นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
การศึกษาปริมาณสารเบต้ากลูแคน โปรตีน และเส้นใยในเห็ดป่าที่ใช้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี งบจังหวัด 2014 วิจัย
การคัดเลือกสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตนมหมัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา วช. 2012 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบญจเกสรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณแผ่นดิน 2014 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบญจเกสรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ บัญชา ยิ่งงาม งบประมาณแผ่นดิน 2014 วิจัย
การพัฒนาวิธีการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์แป้งร่ำเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาเครื่องหอมพื้นบ้าน บัญชา ยิ่งงาม งบประมาณแผ่นดิน 2013 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบญจเกสรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ นายบัญชา ยิ่งงาม งบประมาณแผ่นดิน 2013 วิจัย
ศักยภาพและอุปสรรคของการแพทย์แผนไทยในการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่แสวงหาทางเลือกนอกจากการแพทย์แผนปัจุบัน อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล งบประมาณแผ่นดิน 2014 วิจัย
ผลกระตุ้นของสารสำคัญจากส่องฟ้าต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งลำไส้ด้วยเทล ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ สกว. 2014 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2. โครงการเวปไซต์เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่ ระยะที่ 2 (ทุน ศจย.) รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา อื่นๆ 2013 วิจัย
โครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ (ทุน สสส.) ระยะที่ 2 รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา  หัวหน้าแผนงานย่อยที่ 2.2 อื่นๆ 2013 สิ้นสุดโครงการ
ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการละลายและความคงตัวของนอร์ฟลอกซาซินในรูปผงแห้งและสารละลายในน้ำ วริษฎา  ศิลาอ่อน งบประมาณแผ่นดิน 1998 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาตำรับยาเตรียมจากส่วนสกัดที่แสดงฤทธิ์ของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. เพื่อใช้ในการรักษาแผล วริษฎา  ศิลาอ่อน อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ งบประมาณแผ่นดิน 2010 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นีโอโซมที่บรรจุสารสกัดตรีผลาเพื่อส่งเสริมการเจริญของเส้นผม สกว. 2012 วิจัย
ความพร อมและโอกาสการพัฒนาร านยาคุณภาพเพื่อรวมให บริการใน ระบบหลักประกันสุขภาพ พยอม สุขเอนกนันท์สุนทรี วัชรดำรงกุลสันติภาพ สุขเอนกนันท์สุระรอง ชินวงศ์สุชาดา สูรพันธุ์วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ปวีณา สนธิสมบัติกรแก้ ว จันทภาษาทิพย์สุชน เอี่ยมสอาดธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ อื่นๆ 2014 วิจัย
โครงการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย) ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2012 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้งต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต, ดร.จันทนา บุญยะรัตน์, รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี, ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ สกว. 2013 วิจัย
ผลของอิเล็กโตรไลต์ และวิตามินต่อความคงตัวของสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด นางสาวอุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 70%ผศ.ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน 30% อื่นๆ 2014 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การจัดทำพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2) ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2012 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification series2 ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร (โครงทำนุฯที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย) ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2011 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification series 1 ตำรับยาแก้ไข้จันทน์ลีลา (โครงทำนุฯที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย) ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2010 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แนวความคิดเกี่ยวกับการทำ SOAP ระหว่างนักศึกษาเภสัชศาสตร์และเภสัชกร Manit Saeteaw, Alexandre Chan, Joyce Yu-Chia Lee (National University Singapore) อื่นๆ 2014 วิจัย
การพัฒนาสูตรตำรับโลชั่นทากันยุงที่มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอมร่วมกับโรงพยาบาลตระการพืชผล ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2013 วิจัย
การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับรักสีรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายมานิตย์ แซ่เตียวนายธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์นางสาวรมิดา มัฐผานางสาวโสวิภา พลเยี่ยม เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2013 สิ้นสุดโครงการ
ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด โดยการออกเยี่ยมบ้าน จีริสุดา คำสีเขียวธีระพงษ์ มนมธุรพจน์ธนัฏชา สองเมืองอนัญญา สองเมือง เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2013 สิ้นสุดโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จีริสุดา คำสีเขียวรุ่งนภา กงวงษ์บรรจง สร้อยคำจินตนา นภาพรณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ศิศิรา ดอนสมัคร เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2013 วิจัย
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา กรณีรายวิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ จีริสุดา คำสีเขียวศิศิรา ดอนสมัครมานิตย์ แซ่เตียว ทยากร วริทธานนท์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2013 วิจัย
การศึกษาเพื่อดำเนินการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 1.ภญ.ดร.จินตนา นภาพร2.รศ.ภญ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา3.ผศ.ภก.ดร.ปรีชา บุญจูง4.รศ.ภญ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์5.ภก.ดร.บัญชา ยิ่งงาม งบจังหวัด 2013 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนามาส์กพอกหน้าชนิดลอกออกที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อนอ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2013 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพลนางสาวทัดตา ศรีบุญเรืองนายณรงค์ชัย  จักษุพานางวรรณา พุ่มพฤกษา            เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2013 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามวิธีการรับเข้า เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2013 สิ้นสุดโครงการ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้2(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย) ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2011 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีผลต่อโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในประชากรชาวไทย วช. 2013 สิ้นสุดโครงการ
การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส และยีนดื้อยาในเชื้อแบคทีเรีย Acinetobecter baumannii ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนมที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา วช. 2013 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรม ณ บริเวณยีน IL28B ต่อความไวในการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังและการตอบสนองต่อการใช้ยา peginterferon-α ร่วมกับ ribavirin สวทช. 2013 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี, ดร.จันทนา บุญยะรัตน์, ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต, ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกลุ, ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ สกว. 2013 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพรูปแบบเม็ดจากพืชสมุนไพรเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์ 1.1 หัวหน้าโครงการ                                            สัดส่วนที่ทำงานวิจัย                            อ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ                                      50%   1.2 ผู้ร่วมโครงการ                                              สัดส่วนที่ทำงานวิจัย ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน                                        35% ดร. ตันติมา  กำลัง                                               5% น.ส.=เตือนตา=เสมาทอง                                           5% นางสรียา เรืองพัฒนพงศ์                                         5% วช. 2013 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การเตรียมไฮโดรเจลจากโครงสร้างเชื่อมโยงของยางธรรมชาติและแป้งเพื่อเร่งการหายของแผลเรื้อรังปี2 ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ หัวหน้าโครงการวิจัย(สัดส่วนที่ทำวิจัย 55%)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน ผู้ร่วมวิจัย(สัดส่วนที่ทำวิจัย 30%) สกว. 2013 วิจัย
ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์สมอง SK-N-SH ของสารสกัด Hydroxychavicol จากใบพลู ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกดร.กุสุมา จิตแสง งบจังหวัด 2013 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์สมอง SK-N-SH ของสารสกัด Hydroxychavicol จากใบพลู งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดีดร.จันทนา บุญยะรัตน์ดร.เยาวเรศ ชูลิขิตดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุลดร.พรทิพย์ ไววุฒิ สกว. 2013 วิจัย
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านสื่อการสอนออนไลน์ นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ นางสาวสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2014 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
คุณค่าของชีวิตหมอพื้นบ้านและผลกระทบจากสังคมสมัยใหม่ต่อวัฒนธรรมการแพทย์พื้นบ้านอีสาน อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง งบประมาณแผ่นดิน 2013 วิจัย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านยากับเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับยา ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แสวง วัชระธนกิจ สกว. 2013 วิจัย
สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์นุตติยา วีระวัธนชัย วช. 2011 วิจัย
การผลิตสารสกัดติ้วด้วยวิธีการตอบสนองพื้นผิวและการออกแบบส่วนผสมกลาง (เสร็จสิ้นแล้ว) บัญชา ยิ่งงาม เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2012 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การสั่งใช้ยาต้นแบบและความคิดเห็นของแพทย์ต่อมาตรการลดการสั่งใช้ยาต้นแบบ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2012 วิจัย
การจัดทำสวนสมุนไพรรอบเรือนอีสานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2013 วิจัย
ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดิน 2013 วิจัย
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้(2) งบประมาณแผ่นดิน 2013 วิจัย
ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์สมอง SK-N-SH ของสารสกัด Hydroxychavicol จากใบพลู ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, ดร.กุสุมา จิตแสง งบประมาณแผ่นดิน 2012 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์