นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
การศึกษาผลของความเข้มข้นของยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นาย มานิตย์  แซ่เตียว ภญ. อภิญญา จำรูญทิพวรรณภญ. ศิลป์ศุภา ลิมพงศานุรักษ์พญ. กนกพร อิทธิวิศวกุล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2015 สิ้นสุดโครงการ
การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดพริกบรรจุในตัวพาชนิดใหม่: ลิโพโซม ไมโครอิมัลชัน อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง เพื่อเพิ่มการนำส่งทางผิวหนัง Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Sureewan Duangjit วช. 2015 วิจัย
การศึกษาการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ ย้อนหลัง 1 ปี อ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ปริญญา วงศ์ภักดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภก.ธิติ ทุมเสน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.กรวรรณ  ผุดผ่อง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อื่นๆ 2015 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไต บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม อ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ปริญญา           วงศ์ภักดี         โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.กรวรรณ          ผุดผ่อง           โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภก.ธิติ                 ทุมเสน           โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.พัชรี กาญจนวัฒน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อื่นๆ 2015 สิ้นสุดโครงการ
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้a งบประมาณแผ่นดิน 2016 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดระดับยาในเลือดของยากลุ่ม second line drugs สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน รศ ดร อนันต์ ไชยกุลวัฒนา นายแพทย์สุชาติ บูรพันธ์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร เภสัชกรพีระพัฒน์ สิงห์ขันธ์ อื่นๆ 2009 วิจัย
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรมนายสายันต์ จันทร์ดี นางวันทนีย์ ทองหนุน      อื่นๆ 2015 วิจัย
โครงการพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของคุกกี้หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนานายนิยม จันทร์นวลนายพลากร สืบสำราญ   นายสุบรรณ สิงห์โต อื่นๆ 2015 วิจัย
การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกจากอาหารหมักดอง ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ผศ.ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา  งบประมาณแผ่นดิน 2015 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากมะหาด ดร. กุสุมา จิตแสงผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผ่นดิน 2015 วิจัย
ปัญหาและการปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาแผนโบราณไทยสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีก่อนเข้าสู่ประชาคมเศราฐกิจอาเซียนปี 25585 อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลวริาฎา ศิลาอ่อน งบประมาณแผ่นดิน 2014 วิจัย
การผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อสาร กลุ่มแคนทีน-6-โอน แอลคาลอยด์ และควาสสินอยด์เพื่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพรปลาไหลเผือก ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลรศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน งบประมาณแผ่นดิน 2015 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาปัจจัยขององค์ประกอบในการตั้งตำรับเห็ดอัดเม็ด อ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 50%   ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน 35% ดร. ตันติมา  กำลัง 5% น.ส.:เตือนตา:เสมาทอง5% นางสรียา เรืองพัฒนพงศ์5% อื่นๆ 2015 วิจัย
การพัฒนาน้ำมันจากผักเสี้ยนผีเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์       สัดส่วนที่ทำงานวิจัยดร. ตันติมา  กำลัง                10%ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ    30%ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน 30%ดร. วิภาพร พัฒน์เวช   10%น.ส.=เตือนตา เสมาทอง  10% นางสรียา เรืองพัฒนพงศ์    10% อื่นๆ 2015 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียโปรไบโอติกเพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิตโยเกิร์ต ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภาผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา  งบประมาณแผ่นดิน 2015 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลของ Hydroxychavicol สารสกัดจากใบพลูต่อความสามารถในการบุกรุกของเซลล์เนื้องอกสมองร้ายแรง ชนิด glioblastoma multiforme (GMB) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาจารีย์ ทองงอก อ.ดร. กุสุมา จิตแสงอ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์     งบประมาณแผ่นดิน 2015 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาตำรับมาส์กหน้าชนิดลอกออกที่ผสมสารสกัดบัวบกเพื่อการบำรุงผิว ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ งบประมาณแผ่นดิน 2015 วิจัย
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณแผ่นดิน 2015 วิจัย
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้(3) งบประมาณแผ่นดิน 2015 วิจัย
การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2015 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้วางแผนระบบบริการ สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในเขตพื้นที่ตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายอชิรวิทย์ ปะกาศิต2. นางหรรษา ชื่นชูผล3. ภญ.จิรัญญา มุขขันธ์4. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ อื่นๆ 2016 วิจัย
การเก็บข้อมูลสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พรทิพย์ งบประมาณแผ่นดิน 2015 สิ้นสุดโครงการ
สูตรตำรับที่เหมาะสมและการศึกษาคุณลักษณะของเจลตัวพาขนาดนาโนเมตรสำหรับการนำส่งแคปไซซินทางผิวหนัง: การศึกษาการซึมผ่านผิวหนัง สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2015 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากไข่น้ำต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม ' วช. 2015 วิจัย
ผลของการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบใกล้ชิดโดยเภสัชกรชุมชน เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2015 วิจัย
ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลทุเรียนต่อภาวะความจำบกพร่อง , สกว. 2015 วิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ชนิด macrophage ต่อความรุนแรงของเซลล์เนื้องอกในสมอง วช. 2015 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวบกเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี วริษฎา  ศิลาอ่อนอุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์ งบประมาณแผ่นดิน 2014 วิจัย
พัฒนาสารสกัดผงเห็ดหลินจือเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล นายทรงพร จึงมั่นคง อื่นๆ 2015 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาผลกระทบภาวะสุขภาพ สภาพแวดล้อม และการปนเปื้อนโลหะหนักของเกลือสินเธาว์ ในแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดิน 2015 วิจัย
แนวทางการลดพิษของหัวกลอยฯ งบประมาณแผ่นดิน 2008 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ความล้มเหลวในการรักษาด้วยยา vancomycin ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus ในกระแสเลือดที่มีค่า MIC มากกว่าหรือเท่ากับ 1 mg/L อ.ภก.ธีระพงษ์   มนต์มธุรพจน์, อ.พญ.คนึงนิตย์ เซมรัมย์, ภญ.วริศรา จินาทองไทย  อื่นๆ 2015 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การประเมินประสิทธิผลปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่ อนันต์ ไชยกุลวัฒนา นิยม จันทร์นวล พลากร สืบสำราญ วันทนีย์ ทองหนุน อื่นๆ 2013 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมชาหญ้าดอกขาวเพื่อใช้เลิกบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงพื้นที่จังหวัดนำร่องอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา  นางสาวอลิษา สุพรรณ      นายสายันต์ จันทร์ดี     นายนิยม จันทร์นวล      นางวันทนีย์ ทองหนุน     ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์     นายพลากร สืบสำราญ        อื่นๆ 2015 วิจัย
โครงการนำร่องเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา (หัวหน้าคณะทำงาน)พญ.นวินดา รัตนวัน น.ส.รัชนี วีระสุขสวัสดิ์ นางวันทนีย์ ทองหนุน ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์นางสาวอลิษา สุพรรณ นายสายันต์ จันทร์ดี อื่นๆ 2015 วิจัย
การตรวจสอบคุณสมบัติการซึมผ่านผิวหนังของ ลิโพโซมที่กักเก็บสารที่ละลายน้ำดีหรือสารที่ชอบละลายในไขมัน เพื่อระบบนำส่งยาทางผิวหนัง การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Tanasait Ngawhirunpat, Sureewan Duangjit สกว. 2013 วิจัย
การพัฒนาตำรับยาจากผักเสี้ยน อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 30%วริษฎา  ศิลาอ่อน 25 % อื่นๆ 2014 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาตำรับจากเห็ดเพื่อรักษาเกาต์ อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 50%วริษฎา  ศิลาอ่อน 35%ตันติมา  กำลัง 5%เตือนตา  เสมาทอง 5%สรียา  เรืองพัฒนพงศ์ 5% อื่นๆ 2014 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนายาเม็ดแตกตัวในช่องปากโดยเทคนิคการระเหิดด้วยไมโครเวฟ วริษฎา  ศิลาอ่อน อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริสุรีวัลย์  ดวงจิตต์ สกว. 2014 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ในผู้ป่วยที่ไ้ด้รับยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย (35%)อ.ดร.ภก.สมหวัง จรรยาขันติกุล (35%) ภญ.กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล (30%) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2014 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสารทุติยภูมิของเซลล์เพาะเลี้ยงและราเอนโดไฟท์ที่ได้จากต้นหม่อน วราภรณ์ ภูตะลุนบุญชู ศรีตุลารักษ์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลนาฏศจี นวลแก้ว งบประมาณแผ่นดิน 2014 วิจัย
การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในตำรายาใบลานอีสานส่วนที่ 1 งบประมาณแผ่นดิน 2014 วิจัย
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยาสมุนไพรตำรับที่มีการใช้ในเขตอีสานใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการควบคุมคุณภาพ งบประมาณแผ่นดิน 2014 วิจัย
การคัดกรองหาเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สร้างสารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล          ดร. กุสุมา จิตแสง เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2014 วิจัย
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารทุติยภูมิจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากต้นปลาไหลเผือกและปลาไหลเผือกเล็ก ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลดร. กุสุมา จิตแสง งบประมาณแผ่นดิน 2015 วิจัย
การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส และยีนดื้อยาในเชื้อแบคทีเรีย Acinetobecter baumannii ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนมที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา งบประมาณแผ่นดิน 2014 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
คุณค่าชีวิตของหมอพื้นบ้านและผลกระทบจากสังคมสมัยให่ม่ งบประมาณแผ่นดิน 2013 วิจัย
การพัฒนาแผ่นติดผิวหนังจากไซโลกลูแคนที่บรรจุสารสกัดพริกเพื่อบรรเทาอาการปวด วริษฎา  ศิลาอ่อนทรงพร  จึงมั่นคงอุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2014 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปัญหาและการปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาแผนโบราณไทยสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีก่อนเข้าสู่ประชาคมเศราฐกิจอาเซียนปี 25585 งบประมาณแผ่นดิน 2015 วิจัย
โครงการพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของคุ๊กกี้หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุรี รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา (80%)รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม (10%)นายสุบรรณ สิงห์โต (10%) อื่นๆ 2015 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์