นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
Avanafil: ยาใหม่ในกลุ่ม Phosphodiesterase-5 (PDE-5) Inhibitors

ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.29 ] 01-01-1970 Research article (National)
Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method

Sureewan Duangjit, Leilah Maria Mehr, Mont Kumpugdee-Vollrath, Tanasait Ngawhirunpat

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 09-03-2015 Research article (National)
FAQ ยา warfarin จำเป็นต้องให้ loading dose หรือ stat doseหรือไม่? ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย

Warfarin Newsletter [ vol.1 ] 26-08-2015 Review article (National)
A Survey of Pharmacy Education in Thailand

Teeraporn Chanakit, MSc,a

Bee Yean Low, PhD,b

Payom Wongpoowarak, PhD,c

Summana Moolasarn,PhD,d

Claire Anderson, PhDa

American Journal of Pharmaceutical Education [ vol.78 ] 15-11-2014 Research article (Inter)
Development of Herbal Tablet Formulation Using the Combination of Fa-thalai-chon and Mangosteen Peels Extracts for Diarrhea Treatment

Benjabhorn Sethabouppha2, Rattanawan Youngfeongmon1, Thunyatip Chantornpasit1, Pichamon Tangsiriwattanakul1, Wanvisa Rattanapanudda1, Natnarin Kamlangkeng1, Santiya Chanpaka1, Oranuch Thanaketpaisarn2* 

IJPS [ vol.0 ] 04-03-2015 Research article (National)
Heptaphylline induces apoptosis in human colon adenocarcinoma cells through bid and Akt/NF-κB (p65) pathways Chantana Boonyarat1, Chavi Yenjai2, Opa Vajragupta3, Pornthip Waiwut4*

Asian Pac J Cancer Prev [ vol.15 ] 04-03-2015 Research article (Inter)
Bufotalin Promotes TRAIL-induced Apoptosis in Non-Small Lung Cancer Cells Pornthip Waiwut1*, Chantana Boonyarat2 International Journal of Technical Research and Applications [ vol.3 ] 04-03-2015 Research article (Inter)
การศึกษาแบบจําลองสถานการณ์รูปแบบการจัดซื้อเพื่อลดต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลวารินชําราบ กิ่งแก้ว มาพงษ์ ภ.ม.*
สัมมนา มูลสาร ปร.ด.**
วิภาวี เสาหิน ปร.ด.**
อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ ภ.ม.***
* วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
** คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*** โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.23 ] 01-11-2014 Research article (National)
สถานการณ์การใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี     สัมมนา มูลสาร, วิภาวี เสาหิน, กมลชนก นิยมญาติ ,  ณัชชา โพธิสาขา

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.24 ] 02-03-2015 Research article (National)
การสำรวจตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์ที่มีสี สุวรรณา ภัทรเบญจพล* บังอร ศรีพานิชกุลชัย บุญรัตน์ จงดี สุภาณี จงดี IJPS [ vol.10 ] 03-03-2015 Research article (National)
The relations between perceived susceptibility, perceived severity, and preventive behavior to osteoporosis of high-risk persons in five provinces inNorth-Eastern Thailand Aramwiroj M, Chaikoolvatana A, Chaikoolvatana C Chula Med J [ vol.58 ] 02-03-2015 Research article (National)
การพัฒนาสารประกอบไฮโดรเจลที่มีความพรุนจากแป้งและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนตัวทำละลาย

ขนิษฐา ศรีหริ่ง

คุณากร บุญช่วย 

วริษฎา ศิลาอ่อน

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 02-03-2015 Research article (National)
ผลของปริมาณเอทานอลต่อลักษณะทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของตำรับมาส์กหน้าชนิดลอกออกที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก

จิดาภา เงินกระโทก

ปริตรา วรชื่น

 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

วริษฎา  ศิลาอ่อน

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 02-03-2015 Research article (National)
การศึกษาความคงตัวและการควบคุมคุณภาพแคปซูลบรรจุผงบัวบก

พลวัฒน์ แก้วคำสอน

ทิพสุคนธ์ รัชวัฒนะ

ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ

วริษฎา ศิลาอ่อน

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.11 ] 02-03-2015 Research article (National)
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จีริสุดา คำสีเขียว* ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 [ vol.0 ] 02-03-2015 Research article (National)
A Model of Small-Group Problem-Based Learning In Pharmacy Education= Teaching in the Clinical Environment

Jeerisuda Khumsikiew, Ubon Ratchathani University, Thailand Sisira Donsamak, Ubon Ratchathani University, Thailand Manit Saeteaw, Ubon Ratchathani University, Thailand

The Asian Conference on Education Official Conference Proceedings 2014 [ vol.0 ] 02-03-2015 Research article (Inter)
สถานการณ์การใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี     สัมมนา มูลสาร, วิภาวี เสาหิน, กมลชนก นิยมญาติ,  ณัชชา โพธิสาขา

วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.24 ] 01-01-1970 Research article (National)
Development and Evaluation of Tamarind Seed Xyloglucan for Transdermal Patch of Clindamycin Sureewan Duangjit, Parin Buacheen, Pongsakorn Priebprom, Sittikun Limpanichkul, Panida Asavapichayont, Porntip Chaimanee and Tanasait Ngawhirunpat Advanced Materials Research [ vol.1060 ] 02-03-2015 Research article (Inter)
Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics of banana extract tablet using computer program Sureewan Duangjit, Arunporn Itharat, Pakorn Kraisit Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.10 ] 02-03-2015 Research article (National)
Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper Sureewan Duangjit, Tassanan Nimcharoenwan, Nutcha Chomya, Natthporn Locharoenrat, Tanasait Ngawhirunpat Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.10 ] 02-03-2015 Research article (National)
Role of Simplex Lattice Statistical Design in the Formulation and Optimization of Microemulsions for Transdermal Delivery Sureewan Duangjit, Leilah Maria Mehr, Mont Kumpugdee-Vollrath, Tanasait Ngawhirunpat Biological & Pharmaceutical Bulletin [ vol.37 ] 02-03-2015 Research article (Inter)
ผลของระบบตัวทำอิมัลชันต่อสูตรตำรับโลชันทากันยุงจากน้ำมันตะไคร้หอม

พิชญา วรจักร1, ภูษณิษา โทษาธรรม1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1*

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (National)

อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

แสวง วัชระธนกิจ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ปาริชาติ บุตรดีมี, ณัฐวดี พิมพ์บุญมา, ภัสรา บุญมา

 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.11 ] 14-11-2015 Research article (National)
The Evaluation of Initiating Tobacco Cessation Services in the Military-Based Hospital, Northeastern Thailand

 Anun Chaikoolvatana,Pharm.D, Ph.D.*, Penpak Pheunpha, Ph.D.**, Petchnapa Puchcharanapaponthorn, RN***,  Cholada Chaikoolvatana, RN, Ph.D.****, Nawaporn Saisingh, M.Sc *****, Preeyanuch Suwannakoot, RN***, Boonyada Mingkhwan, RN***

 

*Department of Pharmaceutical Sciences, UbonRatchathani University, Warinchumrab, Ubon  

 Ratchathani 34190

**Faculty of Management Science, UbonRatchthani University, Warinchumrab, Ubon

   Ratchathani 34190

***Health Promoting Unit, Sunpasitthiprasong Military-Based Hospital, Thailand 34100

****Faculty of Nursing, Phayao University, Muang, Phayao 56000

*****Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan-Surin, Thailand 32000

Sirirah Med J [ vol.66 ] 25-02-2015 Research article (Inter)
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกฟ้าใส= ระยะที่ 1

ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์1, อนันต์ ไชยกุลวัฒนา2, เพ็ญพักตร์ พื้นผา3 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.29 ] 27-02-2015 Research article (National)
EVALUATION OF QUIT-CALENDAR IN SMOKING CESSATION AT SANPASITHIPRASONG HOSPITAL, UBON RATCHATHANI

Junnual N1, Chaikoolvatana A2, Suebsamran P1, Thongnun W3 and Sitthibutra C3 1College of Medicine and Public Health; 2Department of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University; 3Sanpasithiprasong Hosptial, Ubon Ratchathani

SEAJTMPH [ vol.46 ] 27-02-2015 Research article (National)
การสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ผ่านทางบริการออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกสูบบุหรี่= ระยะที่ 2 อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1, ชลลดา ไชยกลุวัฒนา2, นวพร สายสิงห์3, เพ็ญภัคร พื้นผา4 1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 3คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 4 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.29 ] 27-02-2015 Research article (National)
Efficient utilization of cassava pulp for succinate production by metabolically engineered Escherichia coli KJ122 Apichai Sawisit, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama

Bioprocess Biosyst Eng [ vol.38 ] 27-02-2015 Research article (Inter)
Treatment of Community-Acquired Urinary Tract Infection in the Current Era of Quinolone Resistant Uropathogens Teerapong Monmaturapoj

Srinagarind Medical Journal [ vol.29 ] 26-12-2014 Review article (National)
Bootstrap resampling technique to evaluate the reliability of the optimal liposome formulation skin permeability and stability response variables

Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Jun Takayama, Kozo Takayama, Tanasait Ngawhirunpat

Biological & Pharmaceutical Bulletin [ vol.37 ] 27-02-2015 Research article (Inter)
Role of charge, carbon chain length and content of surfactant on the skin permeation of meloxicam-loaded liposomes Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Yoshinori Onuki, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Tsubasa Miyoshi, Satoru Kato and Kozo Takayama International Journal of Nanomedicine [ vol.9 ] 27-02-2015 Research article (Inter)
A comparative study of novel ultradeformable liposomes= menthosomes, transfersomes and liposomes for enhancing skin permeation of meloxicam Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Yoshinori Onuki, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Tsubasa Miyoshi, Satoru Kato and Kozo Takayama

Biological & Pharmaceutical Bulletin [ vol.37 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Evaluation of meloxicam-loaded cationic transfersomes as transdermal drug delivery carriers Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

AAPS PharmSciTech [ vol.14 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
The role of deformable liposome characteristics on skin permeability of meloxicam: optimal transfersomes as transdermal delivery carriers Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojarata, Yasuko Obata, Yoshinori Oniki, Kozo Takayama and Tanasait Ngawhirunpat

The Open Conference Proceedings Journal [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Menthosomes, novel ultradeformable vesicles for transdermal drug delivery: optimization and characterization Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Shingo Kikuchi, Yoshinori Onuki, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat and Kozo Takayama

Biological & Pharmaceutical Bulletin [ vol.35 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Ultradeformable liposomes with terpenes for delivery of hydrophilic compound Thirapit Subongkot, Sureewan Duangjit, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit and Tanasait Ngawhirunpat

Journal of Liposome Research [ vol.22 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Effect of edge activator on characteristic and in vitro skin permeation ofmeloxicam loaded in elastic liposomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Advanced Materials Research [ vol.194 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Effect of surfactants on characteristic and in vitro release of meloxicam loaded in deformable liposomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Advanced Materials Research [ vol.506 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Characterization and in vitro skin permeation of meloxicam-loaded liposomes versus transfersomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Journal of Drug Delivery [ vol.2012 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Controlled release of chlorpheiramine from resonates through surface coating with Eudragit®RS 100 Tanasait Ngawhirunpat, Evrin Goegebakan, Sureewan Duangjit, Prasert Akkaramongkolporn, Mont Kumugdee-Vollrath

International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Characterization of microemulsions loaded ketoprofen for transdermal drug delivery Boonnada Pamornpathomkul, Leilah Maria Merh, Sureewan Duangjit, Mont Kumpugdee Vollrath, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat

Proceedings CDD 2014 The 3rd Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
Multivariate Statistical Approach to Optimize Menthosomes Incorporating l-menthol as Novel Ultradeformable Vesicles for Transdermal Drug Delivery Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Shingo Kikuchi, Yoshinori Onuki, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Kozo Takayama, Yoshie Maitani and Tanasait Ngawhirunpat

Proceedings CDD 2014 The 3rd Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
Physicochemical stability of meloxicam loaded vesicle formulation: effect of cholesterol Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojarata and Tanasait Ngawhirunpat

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.9 ] 01-01-1970 Research article (National)
Physicochemical stability of meloxicam loaded liposome formulation: effect of cationic and anionic surfactant Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojarata and Tanasait Ngawhirunpat

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.38 ] 01-01-1970 Research article (National)
Optimization and characterization of meloxicam-loaded deformable liposomes for transdermal delivery carriers Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Shingo Kikuchi, Yoshinori Oniki, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Yoshie Maitani and Kozo Takayama

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.36 ] 01-01-1970 Research article (National)
Evaluation of physicochemical properties and in vitro skin permeation of meloxicam loaded in cationic transfersomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
Deformable liposomes as meloxicam transdermal drug delivery carrier Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Proceeding CDD 2012 The 2nd Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
Characterization and in vitro release of meloxicam loaded in transfersomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.34 ] 01-01-1970 Research article (National)
Effect of surfactants on in vitro skin permeation study of meloxicam loaded in liposomes Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

Abstract CDD 2010 The 1st Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (National)
In vitro release and characterization of meloxicam loaded in liposome Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.33 ] 01-01-1970 Research article (National)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17