เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 ช่วงที่ 1 (ปี 2537-2541)

ปี 2537 คือปีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (นศ.ภ.) รุ่นที่ 1 หน้าที่หลักของ นศ.ภ.คือ เพื่อให้สำเร็จเป็นบัณฑิตเภสัชศาสตร์ “ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่า ” ดังนั้นในปี 2537 นศ.ภ. รุ่นที่ 1 จึงก่อตั้ง “ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ” เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาทั้งในคณะและต่างคณะ และกับสังคมภายนอกผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมเชียร์ การต้อนรับน้องใหม่ ค่ายอาสาเภสัชศาสตร์ กิจกรรมลอยกระทง เป็นต้น

กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาฯ ได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้ นศ.ภ. หลายคนมีประสบการณ์ในการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ และทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรนักศึกษาฯ จึงนับเป็นเบ้าหลอมอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ นศ.ภ. “ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม ”

ตัวอย่างกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาฯ ในช่วงแรกก่อตั้ง ได้แก่
         • นศ.ภ. รุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ ณ อาคาร MP (ปัจจุบัน คือ คณะบริหารศาสตร์) และกิจกรรมรับน้องใหม่ ณ บริเวณหนองอีเจม โดยมีรุ่นพี่คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นพี่เลี้ยงทั้ง 2 กิจกรรม
         • สโมสรนักศึกษาฯ จัดส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายเภสัชชนบทแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ บ้านโคกนางเหริญ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (20-24 มีนาคม 2540)
         • สโมสรนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมเชียร์และต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นน้อง (ทุกปีการศึกษา)


 ช่วงที่ 2 (ปี 2542-2561)

ปี 2542 บัณฑิตศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 1 ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ได้ผลักดันให้มี “ ชมรมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” เพื่อเป็นองค์กรในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และคณะฯ กิจกรรมที่สำคัญของชมรมศิษย์เก่าฯ ได้แก่ การจัดงานคืนสู่เหย้า งานผ้าป่าเพื่อสนับสนุนคณะฯ ในการจัดหาทุนการศึกษา และการเชิดชูศิษย์เก่าที่ทำประโยชน์แก่สังคมหรือที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ

การที่บัณฑิตศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้ทำหน้าที่บริหารชมรมศิษย์เก่าฯ เพื่อส่งต่อภารกิจและความรับผิดชอบ ทำให้ช่วยหล่อหลอมอารมณ์ ความรู้สึก และจิตสำนึกให้แก่บัณฑิตศิษย์เก่าว่า “ มิใช่เพียงแต่เป็นเภสัชกรเท่านั้น แต่ยังเป็นเภสัชกรที่จบจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” อีกด้วย

กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญของชมรมศิษย์เก่าฯ ได้แก่
1. การจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์
         ○ ครั้งที่ 1 (16 กรกฎาคม 2553) กิจกรรม “เขียวมะกอกคืนสู่เหย้า ช่อกันเกราคืนถิ่น ครั้งที่ 1” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         ○ ครั้งที่ 2 (1 มิถุนายน 2556) กิจกรรม “งานผ้าป่าคืนสู่เหย้า ชาวเขียวมะกอก ม.ทราย” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         ○ ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2557) กิจกรรม “สองทศวรรษแห่งความภูมิใจ คืนสู่เหย้า ชาวเภสัชฯ ม.ทราย” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         ○ ครั้งที่ 4 (30 ตุลาคม 2558)
                  ■ กิจกรรมประชุมวิชาการ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                  ■ งาน “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2558” ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
         ○ ครั้งที่ 5 (20 กรกฎาคม 2562)
                  ■ กิจกรรม “จากพี่ศิษย์เก่า เล่าสู่น้องศิษย์ปัจจุบัน” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                  ■ งาน “คืนสู่เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่” และงาน “ทอดผ้าป่าศิษย์เก่า เพื่อระดมทุนปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. กิจกรรมผ้าป่าและการกุศล
         ○ 20 มกราคม 2555 ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จัด “ผ้าป่าสร้างหอพระไภสัชคุรุไวทูรยประภาตถาคต”
         ○ 1 มิถุนายน 2556 กิจกรรม “งานผ้าป่าคืนสู่เหย้า ชาวเขียวมะกอก ม.ทราย” เพื่อสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ในการจัดหาทุนการศึกษา
         ○ 24 สิงหาคม 2560 เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาและเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
         ○ 1 ธันวาคม 2560 เป็นตัวแทนมอบชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง จำนวน 18 ชุด สำหรับใช้ในอาคารเฉลวสโมสร
         ○ 1 ธันวาคม 2562 กิจกรรม “งานวิ่งการกุศล หมอยา พาแล่น ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์” 3. กิจกรรมอื่นๆ
         ○ 19-20 มิถุนายน 2546 ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จัดงานครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
         ○ 30 ตุลาคม 2553 ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จัดงานมุฑิตาจิต แด่ ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ท่านคณบดีผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
         ○ ปี 2553 สร้าง Facebook group Rx-UBU เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชมรมศิษย์เก่าฯ และของคณะฯ เช่น การบริจาคทุนการศึกษา การบริจาคสิ่งของ การประชุมวิชาการ การรับสมัครงาน การแนะนำศิษย์เก่า และการแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
         ○ 30 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรมกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในงานฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์
         ○ เป็นตัวแทนในการประสานงานการรับบริจาคสิ่งของจากศิษย์เก่า และส่งมอบสิ่งของบริจาคแก่คณะเภสัชศาสตร์
         ○ ปี 2562 สร้าง Line Group RxUBU ALUMNI เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของของชมรมศิษย์เก่าฯ
         ○ ปี 2561 เป็นต้นมา เป็นตัวแทนศิษย์เก่าในการเข้าสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดีและท่านคณบดี  


 ช่วงที่ 3 (ปี 2562-2565)

ปี 2562 ศิษย์เก่าโดยเฉพาะกลุ่มที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ร่วมกับศิษย์เก่าภายนอกที่เป็นกรรมการของชมรมศิษย์เก่าฯ ได้เล็งเห็นว่าการบ่มเพาะกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าฯ นั้นมีความสุกงอมอย่างเพียงพอ สมควรแก่การยกระดับให้การรวมกลุ่มของศิษย์เก่าเป็นองค์กรที่บริหารโดยมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน จึงได้ประชุมระดมสมองเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าขึ้น การจัดตั้ง “ สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” ใช้การทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจกว่า 3 ปี จนได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565