บริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


    งานบริการวิชาการ

          การบริการความรู้และเพิ่มพูนทักษะ บริการความรู้และเพิ่มพูนทักษะแก่บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านเพลตฟอร์ม Pharmooc@UBU  ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้


การบริการความรู้และเพิ่มพูนทักษะ 

บริการความรู้และเพิ่มพูนทักษะแก่บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านเพลตฟอร์ม Pharmooc@UBU (คลิกลิงก์ไปหน้าแรกเวป) ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

การประชุมวิชาการ 
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรม (CPE) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: 045-353603
อีเมล์: phar_conference@ubu.ac.th


สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ (ร้านยา)

 และเป็นร้านยาที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รวมทั้งให้บริการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ เผยแพร่ แนะนำให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป โดยมีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลาทำการ เปิดบริการ 2 สาขา ได้แก่

       สาขา 1ตั้งบริเวณตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

เปิดให้บริการ

 (จันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 20.30 น.)

 (เสาร์- อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 20.30 น.)

 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์: 045-957860

       สาขา 2ตั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชานี 

เปิดบริการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 น. – 20.30 น.

เว้นวันอาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์: 045-353646

Facebook : ร้านยา ม.อุบลฯ


หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำดิบ น้ำแข็ง และน้ำประปา โดยรับรับรองมาตรฐานสากล ISO 17025:2017 และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

·       ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

ส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ ได้ที่ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คลิ๊กแผนที่)

เปิดให้บริการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ติดต่อเรา

โทร. 045-353644-5

อีเมล : waew.k@ubu.ac.th

      : yenruedee.m@ubu.ac.th

Facebook : หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

       ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ให้บริการตรวจวิแคราะห์คุณภาพสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามข้อกำหนดมาตรฐานและเภสัชตำรับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือส่งตัวอย่าง ได้ที่ คุณกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์ โทรศัพท์ 045-353628  อีเมล kittiyarat.s@ubu.ac.th

เปิดให้บริการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ


หน่วยข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

      ให้บริการตอบคำถามข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ด้านยา รวมถึงสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานด้านบริการเภสัชสนเทศให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลด้านยาและสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น infographic, VDO clip

เปิดให้บริการ ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ในวันราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. และเปิดรับคำถามทางเวปไซต์  และหน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ DHI UBU

ติดต่อข้อมูล  https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/

อีเมล : dhi_ubu@ubu.ac.th          


   งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีพันธกิจด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพรและสุขภาพโดยการบูรณาการผ่านการวิจัยและบริการวิชาการ และให้บริการข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร สำหรับให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาเรียนรู้สมุนไพร  พิพิธภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

         เป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการวิชาการ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป และสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ  โดยภายในจัดแสดงเครื่องยา ตัวอย่าง พรรณไม้อ้างอิง

 สถานที่ตั้ง ชั้น 1 ตึก A อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เปิดให้บริการ ในวันราชการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 045-353603

อีเมล์: phar_conference@ubu.ac.th


ฐานข้อมูลด้านสมุนไพร

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสมุนไพรในเขตพื้นที่อีสานใต้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน แก่ผู้สนใจและได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล จำนวน 4 ฐาน ดังนี้

1.ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย 

2.ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้

3.ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง

4.ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 


   คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

           

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ที่ปรึกษา     
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง จรรยาขันติกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร เมืองจันทร์
กรรมการ
นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล
กรรมการ
หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กรรมการ

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการชุมชน คณะเภสัชศาสตร์กรรมการ
นางสาวดารุณี นามห่อเลขานุการ
นางสาวชลธิชา จำใบรัตน์ผู้ช่วยเลขานุการ