สมาชิก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า


 สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

อัตราค่าบำรุงสมาคมของผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

ประเภทสมาชิกอัตราค่าบำรุงสมาคม
สมาชิกกิตติมศักดิ์ (ได้รับเชิญมาเป็นสมาชิก)
ไม่เสียค่าบำรุงสมาคม
สมาชิกสามัญราย 3 ปี 500 บาท
ตลอดชีพ 2,000 บาท
ยุวสมาชิก (ศิษย์ปัจจุบัน)
ไม่เสียค่าบำรุงสมาคม

หมายเหตุ : ค่าบำรุงสมาคมให้นับจากเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม เป็น 1 ปี เว้นแต่ผู้ที่สมัครครั้งแรกให้นับวันครบ 1 ปีในเดือนธันวาคมปีถัดไป ระบบสมาชิก