นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
นีโอโซมที่บรรจุสารสกัดตรีผลาเพื่อส่งเสริมการเจริญของเส้นผม สกว. 2012 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง วช. 2013 วิจัย
การพัฒนาเว็บไซต์พิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูล ในประเทศไทย 1.       ดร.จินตนา นภาพร  2.       ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา 3.       อ.ภญ.ศิศิรา ดอนสมัคร  4.       ผศ.ธีราพร ชนะกิจ  5.       ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 6. นายนรเศรษฐ์ ทองคำ  สนง.อาหารและยา 2013 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเส้นทางเดินของข้าว ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ งบจังหวัด 2013 วิจัย
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคปไซซินในสารสกัดพริกและเจลพริก ทรงพร จึงมั่นคง, วีระวุท กะชา เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2013 วิจัย
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตและซัลเฟตในน้ำดื่ม ทรงพร จึงมั่นคง, แวว คงศิลา เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2013 วิจัย
การคัดเลือกสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตนมหมัก ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมาผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา วช. 2012 วิจัย
การพัฒนาสารสกัดติ้วให้กักเก็บในอนุภาคนาโนเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่และทำให้ผิวขาว ผศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา  อ.ดร. บัญชา ยิ่งงาม  ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา งบจังหวัด 2012 วิจัย
การพัฒนาฟีนาสเตอไรด์ให้อยู่ในรูปแบบไมโครพาติเคิล Wandee Rungseevijitprapa งบจังหวัด 2012 วิจัย
ผลของสารสกัดสมุนไพร5ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี450จากตับหนูในหลอดทดลอง ปีงบ2555-6เดือนหลัง งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
รายงานการวิจัยการจัดการความขัดแย้งกรณีการพัฒนาที่ดินในเขตอบต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานีกาะแก้ว งบประมาณแผ่นดิน 2012 สิ้นสุดโครงการ
ศักยภาพและอุปสรรคของการแพทย์แผนไทยในการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่แสวงหาทางเลือกนอกจากการแพทย์แผนปัจุบัน งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งสมอง SK-N-SH ของสารสกัด hydroxychavicol จากใบพูล วช. 2012 วิจัย
ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งสมอง SK-N-SH ของสารสกัด hydroxychavicol จากใบพูล วช. 2012 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การประเมินประสิทธิผลปฎิทินช่วยเลิกบุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่ของประเทศไทย 1. นายนิยม จันทร์นวล2. รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา3. อ.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์4. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์5. นางวันทนีย์ ทองหนุน6. น.ส.ขวัญพัฒน์ เรืองสิทธิ์7. นายสูติ ปัจฉาภาพ วช. 2012 สิ้นสุดโครงการ
ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดวงเดือน จันทสุรียวิช สุภารัตน์ จันทร์เหลือง แสวง วัชระธนกิจ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2009 วิจัย
การสกัสารในกลุ่มอินโดลอัลคาลอยด์จากต้นแพงพวยฝรั่ง เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2012 สิ้นสุดโครงการ
สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู งบประมาณแผ่นดิน 2012 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง งบประมาณแผ่นดิน 2012 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การอนุรักษ์และพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สีผึ้งเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ บัญชา ยิ่งงาม งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
การจัดทำมาตรฐานเครื่องยาของยาดมสมุนไพรแผนโบราณ บัญชา ยิ่งงาม งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2) ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
การพัฒนาและประเมินเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน:กรณีศึกษา ต.เมืองศรีไค ผศ.ธีราพรชนะกิดร.จินตนา นภาพรดร.ณรงค์ชัย จักษุพา เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2011 วิจัย
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกสมองของ Proteasome inhibitor และ Autophagy inhibitor โดยผ่าน Notch signaling pathway ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก สกว. 2012 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลำไยต่อการทำงานของเกล็ดเลือด เพียงเพ็ญ ธิโสดา งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
การศึกษาความถี่ของยีน KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย สมหวัง จรรยาขันติกุล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2012 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาตำรับยาฟีนาสเตอไรด์ในรูปแบบนาโนพาร์ติเคิลเพื่อเพิ่มการซึมผ่านทางรูขุมขน วันดี รังสีวิจิตรประภา สกว. 2011 วิจัย
ศึกษาการสร้างต้นอ่อนของแพงพวยฝรั่งจากรากเพาะเลี้ยงที่เหนี่ยวนำโดยอะโกรแบคทีเรียไรโซเจน นิธิมา สุทธิพันธุ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2012 สิ้นสุดโครงการ
ระบบและกลไกการจัดการสุขภาพวะชุมชนกับภัยน้ำท่วมรพสต.ทัพไทย สกว. 2012 สิ้นสุดโครงการ
ผลของสารสกัดสมุนไพรไทย5ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี450ในไมโครโซมที่ได้จากตับหนู (ปีงบ25556เดือนแรก) Benjabhorn Sethabouppha  Suttasinee Suwannakul งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ งบประมาณแผ่นดิน 2011 วิจัย
ระบบและกลไกในการจัดการสุขภาวะของชุมชนกับภัยน้ำท่วมในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สกว. 2012 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2009 วิจัย
การเตรียมไฮโดรเจลจากโครงสร้างเชื่อมโยงของยางธรรมชาติและแป้งเพื่อเร่งการหายของแผลเรื้อรัง ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน วช. 2012 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์นุตติยา วีระวัธนชัย งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2010 วิจัย
โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเครื่องยาไทยอีสาน <p> </p> งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
โครงจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (1) ไม่มี งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ ไม่มี งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
การจัดทำคู่มือเพื่อการศึกษาสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ด้วยตนเอง เล่ม 2 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2011 สิ้นสุดโครงการ
โครงกาการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร UBU Specification Series2 ตำรับยาเหลืองปิดสมุทรer ไม่มี งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้2 ไม่มี งบประมาณแผ่นดิน 2012 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง อ.ดร.จินตนา นภาพร สวทช. 2011 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของ citric acid และ sodium citrate ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน อ.ทรงพร จึงมั่นคง อ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2011 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในประเทศไทยในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อ Acinetobacter baumannii เเละสายพันธ์ที่ดื้อยต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2012 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยงจากภาวะ oxidative stress พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ ลักษณา เจริญใจ จุฑามาศ เชื้อทอง งบประมาณแผ่นดิน 2011 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการปัญหาอุทกภัยเพื่อคุณภาพชีวิต อนุวัฒน์ , รวิวรรณ , แป้ว สกว. 2012 สิ้นสุดโครงการ
รูปแบบหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนมีปัญหาสถานะบุคคล อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล งบประมาณแผ่นดิน 2012 สิ้นสุดโครงการ
การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดหลักประกันสุขภาพสำหรับบุคคลมีปัญหาสถานะภาพ อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล งบประมาณแผ่นดิน 2012 สิ้นสุดโครงการ