กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


28
ต.ค.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564

Page : 1 2 3 4 5 6 7
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
251. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี 2550 (Please click to open) [376] Detail
252. แบบฟอร์มจัดซื้อครุภัณฑ์ (Please click to open) [376] Detail
253. แบบฟอร์มข้อเสนอทุนวิจัยอาจารย์ใหม่เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [535] Detail
254. แบบฟอร์มสมัครทุนวิจัยการพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ 2551 (Please click to open) [478] Detail
255. แบบฟอร์มการประเมินชุดโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2552 (Please click to open) [467] Detail
256. แบบฟอร์มการประเมินโครงการวิจัยเดี่ยวปีงบประมาณ 2552 (Please click to open) [406] Detail
257. แบบประเมินข้อเสนอการวิจัย 1 (Please click to open) [538] Detail
258. แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Please click to open) [392] Detail
259. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัยชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว (Please click to open) [400] Detail
260. คำอธิบายแบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญโครงการวิจัย (Please click to open) [465] Detail
261. แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญโครงการวิจัย (Please click to open) [392] Detail
262. คำอธิบายแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยชุดโครงการ (Please click to open) [412] Detail
263. แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยชุดโครงการ (Please click to open) [404] Detail
264. คำอธิบายแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยโครงการเดี่ยวหรือโครงย่อย (Please click to open) [388] Detail
265. แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยโครงการเดี่ยวหรือโครงย่อย (Please click to open) [415] Detail
266. แบบฟอร์มกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [404] Detail
267. คู่มือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Please click to open) [382] Detail
268. แบบ ท.บศ. 04 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Please click to open) [376] Detail
269. แบบ ท.บศ. 03 สัญญารับทุนเพื่อการพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (Please click to open) [378] Detail
270. แบบ ท.บศ. 02 หนังสือขอนุมัติจากคณะ/หน่วยงาน (Please click to open) [377] Detail
271. แบบ ท.บศ. 01 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (Please click to open) [376] Detail
272. ตัวอย่าง ประวัติคณะกรรมการสอบภายนอก (Please click to open) [387] Detail
273. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2549 (Please click to open) [374] Detail
274. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [477] Detail
275. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [426] Detail
276. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [478] Detail
277. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [404] Detail
278. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [398] Detail
279. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [398] Detail
280. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [394] Detail
281. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [394] Detail
282. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [399] Detail
283. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [417] Detail
284. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [395] Detail
285. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [506] Detail
286. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [505] Detail
287. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [517] Detail
288. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [372] Detail
289. รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ (Please click to open) [377] Detail
290. รับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร (Please click to open) [376] Detail
291. แบบฟอร์มเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2551 (Please click to open) [466] Detail
292. แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2551 (Please click to open) [425] Detail
293. แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [379] Detail
294. แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (Please click to open) [386] Detail
295. แบบฟอร์มประกอบการเสนอของบประมาณหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (Please click to open) [374] Detail
296. แนวปฏิบัติการขอขยายระยะเวลาการศึกษา (Please click to open) [452] Detail
297. บศ. 2.6 แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา (Please click to open) [378] Detail
298. บศ. 2.5 แบบสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครง/ป้องกัน (Please click to open) [376] Detail
299. บศ. 2.11 แบบบันทึกอาจารย์เข้าร่วมประเมินวิชาสัมมนา (Please click to open) [395] Detail
300. บศ. 2.10 แบบประเมินวิชาสัมมนา (Please click to open) [450] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 3 รายการ