นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
โครงการจัดทำมาตรฐานสมุไพร UBU Specification Series 2 ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2011 วิจัย
โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ 2 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2011 วิจัย
การพัฒนาเครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่และบริการคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ออนไลน์ อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2012 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด อุบลราชธานี รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2011 วิจัย
การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดซักซินิกจากกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี วช. 2011 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตกรดซักซินิกในการหมักแบบกะโดยแบคทีเรีย Actinobacillus succinogenes ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 2011 วิจัย
vfd vfvd งบจังหวัด 2012 วิจัย
สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย วช. 2011 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟลาโวนอยด์ในบัวหลวง ดร. กุสุมา จิตแสง เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2011 วิจัย
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคและโลหะหนักในยาแผนโบราณที่ผลิตในหน่วยผลิตวิเคราะห์ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เสร็จสิ้นแล้ว) นายบัญชา ยิ่งงาม เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2011 วิจัย
ผลของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 ในไมโครโซมจากตับหนู (ทุนวิจัย สกอ.ปีงบประมาณ 2554: 6 เดือนหลัง) ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล งบประมาณแผ่นดิน 2011 วิจัย
การปรับปรุงสูตรตำรับ ควบคุมคุณภาพและทดสอบความคงตัวทางเคมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์ (เสร็จสิ้นแล้ว) นายบัญชา ยิ่งงาม สวทช. 2011 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชน เฉลิมศรี ภุมมางกูร, ปิยวัฒน์ ประภูชะกา, พยอม สุขเอนกนันท์, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, หนึ่งฤทัย สุกใส, แสวง วัชระธนกิจ, พีรยา สมสะอาดและวราวุธ เสริมสินศิริ งบจังหวัด 2011 วิจัย
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานเรื่อง คู่มือการศึกษาสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ด้วยตนเอง เล่ม 2 สุดารัตน์ หอมหวล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2011 วิจัย
cds cds งบจังหวัด 2011 วิจัย
การผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอเชียติโคไซด์เพื่อการควบคุมคุณภาพบัวบก ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผ่นดิน 2011 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งยาเตรียมเฉพาะคราวของ Acertazolamide Furosemide และ Phenytoin รูปแบบยา วริษฎา ศิิลาอ่อน ทรงพร จึงมั่นคง เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2011 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตกรดซักซินิกในการหมักแบบกะโดยแบคทีเรีย Actinobacillus succinogenes ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 2011 วิจัย
การพัฒนาผงแห้งของระบบนำส่งยารูปแบบอิมัลชันชนิดเกิดขึ้นเองของ clotrimazole เพื่อใช้เป็นยารับประทาน ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน สกว. 2011 วิจัย
ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา งบประมาณแผ่นดิน 2010 สิ้นสุดโครงการ
การวิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย โดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา งบประมาณแผ่นดิน 2010 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร.นนทกรณ์ อุรุโสภณ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ งบประมาณแผ่นดิน 2010 สิ้นสุดโครงการ
???????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????? ??.??.????????? ?????????????????? ??.??.???????? ????????? ?.??.?????? ???????? ??.??.????? ???????????????? งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดซักซินิกจากกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา วช. 2011 วิจัย
Rasch Analysis of Statistics Test Items ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2010 วิจัย
ผลของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 ในไมโครโซมจากตับหนู (ทุนวิจัย สกอ.ปีแรก 2554: 6 เดือนแรก) 1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล งบประมาณแผ่นดิน 2011 วิจัย
การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง รศ.ดร. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ งบประมาณแผ่นดิน 2011 วิจัย
การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง รศ.ดร. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ งบประมาณแผ่นดิน 2011 วิจัย
ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลำไยต่อการทำงานของเกล็ดเลือด ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2010 วิจัย
ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลำไยต่อการทำงานของเกล็ดเลือด (สกอ) ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
การพัฒนาโปรแรกม GIS เพื่อใช้ในการทำนายการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รศ ดร อนันต์ ไชยกุลวัฒนา งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระจากชะพลู ระวิวรรณ แก้วอมตวงศื นุตติยา วีระวัธนชัย งบจังหวัด 2011 วิจัย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งอะเซติลโคลีนเอสเทอเรสจากช้าพลู ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย งบประมาณแผ่นดิน 2011 วิจัย
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล วช. 2011 วิจัย
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของกล้วยชนิดต่างๆ กุสุมา จิตแสง ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2010 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาทางเคมีและชีวภาพของน้ำนมราชสีห์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล วช. 2011 วิจัย
การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา วช. 2010 สิ้นสุดโครงการ
ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา วช. 2010 สิ้นสุดโครงการ
การทดสอบฤทธิ์จากผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านจมูกในสุกร ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา วช. 2010 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
?????????????????????????????????????????? Subunit vaccine E2 ?????????????????????????????????????????????? ??.??.????????? ?????????????????? ?.??.??.??????? ??????? วช. 2010 วิจัย
การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง รศ.ดร. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง รศ.ดร. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนของ Acetazolamide, Furosemide และ Phenytoin วริษฎา ศิลาอ่อน ทรงพร จึงมั่นคง เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2011 วิจัย
การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดซักซินิกจากกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี วช. 2010 วิจัย
การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร. ลักษณา เจริญใจ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2010 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสูตรผสมแบบเม็ดเดียวกับยาสูตรเดี่ยวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ภญ. ฑิภาดา สามสีทอง, ผศ. นพ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร, , ภญ. เนาวคุณ อริยพิมพ์ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2010 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
การผลิตสารไมโรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว วราภรณ์ ภูตะลุน, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
การผลิตสารไมโรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว วราภรณ์ ภูตะลุน, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย