โครงการที่เปิดรับบริจาค

เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ภายใต้โครงการเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์

เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการบริหารจัดการ ภายใต้โครงการบริหารและจัดการเงินบริจาค

ช่องทางรับบริจาค

ทางคณะฯ ได้อำนวยความสะดวกในการเปิดช่องทางบริจาคไว้หลายช่องทางได้แก่

บริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางแอพลิเคชั่นของธนาคารบนมือถือ, ตู้ ATM, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้ตรวจสอบ ผู้บริจาคต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเพื่อส่งให้กรมสรรพากรในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของปีภาษีนั้นๆ

บริจาคผ่าน QR E-Donation

ข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ผู้บริจาคไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเพื่อส่งให้กรมสรรพากรในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของปีภาษีนั้นๆ สามารถตรวจสอบการบริจาคได้ผ่าน www.rd.go.th โดยใช้รหัสเดียวกับการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

บริจาคด้วยตนเองที่คณะเภสัชฯ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-4535-3600-9