนานภาพร , รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาข้าวผงผสมเกลือแร่สำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องเสีย ดร.จินตนา นภาพร , รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางประเภทเชรัมจากโปรตีนไฮโดรไลเซตซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตข้าวกล้องงอก ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์, นายสายพัน นันทบุตร เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 วิจัย
การพัฒนาผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพก่อโรคในทางเดินอาหาร ผศ.ดร.ศิริมาสุวรรณกูฏ จันต๊ะมา, รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา, นางสาวปายลักษณ์ สุดชารี เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 สิ้นสุดโครงการ
การผลิตสเปรย์เพิ่มความสดชื่นสำหรับผู้ขับรถที่มีส่วนผสมของเมนทอลบรรจุนาโนแคปซูลด้วยวิธีตกตะกอนร่วมกับการออกแบบบอก-เบห์นกิ้นและการวิเคราะห์ทางสถิติพหุตัวแปร นายบัญชา ยิ่งงาม, นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ, Prof. Dr. Adelheid H. Brantner  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาอนุภาคนาโนเป็นระบบนำส่งสารสกัดว่านชักมดลูกเพื่อออกฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ , ผศ.ทวนธน บุญลือ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่อระดับต่อระดับฮอร์โมนกรีลินในเลือดในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์, ผศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์, นางสาวกิตติ์ชญาห์ พงศ์วัฒนภาคิน, นางสาวนัทธินี กุลเกษ, นายไตรภพ ดอกไม้, ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ (โครงทำนุฯที่เทียบเท่างานวิจัย) ผศ.ดร.สุดารัตน์  หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การนำนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล สัดส่วน 80เปอร์เซ็น นายนิธิศ ธานี สัดส่วน 20เปอร์เซ็น เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2019 วิจัย
ผลของระดับ glucose ต่อกลไกการดื้อยา temozolomide ในเซลล์มะเร็งสมองร้ายแรงที่พบในผู้สูงอายุ ชนิด glioblastoma multiforme (GBM) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2019 วิจัย
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากแก่นตะวันและจุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ป อื่นๆ 2017 วิจัย
สมุนไพรมีผลต่อการยับยั้งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์ต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ในตับ งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายของประสิทธิผลและความปลอดภัยของยารักษาโรคสครับไทฟัส นางสาววิสุทธิดา สิงยะเมืองนางสาววรินทร ยิ่งยืน นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ งบจังหวัด 2018 วิจัย
ผลิตภัณฑ์ชงดื่มของน้ำมันงาในรูปแบบผงแห้ง นายบัญชา ยิ่งงาม อื่นๆ 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับฟื้นฟูสภาพผิวหน้าที่ผสมสารสกัดถั่งเช่าสีทอง รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อนอ.ดร. ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อนผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริผศ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ วช. 2017 วิจัย
Efficacy of liquid tacrolimus in kidney transplant patients with HIV on protease inhibitor- or cobicistat-based regimen Uraiwan Akanit, Pharm.D, BCPS, AAHIVP;Alfonso H. Santos, Jr, MD; Kawther Alquadan2, MD; Joelle Nelson, Pharm.D, BCPS; Karl L. Womer2*, MD, FAST[1]Faculty of Pharmaceutical Sciences, Division of Pharmacy Practice, Ubon Ratchathani University, Warinchamrap, Ubonratchathani, Thailand.[2]Division of Nephrology, Hypertension & Renal Transplantation, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, Florida, USA.[3]Department of Pharmacy, Shands hospital at the University of Florida, Gainesville, Florida, USA*Corresponding author:Karl L. Womer    Email: Karl.Womer@medicine.ufl.edu อื่นๆ 2018 วิจัย
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและ พฤกษศาสตร์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง อื่นๆ 2018 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะกะเพรา (ยาผง, ยาแคปซูล) รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง อื่นๆ 2018 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร (ยาผง) รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลดร.กุสุมา จิตแสง Contact CVผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล อื่นๆ 2017 วิจัย
การพัฒนาสูตรตำรับน้ำมันรำข้าวกักเก็บในอนุภาคขนาดเล็กสำหรับเครื่องสำอางนาโนเทคโนโลยี: การเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ สุรีวัลย์ บำรุงไทย ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ วริษฎา ศิลาอ่อน วช. 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวแบบครบวงจรให้กับกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์: อาหาร ยา และเครื่องสำอางนาโนเทคโนโลยี สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด วิริยา พรมกอง จินตนา นภาพร วช. 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นวัตกรรมวัสดุโครงสร้างสำหรับการนำส่งยาและผลิตภัณฑ์ทางเลือก ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์อ.ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์อ.ฑิภาดา สามสีทอง สกว. 2019 วิจัย
ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่ออัตราการขนส่งอาหารจากกระเพาอาหารไปยังลำไส้ ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับอินซูลิน ระดับฮอร์โมน glucagon-like peptide-1 และ glucose-dependent insulinotropic polypeptide ในเลือดหลังมื้ออาหาร เปรียบเทียบกับข้าวขาวในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี นิภาพร เมืองจันทร์, เบญจาภา เขียวหวาน, กิตติ์ชญาห์ พงศ์วัฒนภาคิน ,ไตรภพ ดอกไม้, เรวิกา ไชยโกมินทร์* อื่นๆ 2017 วิจัย
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกสมองของ Proteasome inhibitor และ Autophagy inhibitor โดยผ่าน Notch signaling pathway สกว. 2017 วิจัย
การจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากนมถั่วเหลือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชารองศาสตราจารย์เขมวิทย์ จันต๊ะมา อื่นๆ 2018 สิ้นสุดโครงการ
จัดทำต้นแบบผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกจากพืชพรีไบโอติกแก่นตะวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชารองศาสตราจารย์เขมวิทย์ จันต๊ะมา อื่นๆ 2018 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน และจุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมารองศาสตราจารย์ ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมานางสาวปายาลักษณ์ สุดชารี อื่นๆ 2018 วิจัย
ผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มที่ผสมสารสกัดจากผักโขมและถั่งเช่าสีทองเพื่อบำรุงร่างกาย ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิรินายนำพล  แปนเมือง นักศึกษาปริญญาโท อื่นๆ 2018 วิจัย
การศึกษาบุคลิกภาพและแนวโน้มภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ นายทวนธน บุญลือ สัดส่วน 80%ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล สัดส่วน 20% เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน สัดส่วน 50% ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ สัดส่วน 30%ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ สัดส่วน 10%ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ สัดส่วน 10% งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับฟื้นฟูสภาพผิวหน้าที่ผสมสารสักถั่งเช่าสีทอง รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน สัดส่วน60% ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ สัดส่วน 30%ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ สัดส่วน 10% เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการต้านแคนดิดา อัลบิแคนส์ ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากปลาส้ม ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา สัดส่วน 50% รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา สัดส่วน 15%นางสาวลัดดาวัลย์ ยืนยาว สัดส่วน 35% เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แผ่นแปะบรรเทาปวดของน้ำมันหอมระเหยไพลสำหรับผู้สูงวัย ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม สัดส่วน 100% เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 สิ้นสุดโครงการ
ผงชงดื่มบำรุงสุขภาพจากสารลิกแนนความเข้มข้นสูงในน้ำมันงา เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2017 สิ้นสุดโครงการ
การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเขื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา มี target คือ GYBR รศ.ดร พรพรรณ พึ่งโพธิ์  ทุนวิจัย สวรส งบจังหวัด 2017 วิจัย
ลักษณะโครงการวิจัยของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย อาจารย์พนัชกร เตชอังกูรอาจารย์รชตะ มังกรแก้ว อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา อื่นๆ 2017 วิจัย