ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แนะนำงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

          การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาชีพเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงทัศนคติ เทคนิค ประสบการณ์ และศิลปวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำวิชาชีพไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ อีกทั้งพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ในช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติงานนั้น นักศึกษาเภสัชศาสตร์จะได้ฝึกฝนตนเองให้มีความพร้อมในการทำงานเช่นเดียวกับเภสัชกร เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และข้อบกพร่องในระบบการทำงาน รวมทั้งได้เรียนรู้ระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการอย่างผสมผสาน ตลอดจนมีเจตคติที่สามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้อย่างเหมาะสม  การฝึกงานภาคบังคับ


การฝึกงานภาคสาขาหลัก