นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type

Modeling and stability study of the anthocyanin rich maoberry fruit extract in the fast dissolving spray dried microparticles

BanchaYingngamaKarnnutthaTantiraksarojaThitimaTaweetaoaWandeeRungseevijitprapaaNuttapunSupakabAdelheid H.Brantner

Powder Technology [ vol.325 ] 01-02-2018 Research article (Inter)

Comparative efficacy and safety of reperfusion therapy with fibrinolytic agents in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a systematic review and network meta-analysis.

Jinatongthai P, Kongwatcharapong J, Foo CY, Phrommintikul A, Nathisuwan S, Thakkinstian A, Reid CM, Chaiyakunapruk N

Lancet [ vol.390 ] 19-08-2017 Research article (Inter)

Modeling and stability study of the anthocyanin-rich maoberry fruit extract in the fast-dissolving spray-dried microparticles

Bancha Yingngama, Karnnuttha Tantiraksaroja, Thitima Taweetaoa, Wandee Rungseevijitprapaa, Nuttapun Supakab, Adelheid H. Brantnerc,*

a Department of Pharmaceutical Chemistry and Technology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani 34190, Thailand; b National Nanotechnology Centre, National Science and Technology Development Agency, 111 Thailand Science Park, Pathumthani 12120, Thailand; c Department of Pharmacognosy, Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, Universitaetsplatz 4/1, A-8010 Graz, Austria

Powder Technology [ vol.0 ] 01-03-2018 Research article (Inter)

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ

พิทยาธร โยมศรีเคน, ทิพย์วาณี ธัญญะวัน, รชตะ มังกรแก้ว, รณชัย ชมเมือง, กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล, ศตพร สืบสิงห์, สถาพร มณี, สมหวัง จรรยาขันติกุล, ศักดิ์สิทธิ ศรีภา และพีรวัฒน์ จินาทองไทย

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 31-01-2017 Research article (National)

Determination of the Marker Diarylheptanoid Phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. Rhizomes and Selected Herbal Medicinal Products by HPLC-DAD

Bancha Yingngam *,a, Adelheid H. Brantner b, Damrongsak Jinarat a,
Rawiwun Kaewamatawong a, Wandee Rungseevijitprapa a, Apichart Suksamrarn c,
Pawinee Piyachaturawat d, Ratchanaporn Chokchaisiri e

aDepartment of Pharmaceutical Chemistry and Technology, Faculty of Pharmaceutical
Sciences, Ubon Ratchathani University; Ubon Ratchathani 34190, Thailand: bDepartment of Pharmacognosy, Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz; Universitaetsplatz 4/1, A-8010 Graz, Austria: cDepartment of Chemistry, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University; Bangkok 10240, Thailand: dDepartment of Physiology, Faculty of Science, Mahidol University; Bangkok 10400, Thailand: and eDepartment of Chemistry, School of Science, University of Phayao; Maeka, Muang, Phayao 56000, Thailand.

Chemical and Pharmaceutical Bulletin [ vol.66 ] 01-01-2018 Research article (Inter)

การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ PknG ตัวใหม่ เพื่อใช้เป็นสารต้านวัณโรคบนพื้นฐานโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 2-อะมิโนไพริมิดีน :การคัดสรรเสมือนจริงเชิงโครงสร้าง  (นำเสนอรูปแบบ poster & proceeding)

พฤทธิ์ คำศรี และคณะ

การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 [ vol.11 ] 01-09-2017

การพัฒนาเครื่องมือวัดการตัดสินใจร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมิ

วาสนา ภูมีคำ, สุธี สุดดี, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ

Thai Journal of Pharmacy Practice [ vol.9 ] 20-10-2017 Research article (National)

การยอมรับการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของคลินิกแพทย์ และทันตแพทย์

กิตติยาพร ทองไทย1, น้องเล็ก คุณวราดิศัย2, แสวง วัชระธนกิจ2

Thai Journal of Pharmacy Practice [ vol.9 ] 19-09-2017 Research article (National)

ปัจจัยเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Poster & Proceedings)

นุตติยา วีระวัธนชัย1  ภัสสรา นาคงาม2   ภาณุ คำวงษ์3   นิธิมา สุทธิพันธุ์และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล1*

1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

2 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อ. เมืองชัยนาท  จ. ชัยนาท 17000

3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ ร [ vol.11 ] 13-07-2017

 Acetylcholinesterase inhibitory activity and Total antioxidant power of

selected medicinal plants from Central Vietnam

Warankhana Khamkhoon1, Kanokwan Hanchai 1, Nguyen Thi Hoai2, Le Thi Bich Hien2,Ho Viet Duc2, Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawong1*

 

1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University,  Ubon Ratchathani, 34190, Thailand

2 Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue city, Vietnam

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) [ vol.41 ] 01-05-2017 Research article (National)

Acetylcholinesterase inhibitory activity and Total antioxidant power of selected medicinal plants from Central Vietnam 

Warankhana Khamkhoon1 , Kanokwan Hanchai 1 , Nguyen Thi Hoai2 , Le Thi Bich Hien2 , Ho Viet Duc2 , Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawowng1*

1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190, Thailand

2 Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue city, Vietnam 

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) [ vol.41 ] 01-05-2017 Research article (National)

Effects of chemopreventive agents on the incidence of recurrent colorectal adenomas: a systematic review with network meta-analysis of randomized controlled trials

Veettil SK1, Teerawattanapong N2, Ching SM3,4, Lim KG5, Saokaew S6,7,8,9, Phisalprapa P10, Chaiyakunapruk N7,8,11,12.

Affiliations
1School of Pharmacy/School of Postgraduate Studies, International Medical University, Kuala Lumpur, Malaysia.
2Division of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand.
3Department of Family Medicine, Faculty of Medicine and Health Sciences.
4Malaysian Research Institute on Ageing, Universiti Putra Malaysia, Serdang.
5Clinical School, Department of Surgery, International Medical University, Seremban, Negeri Sembilan.
6Center of Health Outcomes Research and Therapeutic Safety (Cohorts), School of Pharmaceutical Sciences, University of Phayao, Phayao.
7School of Pharmacy, Monash University Malaysia, Selangor, Malaysia.
8Centre of Pharmaceutical Outcomes Research, Department of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
9Unit of Excellence on Herbal Medicine, School of Pharmaceutical Sciences, University of Phayao, Thailand.
10Division of Ambulatory Medicine, Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok.
11School of Pharmacy, University of Wisconsin, Madison, USA.
12Health and Well-being Cluster, Global Asia Platform in the 21st Century (GA21) Platform, Monash University Malaysia, Selangor, Malaysia.

Onco Targets Ther [ vol.10 ] 23-05-2017 Research article (Inter)

Effects of chemopreventive agents on the incidence of recurrent colorectal adenomas: a systematic review with network meta-analysis of randomized controlled trials

Veettil SK1, Teerawattanapong N2, Ching SM3,4, Lim KG5, Saokaew S6,7,8,9, Phisalprapa P10, Chaiyakunapruk N7,8,11,12.
Author information
1
School of Pharmacy/School of Postgraduate Studies, International Medical University, Kuala Lumpur, Malaysia.
2
Division of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand.
3
Department of Family Medicine, Faculty of Medicine and Health Sciences.
4
Malaysian Research Institute on Ageing, Universiti Putra Malaysia, Serdang.
5
Clinical School, Department of Surgery, International Medical University, Seremban, Negeri Sembilan.
6
Center of Health Outcomes Research and Therapeutic Safety (Cohorts), School of Pharmaceutical Sciences, University of Phayao, Phayao.
7
School of Pharmacy, Monash University Malaysia, Selangor, Malaysia.
8
Centre of Pharmaceutical Outcomes Research, Department of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
9
Unit of Excellence on Herbal Medicine, School of Pharmaceutical Sciences, University of Phayao, Thailand.
10
Division of Ambulatory Medicine, Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok.
11
School of Pharmacy, University of Wisconsin, Madison, USA.
12
Health and Well-being Cluster, Global Asia Platform in the 21st Century (GA21) Platform, Monash University Malaysia, Selangor, Malaysia.

Onco Targets Ther [ vol.10 ] 01-01-1970 Research article (Inter)

Prevention and Control of Multidrug-Resistant Gram-Negative Bacteria in Adult Intensive Care Units: A Systematic Review and Network Meta-analysis

Teerawattanapong N1, Kengkla K2, Dilokthornsakul P3, Saokaew S2,3,4, Apisarnthanarak A5, Chaiyakunapruk N3,4,6,7.

Affiliations
1Division of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University.
2Center of Health Outcomes Research and Therapeutic Safety, School of Pharmaceutical Sciences, University of Phayao, and.
3Center of Pharmaceutical Outcomes Research, Department of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
4School of Pharmacy, Monash University Malaysia, Selangor.
5Division of Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Thammasat University Hospital, Pathumthani, Thailand.
6School of Pharmacy, University of Wisconsin- Madison ; and.
7School of Population Health, University of Queensland, Brisbane, Australia.

Clin Infect Dis [ vol.64 ] 15-05-2017 Research article (Inter)

การบริการแพทย์แผนไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

กำแหง สมสุข

อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

นิธิมา สุทธิพันธุ์

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 28-04-2017 Research article (National)

PRELIMINARY TEST OF EFFECT OF AMOMUM VILLOSUM AND OTHER 5 THAI HERBAL CRUDE EXTRACTS ON RAT LIVER CYP3A4 ENZYME ACTIVITIES IN-VITRO

สุทธาสินี สุวรรณกุล  วิสุทธิ์ หิรัญพงศ์ชัย  นภัสสร สำราญใจ  วิริยา ยศสุพรหม   ชนิดา อัศพิมพ์ ฐิติเดช ลือตระกูล  พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ  เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 

 

 

IJPS [ vol.13 ] 15-06-2017 Research article (National)

การจำลองแบบทางควอนตัมและพลศาสตร์ของโมเลกุลโดยอาศัยพื้นฐานของระเบียบวิธี Fragment molecular orbitals (FMO) เพื่อออกแบบสารยับยั้งเชื้อวัณโรค (proceeding and poster)

ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์ นฤดล ภูศรี บุญรัตน์ ทารัตน์ พฤทธิ์ คำศรี อรดี พันกว้าง กัมปนาท ฉายจรัส นิธิมา สุทธิพันธ์ พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากรณ์ สุภา หารหนองบัว คมสันต์ สุทธิสินทอง และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์

การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.11 ] 01-09-2017

Amount of protein, crude fiber and β-glucan, and anti-oxidative activity in edible wild mushrooms used as food in Ubon Ratchathani province

 

Suparat Chanluang*1, Phubed Nilatawong1, Pichsinee Sutheerapongs1, Konlarat Cherdkoksri1, Worakant Mitwong1 and Rawiwun Kaewamatawong1

1Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand 34190

*E-mail address: s_chanluang@yahoo.co.th (Corresponding author)

 

Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University [ vol.0 ] 01-09-2017

STRUCTURAL INSIGHTS INTO THE BINDING MODE AND CRUCIAL INTERACTIONS OF 4-AMINIQUINOLONEPIPERIDINE AMIDE DERIVATIVES AGAINST DECAPRENYLPHOSPHORYL-D-RIBOSE OXIDASE BINDING SITE USING MOLECULAR DOCKING CALCULATION (poster and proceeding)

Chayanin Hanwarinroj,1 Naruedon Phusi,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchreenart Saparpakorn,3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong,4 Nitima Suttipunta5  and Pornpan Pungpo1* 

The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42) [ vol.42 ] 30-11-2016

บทบาทของเภสัชกรพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 01-10-2017 Research article (National)

STRUCTURE BASED INHIBITOR DESIGN OF NOVEL ANTI-TUBERCULOSIS AGENTS OF 4-AMINOQUINOLINE DERIVATIVES IN DNA GYRASE B SUBUNIT (GyrB) USING MOLECULAR DOCKING STUDY  (Poster and Proceeding)

Naruedon Phusi,1 Chayanin Hanwarinroj,1 Kampanart Chayaras,1 Pharit Kamsri,2 Auradee Punkvang,2 Patchareenart Saparpakorn, 3 Supa Hannongbua,3 Khomson Suttisintong, 4 Nitima Suttipanta,5 Ryosuke Takeda,6 Ittettsu Kobayashi,6 Noriyuki Kurita,6 and Pornpan Pungpo1,* 

The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42) [ vol.42 ] 30-12-2016

Effect of the living skill program on smoking prevention among lower secondary school students: Case study from a school in Ubon Ratchathani Province.

Jitkasame Benchakanta, Nonglek Kunawaradisai, Saksit Sripa.

IJPS [ vol.13 ] 11-05-2017 Research article (National)

Rate of drug interaction from overriding automati drug interaction warning system and from different prescriptions.

Kittitach Jaturapattarawong, Jatupol Sakultiew, Thampaphon Thawanwech, Aporn Jaturapattarawong, Nonglek Kunawaradisai, Saweang Watcharathanakij

IJPS [ vol.13 ] 10-05-2017 Research article (National)

Incidence of adverse drug reactions due to systemic antibiotics from ADRs system at a community hospital

Sarinya Nakdee, Suvapee Montreepo, Thanatcha Songmuang, Saweang Watcharathanakij, Nonglek Kunawaradisai

IJPS [ vol.13 ] 10-05-2017 Research article (National)

Kittitach Jaturapattarawong, Jatupol Sakultiew, Thampaphon Thawanwech, Aporn Jaturapattarawong, Nonglek Kunawaradisai, Saweang Watcharathanakij

IJPS [ vol.13 ] 01-01-1970 Research article (National)

Structural Insights into the Binding Interactions of   4-hydroxy-2-pyridones with M. tuberculosis InhA using Molecular Dynamics Simulation (poster and proceeding)

Auradee Punkvang1,a, Pharit Kamsri1, Kampanart Chayajaras1, Patchareenart Saparpakorn2, Supa Hannongbua2, Nitima Suttipanta3, Khomson Suttisintong4, Bunrat Tharat5, and Pornpan Pungpo5,b 

The 8th Thailand-Japan International Academic Conference 2016 [ vol.8 ] 29-10-2016

พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ตามแบบจำลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ดุรงค์กร พลทม  บุญฤทธิ์ สัตกุล ทัดตา ศรีบุญเรือง สุวรรณา ภัทรเบญจพล

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 28-04-2017 Research article (National)

Rational Design of 4-Aminoquinolone Piperidine Amide as Potent DprE1 Inhibitors: Ligand and Structure Based Drug Design Approach (Poster and Proceeding)

Chayanin Hanwarinroj1a, Pharit Kamsri2, Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Kampanart Chayajaras1,Auradee Punkvang2, Patchareenart Saparpakorn3, Supa Hannongbua3,  Nitima Suttipanta4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo

The 8th Thailand-Japan International Academic Conference 2016 [ vol.8 ] 29-10-2016

Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives with  M. tuberculosis GyrB using MD simulation and binding free energy calculation  (Proceeding and Poster)

Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayajaras1, Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3, Patchareenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo

The 8th Thailand-Japan International Academic Conference 2016 [ vol.8 ] 29-10-2016

Development of an ultraviolet spectroscopic method with 2-HN derivetization for the determination of GABA in rice 

charuwan thanawiroon and tawanchai phohom

Traditional medicine, functional food, Nutrition, additional tools for healthcare delivery [ vol.1 ] 06-04-2017

Preliminary Test of Effect of Amomum villosum and other 5 Thai Hearbal Crude Extracts of Rat liver CYP3A4 Enzyme Activities in-vitro

Suttasinee Suwannakul, Wisut Hirunpongchai, Naphatsorn Samranchai, Wiriya Yotsuprom, Chanida Atsapim, Thitidaj Luetrakul, Pannarat Akanitapichat, Benjabhorn Sethabouppha

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 15-04-2017 Research article (National)

Genome analysis of food-processing stressful-resistant probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis BF052, and its potential application in fermented soymilk

Pattra Charnchai, Sirima Suvarnakuta Jantama and Kaemwich Jantama

FEMS Microbiology Letters [ vol.364 ] 18-08-2017 Research article (Inter)

PRELIMINARY TEST OF EFFECT OF AMOMUM VILLOSUM AND OTHER 5 THAI HERBAL CRUDE EXTRACTS ON RAT LIVER CYP3A4 ENZYME ACTIVITIES IN-VITRO

Suttasinee Suwannakul  Wisut Hirunpongchai Naphatsorn Samranchai Wiriya Yotsuprom Chanida Atsapim Thitidaj Luetrakul Pannarat Akanitapichat Benjabhorn Sethabouppha

IJPS [ vol.13 ] 15-04-2017 Research article (National)

COMPARATIVE STUDY ON BINDING CAPACITY OF SOME NATURAL BINDERS USING PARACETAMOL TABLET PRODUCED BY WET GRANULATION METHOD AS A MODEL

 

Oranuch Thanaketpaisarn Benjabhorn Sethabouppha Narit Phadungpattanakoon Arreewan Jantakat

IJPS [ vol.13 ] 15-04-2017 Research article (National)

การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะตำรับว่านชักมดลูกในระบบตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตร

ดำรงศักดิ์ จินารัตน์ บัญชา ยิ่งงาม อภิชาติ สุขสำราญ วันดี รังสีวิจิตรประภา

เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 03-04-2017 Research article (National)

Insight into the crucial binding mode and binding interaction of 4-aminoquinoline derivatives with M. tuberculosis GyrB using MD simulation and binding free energy calculation

Naruedon Phusi1, Bunrat Tharat1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayajaras1, Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3, Patchareenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo1,

The 8th Thailand-Japan International Academic Conference 2016 [ vol.8 ] 29-10-2016

การวิเคราะห์ต้นทุนบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี

รัฐศาสตร์  เครือคุณ สุวรรณา ภัทรเบญจพล

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 01-04-2017 Research article (National)

Incidences of Adverse Drug Reactions due to Systemic Antibiotics from ADRs System at a Community Hospital

Sarinya Nakdee, Suvapee Montreepo, Thanatcha Songmuang, Sawaeng Watcharathanakij, Nonglek Kunawaradisai

IJPS [ vol.17 ] 24-04-2017 Research article (National)

Rate of Drug Interaction from Overriding Automatic Drug Interaction Warning System and from Different Prescriptions

Kittitach Jaturapattarawong, Jatupol Sakultiew, Thampaphon Thawanwech, Aporn Jaturapattarawong, Nonglek Kunawaradisai, Sawaeng Watcharathanaki

IJPS [ vol.13 ] 24-04-2017 Research article (National)

The Relationship between EPS and Risperidone in Autism Spectrum Disorders by Prescription Sequence Symmetry Analysis

Chuenchanok Worathongchai, Rattawit Papralit, Chompoonuch Werawattanachai, Tatta  Sriboonruang, Sawaeng  Watcharathanakij

IJPS [ vol.13 ] 28-04-2017 Research article (National)

ประมาณการจำนวนทันตาภิบาลสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยวิธีการจับเวลาการทำงาน (Stopwatch Time Study) และวิธีการกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Opinion Standard) : กรีณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ณัฐหทัย สิงคงท์, แสวง วัชระธนกิจ, สัมมนา มูลสาร

ทันตาภิบาล [ vol.8 ] 11-09-2017 Research article (National)

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 25-04-2017 Research article (National)

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ

ทิพย์วาณี ธัญญะวัน, พิทยาธร โยมศรีเคน, รชตะ มังกรแก้ว, รณชัย ชมเมือง, กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล, ศตพร สืบสิงห์, สถาพร มณี, สมหวัง จรรยาขันติกุล, พีรวัฒน์ จินาทองไทย และศักดิ์สิทธิ ศรีภา

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 01-01-1970 Research article (National)

คนคุ้ยเขี่ยขยะ: วิถีชีวิต มุมมองต่ออาชีพและอันตรายต่อสุขภาพ

อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1* สุวรรณา  ภัทรเบญจพล1 และ นิธิมา สุทธิพันธุ์1

ม.อุบลวิจัย 2560 [ vol.1 ] 25-08-2017

Development of verapamil hydrochloride orodispersible tablets using sublimation method by microwave irradiation.

Taopatom, P., Wongjumpoo, R., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 31-01-2017 Research article (National)

Effect of liquid lipid and solid lipid on physical characteristics particle size zeta-potential viscosity and pH of nanostructured lipid carriers (NLCs) fabrication.

Yatsom, S., Kumlung, T., Puapermpoonsiri, U*.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 31-01-2017 Research article (National)

สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูกที่จำหน่ายในท้องตลาดของไทย

Secondary Metabolites and Biological Activities of Wan Chak Mod Look Distributed in Thai Markets

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

UBU Sciences and Technology Journal [ vol.1 ] 01-04-2017 Review article (National)

Effect of sweetening agents and disintegrating agent on the properties of oral disintegrating film of verapamil hydrochloride.

Boonprakom, P., Ratsadon-arsai, C., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 31-01-2017 Research article (National)

A lateral flow colloidal gold-based immunoassay for rapid detection of miroestrol in samples of White Kwao Krua, a phytoestrogen-rich plant.

Tharita Kitisripanya, Chadathorn Inyai, Jukrapun Komaikul, Supaluk Krittanai, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun

Journal of Natural Medicines [ vol.71 ] 01-06-2017 Research article (Inter)

Development of an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination Of Miroestrol Using an Anti-miroestrol Monoclonal Antibody

Tharita Kitisripanya, Supaluk Krittanai, Orapin Udomsin, Kamonthip Jutathis, Jukrapun Komaikul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun

Planta Med [ vol.83 ] 12-07-2017 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17