นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
การพัฒนาตัวพานาโนกักเก็บแคปไซซินสำหรับบรรเทาปวดในผู้สูงอายุ ไมโครอิมัลชันและไขมันของแข็งขนาดนาโนเมต สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์สุรีวัลย์ บำรุงไทยพรวนิช เจริญพุทธิคุณ งบจังหวัด 2018 วิจัย
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง อุไรวรรณ  อกนิตย์,  ประสิทธิชัย พูลผล, นิติ วรรณทอง, กรกนก สรรพากร, ภารวี ละอองทอง อื่นๆ 2016 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาผลของการใช้ยา Beta-blockers กับอัตราการกลับเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว อุไรวรณ อกนิตย์, จีริสุดา คำสีเขียว, กฤตพร พงษ์ช้างอยู่, นวพร เทพารส อื่นๆ 2016 สิ้นสุดโครงการ
การผลิตข้าวกล้องงอกกาบาสูงโดยการหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัสในเชิงพาณิชย์ 1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา50%2.ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์50% เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
สำรวจและรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาไข้ออกผื่นของ จ.อุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่บรรจุสารสกัดลิกแนนเพื่อฟื้นฟูสภาพผิว วันดี รังสีวิจิตรประภา งบจังหวัด 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Determination of the marker diarylheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. rhizomes and selected herbal medicinal products by HPLC-DAD (ทุน ASEA UNINET) Bancha Yingngam, Adelheid H. Brantner อื่นๆ 2017 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร-วัตถุดิบ อื่นๆ 2017 วิจัย
การพัฒนาและศึกษาผลของกระบวนการผลิตต่อความคงสภาพทางเคมีและจุล ชีววิทยาของสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุเแคปซูล งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ (โครงทำนุฯที่เทียบเท่างานวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน 2016 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานช้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง(โครงทำนุที่เทียบเท่างานวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน 2016 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเขื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา รศ.ดร. พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ผศ. ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากรณ์ดร. อรดี พันธ์กว้างผศ.ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์ดร. กัมปนาท ฉายจรัสดร. คมสันต์ สุทธิสินทองดร. จักริ์รดา อัตตรัถย วช. 2017 วิจัย
การหาอัตลักษณ์ของสารให้ความหอมและเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวดำ-แดงของไทย 1.     ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วย 1.1            ผู้อำนวยการแผนงาน                           1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล                                   หมายเลขบัตรประชาชน 3100902122871                                   หัวหน้าปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330        โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8393 มือถือ 086-318-5309        Email= dwanchai@chula.ac.th 1.2            ผู้ร่วมงานวิจัย หัวหน้าโครงการ                                   1.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล                                   หัวหน้าปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330        โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8393 มือถือ 086-318-5309        Email= dwanchai@chula.ac.th 1.2.2 รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร                 หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์  034-355193  ต่อ 116   โทรสาร 034-355197 Email= vanavichit@gmail.com        1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์                คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                เลขที่ 85 ถ.วารินชำราบ-เดชอุดม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ                จ.อุบลราชธานี 34190        มือถือ 088-819-7180        Email= nitima.s@ubu.ac.th        1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรกนก วิมลมั่งคั่ง                ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์        คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330        โทรศัพท์ 02-218-8361  มือถือ 098-607-6446 Email= sornkanok.v@pharm.chula.ac.th วช. 2017 วิจัย
: ผลของกระบวนการสุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม นางอารยา  มุกดาหาร        อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล สกว. 2017 วิจัย
นโยบายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลนายนิธิศ   ธานี สกว. 2017 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวกล้องงอกพันธ์ุกข-6 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผาผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาลผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
ระบบนำส่งสารสกัดจากพริกเพื่อลดการระคายเคืองผิวหนัง สกว. 2017 วิจัย
การปรับเปลี่ยนการแสดงออกของโปรตีนเอ็นเอฟ แคปปาบีและเซอร์ท 1 ในแบบจำลองเซลล์สะเก็ดเงินด้วยสารสักดสมุนไพรต้านการอักเสบที่ถูกกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน สกว. 2017 วิจัย
เรื่องการสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเสื่อม รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2016 วิจัย
โครงการเพิ่มการผลิตสารกาบาในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกโดยการหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโตบาซิลฃลัส ภายใต้โครงการความร่มมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิธิมา สุทธิพันธุ์  สกว. 2019 สิ้นสุดโครงการ
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย สมจินตนา ทวีพานิชย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
การพัฒนาชุดตรวจสอบสารไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี วราภรณ์ ภูตะลุนทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลธฤตา กิติศรีปัญญา งบประมาณแผ่นดิน 2016 วิจัย
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพขององค์ประกอบทางเคมีจากบีปลากั้ง สมจินตนา ทวีพานิชย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผ่นดิน 2016 วิจัย
การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเสื่อม สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2016 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาไมโครอิมัลชันชนิดปราศจากแอลกอฮอล์สำหรับการนำส่งยาทางรูขุมขนของฟีแนสเทอไรด์: การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดและการประเมินคุณลักษณะ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ วช. 2017 วิจัย
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและประเมินคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรพื้นบ้านที่หมักด้วยแบคทีเรียกรดแลคติก งบประมาณแผ่นดิน 2016 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาความคงตัวของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ในน้ำผักและผลไม้ รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา วช. 2016 วิจัย
การศึกษาความคงตัวของยาเมโทรนิดาโซลในยาเตรียมเฉพาะคราว รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์นางสาววริษฎา ศิลาอ่อนนางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิรินายสาโรช อ่อนละออ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2016 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ความล้มเหลวของนโยบายการแก้ปัญหาเภสัชกรแขวนป้ายที่ร้านขายยา ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2016 วิจัย
การศึกษาอัตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รับการรักษา ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายมานิตย์ แซ่เตียวนายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ภญ.วรัญญา จวนสางภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์ งบจังหวัด 2016 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีชนิดไม่ทำลายตัวอย่างสำหรับแคปซูลสมุนไพรขมิ้นชัน นายทรงพร จึงมั่นคง                      รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2016 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดไคล นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลืองรศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์นายกฤษฎา วิเศษดีนางสาวกิ่งดาว โนนพิลา เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2016 วิจัย
การเตรียมสารสกัดจากถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ให้อยู่ในรูปผงแห้งโดยวิธีการทำแห้งแบบเยือกแข็ง ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2016 วิจัย
การพัฒนายาเม็ดแตกตัวในช่องปากของยาเวอราพามิล ไฮโดรคลอไรด์โดยเทคนิคการระเหิดด้วยไมโครเวฟ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน   อ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ งบประมาณแผ่นดิน 2016 วิจัย
บทบาทของเทอร์ปีนต่อการตั้งตำรับเหมาะสมที่สุดของลิโพโซมสำหรับการนำส่งทางผิวหนังของละลายน้ำน้อยโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ สกว. 2016 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Outcome evaluation of the Doctor of Pharmacy program in Thailand อื่นๆ 2016 วิจัย
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี= พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อื่นๆ 2017 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า อื่นๆ 2017 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Choosing potential areas of practice for new graduate= A national survey of Academic Year 2014 in physicians, dentists and pharmacist อื่นๆ 2016 วิจัย
การประยุกต์ใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองเพื่อการหาสูตรตำรับที่เหมาะสมของลิโพโซมกักเก็บเคอร์คูมินสำหรับนำส่งทางผิวหนังและการทำนายความคงตัว สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัฐพัฒน์  สกว. 2016 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ START/STOPP อ. ฑิภาดา สามสีทอง ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภารศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจนายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2016 วิจัย
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากต้นติ้วเกลี้ยงและติ้ว ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลดร.กุสุมา จิตแสง งบประมาณแผ่นดิน 2016 วิจัย
การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำรับยาประสะไพล (ยาแคปซูล/ยาผง) ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูลรศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลอ.ดร.กุสุมา จิตแสงอ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม งบประมาณแผ่นดิน 2017 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การเก็บข้อมูลสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พรทิพย์ ไววุฒิ งบประมาณแผ่นดิน 2015 วิจัย
การศึกษาปริมาณสารสำคัญ สารพิษ และองค์ประกอบทางอาหารของพืชสมุนไพรหมามุ่ยอินเดีย (Mucuna pruriens) ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อื่นๆ 2016 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การทดสอบความคงตัวทางกายภาพและจุลชีววิทยาของเครื่องสำอางที่ผสมสารสกัด จากฟักข้าว ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อนผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูงผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2016 วิจัย
การทดสอบความคงตัวทางกายภาพและจุลชีววิทยาของเครื่องสำอางที่ผสมสารสกัด จากฟักข้าว ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อนผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูงผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2016 วิจัย
การพัฒนาตำรับมาส์กหน้าแบบลอกออกที่ผสมสารสกัดบัวบกเพื่อการฟื้นฟูสภาพผิว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อนดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ งบประมาณแผ่นดิน 2015 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาแผ่นฟิล์มแตกตัวในช่องปากของยาเวอราพามิล ไฮโดรคลอไรด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อนอ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ สกว. 2015 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปัจจัยส่วนบุคคลและสุขภาพและปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่ววมือในการรรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตัวอย่างจังหวัดอำนาจเจริญ xx อื่นๆ 2016 วิจัย