นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
ไม โรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว Pueraria candollei var. mirifica และศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพและสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 และ P-glycoprotein วราภรณ์ ภูตะลุน, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, กนกวรรณ จารุกำจร, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ งบประมาณแผ่นดิน 2010 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระจากชะพลู นางสาวระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นางสาวนุตติยา วีระวัธนชัย งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นในการยับยั้งกระบวนการออกซิเดชันของ Plasma Lipid และ LDL(Low Density Lipoprotein) นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ,นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์,นางกรชนก แก่นคำและนายอดิศัย แสนทวีสุข งบจังหวัด 2011 วิจัย
ความคงตัวของแคปซูลขิง รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน,นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์และนางกรชนก แก่นคำ งบประมาณแผ่นดิน 2011 วิจัย
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของผักพื้นบ้านอีสานไทย ปาจารีย์ ทองงอก และกรชนก แก่นคำ งบประมาณแผ่นดิน 2011 วิจัย
การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การแสดงออก และการทดสอบคุณสมบัติของไฮโดรโฟบิน NRH1 จากราก่อ โรคในแมลง Nomuraea rileyi ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา สกว. 2010 วิจัย
การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงา จีน นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ งบประมาณแผ่นดิน 2010 วิจัย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ สกว. 2010 สิ้นสุดโครงการ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพโดยการแพทย์แผนไทย น้องเล็ก บุญจูง เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2004 วิจัย
การพัฒนาเอกสารกำกับยามาตรฐานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม - 2008 วิจัย
การพัฒนาเอกสากำกับยามาตรฐานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม - 2007 วิจัย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านไม้คุณภาพดีและการนำผลผลิต (น้ำส้มควันไม้) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ - 2007 วิจัย
กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชน หมู่บ้านหนองบัว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อย่างเหมาะสมและยั่งยืน - 2006 วิจัย
ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นในการยับยั้งกระบวนการออกซิเดชันของ Plasma lipids และ LDL - 2006 วิจัย
การศึกษาแบบแผนการดื่มสุราของคนไทยกับโรคที่พบบ่อย (ศวส) - 2008 วิจัย
การศึกษาแบบแผนการดื่มสุราของคนไทยกับโรคที่พบบ่อย - 2008 วิจัย
การศึกษาแบบแผนการดื่มสุรากับโรคที่พบบ่อย - 2008 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ลดระดับนำ้ตาลในเลือดและฤทธิ์ปกป้องการทำงานของหลอดเลือดและไตของสารสกัดว่านหมาว้อในหนูเบาหวาน - 2007 วิจัย
การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี - 2006 วิจัย
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด - 2006 วิจัย
ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษจากประเทศไทย และลาว ต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว - 2007 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพ ของวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 2006 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเสี้ยวแดงและการป้องกันการทำงานผิดปกติของไตและหลอดเลือดในหนูเบาหวาน - 2007 วิจัย
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ - 2007 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลือง และโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร - 2007 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์จากผักพื้นบ้านและสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ๊ทางชีวภาพ - 2006 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อเซติลโคลินเอสเทอดรสจากพืชสกุล piper - 2006 วิจัย
การพัฒนาตำรับยารักษาแผลจากสารสกัดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. - 2005 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และต้านการอักเสบ-ปวดของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. - 2005 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. - 2005 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. - 2005 วิจัย
การสกัด แยกสารบริสุทธิ์ และ ศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. - 2005 วิจัย
กระบวนการพัฒนา อสม. เพื่อปรับเปลี่ยนสุขภาวะชุมชน - 2006 วิจัย
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทนบางชนิด xxx งบจังหวัด 2006 สิ้นสุดโครงการ
ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด - 2006 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ป้องกันการทำงานของหลอดเลือดและไตของสารสกัดว่านหมาว้อในหนูเบาหวาน - 2007 วิจัย
กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชน หมู่บ้านหนองบัว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อย่างเหมาะสมและยั่งยืน - 2006 วิจัย
ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสายพันธุ์ใหม่ Curcuma cf. comosa Roxb. และพัฒนาเป็นตำรับยารักษาแผล - 2005 วิจัย
การใช้สมุนไพรในการพัฒนาปลาแปรรูปจังหวัดอุบลราชธานี - 2005 วิจัย
การจัดกลุ่มตำรับยาใหม่โดยใช้เกณฑ์ Biopharmaceutic Classification System - 2004 วิจัย
ผลของกระบวนการผลอตต่อความคงตัวของเเคปซูลสมุนไพร - 2004 วิจัย
การศึกษาคุณภาพยานำเเผนโบราณสำหรับเด็กสตรีที่ผลิตในจ.อุบลราชธานี - 2000 วิจัย
การตรวจกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase จากพืชสมุนไพรในวงศ์ Piperaceae - 2007 วิจัย
การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเลิกบุหรี่สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ - 2005 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ปกป้องการทำงานของหลอดเลือดและไตของสารสกัดว่านหมาว้อในหนูเบาหวาน เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2007 วิจัย
การทดสอบพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์เอสโตรเจน งบประมาณแผ่นดิน 2004 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ต่อการทำงานของเนื่อเยื่อที่อาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจน งบประมาณแผ่นดิน 2004 วิจัย
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่จากเภสัชกร - 2007 วิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของยุงลายและโรคไข้เลือดออก (WHO, Thailand) - 2006 วิจัย