บริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา ที่ปรึกษา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธุ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ หอมหวล กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง จรรยาขันติกุล กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร เมืองจันทร์ กรรมการ
นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล กรรมการ
 นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ กรรมการ
 นางสาวดารุณี นามห่อ เลขานุการ

พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นที่บริเวณอาคารร้านยา สาขาหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดให้บริการในวันราชการ เวลา 11.00-18.00น.
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรไทยอีสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการวิชาการ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร
ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย
จัดแสดงเครื่องยา จำนวนมากกว่า 200 ตัวอย่าง พรรณไม้แห้ง มากกว่า 500 ตัวอย่าง
จัดแสดงเครื่องยาในตำรับสมุนไพรรวม 4 ตำรับ ที่ปรากฏใน บัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนี้
ตำรับยาหอมเทพจิตร (แก้ลมวิงเวียน) ประกอบด้วย เกสรทั้งห้า โกศทั้งเก้า เทียนทั้งเก้า ผิวส้มทั้งแปด และสมุนไพรอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 45 ชนิด
ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร (แก้ท้องเสีย) ประกอบด้วย ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน แห้วหมู เปลือกเพกา รากกล้วยตีบ กระเทียมคั่ว ดีปลี ชันย้อย ครั่ง สีเสียดไทย สีเสียดเทศ ใบเทียน ใบทับทิม
ตำรับยาจันทน์ลีลา (แก้ไข้) ประกอบด้วย โกษฐ์สอ โกษฐ์เขมา โกษฐ์จุฬาลัมภา แก่นจันทน์ขาว แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอม บอระเพ็ด ปลาไหลเผือก พิมเสน
ตำรับยาประสะไพล ประกอบด้วย ไพล ผิวมะกรูด ว่านน้ำ กระเทียม ขิง หัวหอม พริกไทย ดีปลี ขมิ้นอ้อย เทียนดำ เกลือสินเธาว์ การบูร
ขอเชิญเข้าชมเวปไซต์
ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย www.thaicrudedrug.com
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ www.phargarden.com
ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง www.thaiherbarium.com
ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ www.thai-remedy.com
(ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)