กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์Page : 1 2 3 4 5 6 7
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
201. แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน (สำหรับบุุคลที่เริ่มบรรจุเ้ข้าทำงานใหม่) (Please click to open) [400] Detail
202. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 4 (Please click to open) [405] Detail
203. แบบสรุปโครงการที่เสนอขอบรรจุในคำขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2554 (Please click to open) [383] Detail
204. แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2554 (Please click to open) [386] Detail
205. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 3 (Please click to open) [390] Detail
206. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 2 (Please click to open) [383] Detail
207. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 1 (Please click to open) [400] Detail
208. สรุปแผนการดำเนินงานโครงการประจำปี 2554 จากแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (Please click to open) [395] Detail
209. แบบฟอร์มเสนอคำขอครุภัณฑ์ปี2554 (Please click to open) [388] Detail
210. แบบรายงานผลการดำเนินงาานตามแผนปฏิบัติการปี 2552 ไตรมาสที่ 4 (Please click to open) [381] Detail
211. สภาเภสัชกรรมแจ้งงดการปาฐกถา ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ (Please click to open) [391] Detail
212. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2552 ไตรมาสที่ 3 (Please click to open) [380] Detail
213. ม.อบ 3.5 คำร้องประเภทสภานภาพ (ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ลาออก) (Please click to open) [411] Detail
214. แบบตอบรับการเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [408] Detail
215. แบบฟอร์มใบปะหน้าขออนุมัติดำเนินงานโครงการ (Please click to open) [407] Detail
216. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี2552 ไตรมาสที่ 2 (Please click to open) [379] Detail
217. ใบรับรองการแก้ไข (Please click to open) [392] Detail
218. ใบรับรองการแก้ไข (Please click to open) [372] Detail
219. แบบฟอร์มแผนความต้องการครุภัณฑ์ ระยะ 3 ปี (2554-2556) (Please click to open) [385] Detail
220. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี2552 ไตรมาสที่ 1 (Please click to open) [379] Detail
221. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2552 (Please click to open) [382] Detail
222. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [417] Detail
223. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (Please click to open) [380] Detail
224. ภส.1 คำร้องทั่วไป (คณะเภสัชศาสตร์) (Please click to open) [457] Detail
225. ภส.2 แบบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติผิดระเบียบ (Please click to open) [413] Detail
226. ม.อบ 3.1 คำร้องทั่วไป (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) (Please click to open) [421] Detail
227. ม.อบ 3.2 คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน(หลังกำหนด) (Please click to open) [420] Detail
228. ม.อบ 3.3 คำร้องขอลงทะเบียน ต่ำ/เกินกว่าเกณฑ์ (Please click to open) [419] Detail
229. ม.อบ 3.4 คำร้องขอถอนรายวิชา (Please click to open) [413] Detail
230. ม.อบ 3.6 คำร้องขอคืนสถานภาพ (Please click to open) [407] Detail
231. ม.อบ 3.7 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (Please click to open) [419] Detail
232. ม.อบ 3.8 คำร้องขอโอนย้ายต่างสถาบัน (Please click to open) [415] Detail
233. แบบฟอร์การใช้ห้องเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (Please click to open) [410] Detail
234. แบบฟอร์การใช้ห้องเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (Please click to open) [410] Detail
235. แบบรายงานการทุจริตในการสอบ (Please click to open) [458] Detail
236. แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี (Please click to open) [372] Detail
237. แบบขออนุมัติผู้ปฏิบัติงานแทน (Please click to open) [400] Detail
238. แบบขอแก้ไขการลงเวลาปฏิบัติงาน (Please click to open) [405] Detail
239. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (Please click to open) [380] Detail
240. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [435] Detail
241. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [436] Detail
242. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [430] Detail
243. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [449] Detail
244. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [424] Detail
245. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [619] Detail
246. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [628] Detail
247. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [454] Detail
248. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [616] Detail
249. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [455] Detail
250. แบบคำขอรับการจัดสรรเข้าพักอาศัยในมหาวิทยาลัย (Please click to open) [388] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 1 รายการ