นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb งบประมาณแผ่นดิน 2005 วิจัย
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของ งบประมาณแผ่นดิน 2006 วิจัย
การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากพืชพื้นบ้านและสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ งบประมาณแผ่นดิน 2006 วิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง งบประมาณแผ่นดิน 2006 วิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่เป็นโรคเรื้อรัง งบประมาณแผ่นดิน 2006 วิจัย
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2004 วิจัย
การศึกษาเภสัชศาสตร์และชีวประสิทธิผลของ genistein ที่อยู่ในสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุแคปซูล เพื่อกำหนดขนาดรับประทานที่เหมาะสมในการบ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร งบประมาณแผ่นดิน 2005 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง งบประมาณแผ่นดิน 2005 วิจัย
ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและการป้องกันการทำลายดีเอ็นเอของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด งบประมาณแผ่นดิน 2006 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิดและพัฒนาให้ได้ตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง งบประมาณแผ่นดิน 2006 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาตำรับยาเตรียมจากส่วนสกัดที่แสดงฤทธิ์ของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb เพื่อใช้ในการรักษาแผล งบประมาณแผ่นดิน 2007 วิจัย
การพัฒนาตำรับและประเมินประสิทธิภาพฤทธิ์การต้านมะเร็งในสัตว์ทดลองของ Paclitaxel ในรูปแบบลิปิดอิมัลชัน งบประมาณแผ่นดิน 2007 วิจัย
การประเมินผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเลิกบุหรี่สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ - 2005 วิจัย
การพัฒนาตำรับยาเตรียมจากส่วนสกัดที่แสดงฤทธิ์ของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa งบประมาณแผ่นดิน 2005 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb งบประมาณแผ่นดิน 2005 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของ flavonoids ที่แยกจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae งบประมาณแผ่นดิน 2005 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ flavonoids จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัด งบประมาณแผ่นดิน 2005 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae งบประมาณแผ่นดิน 2005 วิจัย
การสกัดแยกและศึกษาสูตรโครงสร้างทางเคมีของสาร flavonoids ในสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae งบประมาณแผ่นดิน 2005 วิจัย
การสกัดแยกและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae งบประมาณแผ่นดิน 2005 วิจัย
โครงการวิจัยการใช้สมุนไพรเพื่อพัฒนาปลาแปรรูปในจังหวัดอุบลราชธานี - 2006 วิจัย
เสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัยแบบ PAR เพื่อพัฒนาท้องถิ่น - 2006 วิจัย
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และชีวประสิทธิผลของ genistein ที่อยู่ในสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุแคปซูล เพื่อกำหนดขนาดรับประทานที่เหมาะสมในการบ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร งบประมาณแผ่นดิน 2005 สิ้นสุดโครงการ
สารสกัดจากขมิ้นชันในการต้านการเกิดออกซิเดชันของ LDL เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2006 วิจัย
การใช้สมุนไพรเพื่อพัฒนาปลาแก้วสามรส จ.อุบลราชธานี - 2005 วิจัย
กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชน หมู่บ้านหนองบัว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อย่างเหมาะสมและยั่งยืน - 2006 วิจัย
การใช้สมุนไพรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปในจังหวัดอุบลราชธานี - 2005 วิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2006 วิจัย
ฤทธิ์ของน้ำมันขมิ้นในการยับยั้งกระบวนการออกซิเดชันของ Plasma lipids และ LDL (Low Density Lipoprotein) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2006 วิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2006 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรยาใบเขียว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2006 วิจัย
บทบาทของร้านยาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในงานบริการทางเภสัชกรรม และการฝึกปฏิบัติด้านเภสัชศาสตร์ เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา และคณะ งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การประเมินระบบภูมิสารสนเทศสำหรับเกษตรกรที่มีการสั่งใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่เาี่ยงภาคตะวันออแกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2010 วิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สกว. 2010 วิจัย
โครงการ integrated pharmaceutical seminar ดร.จินตนา นภาพร งบประมาณแผ่นดิน 2010 สิ้นสุดโครงการ
โครงการ การพัฒนาเวบไซต์สำหรับกลุ่มเภสัชกรเพื่อการพัฒนาระบบยา จ.อุบลราชธานี นางธีราพร ชนะกิจ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2009 สิ้นสุดโครงการ
โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผ่านการบูรณาการรายวิชา Integrated Pharmaceutical Seminar อ.ดร.จินตนา นภาพร และ ผศ.ภญ.ธีราพร ชนะกิจ งบจังหวัด 2009 วิจัย
การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพร การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่กักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา งบประมาณแผ่นดิน 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การทดสอบ subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งทางจมูก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา อาจารย์ ดร. อรนุช ธนเขตไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ งบประมาณแผ่นดิน 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา งบประมาณแผ่นดิน 2009 สิ้นสุดโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางเพื่อป้องกันผมร่วงและกระตุ้นผมให้ยาวขึ้นโดยใช้สาร จากธรรมชาติ ผศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ งบประมาณแผ่นดิน 2009 สิ้นสุดโครงการ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางบำรุงรักษาเส้นผม และปลูกผม ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา ผศ.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา งบประมาณแผ่นดิน 2009 สิ้นสุดโครงการ
กลไกรักษาอาการผมร่วงของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน ผศ. ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต นางสาวยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ 3. ผศ. ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางเพื่อป้องกันผมร่วง และกระตุ้นการเจริญของผม โดยใช้สารจากธรรมชาติ ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา งบประมาณแผ่นดิน 2009 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ สกว. 2009 สิ้นสุดโครงการ
ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา งบประมาณแผ่นดิน 2009 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา นสพ.ดร.นนทกรณ์ อุระโสภณ งบประมาณแผ่นดิน 2009 สิ้นสุดโครงการ
ฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา งบประมาณแผ่นดิน 2009 วิจัย