ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แนะนำงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

        การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาชีพเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงทัศนคติ เทคนิค ประสบการณ์ และศิลปวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำวิชาชีพไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ อีกทั้งพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ในช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติงานนั้น นักศึกษาเภสัชศาสตร์จะได้ฝึกฝนตนเองให้มีความพร้อมในการทำงานเช่นเดียวกับเภสัชกร เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และข้อบกพร่องในระบบการทำงาน รวมทั้งได้เรียนรู้ระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการอย่างผสมผสาน ตลอดจนมีเจตคติที่สามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้อย่างเหมาะสม  

       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 และในปีการศึกษา 2547 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นสาขาเฉพาะทาง ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมคลินิก และสาขาเภสัชภัณฑ์ ซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ รวมประมาณ 1,000 ชั่วโมง นอกจากนี้ ในปี 2552 คณะฯ มีแผนการการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 6 ปี เพิ่มการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีศักยภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการเป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคต รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

รวม link สำหรับบันทึกกิจกรรมการฝึกงานภาคบังคับ


รวม link สำหรับบันทึกกิจกรรมการฝึกงานภาคสาขาหลัก

 

แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ลงบันทึกข้อมูลการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (ภาคบังคับ)

- ลงบันทึกข้อมูลการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (เฉพาะทางปี 6)

Log in ใช้งานระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรม

Log in สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

Log in สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

Log in สำหรับนักศึกษา

Log in สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรม

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับนักศึกษา