นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (National)

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมจากส่วนต่างๆ ของบัวหลวง 2 พันธุ์ 154

Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of Various Parts from Two Cultivars

of Nelumbo nucifera Gaertn

กุสุมา จิตแสง1*, บรรลือ สังข์ทอง2 Kusuma Jitsaeng1*, Bunleu Sungthong2

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ vol.36 ] 30-04-2017 Research article (National)

Effect of oil, water and surfactant mixture on the physicochemical properties and transdermal delivery of finasteride8loaded microemulsions:  evaluation and prediction using response surface methodology 

Supatta Rattanachitthawat, Sureewan Duangjit, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat  

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 04-04-2017 Research article (National)

Comparison of Vesicle Formulations for Transdermal Delivery of Curcumin: Liposomes, Flexosomes and Invasomes 

Sureewan Duangjit, Sureewan Bumrungthai, Tanasait Ngawhirapat, Pakorn Kraisit
 

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 03-04-2017 Research article (National)

Computational design strategy: an approach to enhancing the transdermal delivery of optimal capsaicin-loaded transinvasomes

Sureewan Duangjit, Tassanan Nimcharoenwan, Nutcha Chomya, Natthaporn Locharoenrat, Tanasait Ngawhirunpat

Drug Development and Industrial Pharmacy [ vol.43 ] 31-08-2017 Research article (Inter)

Cationic Niosomes for Enhanced skin Immunization of Plasmid DNA-Encoding Ovalbumin via Hollow Microneedles

Boonnada Pamornpathomkul, Nattisa Niyomtham, Boon-Ek Yingyongnarongkul, Chutinun Prasitpuriprecha, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat, and Praneet Opanasopit

 

AAPS PharmSciTech [ vol.0 ] 21-08-2017 Research article (Inter)

Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.

Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.13 ] 01-04-2017 Research article (National)

การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม.

ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์, พัชรี  กาญจนวัฒน์, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน, ถนัดกิจ คณะบุตร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์

 

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 06-06-2017 Research article (National)

การศึกษาย้อนหลังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์

เมวดี สายสิญจน์, ศกลวรรณ มีคม, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน,

ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์

 

 

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 06-06-2017 Research article (National)

The Development of Antiretroviral Therapy Order Set for Admitted Adult HIV-Infected Patients

Uraiwan Akanit, Pharm D, BCPS; Benjamin Staley, PharmD; Jennifer W. Janelle,
MD, AAHIVS; Zoe Muller, MD; Emily C. Huesgen, Pharm D, BCACP, AAHIVP;
Sam J Borgert, Pharm D; & Ann Snyder Franklin, PharmD, MEd, BCPS

 

International Journal of Medicine and Pharmacy [ vol.4 ] 05-06-2017 Research article (Inter)

Implantable drug delivery systems: Implant technologies 

Sureewan Duangjit, Sureewan Bamrungthai, Tanasait Ngawhirunpat

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.12 ] 01-10-2016 Review article (National)

Readiness and Decision of Community Pharmacy Preceptors in Providing Services with the National Health Security Office

Phayom Sookaneknun, Suntaree Watcharadamrongkun, Santiparp Sookaneknun, Surarong Chinwong, Suchada Soorapan, Wiwat Thavornwattanayong, Paweena Sonthisombat, Kornkaew Chanthapasa, Tipsuchon Aiamsa-ard, Teerapong Monmaturapoj, Montaya Sunantiwat, Anchaleephorn Losuwannakun, Sathian Phunpon, Nuttakunlaya Pipitwitaya, Kulnipa Boonsri, Kanuengnit Choochuay, Khattiya Mangkang

Journal of Health Systems Research [ vol.11 ] 01-04-2017 Research article (National)

การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [ vol.0 ] 30-03-2017 Research article (National)

Physical and chemical properties of khamin chan tablets: Direct compression vs wet granulation method 

Worawan Saingam, Chaowalit Monton, Jirapornchai Suksaeree, Laksana Charoenchai, Thanapat Songsak, Sureewan Duangjit
 

Bulletin of Health, Science and Technology [ vol.13 ] 01-10-2016 Research article (National)

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน

ผ่านกิจกรรมการให้บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้าน ในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน

ชนิกานต์ มโนธรรมสถิต, ปริณดา นาคดี, อุไรวรรณ อกนิตย์ และจีริสุดา คำสีเขียว*

งานประชุมถอดบทเรียนเภสัชกรรมปฐมภูมิ ครั้ง 3 [ vol.0 ] 27-03-2017

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน

ผ่านกิจกรรมการให้บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้าน ในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน

ชนิกานต์ มโนธรรมสถิต, ปริณดา นาคดี, อุไรวรรณ อกนิตย์ และจีริสุดา คำสีเขียว*

งานประชุมถอดบทเรียนเภสัชกรรมปฐมภูมิ ครั้ง 3 [ vol.0 ] 27-03-2017 Research article (National)

การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม

ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต1, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์1, พัชรี  กาญจนวัฒน์2, กรวรรณ ผุดผ่อง3, ปริญญา วงศ์ภักดี3, ธิติ ทุมเสน3, ถนัดกิจ คณะบุตร3, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา4  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์5

1 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

2 ภม., หัวหน้างานวิชาการและเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

3 ภบ., เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

4 Ph.D., อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

5 Pharm.D., BCPS, AAHIVP, อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

 

9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017: [ vol.0 ] 30-11--0001

Development of HPLC analysis method for quality control ofCinnamon stomachic mixture

Chanapat Auttapanya, Suttinee Silasalai, Zongporn Juengmunkong, Kusuma Jitsaeng,

Rawiwun Kaewamatawong*

Proceeding HTM 2017 [ vol.2 ] 20-01-2017 Research article (Inter)

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการยึดเกาะของสารยึดเกาะที่ได้จากธรรมชาติโดยการใช้ยาเม็ดพาราเซตามอลที่ผลิตโดยวิธีแกรนูลเปียกเป็นโมเดล

อรนุช ธนเขตไพศาล1*, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา1, นริศ ผดุงพัฒนากูล2, อารีวรรณ จันทคาต2

IJPS [ vol.1 ] 30-04-2017 Research article (National)

Dietary supplementation of thai black rice bran extract and yeasty beta-glucan protects the dextran sodium sulphate mediated colitis induced rat.

RSC advances [ vol.7 ] 03-01-2017 Research article (Inter)

Development, Characterization and Skin Interaction of Capsaicin-Loaded Microemulsion-Based Nonionic Surfactant

Sureewan Duangjit, Wisuta Chairat, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Suwannee Panomsuk, and Tanasait Ngawhirunpat

Biological and Pharmaceutical Bulletin [ vol.39 ] 01-10-2016 Research article (Inter)

Determining MMP9 activity of diarylheptanoid from Curcuma comosa Roxb on
macrophage  differentiation

 Phaijit Sritananuwat1*, Buncha Yingngam2

THE JSPS-NRCT FOLLOW-UP SEMINAR 2017 ​AND 33RD INTERNATIONAL ANNUAL MEETING IN PHARMACEUTICAL SCIENC [ vol.0 ] 03-03-2017

ผลกระทบของโรคซึมเศร้าในด้านการขาดงานและการด้อยความสามารถในผู้ป่วยคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิด Major Depressive Disorder

IMPACT OF DEPRESSION ON WORK LOSS AND DISABILITIES IN THAI PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DIOSRDER

วีระ ดุลย์ชูประภา, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทวนธน บุญลือ

ไทยไภษัชยนิพนธ์ [ vol.11 ] 31-12-2016 Research article (National)

Risks Associated with Depression in Type 2 Diabetic Patients: 5-Year Follow-Up Study

Sawaeng Watcharathanakij, Aporn Jaturapattarawong

26th Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for [ vol.1 ] 09-11-2016

Relationship of Vancomycin Minimum Inhibitory Concentration and Treatment Outcomes among Patient with Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Bacteremia: 
A Four Year Retrospective Study

Teerapong Monmaturapoj, Warisara Jinathongthai, Khanungnit Semram

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.12 ] 02-01-2017 Research article (National)

High production yield and specific productivity of succinate fromcassava starch by
metabolically-engineered Escherichia coli KJ122

Kirin Khor, Apichai Sawisit, Sitha Chan, Sunthorn Kanchanatawee,
Sirima Suvarnakuta Jantama and Kaemwich Jantama

J Chem Technol Biotechnol [ vol.91 ] 08-02-2016 Research article (Inter)

Effects of the Food Manufacturing Chain on the Viability and Functionality of Bifidobacterium animalis through Simulated Gastrointestinal Conditions

Pattra Charnchai, Sirima Suvarnakuta Jantama, Chutinun Prasitpuriprecha,
Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama

PLOS ONE [ vol.11 ] 22-06-2016 Research article (Inter)

Process Optimization on Micro-Aeration Supply for High Production Yield of 2,3- Butanediol from Maltodextrin by Metabolically-Engineered Klebsiella oxytoca.

Sitha Chan, Sirima Suvarnakuta Jantama , Sunthorn Kanchanatawee , Kaemwich Jantama

PLOS ONE [ vol.11 ] 07-09-2016 Research article (Inter)

Anti-HIV proteins from two varieties of Momordica charantia cultivated in Thailand

Leelamanit W, Luetrakul T

Proceeding of the International Bioscience Conference and the 5th Joint International PSU-UNS Biosci [ vol.0 ] 29-09-2014

Interactive effects of histone deacetylase inhibitors and TRAIL on apoptosis in human leukemia cells: Involvement of both death receptor and mitochondrial pathways

Shankar S, Singh TR, Fandy TE, Luetrakul T, Ross DD, Srivastava RK.

International Journal of Molecular Medicine [ vol.16 ] 01-12-2005 Research article (Inter)
Development and validation of RP-HPLC method for determination of acetazolamide, furosemide and phynytoin extemporaneous suspensions

Warisada  Silaon

Salinee Na-Ranong

Sirilak Rakrod Sarote Ornlaor

Zongporn Joungmunkong

 

Asian Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 02-05-2016 Research article (Inter)
Effect of physicochemical pre-treatment of rice straw on its digestibility by Clostridium cellulolyticum

Metinee Wasoontharawat, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama

Bioprocess Biosyst Eng [ vol.39 ] 20-07-2016 Research article (Inter)
Combination of Nimbolide and TNF-α-Increases Human Colon Adenocarcinoma Cell Death through JNK-mediated DR5 Up- regulation. 

Chantana Boonyarat1, Chavi Yenjai2, Prasert Reubroycharoen3, Pornthip Waiwut4*
  

Asian Pac J Cancer Prev. [ vol.17 ] 01-06-2016 Research article (Inter)
Screening for Acetylcholinesterase Inhibitory Activityfrom the Piperaceae การตรวจกรองฤทธ์ิยบัยงั้เอนไซมอ์ ะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชวงศพ์ ริกไทย

Nuttiya Werawattanachai* and Rawiwun Kaewamatawong

Journal of Science and Technology, Ubonratchathani University [ vol.18 ] 01-09-2016 Research article (National)
Development and evaluation of the effectiveness of Vernonia cinerea (VC) cookies for smoking cessation

Anun Chaikoolvatana1, Natchanit D Ayuthaya2, Puan Suthipinittharm3, Choladda Chaikoolvatana4, Nawaporn Saisingh5

1 Department of Pharmacy, Ubon Ratchathani University, Thailand, 2 Leukumharn-Warinchumrab School, Ubon Ratchathani, 3 College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University, 4 Faculty of Nursing, Phayao University, Phayao, 5 Rajamangala University of Technology, Surin, Thailand 

J Health Research [ vol.31 ] 02-08-2016 Research article (Inter)
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปวยเอดส์ ในจังหวัดอุบลราชธานี น้องเล็ก คุณวราดิศัย1*, นิตยา ดาววงศ์ญาติ2 , กิติมา วรรณทอง3, ณัฐมน มูลศรีแก้ว3, สมภพ ไทยานันท์3

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.12 ] 08-08-2016 Research article (National)

อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาติดตาม 5 ปี

ภูวนาท ศาสตร์ประสิทธิ์1; พงศธร มานิสสรณ์1; อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์2; ธนัฎชา สองเมือง3; สัมมนา มูลสาร4; น้องเล็ก คุณวราดิศัย5; แสวง วัชระธนกิจ5*

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.12 ] 30-11--0001 Research article (National)
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF KHAMIN CHAN TABLETS=DIRECT COMPRESSION VS WET GRANULATION METHOD

Worawan Saingam1, Chaowalit Monton, Jirapornchai Suksaeree, Laksana haroenchai,Thanapat Songsak and Sureewan Duangjit

Bulletin of Health, Science and Technology (BHST) [ vol.13 ] 01-12-2015 Research article (Inter)

An investigation of propranolol-loaded chitosan nanoparticles for transmucosal delivery Physical characterization  

Sureewan Duangjit, Pakorn Kraisit, Manee Luangtana-Anan

 

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) [ vol.40 ] 30-11--0001 Research article (Inter)
Development, Characterization and Skin Interaction of Capsaicin-Loaded Microemulsion-Based Nonionic Surfactant

Sureewan Duangjit,  Wisuta Chairat, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Suwannee Panomsuk,  and Tanasait Ngawhirunpat

Biological & Pharmaceutical Bulletin [ vol.39 ] 05-01-2016 Research article (Inter)
Differences in Viral Suppression and Renal Safety between Tenofovir Alafenamide and Tenofovir Disoproxil Fumarate Teerapong Monmaturapoj

Srinagarind Medical Journal [ vol.31 ] 15-06-2016 Review article (National)
Skin Transport of Hydrophilic Compound-Loaded PEGylated Lipid Nanocarriers= Comparative Study of Liposomes, Niosomes, and Solid Lipid Nanoparticles

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Sureewan Duangjit and Tanasait Ngawhirunpat

Biological & Pharmaceutical Bulletin [ vol.39 ] 01-04-2016 Research article (Inter)
Severe Rhabdomyolysis from Pharmacokinetic Interaction of Statin in Patient with Diabetic Nephropathy= A Case Report Teerapong Monmaturapoj, Aimatchara Worrasan, Suputtra Pumprasert

Siriraj Medical Journal [ vol.67 ] 01-09-2015 Research article (National)
In vitro activity of pomelo relevant to treatment of Alzheimer’s Disease.

Piangkamol Sonphueng1  Pornthip Waiwut2  Yoawared Chulikhit1 Supawadee Doadee1  Chantana Boonyarat1

APFP2016 [ vol.0 ] 01-02-2016 Research article (Inter)
Application of Ultrasonic Assisted Extraction of Bioactive Compounds from the Fruits of Antidesma puncticulatum Miq. and Evaluation of Its Antityrosinase Activity Bancha Yingngam, Marlene Monschein, Adelheid H Brantner

Chiang Mai Journal of Science (impact factor 2014=0.371) [ vol.43 ] 31-03-2016 Research article (Inter)
Perceptions of pharmacystudentsandpharmacistsonSOAPnote education andutilityinpharmacypractice Alexandre Chan,PharmD,MPH,FCCP,BCPS,BCOPa, ManitSaeteaw,BPharm,BCOPb,
Wai KeungChui,PhDa, JoyceYu-ChiaLee,PharmD,BCPS,BCACPa,*

Currents in Pharmacy Teaching and Learning [ vol.8 ] 01-01-2016 Research article (Inter)
Anti-oxidative Effects and Toxicity ofBauhinia penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts Suparat Chanluang*[a], Pommavong Salikabkeo [a], Jainuch Kanchanapoo [b],
Rawiwun Kaewamatawong [a] and Chutinan Prasitpuriprecha [a]

chu med j [ vol.43 ] 31-03-2016 Research article (Inter)
Screening of Thai plants for inhibition of CYP2D6 enzyme activity Benjabhorn Sethabouppha Suparat Chanluang Le Hoang Lam Suttasinee Suwannakul

Ubon Ratchathani University Journal of Sciences and Technology [ vol.3 ] 01-10-2015 Research article (National)
Effects of Pharmaceutical Care with Home Care Pharmacy Service in Asthmatic Patients จีริสุดา คำสีเขียว1*, ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์1, อนัญญา สองเมือง2, ธนัฎชา สองเมือง2,ธันยพร อยู่สุขวัฒนกุล3, นาถนพิน อาภาสุนันท์3

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 07-01-2016 Research article (National)
การพัฒนาสูตรตำรับเห็ดอัดเม็ดจากเห็ดหอม เห็ดนางรม และเห็ดนางฟ้า ธีรดา อินทรสุข1, สราลี ศรัทธาพงษ์สกุล1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์1, ตันติมา กำลัง2, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1

The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016The 8th Annual Conference of Northeast [ vol.11 ] 01-02-2016 Research article (National)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17