ผลงานวิจัยตีพิมพ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง

อุไรวรรณ อกนิตย์1, ทวนธน บุญลือ, อัญมณี ลาภมาก, วันนิศา ดงใต้, อิสรภาพ คลาดโรค, วราภรณ์ เทพศรี. ปัจจัยด้านการเรียนที่มีผลต่อการเกิดความเครียดและภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2024; 20 (1) : 67-79

ประสิทธิชัย พูลผล, ขุนพล ปัดสำราญ, นครินทร์ เนื่องสิทธิ์, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์. การจัดการปัญหาด้านยาภายใต้โครงการลดความแออัดของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยการรับยาที่ร้านขายยา (Management of Drug-Related Problems Under the Program for Reducing Overcrowding in Hospitals by Picking Up Medicines from Drugstores). วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice); 2022; 14 (3) : 678-686

Teeraporn Supapaan, Tuanton Boonlue, Tipada Samseethong, Prasittichai Poonphol, Uraiwan Akanit, Jeerisuda Khumsikiew, Suttasinee Suwannakul, Sisira Donsamak, Nonglek Khunawaradisai. Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (4) : in progress

เสถียร พูลผล, อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ, ภัณฑิรา ปริญญารักษ์, กรแก้ว จันทภาษา, กิติยศ ยศสมบัติ, ชวนชม ธนานิธิศักดิ์, ทวีศักดิ์ มณีโรจน์, ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร, ประสิทธิชัย พูลผล, ปวันรัตน์ ปัณณทัตพิทยุตม์, วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์, ศิราณี ยงประเดิม, สุชาดา สูรพันธุ์, สุพรรณิการ์ พรวัฒนกวี, ภาณุมาศ ภูมาศ, ขัตติยะ มั่งคั่ง. การสำรวจสถานการณ์การปฏิบัติงานให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย. วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP); 2024; 16 (2) : 534-545

Supapaan TS, Low BY, Anderson C, Boonlue T, Puripunyavanich N, Khumsikiew J, Pitchayajittipong C, Poonphol P.. Evaluation of The Rational Drug Use (RDU) Literacy Among Undergraduate Students. Pharmacy Practice; 2023; 21 (4) : 2867

Sritananuwat P, Samseethong T, Jitsaeng K, Duangjit S, Opanasopit P*, Rangsimawong W*. Effectiveness and Safety of Boesenbergia rotunda Extract on 3T3-L1 Preadipocytes and Its Use in Capsaicin-Loaded Body-Firming Formulation: In Vitro Biological Study and In Vivo Human Study. Cosmetics; 2024; 11 (1) : 24 [IF=3.3; Q2] link

วรรณพร วัฒนะวงศ์, แสวง วัชระธนกิจ*. ความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งเทียบกับข้อมูลต้นแบบจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง. วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์; 2022; 4 (2) : 78-90 link

พรพันธ์ เฉลิมรัมภ์, แสวง วัชระธนกิจ*. อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. เภสัชกรรมไทย; 2020; 12 (1) : 677-85 link

ธนวุฒิ แสงบุญ, แสวง วัชระธนกิจ*. ความเสี่ยงการได้รับสารต้องห้ามทางการกีฬาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนักกีฬาทีมชาติไทย. วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์; 2022; 4 (3) : 121-132 link

วรรณพร วัฒนะวงษ์, แสวง วัชระธนกิจ*. ความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนมะเร็งไทยโดยใช้การเชื่อมโยงข้อมูลแบบความน่าจะเป็น. เภสัชกรรมไทย; 2024; 16 (3) : 11111

วาสนา ภูมีคำ, สุธี สุดดี, น้องเล็ก คุณวราดิศัย. แสวง วัชระธนกิจ*. การพัฒนาเครื่องมือวัดการตัดสินใจร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมิ. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2018; 10 (1) : 207-17 link

ภูวนาท ศาสตร์ประสิทธิ์, พงศธร มานิสสรณ์, อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์, ธนัฎชา สองเมือง, สัมมนา มูลสาร, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ*. อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาติดตาม 5 ปี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2016; 12 (3) : 35-42 link

อาศิราภูศรีดาว, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล, แสวงวัชระธนกิจ*. ผลการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรต่อความรู้และทักษะการใช้ยาฉีดอินซูลินชนิดไซริงค์ในผู้ป่วยเบาหวานผลการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรต่อความรู้และทักษะการใช้ยาฉีดอินซูลินชนิดไซริงค์ในผู้ป่วยเบาหวาน. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2022; 18 (3) : 50-66 link

แสวง วัชระธนกิจ, พัชรี กาญจนวัฒน์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย . การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย. วารสารเภสัชศาตร์อีสาน; 2015; 11 (1) : 89-98 link

Watcharathanakij S, Jaturapatarawong A, Jumpasa J, Payukjaroen K, Sudchada P. Development of a Questionnaire for Patient's Satisfaction with Outpatient Pharmacy Services. Thai Journal of Hospital Pharmacy; 2001; 11 () : 116-25

แสวง  วัชระธนกิจ*, กฤษณ์ พรหมปัญญา, รัชพล ปราบพยัคฆ์. สถานการณ์ปัจจุบันของการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของร้านยาคุณภาพ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี; 2015; 1 (0) : 22-28

Chor-Wing Sing, Tzu-Chieh Lin, Sharon Bartholomew, J Simon Bell, Corina Bennett, Kebede Beyene, Pauline Bosco-Levy, Brian D. Bradbury, Amy Hai Yan Chan, Manju Chandran, Cyrus Cooper, Maria de Ridder, Caroline Y. Doyon, Cécile Droz-Perroteau, Ganga Ganesan, Sirpa Hartikainen, Jenni Ilomaki, Han Eol Jeong, Douglas P. Kiel, Kiyoshi Kubota, Edward Chia-Cheng Lai, Jeff L. Lange, E. Michael Lewiecki, Julian Lin, Jiannong Liu, Joe Maskell, Mirhelen Mendes de Abreu, James O'Kelly, Nobuhiro Ooba, Alma B. Pedersen, Albert Prats-Uribe, Daniel Prieto-Alhambra, Simon Xiwen Qin, Ju-Young Shin, Henrik T. Sørensen, Kelvin Bryan Tan, Tracy Thomas, Anna-Maija Tolppanen, Katia M.C. Verhamme, Grace Hsin-Min Wang, Sawaeng Watcharathanakij, Stephen J Wood, Ching-Lung Cheung, Ian C.K. Wong. Global Epidemiology of Hip Fractures: Secular Trends in Incidence Rate, Post-Fracture Treatment, and All-Cause Mortality. The American Society for Bone and Mineral Research; 2023; 33 (8) : 1064-75

Kittitach Jaturapattarawong, Jatupol Sakultiew, Thampaphon Thawanwech, Aporn Jaturapattarawong, Nonglek Kunawaradisai, Sawaeng Watcharathanakij. Rate of Drug Interaction from Overriding Automatic Drug Interaction Warning System and from Different Prescriptions. IJPS; 2017; 13 (S) : 676

Watcharathanakij S. Outpatient Prescription Drug Interaction at Prasrimahabhodi Hospital. Thai Journal of Hospital Pharmacy; 2002; 12 () : 31-9

Supapaan TS, Jamlongpeng C, Yangyuen N, Srisawai K, Prachuabaree L, Wattanawong W, Anansushatgul J, Songmuang T, Sripa S, Pitchayajittipong C.. Enhancing extemporaneous preparations in Thai Hospitals: exploring variation, common formulations, and challenges and needs related to extemporaneous preparations. Pharmacy Practice; 2023; 21 (4 (Oct-Dec)) : 2892 link

Senarat S, Pornsawad P, Lertsuphotvanit N, Østergaard J, Phaechamud T.. Numerical Mechanistic modelling of drug release from solvent-removal zein-based in situ gel.. Pharmaceutics; 2023; 15 (10) : 2401 link

Senarat S, Rojviriya C, Sarunyakasitrin K, Charoentreeraboon J, Pichayakorn W, Phaechamud T.. Moxifloxacin HCl-incorporated aqueous-induced nitrocellulose-based in situ gel for periodontal pocket delivery.. Gels; 2023; 9 (7) : 572 link

Senarat S, Tuntarawongsa S, Lertsuphotvanit N, Rojviriya C, Phaechamud T, Chantadee T.. Levofloxacin HCl-loaded Eudragit L-based solvent exchange-induced in situ forming gel using monopropylene glycol as a solvent for periodontitis treatment.. Gels; 2023; 9 (7) : 583 link

Lertsuphotvanit N, Senarat S, Tuntarawongsa S, Phaechamud T.. Sublimation/evaporation behaviors of borneol in-situ forming matrix. Mater Today Proc.; 2023; In Press, Corrected Proof () : link

Thammasut W, Intaraphairot T, Chantadee T, Senarat S, Patomchaiviwat V, Chuenbarn T, et al.. Antimicrobial and antitumoral activities of saturated fatty acid solutions.. Mater. Today: Proc.; 2023; In Press, Corrected Proof () : link

Senarat S, Rojviriya C, Puyathorn N, Lertsuphotvanit N, Phaechamud T.. Levofloxacin HCl-incorporated zein-based solvent removal phase inversion in situ forming gel for periodontitis treatment.. Pharmaceutics; 2023; 15 (4) : 1199 link

Senarat S, Pichayakorn W, Phaechamud T, Tuntarawongsa S.. Antisolvent Eudragit® polymers based in situ forming gel for periodontal controlled drug delivery.. J Drug Deliv Sci Technol.; 2023; 82 () : 104361 link

Puyathorn N, Senarat S, Lertsuphotvanit N, Phaechamud T.. Physicochemical and bioactivity characteristics of doxycycline hyclate-loaded solvent removal-induced ibuprofen-based in situ forming gel.. Gels; 2023; 9 (2) : 128 link

Chaiya P, Senarat S, Phaechamud T, Narakornwit W.. In vitro anti-inflammatory activity using thermally inhibiting protein denaturation of egg albumin and antimicrobial activities of some organic solvents.. Mater Today Proc.; 2022; 65 (4) : 2290-5 link

Senarat S, Phaechamud T, Mahadlek J, Tuntarawongsa S.. Fluid properties of various Eudragit® solutions in different solvent systems for periodontal pocket injection.. Mater Today Proc.; 2022; 65 (4) : 2399-406 link

Mahadlek J, Tuntarawongsa S, Senarat S, Phaechamud T.. In situ solvent removal-based Eudragit®L/dimethyl sulfoxide forming gel for periodontal pocket drug delivery.. Mater Today Proc.; 2022; 52 (5) : 2394-9 link

Tuntarawongsa S, Mahadlek J, Senarat S, Phaechamud T.. Eudragit® RL in 2 pyrrolidone as antisolvent-based in-situ forming matrix.. Mater Today Proc.; 2022; 52 () : 2534-8 link

Senarat S, Wai Lwin W, Mahadlek J, Phaechamud T.. Doxycycline hyclate-loaded in situ forming gels composed from bleached shellac, Ethocel, and Eudragit RS for periodontal pocket delivery.. Saudi Pharm J.; 2021; 29 (3) : 252-63 link

Senarat S, Charoenteeraboon J, Praphanwittaya P, Phaechamud T.. Phase behavior of doxycycline hyclate-incorporated bleached shellac in situ forming gel/microparticle after solvent movement.. Key Eng Mater.; 2020; 859 () : 21-6 link

Lwin WW, Puyathorn N, Senarat S, Mahadlek J, Phaechamud T.. Emerging role of polyethylene glycol on doxycycline hyclate-incorporated Eudragit RS in situ forming gel for periodontitis treatment.. J Pharm Investig.; 2020; 50 (1) : 81-94 link

Phaechamud T, Senarat S, Puyathorn N, Praphanwittaya P.. Solvent exchange and drug release characteristics of doxycycline hyclate-loaded bleached shellac in situ-forming gel and -microparticle.. Int J Biol Macromol.; 2019; 135 () : 1261-72 link

Puyathorn N, Chantadee T, Senarat S, Phaechamud T.. Characterization of lauric acid precipitated from biocompatible solvents.. Key Eng Mater.; 2019; 819 () : 209-14 link

Senarat S, Chantadee T, Santimaleeworagun W, Phorom Y, Phaechamud T.. Alpha-mangostin phase inversion induced in situ forming gel.. Key Eng Mater.; 2019; 819 () : 202-8 link

Rangsimawong W*, Duangjit S, Samseethong T, Tansathien K, Ngawhirunpat T, Opanasopit P. Novel approach for hair growth stimulation by deer antler velvet extract-loaded nano-chitosomes and micro-spicule formulation. Journal of Drug Delivery Science and Technology; 2024; 91 (-) : 105194 [IF = 5.062; Q1] link

Duangjit S*, Akarachinwanit C, Sila-on W, Bumrungthai S, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Comparative and Stability Study of Rice Bran Oil in Nanovesicle: Conventional Niosomes and pH-Sensitive Niosomes  . Natural and Life Sciences Communications; 2023; 22 (4) : e2023070 [IF = - ; Q3] link

Jitsaeng K, Duangjit S, Sritananuwat P, Tansathien K, Opanasopit P, Rangsimawong W*. Potential Lipolytic Effect of Panduratin A Loaded Microspicule Serum as a Transdermal Delivery Approach for Subcutaneous Fat Reduction. Biological and Pharmaceutical Bulletin; 2023; 46 (12) : 1761-1768 [IF=2.264; Q2] link

Worranan Rangsimawong, Sureewan Duangjit, Tipada Samseethong, Kritsanaporn Tansathien, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit. Novel approach for hair growth stimulation by deer antler velvet extract-loaded nano-chitosomes and micro-spicule formulation. Journal of Drug Delivery Science and Technology; 2023; 91 (-) : 1-10

Kusuma Jitsaeng, Sureewan Duangjit, Phaijit Sritananuwat, Kritsanaporn Tansathien, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong. Potential Lipolytic Effect of Panduratin A Loaded Microspicule Serum as a Transdermal Delivery Approach for Subcutaneous Fat Reduction. Biol. Pharm. Bull; 2023; 46 (12) : 1761-1768

Mayuree Wongpratate, Pee Phisutseranee, Suttahathai Paengpassa, Nipaporn Muangchan*. Association between Abnormal Eating Attitudes and Risk for Developing Eating Disorders among Senior High School Students in Ubon Ratchathani, Thailand. Universal Journal of Public Health; 2023; 11 (5) : 673-680 link

Jeerisuda Khumsikiew, Saksit Sripa, Summana Moolasarn, Li Shean Toh, Claire Anderson, Teeraporn Supapaan,. Facilitators and barriers of the rational drug use hospital program in Thailand. Pharmacy Practice; 2023; 21 (3) : 2815 link

Phanutgorn Techa-angkoon, Sasitorn Siritho, Nanthaya Tisavipat, Thanarat Suansanae. Current evidence of rituximab in the treatment of multiple sclerosis . Multiple Sclerosis and Related Disorders; 2023; 75 (104729) : 1-15 link

Worranan Rangsimawong, Kusuma Jitsaeng, Sureewan Duangjit, Phaijit Sritananuwat, Praneet Opanasopit. Development of isolated panduratin A-loaded solid lipid nanoparticles as a transdermal delivery system for cosmeceutical products. Science, Engineering and Health Studies; 2023; 17 (-) : 23050003

Teeraporn Supapaan, Bee Yean Low, Claire Anderson, Tuanthon Boonlue, Napaporn Puripunyawanich, Jeerisuda Khumseekeaw, Chonladda Pitchayajittipong, Prasittichai Poonphol. Evaluation of The Rational Drug Use (RDU) Literacy Among Undergraduate Students. Pharmacy Practice; 2023; 21 (4) : in progress

ทวนธน บุญลือ, ธีราพร สุภาพันธุ์, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, สุทธาสินี สุวรรณกุล, อุไรวรรณ อกนิตย์, ฑิภาดา สามสีทอง, มานิตย์ แซ่เตียว, พัชรี พรรณพานิช, จิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์. การคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2022; 5 (2) : 114-124

ธีราพร สุภาพันธุ์, ทวนธน บุญลือ, ฑิภาดา สามสีทอง, ประสิทธิชัย พูลผล, อุไรวรรณ อกนิตย์, จีริสุดา คำสีเขียว, สุทธาสินี สุวรรณกุล,ศิศิรา ดอนสมัคร, น้องเล็ก คุณวราดิศัย. พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2023; 14 (4) : 983-992

เจษฎา ทองเถาว์, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, กมลรัตน์ โสมรักษ์, อภิรดี แสงงาม, ทวนธน บุญลือ. อุบัติการณ์และการจัดการของอาการยึกยือเหตุยาในผู้ป่วยจิตเวช : การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังของโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2022; 32 (2) : 115-125

ชมภูนุช วีระวัธนชัย, อภิรดี แสงงาม, กมลรัตน์ โสมรักษ์, สิปณัฐ ศิลาเกษ, ทวนธน บุญลือ. อาการแสดงทางคลินิก ระดับโปรแลคติน และการจัดการ ในผู้ป่วยที่มีภาวะโปรแลคตินในเลือดสูงจากยาจิตเวช. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2022; 32 (3) : 218-229

Sethanan K, Pitakaso R, Srichok T, Khonjun S, Weerayuth N, Prasitpuriprecha C, Preeprem T, Jantama SS, Gonwirat S, Enkvetchakul P, Kaewta C, Nanthasamroeng N. Computer-aided diagnosis using embedded ensemble deep learning for multiclass drug-resistant tuberculosis classification.. Frontiers in Medicine; 2023; 10 () : DOI=10.3389/fmed.2023.1122222 link

สิริพร วงศ์ธนู, แสวง วัชระธนกิจ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย. ประสิทธิผลการพัฒนาระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลขนาดกลาง. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2023; 33 (2) : 186-196 link

Pathomwichaiwat T, Jinatongthai P, Prommasut N, Ampornwong K, Rattanavipanon W, Nathisuwan S, Thakkinstian A.. Effects of turmeric (Curcuma longa) supplementation on glucose metabolism in diabetes mellitus and metabolic syndrome: An umbrella review and updated meta-analysis. PLoS One; 2023; 18 (7) : 1-21 link

Sawangjit R, Chuenchom C, Sanverm T, Chaiyakunapruk N, Jiranukool J, Nithipaijit R, Sadoyu S, Phianchana C, Jinatongthai P. Efficacy and safety of herbal medicine on dementia and cognitive function: An umbrella review of systematic reviews and meta-analysis. Phytother Res; 2023; 37 (6) : 2364-2380 link

จินตนา นภาพร, ธีราพร สุภาพันธุ์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, จิรวัฒน์ คำนึก, ชนาวัฒน์ ค้าแก้ว, ธนากร จึงสุวดี, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์. การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของลักษณะทางกายภาพของ ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2023; 15 (4) : 1060-1070 link

Sumala S, Ekalaksananan T, Pientong C, Buddhisa S, Passorn S, Duangjit S, Janyakhantikul S, Suktus A, Bumrungthai S. The Association of HHV-6 and the TNF-α (-308G/A) Promotor with Major Depressive Disorder Patients and Healthy Controls in Thailand. Viruses; 2023; 15 (9) : 1898 [IF=5.818; Q1] link

Poasakate, A, Maneesai, P, Rattanakanokchai, S, Bunbupha, S, Tong-Un, T, Pakdeechote, P.. Genistein Prevents Nitric Oxide Deficiency-Induced Cardiac Dysfunction and Remodeling in Rats. Antioxidants; 2023; 237 (10) :

Poasakate, A, Maneesai, P, Potue, P, Bunbupha, S, Tong-un T, Settheetham-Ishidaa, W, Khamseekaewa, J and Pakdeechote, P. Genistein Alleviates Renin-Angiotensin System Mediated Vascular and Kidney Alterations in Renovascular Hypertensive Rats. Biomedicine & Pharmacotherapy; 2022; 146 () :

Iampanichakul M, Poasakate A, Potue P, Rattanakanokchai S, Maneesai P, Prachaney P, Settheetham-Ishida W, Pakdeechote P. Nobiletin resolves left ventricular and renal changes in 2K-1C hypertensive rats. Scientific Report; 2023; 12 (1) :

Rodríguez-Rodríguez P, Poasakate A, Ruvira-Hernando S, et al.. Vascular nitrosative stress in hypertension induced by fetal undernutrition in rats.. J Physiol Biochem; 2023; - () :

Maneesai P, Jan-O B, Poasakate A, Rattanakanokchai S, Tong-un T, Phutong S, Pakdeechote, P. Limonin mitigates cardiometabolic complications in rats with metabolic syndrome through regulation of the IRS-1/GLUT4 signalling pathway. Biomedicine & Pharmacotherapy; 2023; 161 () :

Pakdeechote P, Poasakate A, Prasatthong P et al.. Mitigation effect of galangin against aortic dysfunction and hypertrophy in rats with metabolic syndrome. Heliyon; 2023; 9 () :

Duangjit S*, Takayama K, Bumrungthai S, Mahadlek J, Ngawhirunpat T, Opanasopit P. Development of invaethosomes and invaflexosomes for dermal delivery of clotrimazole: Optimization, characterization and antifungal activity. Pharmaceutical Development and Technology; 2023; 28 (7) : 611-624 [IF=3.915; Q2] link

Suksri K, Yingngam B, Muangchan N. Optimization of phenolic extraction from Syzygium samarangense fruit and its protective properties against glucotoxicity-induced pancreatic β-cell death. ScienceAsia; 2023; 49 (4) : 529-540 (Q2;Impact Factor 1.300) link

Rattanavipanon W, Chaiyasothi T, Puchsaka P, Mungkornkaew R, Nathisuwan S, Veettil SK, Chaiyakunapruk N.. Effects of pharmacist interventions on cardiovascular risk factors and outcomes: An umbrella review of meta-analysis of randomized controlled trials. Br J Clin Pharmacol.; 2022; 88 (7) : 3064-3077 link

Kanchana Suksri, Bancha Yingam, Nipaporn Muangchan*. Optimization of phenolic extraction from Syzygium samarangense fruit and its protective properties against glucotoxicity-induced pancreatic β-cell death. ScienceAsia; 2023; 49 (4) : 529-540 link

Napaporn, J., Supapaan, T., Jinathongthai, P., Sripa, S., Kamnuek, J., Khakaew, C., Jungsuwadee, T., Pitchayajittipong, C.. Analysis of Similarity of Physical Appearances of Pills in the Forms of Tablets and Capsules Commercially Available in Thailand.. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 15 (4) : in progress

Supapaan, T., Pitchayajittipong, C., Sonrasawan, K., Chittawee, C., Napaporn, J.. Development of the Database for Look-Alike, Sound-Alike Drugs in Thailand. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 16 (1) : in progress

Pitchayajittipong, C., Jantan, T., Putsri, P., Supapaan, T. Behavior and Knowledge of Outgoing Thai Travelers Related to Medicinal Use. Iraqi Journal of Pharmaceutical Sciences; 2022; 0 (0) : In progress

ญาดา ศรีธํารงสวัสดิ์*, กษมา ศรีหาคลัง**, วิริยา แวงวรรณ**, ฑิภาดา สามสีทอง*. ร้อยเอ็ดเวชสาร. ร้อยเอ็ดเวชสาร; 2022; 9 (1) : 01

Tuanthon BoonlueFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Teeraporn SupapaanFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Nonglek KhunawaradisaiFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Suttasinee SuwannakulFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Uraiwan AkanitFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Tipada SamseethongFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Manit Sae-teawFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Patcharee PhanpanichCollege of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University Jittawee PhattarawachrawiCollege of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University . Depression risk screening among students at Ubon Ratchathani University. jmpubu; 2022; 5 (2) : 114

Teeraporn Supapaan, Tuanton Boonlue, Tipada Samseethong, Prasittichai Poonphol, Uraiwan Akanit, Jeerisuda Khumsikiew, Suttasinee Suwannakul, Sisira Donsamak, Nonglek Khunawaradisai. Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (4) : in progress

Pikrom Asokbunyarat1 , Tipada Samseethong2 * . ผลของการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (The Effects of Pharmaceutical Care Model Development at Warfarin Clinic in 30 Beds Community Hospital). IJPS; 2021; 17 (4) : 61-74

ฑิภาดา สามสีทอง นันทิกานต์ แฉขุนทด วัลลภา แกล้วทนงค์ ธีราพร สุภาพันธุ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา. Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province. IJPS; 2019; 15 (3) : 75

Tipada Samseethong. Use of SV2A antagonist for the epilepsy treatment. IJPS; 2018; 14 (3) : 16-29

   พิชญา อุดมศิลป์, ตุลาการ นาคพันธ์, อุไรวรรณ อกนิตย์. การประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยาโอเมพราโซลตามแนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการป้องการเกิดแผลทางเดินอาหารจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง. TJPP; 2023; 15 (1) : 254-263

ทวนธน บุญลือ1* ธีราพร สุภาพันธุ์1 น้องเล็ก คุณวราดิศัย1 สุทธาสินี สุวรรณกุล1 อุไรวรรณ อกนิตย์1 ฑิภาดา สามสีทอง1 มานิตย์ แซ่เตียว1 พัชรี พรรณพานิช2 จิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์. การคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2022; 5 (2) : 114-124

Bumrungthai S, Ekalaksananan T, Kleebkaow T, Pongsawatkul K, Phatnithikul P, Jaikan J, Raumsuk P, Duangjit S, Chuenchai D, Pientong C*. Mathematical Modelling of Cervical Precancerous Lesion Grade Risk Scores: Linear Regression Analysis of Cellular Protein Biomarkers and Human Papillomavirus E6/E7 RNA Staining Patterns. Diagnostics; 2023; 13 (6) : 1084 [IF=3.992; Q2] link

Pongpakdeesakul S, Ekalaksananan T, Pientong C, Iamchuen N, Buddhisa S, Mahingsa K, Pingyod A, Sangsrijun W, Passorn S, Chopjitt P, Duangjit S, Bumrungthai S*. Human Oncogenic Epstein–Barr Virus in Water and Human Blood Infection of Communities in Phayao Province, Thailand. Water; 2023; 15 (2) : 32 [IF=3.530; Q1] link

Teeraporn Supapaan, Tuanton Boonlue, Tipada Samseethong, Prasittichai Poonphol, Uraiwan Akanit, Jeerisuda Khumsikiew, Suttasinee Suwannakul, Sisira Donsamak, Nonglek Khunawaradisai. Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (4) : in progress

Chularojmontri L, Nanna U, Kaewamatawong R, Homhual S, Suwannaloet  W. . Inhibitory Effect of Carallia Brachiata Extract Through Regulation of Adipogenesis Pathways in 3T3-L1 Cells. Pharmacognosy Journal; 2022; 14 (5) : 655-660

Saimai Chatree, Kanchana Suksri, Nipaporn Muangchan*. Serum neuropeptide Y and peptide YY levels in response to ingestion of germinated brown rice in healthy adults. CyTA - Journal of Food; 2023; 21 (1) : 209–216 (Q2, IF 2.478) link

Manit Saeteaw 1, Phitjira Sanguanboonyaphong 1, Jukapun Yoodee 2, Kaitlyn Craft 3, Ratree Sawangjit 4, Nuttapong Ngamphaiboon 5, Prapimporn Chattranukulchai Shantavasinkul 6, Suphat Subongkot 7, Nathorn Chaiyakunapruk 8. Efficacy and safety of pharmacological cachexia interventions: systematic review and network meta-analysis. BMJ Supportive & Palliative care; 2020; 11 (1) : 75-85

มานิตย์ แซ่เตียว1*, ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์2, รมิดา มัฐผา1, โสวิภา พลเยี่ยม1. การประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2018; 14 (3) : 44-55

มานิตย์ แซ่เตียว, ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์. Hematologic toxicities of concurrent chemoradiation in cancer patients at Ubonratchathani cancer hospital. วารสารเภสัชศาสตร์อิสาน; 2018; 14 (1) : In press

Lisa M Holle, Tegan Bilse, Ramatu Masud Alabelewe, Polly E Kintzel, Esin Aysel Kandemir, Chia Jie Tan, Irene Weru, Carole R Chambers, Roxanne Dobish, Evelyn Handel, Karunrat Tewthanom, Manit Saeteaw, Luh Komang Mela Dewi, Rowena Schwartz, Brooke Bernhardt, Manju Garg, Ashraf Chatterjee, Pinky Manyau, Alexandre Chan, Aygin Bayraktar-Ekincioglu, Elif Aras-Atik, R Donald Harvey, Barry R Goldspiel. International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP) position statement: Role of the oncology pharmacy team in cancer care. Journal of oncology pharmacy practice; 2021; 27 (4) : 785-801

Phitjira Sanguanboonyaphong1,2, Patcharee Komvilaisak3, Kunanya Suwannaying3, Jukapun Yoodee2,4, Manit Saeteaw1, Suthan Chanthawong5, Suphat Subongkot5*. Predictors of Chemotherapy Induced Adverse Events in Pediatric Osteosarcoma Patients. Asian Pac J Cancer Prev; 2022; 23 (1) : 93-100

Masami Tsuchiya 1, Manit Saeteaw 2, Suphat Subongkot 3, Trai Tharnpanich 4, Jitprapa Konmun 5, Izumi Nasu 6, Yumiko Shimanuki 7, Toshiaki Tsuchitani 8, Mio Ezura 9, Koji Hashiguchi 10, Jeffrey C Bryan 11, Hitoshi Kawazoe 12. Using an online journal club to improve Asian speakers' comfort in using English to discuss and understand research papers written in English. Journal of oncology pharmacy practice; 2022; 0 (-) : -

Aditi Kharat1, Chia Jie Tan1, Manit Saeteaw2, Anindit Chhibber1, Joseph Biskupiak1 and Sajesh K Veettil1, and Nathorn Chaiyakunapruk1,3*. Survival benefits and safety of chemotherapy regimens for pancreatic cancer: An umbrella review of meta-analyses of randomized controlled trials. Annals of Pancreatic Disorders and Treatment; 2022; 4 (1) : 1-20

พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์1, มานิตย์ แซ่เตียว1*, นนทิกุล ผาสุขมูล3, ชญานิศ บุญช่วย2, ชนกนันท์ พิมพ์ทอง2, ศรัณย์ กิจศรัณย์4, จิตรลดา จึงสมาน4. การศึกษาสัดส่วนความเข้มข้นสัมพัทธ์ของยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. เภสัชศาสตร์อีสาน; 2022; 18 (3) : -

Yi Ling Teo, Manit Saetaew, Suthan Chanthawong, Yoon Sim Yap, Eric Chun Yong Chan, Han Kiat Ho, Alexandre Chan. Effect of CYP3A4 inducer dexamethasone on hepatotoxicity of lapatinib= clinical and in vitro evidence. . Breast Cancer Res Treat; 2012; 133 () : 703-711

Prasitpuriprecha C, Jantama SS, Preeprem T, Pitakaso R, Srichok T, Khonjun S, Weerayuth N, Gonwirat S, Enkvetchakul P, Kaewta C, Nanthasamroeng N. Drug-Resistant Tuberculosis Treatment Recommendation, and Multi-Class Tuberculosis Detection and Classification Using Ensemble Deep Learning-Based System. Pharmaceuticals; 2023; 16 (1) : 13 link

Butsri S, Kukongviriyapan V, Senggunprai L, Kongpetch S, Prawan A. 13‑cis‑retinoic acid inhibits the self‑renewal, migration, invasion and adhesion of cholangiocarcinoma cells. International Journal of Molecular Medicine; 2023; 51 (3) : link

Leeras S,Vejakama P, Khunawaradisai N, Watcharathanakij S*. Development and Validation of the Shared Decision Making Questionnaire Using RaschModel. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2018; 10 (2) : 563-75 link

Sing CW, Lin TC, Bartholomew S, Bell JS, Bennett C, Beyene K, Bosco-Lévy P, Chan AHY, Chandran M, Cheung CL, Doyon CY, Droz-Perroteau C, Ganesan G, Hartikainen S, Ilomaki J, Jeong HE, Kiel DP, Kubota K, Lai EC, Jeff Lange, Lewiecki EM, Liu J, Man K KC, Men. Global epidemiology of hip fractures: a study protocol using a common analytical platform among multiple countries. BMJ Open; 2021; 11 (7) : 1-12 link

Duszynski KM, Stark JH, Cohet C, Huang WT, Shin JY, Lai EC, Man KKC, Choi NK, Khromava A, Kimura T, Huang K, Watcharathanakij S, Kochhar S, Chen RT, Pratt NL. Suitability of databases in the Asia-Pacific for collaborative monitoring of vaccine safety. Pharmacoepidemiology and Drug Safety; 2021; 30 (7) : 843-57 link

ประคอง ชิณวงษ์, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชรธนะกิจ, อโณทัย วิริยะกาญจนา, อัครเดช บุญเย็น. การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาของผู้สูงอายุในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยเกณฑ์ STOPP/START ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2023; 15 (2) : 1-16

ประดิษฐ์ โคตรสังข์, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนะกิจ, อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์, วัชโรดม ศุภลักษณ์, จารี ลิ้มพันธ์. การประเมินผลการมีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในขั้นตอนการทวนสอบรายการยา ในหอผู้ป่วยใน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี . วารสารการแพทย์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2023; 6 (1) : 1-19

Saengboon T, Watcharathanakij S. Risk of Exposing to Prohibited Substances in Sports from Stakeholders in Thai Athletes. The Journal of Chulabhorn Royal Academy; 2022; 4 (3) : 121-32 link

พีรวัฒน์ จินาทองไทย, วันนิศา ดงใต้, บุญธิดา อ้นสืบสาย, พศวัต โตวงศ์ศรีเจริญ, ธนัฎชา สองเมือง, แสวง วัชระธนกิจ, สุรกิจ นาฑีสุวรรณ. การทดสอบความถูกต้องแม่นยำของแบบประเมิน Pooled Cohort risk score และ Thai CV risk score ในการทำนายความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ. ไทยไภษัชยนิพนธ์; 2021; 16 (2) : 71-81 link

Katherine M. Duszynski, James H. Stark, Catherine Cohet, Wan-Ting Huang, Ju-Young Shin, Edward Chia-Cheng Lai, Kenneth K. C. Man, Nam-Kyong Choi9 | Alena Khromava, Tomomi Kimura, Kui Huang, Sawaeng Watcharathanakij, Sonali Kochhar, Robert T. Chen, Nicole L. Pratt. Suitability of databases in the Asia-Pacific for collaborative monitoring of vaccine safety. Pharmacoepidemiology and Drug Safety; 2021; 30 (5) : 1-15

Wacharathanakij S, Saengboon T. Identifying Risks of Prohibited Substances Use in Athletes. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences; 2021; 15 (2) : 61-74 link

Lai EC, Man KK, Chaiyakunapruk N, Cheng CL, Chien HC, Chui CS, Dilokthornsakul P, Hardy NC, Hsieh CY, Hsu CY, Kubota K, Lin TC, Liu Y, Park BJ, Pratt N, Roughead EE, Shin JY, Watcharathanakij S, Wen J, Wong IC, Yang YH, Zhang Y, Setoguchi S. Brief Report: Databases in the Asia-Pacific Region: The Potential for a Distributed Network Approach. Epidemiology; 2015; 2015 (26) : 815-20 link

Chalermrum P, Vejakama P, Khunawaradisai N, Watcharathanakij S*. Antihypertensive Drugs and New-onset Diabetes in Thai Isan Patients. Pharmaceutical Sciences Asia; 2020; 47 (3) : 274-78 link

Yodbuddee N*, Nonglek Kunawaradisai N, Moolasarn S, Watcharathanakij S. Development of Quality of Work Life Instrument for Medical Technologists. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2020; 12 (3) : 722-34 link

Sooktho S, Watcharathanakij S*. Development and Validation of Thai Hand Function Assessment Questionnaire Using the Rasch Model. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2020; 12 (2) : 577-90 link

Chalermrum P, Sawaeng Watcharathanakij S*. Incidence of New-onset Diabetes in Hypertensive Patients. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2020; 12 (3) : 677-85 link

Pholdee L, Vejakama P, Khunawaradisai N, Watcharathanakij S. Clinical Inertia in Type2 Diabetic Patients in Community Hospitals in Ubon Ratchathani. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2020; 12 (1) : 128-39 link

น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ, วีระ ตุลย์ชุประภา, ธมลวรรณ นันทา, ธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล. การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2016; 26 (1) : 9-19

Poomeekam W,Suthee Suddee S, Kunawaradisai N, Watcharathanakij S*. Development of Shared Decision Making Instrument for Public Health Volunteersin Health Promotion Planning in Primary Health Care. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2018; 10 (1) : 208-17 link

Thongthai K, Kunawaradisai N, Sawaeng Watcharathanakij S*. Adoption of Electronic Health Records in Medical Clinics and Dental Clinics. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2017; 9 (2) : 489-98 link

Nakdee S, Montreepo S, Songmuang T, Watcharathanakij S, Kunawaradisai N. Incidences of Adverse Drug Reactions due to Systemic Antibiotics from ADRs System at a Community Hospital. IJPS; 2017; 17 (Sup) : 619

Chuenchanok Worathongchai, Rattawit Papralit, Chompoonuch Werawattanachai, Tatta  Sriboonruang, Sawaeng  Watcharathanakij. The Relationship between EPS and Risperidone in Autism Spectrum Disorders by Prescription Sequence Symmetry Analysis. IJPS; 2017; 13 (1) : 669

Singkong N, Moolasarn S, Watcharathanakij S, Daosodsai P. Estimation of the Number of Dental Nurse Required for a SubdistrictHealth Promoting Hospitalby Using Stopwatch Time Studyand Expert Opinion Standard Techniqu: A Case Study in Subdistrict Health Promoting Hospitals at Warinchamrab District, Ubonratchathani. Thai Dental Nurse Journal; 2017; 8 (2) : 85-97 link

Satprasit P, Manissorn P, Aporn Jaturapattarawong, Songmuang T, Moolasarn S, Kunawaradisai N, Watcharathanakij S*. Incidence Rate of Depression in Type 2 Diabetic Patients: 5-year Follow-Up Study. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2016; 12 (3) : 35-42 link

แสวง  วัชระธนกิจ*, กฤษณ์ พรหมปัญญา, รัชพล ปราบพยัคฆ์. สถานการณ์ปัจจุบันของการปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของร้านยาคุณภาพ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี; 2015; 1 (0) : 22-28

Watcharathanakij S*, Jinatongthai P, Kanjanawat P. A Longitudinal Study of Pharmaceutical Care in Asthmatic Patients, Easy Asthma Clinic. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11 (1) : 89-98 link

Watcharathanakij S*, Jinatongthai P, Butdeemee P, Pimboonma N, Boonma P. Incidence and Prevalence of Hospitalization from Hypoglycemia in Diabetic Patients at Muang Sam Sip Hospital. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2015; 11 (Sup) : 191-96 link

Peerawat Jinatongthai, Narinee Khaisombut, MSc Pharmb, Khanchit Likittanasombat, Nathorn Chaiyakunapruk, Sawaeng Watcharathanakij, Surakit Nathisuwan  . Use of the CRUSADE Bleeding Risk Score in the Prediction of Major Bleeding for Patients with Acute Coronary Syndrome Receiving Enoxaparin in Thailand. Heart, Lung and Circulation; 2014; 1 (1) : 1-8

แสวง วัชระธนกิจ*, อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ . ความแตกต่างของการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างสิทธิประกันสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. เภสัชศาสตร์อีสาน; 2014; 9 (3) : 138-142

สัมมนา มูลสาร, แสวง วัชระธนกิจ, นพพล บัวสี, ธนพร กองสุข, นิติกานต์ หมื่่นสุข  มัญชุดา  สิทธิพรชัย . การสั่งใช้ยาต้นแบบและความคิดเห็นของแพทย์ต่อมาตรการลดการสั่งใช้ยาต้นแบบ. วารสารวิชาการสาธารณสุข; 2013; 22 (2) : 307-317

แสวง วัชระธนกิจ*, สัมมนา มูลสาร,  สุนทร พันฤทธิ์ดำ,  มันต์ทณัฏฐ์ หนูบ่ม . พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2014; 8 (3) : 35-47

Pummangura C, Praphuchaka P, Sookaneknun* P, Kanjanasilp J, Somsaard P, Sooksai N, Watcharathanakij S, Sermsinsiri V. Systematic Review of Community Pharmacy Practice Research. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2012; 8 (2) : 76-93 link

Watcharathanakij S, Jaturapatarawong A, Jumpasa J, Payukjaroen K, Sudchada P. Development of a Questionnaire for Patient's Satisfaction with Outpatient Pharmacy Services. Thai Journal of Hospital Pharmacy; 2001; 11 () : 116-25

Watcharathanakij S. Outpatient Prescription Drug Interaction at Prasrimahabhodi Hospital. Thai Journal of Hospital Pharmacy; 2002; 12 () : 31-9

Kritsanaporn Tansathien, Koranat Dechsri, Praneet Opanasopit, Nopparat Nuntharatanapong, Monrudee Sukma, Worranan Rangsimawong. Investigation of lipid nanocarriers and microspicule gel for dermal delivery of porcine placenta extract. Journal of Current Science and Technology; 2022; 12 (3) : 505-516

Supasson Wansutha, Laddawan Yuenyaow, Kaemwich Jantama, and Sirima Suvarnakuta Jantama*. STABILITY OF PROBIOTIC BACTERIA ENCAPSULATED BY EXTRUSION  METHOD IN CARROT JUICE. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2019; 7 (2) : 41-60

Sokra In & Panwana Khunnonkwao & Nonthaporn Wong & Chutchawan Phosiran & Sirima Suvarnakuta Jantama & Kaemwich Jantama. Combining metabolic engineering and evolutionary adaptation in Klebsiella oxytoca KMS004 to significantly improve optically pure D-(−)-lactic acid yield and specific productivity in low nutrient medium. Applied Microbiology and Biotechnology; 2020; 104 (-) : 9565–9579

Panwana Khunnonkwao, Sirima S Jantama, Kaemwich Jantama, Claire Joannis-Cassan and Patricia Taillandier. Sequential coupling of enzymatic hydrolysis and fermentation platform for high yield and economical production of 2,3-butanediol from cassava by metabolically engineered Klebsiella oxytoca. Journal of Chemical Technology and Biotechnology; 2021; 96 (5) : 1292-1301

Warinee Sangprapai, Chutinun Prasitpuriprecha, Kaemwich Jantama and Sirima Suvarnakuta Jantama. Probiotics isolated from Thai fermented foods for potential uses against foodborne pathogens. Asia-Pacific Journal of Science and Technology; 2022; 27 (1) : 1-11

Napaporn J, Buakaew P, Suksakornthanawat P, Sripa S, Jinatongthai P, Supapaan T. Analogous comparison of registered brand name drugs of tablets and capsules commercially available in Thailand: A retrospective study. PLoS One; 2022; 17 (10) : 1-10 link

Jintana Napaporn, Pitchaporn Buakaew, Patarawat Suksakornthanawat, Saksit Sripa, Peerawat Jinatongthai, Teeraporn Supapaan. Analogous comparison of registered brand name drugs of tablets and capsules commercially available in Thailand: A retrospective study. Plos One; 2022; 17 (10) : https://doi.org/10.1371/journal. link

Teeraporn Supapaan, Chonladda Pitchayajittipong, Kanchapon Sonrasawan, Chakapong Chittawee, Jintana Napaporn. Development of the Database for Look-Alike, Sound-Alike Drugs in Thailand. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2024; 16 (1) : in progress

Jintana Napaporn, Teeraporn Supapaan, Peerawat Jinathongthai, Saksit Sripa, Jirawat Kamnuek, Chanawat Khakaew, Thanakorn Jungsuwadee, Chonladda Pitchayajittipong. Analysis of Similarity of Physical Appearances of Pills in the Forms of Tablets and Capsules Commercially Available in Thailand. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 15 (4) : in progress

Phiriya Jitanapakarn, Nonglek Khunawaradisai, Teeraporn Supapaan. Outcomes of Medication Reconciliation at Patient Ward in a Community Hospital in the Northeast . Thai Journal of Pharmacy. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2023; 15 (4) : 1-12

Prasitpuriprecha C, Pitakaso R, Gonwirat S, Enkvetchakul P, Preeprem T, Jantama SS, Kaewta C, Weerayuth N, Srichok T, Khonjun S, Nanthasamroeng N. Embedded AMIS-Deep Learning with Dialog-Based Object Query System for Multi-Class Tuberculosis Drug Response Classification. Diagnostics; 2022; 12 (12) : 2980 link

Ponyon J, Kerdsin A, Preeprem T, Ungcharoen R. Risk Factors of Infections Due to Multidrug-Resistant Gram-Negative Bacteria in a Community Hospital in Rural Thailand. Trop. Med. Infect. Dis; 2022; 7 (11) : 328 link

ทวนธน บุญลือ1* ธีราพร สุภาพันธุ์1 น้องเล็ก คุณวราดิศัย1 สุทธาสินี สุวรรณกุล1 อุไรวรรณ อกนิตย์1 ฑิภาดา สามสีทอง1 มานิตย์ แซ่เตียว1 พัชรี พรรณพานิช2 จิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์2 Tuanton Boonlue1* Teeraporn Supapaan1 Nonglek Khunawaradisai1 Suttasinee Suwannakul1 Uraiwan Akanit1 Tipada Samseethong1 Manit Sae-teaw1 Patcharee Phanpanich2 Jittawee Phattarawachrawi2. การคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2022; 5 (2) : 114-124

Butsri S, Kukongviriyapan V, Senggunprai L, Kongpetch S, Prawan A. All-trans-retinoic acid induces RARB-dependent apoptosis via ROS induction and enhances cisplatin sensitivity by NRF2 downregulation in cholangiocarcinoma cells. Oncology Letters; 2022; 23 (6) : link

Butsri S, Kukongviriyapan V, Senggunprai L, Kongpetch S, Zeekpudsa P, Prawan A. Downregulation of NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 inhibits proliferation, cell cycle and migration of cholangiocarcinoma cells. Oncology Letters; 2017; 13 (6) : 4540-4548 link

Napaporn J, Buakaew P, Suksakornthanawat P, Sripa S, Jinatongthai P, Supapaan T. Analogous comparison of registered brand name drugs of tablets and capsules commercially available in Thailand: A retrospective study.. PLOS ONE; 2022; 17 (10) : e0276321 link

Phuvamin Suriyaamporn,Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, WorrananRangsimawong. Development and evaluation of a fast dissolving effervescent microneedles patch for transdermal application. Science, Engineering and Health Studies; 2022; 16 (-) : 22050010

Duangjit S*, Sritananuwat P, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T, Takayama K. Application of Electrochemically Reduced Water for New No-Rinse Shampoo: Design and Optimization using Response Surface Methodolog. Cosmetics; 2022; 9 (5) : 104 [IF=2.9; Q2] link

Duangjit S, Somsuwan B, Inpeng S, Buddhisa S, Bumrungthai S*. The Specific Properties of Phusang Hot Spring Water: Safety and Benefits. Cosmetics; 2022; 9 () : 89 [IF=2.9; Q2] link

Kritsanaporn Tansathien, Tanasait Ngawhirunpat, Worranan Rangsimawong, Prasopchai Patrojanasophon, Praneet Opanasopit, Nopparat Nuntharatanapong. In Vitro Biological Activity and In Vivo Human Study of Porcine-Placenta-Extract-Loaded Nanovesicle Formulations for Skin and Hair Rejuvenation. Pharmaceutics; 2022; 14 (-) : 1846

Kritsanaporn Tansathien, Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Pattaranut Eakwaropas. Porcine placenta extract-loaded matrix polymeric-based dissolving microneedles for improving skin hydration. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences; 2022; 17 (2) : 69-82

Pannarat Akanitapichat*, Benjabhorn Sethabouppha. In Vitro Antioxidant and Cytoprotective Activities of Extracts from four Solanum Fruits. Isarn Journal of Pharmaceutical Scineces (IJPS); 2020; 16 (1) : 49-58

Suwannakul S, Hirunpongchai W, Samranchai N, Yotsuprom W, Atsapim C, Luetrakul T, Akanitapichat P, Sethabouppha B. Preliminary test of the Effect of Amomum villosum and Other 5 Thai Herbal Crude Extracts on Rat Liver CYP3A4 Enzyme Activities in-vitro. Isarn Journal of Pharmaceutical Scineces (IJPS); 2017; 13 (1) : 258-266

Oranuch Thanaketpaisarn Benjabhorn Sethabouppha Narit Phadungpattanakoon Arreewan Jantakat. COMPARATIVE STUDY ON BINDING CAPACITY OF SOME NATURAL BINDERS USING PARACETAMOL TABLET PRODUCED BY WET GRANULATION METHOD AS A MODEL . IJPS; 2017; 13 (1) : 197-208

ประสิทธิชัย พูลผล, ขุนพล ปัดสำราญ, นครินทร์ เนื่องสิทธิ์, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์. การจัดการปัญหาด้านยาภายใต้โครงการลดความแออัดของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยการรับยาที่ร้านขายยา (Management of Drug-Related Problems Under the Program for Reducing Overcrowding in Hospitals by Picking Up Medicines from Drugstores). วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice); 2022; 14 (3) : 678-686.

ประสิทธิชัย พูลผล, อภิมุข ปิตรัมย์ , อัจฉราพรรณ พรมตา, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับการประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ (Development of Application on Android Smartphone for Assessment of the Need for Antibiotics in Adults with Acute Diarrhea). วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice); 2022; 14 (1) : 210-218.

รัตนาภรณ์ แสนสุด, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, สุทธาสินี สุวรรณกุล, ศิศิรา ดอนสมัคร, สุณี เลิศสินอุดม. ผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมต่อความตระหนักรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในผู้เข้ารับบริการโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2022; 18 (2) : In press

Gao W-Y, Boonyarat C, Takomthong P, Plekratoke K, Hayakawa Y, Yenjai C, Kaewamatawong R, Chaiwiwatrakul S, Waiwut P.. Acridone Derivatives from Atalantia monophyla Inhibited Cancer Cell Proliferation through ERK Pathway.. Molecules; 2022; 27 (12) : 3865 (16 pages) link

Tansathien, K.; Suriyaamporn, P.; Ngawhirunpat, T.; Opanasopit, P.; Rangsimawong, W.. A Novel Approach for Skin Regeneration by a Potent Bioactive Placental-Loaded Microneedle Patch: Comparative Study of Deer, Goat, and Porcine Placentas. Pharmaceutics; 2022; 14 (6) : 1221

Boonyarat C, Boonput P, Tongloh N, Kaewamatawong R, Chaiwiwatrakul S, Yenjai C, Waiwut P.. Nordentatin Inhibits Neuroblastoma Cell Proliferation and Migration through Regulation of GSK-3 Pathway.. Current Issues in Molecular Biology. 2022; 44(3):106; 2022; 44 (3) : 1062-1074 link

Trerayapiwat K, Jinatongthai P, Vathesatogkit P, Sritara P, Paengsai N, Dilokthornsakul P, Nathisuwan S, Le LM, Chaiyakunapruk N. Using Real World Evidence to Generate Cost-Effectiveness Analysis of Fibrinolytic Therapy in Patients with ST-segment Elevation Myocardial Infarction in Thailand. Lancet Reg Health West Pac.; 2022; 26 (100503) : link

Tawanon N, Saohin W, Sripa S, Moolasarn S.. Performance evaluation of primary health care unit in Amnatcharoen province. Journal of Ubon Ratchathani University; 2009; 11 () : 17-24

Moolasarn S, Sripa S, Pacharavanic N, Pimpa P, Inban Y, Wongsena P.. Mortality Risks of Appendicitis Patients Who had Different Levels of Health Insurance Coverage Status. Siriraj Medical Journal; 2003; 55 (9) : 545-552 link

Pacharavanich N, Sripa S, Sithikraipong N, Daungpila P, Pandaung P.. Therapeutic Drug Monitoring: The Needs, Obstacles, and Problems on Setting up the Service in View of Hospital Administrators, Physicians, and Pharmacists in the North East. Journal of Ubon Ratchathani University; 2004; 6 (2) : 77-92 link

Watcharathanakij S, Sripa S, Saohin W, Kaewprom K, Tatip S.. Factors Influencing on Academic Performance of First Year Pharmacy Students Ubon Ratchathani University. Journal of Ubon Ratchathani University; 2002; 4 (2) : 21-29 link

Khumsikiew J, Sripa S, Moolsarn S, Anderson C, Supapaan T.. Development and Exploratory Factor Analysis of the Tool for Evaluating the Opinion of Multidisciplinary on “The Service Plan: Rational Drug Use” Based on the CIPP Model. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (3) : In press

Wongpratate M, Settheetham-Ishida W, Phuthong S, Natphopsuk S.. CYP1A1-m2 polymorphism and cervical cancer risk in Northeastern Thai women.. Srinagarind Med J.; 2016; 31 () : 340-347

Wongpratate M, Settheetham-Ishida W, Phuthong S, Natphopsuk S.. CYP1A1 m1 polymorphism increased risk for cervical cancer in oral contraceptive users.. Srinagarind Med J.; 2019; 34 () : 442-447

Settheetham-Ishida W, Wongpratate M, Phuthong S, Natphopsuk S, Ishida T.. Genetic polymorphism of glutathione S-transferase and cervical cancer susceptibility in Northeastern Thailand.. Asian Pac J Cancer Biol; 2020; 5 () : 35-41

Wongpratate M, Settheetham-Ishida W, Phuthong S, Natphopsuk S, Ishida T.. Genetic polymorphisms of the human cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) and cervical cancer susceptibility among Northeast Thai women.. Asian Pac J Cancer Prev; 2020; 21 () : 243-248

Sripanidkulchai B, Boonjoong P, Sripa S.. The Characteristics of Senior Projects Conducted by Government - Contracted Pharmacy Students. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2005; 1 (1) : 7-24 link

Sripa S, Bond CM, Black C.. Effect of the Universal Health Care Scheme on Prescribing Patterns across Thailand. Pharmacoepidemiology and Drug Safety; 2010; 19 (Supplement) : S155-S156

Sripa S, Bond CM, Black C.. Variation in Drug Utilisation across Different Health Insurance Schemes in Thailand: a Meta-analysis. Research in Social and Administrative Pharmacy; 2012; 8 (6) : e25

Sripa S, Bond CM, Black C.. Quality of Health Care and Prescribing: Perspectives of Patients under the Universal Health Care Scheme (UC). Research in Social and Administrative Pharmacy; 2012; 8 (6) : e51

Saohin W, Phewkam M, Sripa S, Moolasarn S.. Service quality as expected and perceived by clients attending the Primary Care Units In Amnat Charoen Province. Journal of Health Sciences; 2006; 15 (5) : 814-821 link

Moolasarn S, Sirisuth N, Sripa S.. Mortality risks of pneumonia patients with different levels of health insurance coverage in Thailand. Siriraj Medical Journal; 2003; 55 (2) : 100-106 link

Moolasarn S, Sripa S, Chaisila C, Chuechom N, Sankarn S, Kuesirikiet V, Sutawee K,Hausary J.. Usage of alternative medicine in cancer patients. Siriraj Medical Journal; 2003; 55 (6) : 307-323 link

Moolasarn S, Sripa S, Kuessirikiet V, Sutawee K, Huasary J, Chaisila C, Chechom N, Sankan S.. Usage of and cost of complementary/alternative medicine in diabetic patients. Journal of Medical Association of Thailand; 2005; 88 (11) : 1630-1637 link

Saisin M, Meekom S, Pudpong K, Wongpakdee P, Tumsen T, Sripa S, Akanit U.. Drugs used in patients with renal impairment at Sunpasittiprasong Hospital: A retrospective study. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (Supplement) : 638-646 link

Teeraporn Supapaan, Tuanton Boonlue, Tipada Samseethong, Prasittichai Poonphol, Uraiwan Akanit, Jeerisuda Khumsikiew, Suttasinee Suwannakul, Sisira Donsamak, Nonglek Khunawaradisai. Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (4) : in progress

Jeerisuda Khumsikiew, Saksit Sripa, Summana Moolsarn, Claire Anderson, Teeraporn Supapaan. Development and Exploratory Factor Analysis of the Tool for Evaluating the Opinion of Multidisciplinary on “The Service Plan: Rational Drug Use” Based on the CIPP Model. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (3) : in progress

Walaiphorn Kanharak, Utsana Puapermpoonsiri, Teeraporn Supapaan. Consumer behavior in buying facial cosmetics from bananas commercially available in Thailand. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2023; 15 () : in progress

Prasittichai Poonphol, Apimook Pitram, Atcharapan Promta, Teeraporn Supapaan, Uraiwan Akanit. Development of Application on Android Smartphone for Assessment of the Need for Antibiotics in Adults with Acute Diarrhea. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (1) : 210-218 link

Kanjana Treejan, Peerawat Jinatongthai, Summana Moolasarn, Bee Yean Low, Claire Anderson, Teeraporn Supapaan*. Self-health care behaviors and knowledge of youth living with HIV. Journal of the American Pharmacists Association; 2022; https://doi.org/10.1016/j.japh.2022.02.006 (Available online 11 February 2022) : in progress link

Yingngam B, Navabhatra A, Brantner AH, Keatwanbud N, Krongyut T, Nakonrat P, Triet NT. One-pot extraction and enrichment of diallyl trisulfide in garlic oil using an eco-friendly solvent-free microwave extraction method. Sustainable Chemistry and Pharmacy; 2022; 27 (-) : 100655 (Q1; Impact Factor 6.000) link

Phuvamin Suriyaamporn, Monrudee Sukma, Worranan Rangsimawong. Design and Investigation of Optimal Dissolving Polymeric Microneedles for Ocular Application by Using Three-Level Factorial Design. Key Engineering Materials; 2022; 914 (-) : 63-68

Phuvamin Suriyaamporn, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong, Tanasait Ngawhirunpat. Optimal Design of Novel Microemulsions-Based Two-Layered Dissolving Microneedles for Delivering Fluconazole in Treatment of Fungal Eye Infection. Pharmaceutics; 2022; 14 (472) : 1-24

Treejan K, Jinatongthai J, Moolasarn S, Low BY, Anderson C, Supapaan T . Self-health care behaviors and knowledge of youth living with HIV. J Am Pharm Assoc; 2022; 62 (4) : 1249-1259.e7 link

นิจวรรณ ชื่นไมตรี, ธีราพร สุภาพันธ์ุ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม. การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่สองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีการรักษาล้มเหลวจากยาสูตรแรก: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2022; 14 (3) : 713-732 link

Supapaan T, Amornphetsathaporn J, Jansiri N, Kam-Ing N, Chaksupa N, Pitchayajittipong C.. Narrative literature review: outcome measurement of hospital pharmaceutical care in Thailand.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2021; 17 (4) : 1-29

พีรวัฒน์ จินาทองไทย, วันนิศา ดงใต้, บุญธิดา อ้นสืบสาย, พศวัต โตวงศ์ศรีเจริญ, ธนัฎชา สองเมือง, แสวง วัชระธนกิจ, สุรกิจ นาฑีสุวรรณ. การทดสอบความถูกต้องแม่นยำของแบบประเมิน Pooled Cohort risk score และ Thai CV risk score ในการทำนายความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ. ไทยไภษัชยนิพนธ์; 2021; 16 (2) : 71-81 link

พีรวัฒน์ จินาทองไทย, วันนิศา ดงใต้, บุญธิดา อ้นสืบสาย, พศวัต โตวงศ์ศรีเจริญ, ธนัฎชา สองเมือง, แสวง วัชระธนกิจ, สุรกิจ นาฑีสุวรรณ. การทดสอบความถูกต้องแม่นยำของแบบประเมิน Pooled Cohort risk score และ Thai CV risk score ในการทำนายความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ. ไทยไภษัชยนิพนธ์; 2021; 16 (2) : 71-81

Chantana Boonyarat, Kanlaya Sangchavee, Kusawadee Plekratoke, Chavi Yenjai, Prasert Reubroycharoen, Rawiwun Kaewamatawong, Pornthip Waiwut. Candidone inhibits migration and invasion, and induces apoptosis in HepG2 cells. Biological and Pharmaceutical Bulletin; 2021; 44 (4) : 1-22

Siriporn Siniltae, Chakkaphong Chawaha, Kusuma Jitsaeng, Zongporn Juengmunkong, Thaweesak Juengwatanatrakul, Sudarat Homhual, Supattra Rungsimakan, Rawiwun Kaewamatawong. Quality Control of Ya thatu obchey preparation by high performance liquid chromatography. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine; 2019; 17 (3) : 418-427

Nanna U , Chularojmontri L , Tingpej P, Kaewamatawong R , Homhual S , Suwannaloet W , Fuangfoo T, Naowaboot J.. Effect of Aporosa villosa Stem Ethanolic Extract on Adipogenesis in 3T3-L1 Adipocytes. Pharmacognosy Journal. 2021; 13(6): 1422-1427; 2021; 13 (6) : 1422-1427 link

Chanpokapaiboon K, Khoonrit P, Yusakul G, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Tanaka H, Sakamoto S, Morimoto S. A recombinant Fab antibody against kwakhurin as a tool for sensitive indirect competitive ELISA. Curr Pharm Biotechnol; 2018; 19 (14) : 1170-1176

San HT, Chatsumpun N, Juengwatanatrakul T, Pornputtapong N, Likhitwitayawuid, K, Sritularak, B. . Four Novel Phenanthrene Derivatives with α-Glucosidase Inhibitory Activity from Gastrochilus bellinus. . Molecules; 2021; 26 (2) : 418

Juengsanguanpornsuk W, Yusakul G, Kitisripanya T, Krittanai S, Juengwatanatrakul T, Sakamoto S, Putalun W. . Quantification of methylisomiroestrol, a phytoestrogen of Pueraria candollei, by enzyme-linked immunosorbent assay in comparison with high-performance liquid chromatography. . J Pharm Biomed Anal; 2021; 192 (-) : 113674

Nuntawong P, Lohseethong K, Juengwatanatrakul T, Yusakul G, Putalun W, Tanaka H, Sakamoto S, Morimoto S. . Competitive immunochromatographic test strips for the rapid semi-quantitative analysis of the biologically active bitter glycoside, amarogentin.. J Immunoassay Immunochem.; 2021; 42 (1) : 48-61

Jiranan Chaingam, Thaweesak Juengwatanatrakul, Gorawit Yusakul, Tripetch Kanchanapoom, Waraporn Putalun. HPLC-UV-Based Simultaneous Determination of Canthin-6-One Alkaloids, Quassinoids, and Scopoletin: The Active Ingredients in Eurycoma Longifolia Jack and Eurycoma Harmandiana Pierre, and Their Anti-Inflammatory Activities. J AOAC Int .; 2021; 104 (3) : 802-810

Sakamoto S, Eto R, Nuntawong P, Yusakul G, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Fujii S, Tanaka H, Morimoto S. . Kwakhurin-magnetic particles conjugates enable fast enzyme immunoassay for the detection of kwakhurin in Pueraria candollei. . Phytochem Anal.; 2020; 31 (6) : 930-936

Krittanai S, Putalun W, Sakamoto S, Tanaka H, Juengwatanatrakul T, Yusakul G. . Expression of actively soluble antigen-binding fragment (Fab) antibody and GFP fused Fab in the cytoplasm of the engineered Escherichia coli. . Mol Biol Rep.; 2020; 47 (6) : 4519-4529

Yusakul G, Juengsanguanpornsuk W, Sritularak B, Phaisan S, Juengwatanatrakul T, Putalun W.. (+)-7-O-Methylisomiroestrol, a new chromene phytoestrogen from the Pueraria candollei var. mirifica root.. Nat Prod Res; 2020; 20 (-) : 1-5

Udomsin O, Yusakul G, Kitisripanya T, Juengwatanatrakul T, Putalun W.. The Deoxymiroestrol and Isoflavonoid Production and Their Elicitation of Cell Suspension Cultures of Pueraria candollei var. mirifica: from Shake Flask to Bioreactor.. Appl Biochem Biotechnol.; 2020; 190 (1) : 57-72

Siriporn Siniltae, Chakkaphong Chawaha, Kusuma Jitsaeng, Zongporn Juengmunkong, Thaweesak Juengwatanatrakul, Sudarat Homhual, Supattra Rungsimakan, Rawiwun Kaewamatawong. Quality Control of Ya thatu obchey preparation by high performance liquid chromatography. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine; 2019; 17 (3) : 418-427

Yusakul G, Togita R, Minami K, Chanpokapaiboon K, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Tanaka H, Sakamoto S, Morimoto S. An indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay toward the standardization of Pueraria candollei based on its unique isoflavonoid, kwakhurin.. Fitoterapia; 2019; 133 () : 23-28

Pimrin, P., Tantiniyongkakul, C., Pitchayajittipong, C., Juengwatanatrakul, T., Suwannaprom, P., Suttajit, S., Tangkiatkumjai, M., Kongkaew, C., Anderson, C., Wongpoowarak, P., Supapaan, T.. The evaluation of employers’ satisfaction towards the desirable characteristics of the pharmacy graduates, Ubon Ratchathani University. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2018; 14 (4) : 29-37

Udomsin O, Yusakul G, Kraithong W, Udomsuk L, Kitisripanya T, Juengwatanatrakul T, Putalun W.. Enhanced accumulation of high-value deoxymiroestrol and isoflavonoids using hairy root as a sustainable source of Pueraria candollei var. mirifica.. Plant Cell, Tissue and Organ Culture.; 2018; 136 (1) : 141-151

26. Krittanai S, Kitisripanya T, Udomsin O, Tanaka H, Sakamoto S, Juengwatanatrakul T, Putalun W.. Development of a colloidal gold nanoparticle-based immunochromatographic strip for the one-step detection of miroestrol and puerarin. Biomed Chromatogr.; 2018; 32 (11) : 1-7

Yusakul G, Kitisripanya T, Juengwatanatrakul T, Sakamoto S, Tanaka H, Putalun W.. Enzyme linked immunosorbent assay for total potent estrogenic miroestrol and deoxymiroestrol of Pueraria candollei, a Thai herb for menopause remedy.. J Nat Med.; 2018; 72 (3) : 641-650

Tharita Kitisripanya, Supaluk Krittanai, Orapin Udomsin, Kamonthip Jutathis, Jukrapun Komaikul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun. Development of an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination Of Miroestrol Using an Anti-miroestrol Monoclonal Antibody. Planta Med; 2017; 83 (10) : 855-861

Tharita Kitisripanya, Chadathorn Inyai, Jukrapun Komaikul, Supaluk Krittanai, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun. A lateral flow colloidal gold-based immunoassay for rapid detection of miroestrol in samples of White Kwao Krua, a phytoestrogen-rich plant.. Journal of Natural Medicines; 2017; 71 (4) : 659–664

Prasittichai Poonphol, Khunpol Patsamran, Nakharin Neuangsi, Teeraporn Supapaan, Uraiwan Akanit. Management of Drug-Related Problems Under the Program for Reducing Overcrowding in Hospitals by Picking Up Medicines from Drugstores. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (3) : in progress

Teeraporn Supapaan, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak,Summana Moolasarn, Claire Anderson. Pharmacy practice and pharmacy education in Thailand. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2022; 18 (1) : in progress

Teeraporn Supapaan, Tuanton Boonlue, Tipada Samseethong, Prasittichai Poonphol, Uraiwan Akanit, Jeerisuda Khumsikiew, Suttasinee Suwannakul, Sisira Donsamak, Nonglek Khunawaradisai. Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (4) : in progress

Nathamon Sukhanon, Warangkana Srimaphol, Manasanan Wongkhrut, Namthip Kongnil, Nichapa Thongsri, Teeraporn Supapaan. Development of a Prescription Screening System for Reducing Medication Error in an In-patient Department, Sunpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani Province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2021; 17 (3) : 25-38 link

Duangjit S*, Rattanachithawat N, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Development and optimization of finasteride-cinnamon oil-loaded ethanol-free microemulsions for transdermal delivery. Journal of Drug Delivery Science and Technology; 2022; 69 () : 103107 [IF=3.981; Q1] link

ประสิทธิชัย พูลผล, อภิมุข ปิตรัมย์ , อัจฉราพรรณ พรมตา, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับการประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่. วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP); 2022; 14 (1) : 210-218

Prasitthichai P, Sripa S, Boonlue T, Chaiyon K, Nititham A.. Outcomes of Smoking Cessation Program by Pharmacists in Community Pharmacy: A Case study of a University’s Drugstore. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (1 (Jan-March)) : 43-53 link

ประสิทธิชัย พูลผล, ทวนธน บุญลือ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, กรกต ชัยยนต์, อนุชา นิติธรรม. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา:กรณีศึกษาร้านยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (Outcomes of Smoking Cessation Program by Pharmacists in Community Pharmacy= A Case study of a University’s Drugstore). วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice); 2022; 14 (1) : 44-53

Saisuwan P, Sethabouppha B.. Microbial contamination in ‘chlohexidine-cetrimide 1:100 + 0.4% sodium nitrite’ and ‘chlohexidine-cetrimide 1:30 in 70% alcohol’ produced by Pharmaceutical Department, Sappasittiprasong Hospital, UbonRatchathani.. Med J Ubon Host; 1995; 16 (1) : 19-36

Benjabhorn Sethabouppha, Chonladda Pitchayajittipong. Preparation and Taste Improvement of Centellaasiatica Instant Tea Using Spray Drying Technique. Vietnam Academy of Science and Technology; 2013; 51 (6A) : 327-332

Vilasinee Hirunpanich, Benjabhorn Sethabouppha, Hitoshi Sato. Inhibitory effects of saturated and polyunsaturated fatty acids on the cytochrome P450 3A activity in rat liver microsomes. Biol Pharm Bull; 2007; 30 (8) : 1586-1588 link

Visessakseth So, Piman Pocasap, Khaetthareeya Sutthanut, Benjabhorn Sethabouppha , Wipawee Thukhammee , Jintanaporn Wattanathorn, and Natthida Weerapreeyakul. Effect of Harvest Age on Total Phenolic, Total Anthocyanin Content, Bioactive Antioxidant Capacity and Antiproliferation of Black and White Glutinous Rice Sprouts. Appl. Sci.; 2020; 10(20) (7051) : 1-17 link

Nidjawan Chuenmaitree, Teeraporn Supapaan, Peerawat Jinatongthai, Nathorn Chaiyakunapruk, Kiat Ruxrungtham. Comparative Efficacy and Safety of Second-Line Antiretroviral Therapy for Treatment Failure of HIV Infection: A Systematic Review and Network Meta- Analysis. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (3) : in progress link

Charuwan Thanawiroon, Jintana Chonsri, Teeraporn Supapaan. Characteristics and Symptoms of Elderly Homeopathic Clients at Thai Traditional and Alternative Medicine Clinics, Sunpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani. J Sci Tech UBU; 2021; 23 (3) : 63-69

Teeraporn Supapaan, Julathip Amornphetsathaporn, Nuttacha Jansiri, Nattapon Kam-Ing, Piphat Janthapim, Panupong Chompoopuen, Poomwit Kotkeaw, Warisara Ponwilai, Apanun Eamsamran, Narongchai Chaksupa, Chonladda Pitchayajittipong. Narrative literature review: outcome measurement of hospital pharmaceutical care in Thailand. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2021; 17 (4) : 1-29 link

Nipaporn Muangchan, Teeraporn Supapaan, Prasittichai Poonphol, Aphisit Srilapat, Thinadda Rodpai. Development and Evaluation of the Achievement of 2D Cartoon Animation Media to Enhance Knowledge about Hand, Foot And Mouth Disease for Pre-School Children, Ubon Ratchathani Province. Journal of Health Science; 2021; 30 (Suppl) : S481-S490 link

Pannawat Choowong-in, Jintana Sattayasai, Preecha Boonchoong, Chanasorn Poodendaen, Alexander TH. Wu, Nareelak Tangsrisakda, Tarinee Sawatpanich, Supatcharee Arun, Nongnut Uabundit, Sitthichai Iamsaard. Protective effects of Thai Mucuna pruriens (L.) DC. var. pruriens seeds on sexual behaviors and essential reproductive markers in chronic unpredictable mild stress mice. Journal of Traditional and Complementary Medicine; 2021; https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2021.12.001 () : link

Kritsanaporn Tansathien, Puvamin Suriyaaumporn, Ponwanit Charoenputtakhun, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong*. Development of Sponge Microspicule Cream as a Transdermal Delivery System for Protein and Growth Factors from Deer Antler Velvet Extract. Biol. Pharm. Bull; 2019; 42 (7) : 1207–1215

Phuvamin Suriyaamporn, Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat. Development and Characterization of Gantrez® S-97 and Hyaluronic Acid Microneedles for Transdermal Fluorescein Sodium Delivery. Key Engineering Materials; 2020; 859 (-) : 125-131

Kritsanaporn Tansathien, Ponwanit Chareanputtakhun, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong . Hair growth promoting effect of bioactive extract from deer antler velvet-loaded niosomes and microspicules serum. International Journal of Pharmaceutics; 2021; 597 (-) : 120352

Phuvamin Suriyaamporn, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Worranan Rangsimawong. Computer-aided rational design for optimally Gantrez® S-97 and hyaluronic acid-based dissolving microneedles as a potential ocular delivery system. Journal of Drug Delivery Science and Technology; 2021; 61 (-) : 102319

Supapaan, T., Amornphetsathaporn, J., Jansiri, N., Kam-Ing, N., Janthapim, P., Chompoopuen, P., Kotkeaw, P., Ponwilai, W., Eamsamran, A., Chaksupa, N., Pitchayajittipong, C.. Narrative literature review: outcome measurement of of hospital pharmaceutical care in Thailand.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2021; 17 (4) : 1-29

Supapaan, T., Wongpoowarak, P., Tangkiatkumjai, M., Suttajit, S., Suwannaprom, P., Eakanunkul, S., Doungngern, T., Kongkaew, C., Anderson, C., Pitchayajittipong, C.. Desirable graduate characteristics and professional competencies of the Doctor of Pharmacy in the pharmaceutical care program graduates.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2021; 17 (2) : 26-39

Chonladda Pitchayajittipong, Payom Wongpoowarak, Mayuree Tangkiatkumjai, Teeraporn Supapaan. Employers and pharmacy graduates’ perspective towards the professional competency of the Doctor of Pharmacy (PharmD) graduates in an industrial pharmacy program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2021; 17 (1) : 24-37

Pitchayajittipong, C., Sriboon, S., Kulmee, S., Prachuabaree, L., Srisawai, K., Wattanawong, W., Sripa, S., Anderson, C., Supapaan, T. An Overview of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals. Hospital Pharmacy; 2021; 56 (4) : 265-275

ปรัตดา ศรีสมบัติ, ทวนธน บุญลือ, อุไรวรรณ อกนิตย์. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของไตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ในโรงพยาบาลชุมชน. Research and Development Health System journal; 2021; 14 (2) : 162-174

Nipaporn Muangchan, Teeraporn Supapaan, Prasittichai Poonphol, Aphisit Srilapat, Thinadda Rodpai. Development and Evaluation of the Achievement of 2D Cartoon Animation Media to Enhance Knowledge about Hand, Foot And Mouth Disease for Pre-School Children, Ubon Ratchathani Province. Journal of Health Science; 2021; 30 ((Suppl 3)) : S481-S490 link

Navabhatra A, Brantner A, Yingngam B. Artificial neural network modeling of nanostructured lipid carriers containing 5-O-caffeoylquinic acid-rich Cratoxylum formosum leaf extract for skin application. Advanced Pharmaceutical Bulletin; 2022; 38 (4) : 801-817 (Q1;Impact Factor 4.619) link

Kaewhan S, Sripa S.. The Operational Performances of Local Administrative Organizations in Compliance with the Act for Prevention and Solution of the Adolescent Pregnancy Problem, B.E. 2559 (2016) between Province A and Province B. ๋Journal of Srivanalai Vijai; 2021; 12 (2) : 11-26 link

Navabhatra A, Maniratanachote R, Yingngam B. Antiphotoaging properties of Zingiber montanum essential oil isolated by solvent-free microwave extraction against ultraviolet B-irradiated human dermal fibroblasts. Toxicological Research; 2022; 38 (-) : 235–248 (Q2;Impact Factor 3.019) link

Nipaporn Muangchan, Benjapa Khiewvan, Saimai Chatree, Kitchaya Pongwattanapakin, Nattinee Kunlaket, Traiphop Dokmai, Reawika Chaikomin. Riceberry rice (Oryza sativa L.) slows gastric emptying and improves the postprandial glycaemic response. Br J Nutr; 2022; 128 () : 424-432 (Q1, IF 3.718) link

Kaewhan S, Sripa S. Implementation of Local Government Organizations According to the Adolescent Pregnancy Prevention and Solution Act 2016 : Case Study of Health Region 10, Thailand. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology; 2021; 15 (3) : 4370-80

Chonladda Pitchayajittipong, Srikanlaya Sriboon, Suphatthra Kulmee, Lersak Prachuabaree, Komkrit Srisawai, Wannaporn Wattanawong, Saksit Sripa, Claire Anderson, and Teeraporn Supapaan. An Overview of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals. Hospital Pharmacy; 2021; 56 (4) : 265-275 link

ปรัตดา ศรีสมบัติ , ทวนธน บุญลือ , อุไรวรรณ อกนิตย์. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของไต ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ ในโรงพยาบาลชุมชน. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ; 2021; 14 (3) : 1-14 link

ธนัฎชา สองเมือง , ทวนธน บุญลือ , แสวง วัชระธนกิจ , ฑิภาดา สามสีทอง. ความเสี่ยงของการใช้ยาต้านโคลิเนอร์จิกกับการหกล้มในผู้ป่วยสูงอายุ: การศึกษาโคฮอร์ทแบบย้อนหลัง. ไทยไภสัชยนิพนธ์; 2022; 17 (1) : 1-18 link

กอปรกาญจน์ โนนพิลา, รัฐวรรณ สีหะประเสริฐ, พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์, ทวนธน บุญลือ. ผลลัพธ์ของการให้คาแนะนาปรึกษาของยาโคลซาปีนโดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคจิตเภท. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2021; 13 (4) : 1-11 link

ประสิทธิชัย พูลผล , ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา , ทวนธน บุญลือ , กรกต ชัยยนต์ , อนุชา นิติธรรม. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา: กรณีศึกษาร้านยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2022; 14 (1) : 1-16 link

Kanchana Suksri, Namoiy Semprasert, Mutita Junking, Suchanoot Kutpruek, Thawornchai Limjindaporn, Pa-thai Yenchitsomanus and Suwattanee Kooptiwut. Dexamethasone induces pancreatic β-cell apoptosis through upregulation of TRAIL death receptor. Journal of Molecular Endocrinology; 2021; 67 (3) : 95-106 link

Wandee Rungseevijitprapa, Bancha Yingngam and Chaiyavat Chaiyasut. Improvement of Biophysical Skin Parameters of Topically Applied Fermented Soybean Extract-Loaded Niosomes with No Systemic Toxicity in Ovariectomized Rats. Pharmaceutics; 2021; 13 (7) : 1068 (Q1: Impact Factor 6.321) link

Chaiyavat Chaiyasut, Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi, Jakkrit Wongwan, Kanyarat Thiwan, Wandee Rungseevijitprapa, Areewan Klunklin and Wipada Kunaviktikul. Effects of Litsea cubeba (Lour.) Persoon Essential Oil Aromatherapy on Mood States and Salivary Cortisol Levels in Healthy Volunteers. E. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine; 2020; 2020 (16) : 1-8 (Q1: Impact Factor 2.064) link

Phunsuk Anantaworasakul, Wantida Chaiyana, Bozena B. Michniak-Kohn, Wandee Rungseevijitprapa,* and Chadarat Ampasavate *. Enhanced Transdermal Delivery of Concentrated Capsaicin from Chili Extract-Loaded Lipid Nanoparticles with Reduced Skin Irritation. Pharmaceutics; 2020; 12 () : 463 (Q1: Impact Factor 4.421)

Panikchar Wichayapreechar, Songyot Anuchapreeda, Rungsinee Phongpradist, Wandee Rungseevijitprapa*, and Chadarat Ampasavate. Dermal targeting of Centella asiatica extract usinghyaluronic acid surface modified Niosomes. Journal of Liposome Research; 2019; 30 (2) : 197-207 (Q2: Impact Factor 2.576

Yingngam B, Kacha W, Rungseevijitprapa W, Sudta P, Prasitpuriprecha, C, Brantner A. Response surface optimization of spray-dried citronella oil microcapsules with reduced volatility and irritation for cosmetic textile uses. Powder Technology; 2019; 355 () : 372-385 (Q1: Impact Factor 3.413

Yingngam B, Chiangsom A, Pharikarn P, Vonganakasame K, Kanoknitthiran V, Rungseevijitprapa W, Prasitpuriprecha C. Optimization of menthol-loaded nanocapsules for skin application using the response surface methodology. Journal of Drug Delivery Science and Technology; 2019; 53 () : 101138 (Q2: Impact Factor 2.606)

Yingngam B, Brantner AH, Jinarat D, Kaewamatawong R, Rungseevijitprapa W, Suksamrarn A, Piyachaturawat P, Chokchaisiri R. Determination of the marker diarylheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa rhizomes and selected herbal medicinal products by HPLC-DAD. Chemical and Pharmaceutical Bulletin; 2018; 66 (1) : 65-70 (Q2: Impact Factor 1.133)

Yingngam B, Tantiraksaroj K, Taweetao T, Rungseevijitprapa W, Supaka N, Brantner AH. Modeling and stability studyof the anthocyanin-rich maoberry fruit extract in the fastdissolvingspraydriedmicroparticles. PowderTechnology; 2018; 325 () : 261-270 (Q2: Impact Factor 2.942

Bancha Yingngam, Nuttapun Supaka, Wandee Rungseevijitprapa. Optimization of process parameters for phenolics extraction of Cratoxylum formosum ssp. Formosum leaves by response surface methodology. Journal of food science and technology Journal of food science and technology; 2015; 52 (1) : 129–140 (Q1: Impact Factor 4.421

Naphatsorn Kumar, Wandee Rungseevijitprapa, Nual-Anong Narkkhong, Maitree Suttajit, Chaiyavat Chaiyasut. 5-reductase inhibition and hairgrowth promotion of some Thai plants traditionally used for hair treatment. Journal ofEthnopharmacology; 2012; 139 () : 765-771 (Q2: Impact Factor 4.27)

Bancha Ying-ngam, Nuttapun Supaka, Wandee Rungseevijitprapa. Estrogen-like activities and cytotoxicity effects of Thai herbal medicines as natural ingredients in anti-ageing. Journal of Medicinal Plants Research; 2011; 5 (31) : 6832-6838 (Q1: Impact Factor 2.6

Thapana Kumar, Chaivat Chaiyasut, Wandee Rungseevijitprapa and Maitree Suttajit. Screening of steroid 5-reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants. Journal of Medicinal Plants Research; 2011; 5 (7) : 1265-1271 (Q1: Impact Factor 2.6

Chaiyavat Chaiyasut, Thapana Kumar, Pramote Tipduangta and Wandee Rungseevijitprapa. Isoflavone content and antioxidant activity of Thai fermented soybean and its capsules formation. African Journal of Biotechnology; 2010; 9 (26) : 4120-4126 (Q1: Impact Factor 0.3

Wandee Rungseevijitprapa and Roland Bodmeier. Injectability of biodegradable in situ forming microparticle systems (ISM).. Eur.J.Pharm.Sci.; 2009; 36 () : 524–531 (Q1: Impact Factor 3.616

Yingngam B, Navabhatra A, Brantner A. Increasing the essential oil yield from Shorea roxburghii inflorescences using an eco-friendly solvent-free microwave extraction method for fragrance applications. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants; 2021; 24 (-) : 100332 (Q2; Impact Factor 3.945) link

Yingngam B, Navabhatra A, Rungseevijitprapa W, Prasitpuriprecha C, Brantner A. Comparative study of response surface methodology and artificial neural network in the optimization of the ultrasound-assisted extraction of diarylheptanoid phytoestrogens from Curcuma comosa rhizomes. Chemical Engineering and Processing - Process Intensification; 2021; 165 (-) : 108461 (Q1; Impact Factor 4.264) link

Suwattanee Kooptiwut, Kanokwan Samon, Namoiy Semprasert, Kanchana Suksri, and Pa-Thai Yenchitsomanus. Prunetin Protects Against Dexamethasone-Induced Pancreatic Β-Cell Apoptosis via Modulation of p53 Signaling Pathway. Natural Product Communications; 2020; 15 (4) : 1-9 link

Suwattanee Kooptiwut, Suchada Kaewin, Namoiy Semprasert, Jatuporn Sujjitjoon, Mutita Junking, Kanchana Suksri, and Pa-thai Yenchitsomanus. Estradiol Prevents High Glucose-Induced β-cell Apoptosis by Decreased BTG2 Expression. Scientific Reports; 2018; 8 () : link

Ratikorn Saejong, Kanchana Suksri, Visanu Thamlikitkul. Effect of Fermented milk containing probiotics on constipation symptoms and immune system in subjects with constipation. Siriraj Medical Journal; 2012; 64 () : 105-109 link

Teeraporn Supapaan, Payom Wongpoowarak, Mayuree Tangkiatkumjai, Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Suntara Eakanunkul, Thitima Doungngern, Chuenjit Kongkaew, Claire Anderson, Chonladda Pitchayajittipong. Desirable graduate characteristics and professional competencies of the Doctor of Pharmacy in the pharmaceutical care program graduates. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2021; 17 (2) : 26-39 link

Chaisit Soontara, Panupong Chompoopuen, Sakprasong Wongwandee, Charuwan Thanawiroon, Jeerisuda Khumseekeaw, Saranya Kulwong, Watthanaporn Khumboon, Teeraporn Supapaan. Evaluation of Homeopathy Usage Program as an Alternative Medicine for Personal Development and Empowerment of Personnel in Thai Traditional and Alternative Medicine Clinic at Sunpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2021; 17 (1) : 38-51 link

Chonladda Pitchayajittipong, Payom Wongpoowarak, Mayuree Tangkiatkumjai, Teeraporn Supapaan. Employers and pharmacy graduates’ perspective towards the professional competency of the Doctor of Pharmacy (PharmD) graduates in an industrial pharmacy program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2021; 17 (4) : 24-37 link

Yingngam B, Brantner A, Treichler M, Brugger N, Navabhatra A, Nakonrat P. Optimization of the eco-friendly solvent-free microwave extraction of Limnophila aromatica essential oil. Industrial Crops and Products; 2021; 165 (-) : 113443 (Q1; Impact Factor 6.449) link

จารวีกร เสริมรัมย์, ภูธฤทธิ์ ประคำมินทร์, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทวนธน บุญลือ. ภาวะหัวใจเต้นเร็วในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับยาโคลซาปีนที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2020; 16 (4) : 13-23 link

Uraiwan Akanit, Shahab Bozorgmehri, Kawther Alquadan, Joelle Nelson, Bruce Kaplan, Tezcan Ozrazgat-Baslanti, Karl L. Womer. Improved ability to achieve target trough levels with liquid versus capsule tacrolimus in kidney transplant patients with HIV on protease inhibitor- or cobicistat-based regimens. Transplant Infectious Disease; 2020; e13517 (doi: 10.1111/tid.13517) : 00

Puckwipa Suwannaprom, Siritree Suttajit, Suntara Eakanunkul, Teeraporn Supapaan, Nusaraporn Kessomboon, Khunjira Udomaksorn, Rungpetch Sakulbumrungsil. Development of pharmacy competency framework for the changing demands of Thailand’s pharmaceutical and health services. Pharmacy Practice; 2020; 18 (4) :

Jain A, Nilatawong P, Mamak N, Jensen LT, Jensen AN.. Disruption in iron homeostasis and impaired activity of iron-sulfur cluster containing proteins in the yeast model of Shwachman-Diamond syndrome. Cell Biosci; 2020; 10 () : link

Bumrungthai S*, Duangjit S, Somsuwan B, Inpeng S. The Chemical Characteristic and Microbial Diversity of the Hot Spring at Phusang National Park. Environment and Natural Resources Journal; 2020; 18 (1) : 33-43 [IF=0.36; Q3] link

Siriporn Siniltae, Chakkaphong Chawaha, Kusuma Jitsaeng, Zongporn Juengmunkong,Thaweesak Juengwatanatrakul, Sudarat Homhual, Supattra Rungsimakan,Rawiwun Kaewamatawong. Quality Control of Ya Thatu Obchey Preparation by High Performance Liquid Chromatography. J Thai Trad Alt Med; 2020; 17 (3) : 418-427 link

Warankhana Khamkhoon1 , Kanokwan Hanchai 1 , Nguyen Thi Hoai2 , Le Thi Bich Hien2 , Ho Viet Duc2 , Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawowng1* 1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190, Thailand 2 Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue city, Vietnam . Acetylcholinesterase inhibitory activity and Total antioxidant power of selected medicinal plants from Central Vietnam . Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS); 2017; 41 (supplement issue) : 177-180 link

Udomsuk L, Khumsikiew J, Supapaan T, Phanpanich W, Prakrankamanant P. The self-evaluation of knowledge, skills, and attitudes toward rational drug use among medical students and postgraduates. IJPS; 2020; 16 (3) : 15-27 link

Alfonso H. Santos Jr, Yang Li, Kawther Alquadan, Hisham Ibrahim, Muhannad A. Leghrouz, Uraiwan Akanit, Karl L. Womer, Xuerong Wen. Outcomes of induction antibody therapies in the nonbroadly sensitized adult deceased donor kidney transplant recipients: a retrospective cohort registry analysis. Transplant International; 2020; 33 (8) : 865-877 link

จันจิรา พืชธัญญากิจ , ลิลตา ทับทอง , พัชรี กาญจนวัฒน์ , อุไรวรรณ อกนิตย์ , ธีราพร สุภาพันธุ์4 , ประสิทธิชัย พูลผล *. ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยาต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาไทกีไซคลิน (Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline).. (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS; 2019; 15 (4) : 27-36 link

Ogembo J, Murawski M, Mcginnes L, Sutiwisesak R, Tison T, Avendano J, Agnani D, Finberg R, Morrison T, and Fingeroth J. A chimeric EBV gp350/220-based VLP replicates the virion B-cell attachment mechanism and elicits long-lasting neutralizing antibodies in mice. Journal of Translational Medicine; 2015; 13 () : link

Rydyznski C, Daniels K, Karmele E, Brooks T, Mahl S, Moran M, Li C, Sutiwisesak R, Welsh R, and Waggoner S. Generation of cellular immune memory and B cell immunity are impaired by natural killer cells. Nature Communications; 2015; 6 () : link

Yang JD, Mott D, Sutiwisesak R, Lu YJ, Raso F, Stowell B, Babunovic GH, Lee J, Carpenter SM, Way SS, Fortune SM, Behar SM.. Mycobacterium tuberculosis-specific CD4+ and CD8+ T cells differ in their capacity to recognize infected macrophages. PLoS Pathogens; 2018; 14 () : link

Patankar YR*, Sutiwisesak R*, Boyce S, Lai R, Lindestam Arlehamn CS, Sette A, Behar SM. *equal contribution. Limited recognition of Mycobacterium tuberculosis-infected macrophages by polyclonal CD4 and CD8 T cells from the lungs of infected mice. Mucosal Immunology; 2020; 13 () : 140–148 link

Chuenjid Kongkaew, C. Norman Scholfield, Teeraporn Supapaan, Claire Mann, Pajaree Mongkhon, Skonchai Chanunun. . Impact of research-based learning on student knowledge and assessment in pharmacoepidemiology: A one-group pretest-posttest experimental study. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2019; 2019; 43 (4) : 236-241

Jinarat J, Yingngam B, Rungseevijitprapa W. Curcuma comosa Roxb. extract loaded nanostructured lipid carriers for enhancement of skin permeation. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2019; 15 (4) : 96-111 link

Yingngam B, Chiangsom A, Brantner A. Modeling and optimization of microwave-assisted extraction of pentacyclic triterpenes from Centella asiatica leaves using response surface methodology. Industrial Crops and Products; 2020; 147 (-) : 112231(Q1; Impact Factor 6.449) link

Pitchayajittipong, C., Sriboon, S., Kulmee, S., Prachuabaree, L., Srisawai, K., Wattanawong, W., Supapaan, T.. An Overview of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals. Hospital Pharmacy; 2019; https://doi.org/10.1177/0018578719890090 () :

Janjira Phuetthanyakij, Lilta Tabtong, Patcharee Kanjanawat, Uraiwan Akanit, Teeraporn Supapaan, Prasittichai Poonphol. Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline. IJPS; 2019; 15 (4) : 27-36 link

จันจิรา พืชธญัญากิจ , ลิลตา ทับทอง , ประสิทธิชัย พลูผล*, อุไรวรรณ อกนิตย์ , ธีราพร สุภาพันธุ์. ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยาต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาไทกีไซคลิน (Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline). วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS); 2019; Vol. 15 No. 4 ตุลาคม-ธันวาคม () : 27-36

Sooktho S, Sripa S, Watcharathanakij S.. Situation of Questionnaire Used in Hand Function Assessment by Physical Therapist. Srinagarind Medical Journal; 2019; 35 (5) : 520-526

Samseethong T, Chaekhuntod N, Kewtanong W, Supapaan T, Sripa S. Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2019; 15 (3) : 75-83 link

Nagendrababu V, Dilokthornsakul P, Jinatongthai P, Veettil SK, Pulikkotil SJ, Duncan HF, Dummer PMH. Glossary for systematic reviews and meta-analyses. Int Endod J; 2020; 53 (2) : 232-249 link

Teeraporn Supapaan , Bee Y Low , Payom Wongpoowarak , Summana Moolasarn, Claire Anderson. A transition from the BPharm to the PharmD degree in five selected countries. Pharmacy Practice; 2019; 17 (3) : 1611 link

Samseethong T, Chaekhuntod N, Kewtanong W, Supapaan T, Sripa S,. Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province. IJPS; 2019; 15 (3) : 75-83 link

Yingngam B, Kacha W, Rungseevijitprapa W, Sudta P, Prasitpuriprecha C, Brantner A. Response surface optimization of spray-dried citronella oil microcapsules with reduced volatility and irritation for cosmetic textile uses. Powder Technology; 2019; 355 (-) : 372-85 (Q1; Impact Factor 5.64) link

Yingngam B, Chiangsom A, Pharikarn P, Vonganakasame K, Kanoknitthiran V, Rungseevijitprapa W, Prasitpuriprecha C. Optimization of menthol-loaded nanocapsules for skin application using the response surface methodology. Journal of Drug Delivery Science and Technology; 2019; 53 (-) : 101138 (Q2; Impact Factor 2.734) link

Kanlayanee Suvetvetin, Summana Moolasarn, Teeraporn Supapaan. Evaluation of methamphetamine addiction treatment in the voluntary drug treatment system at the Tambon Health Promoting Hospitals, Amnatcharoen Province. Nursing Journal of the Ministry of Public Health; 2019; 29 (2) : 37-50 link

สุดารัตน์ หอมหวล ยุวดี ชูประภาวรรณ วิรัตน์ จันทร์ตรี. ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2011; 13(4) () : 22-29

ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ และ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล. การเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผ็ดในพริก ตามระยะการสุกแก่ของผล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2011; 13(2) () : 6-13

Homhual S, Zhang H-J, Bunyapraphatsara N, Kondratyuk TP, Santarsiero BD, Mesecar AD, Herunsalee A, C. Bruguiesulfurol, A new sulfur compound from Bruguiera gymnorrhiza.. Planta Medica; 2006; 72 () : 255-260

Homhual S, Bunyapraphatsara N, Kondratyuk T, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong HHS, Zhang H-. Bioactive Dammarane Triterpenes from the Mangrove plant Bruguiera gymnorrhiza.. Journal of Natural Products; 2006; 69 () : 421-424

Bunyapraphatsara N, Dechsree(Homhual) S, Yoosook C, Herunsalee A and Panpisutchai Y.. Antiherpes simplex virus component isolated from Maclura cochinchinensis .. Phytomedicine; 2000; 6 () : 421-424

Homhual S, Wangmaneerat A, Tuisimma J, Imsontear N, Inkaew S.. Cytotoxic activity of northeastern indiginous plants using Brine shrimp lethality test.. Journal of Ubon Rajathanee University; 2002; 4 () : 10-17

Silaon V, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Srijangwang J, Chalermrum P and Sripanidkulchai B.. Antibacterial activity of extracts from Andrographis paniculata.. Journal of Ubon Rajathanee University; 2003; 5 () : 37-44

Suttipana N, Sripanidkulchai B and Homhual S.. The investigation and collection of Medicinal plants in Ubon Rajathanee.. Journal of Ubon Rajathanee University; 2004; 6 () : 93-116

Silaon V, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Juksupa N, Im-aimsap W, Sripanidkulchai B.. Formulation of Andrographis paniculata gel for antibacterial activity.. KKU Research Journal; 2002; 7 () : 65-70

Sripanidkulchai B, Homhual S and Poeknapo C.. Analysis of antioxidant vitamins in 30 Thai vegetables by high-performance liquid chromatography method.. IJPS; 2005; 1 () : 58-69

Homhual S. Dangerous Plants. Thai Pharm Health Sci J; 2007; 2(2) () : 159-165

Homhual S, Tongngok P, Sonsrakhu S, Bonjim J.. Evaluation of biological activities of crude extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer. and Cayratia trifolia L. Domin young shoots.. Journal of Ubon Rajathanee University; 2007; 9 () : 54-60

Plekratoke K, Waiwut P, Suchaichit N, Bunyapraphatsara N, Reubroycharoen P, Boonyarat C. Neuroprotective Effect of Durio zibithinus against Beta Amyloid.. Thai J Pharmacol; 2018; 40 () : 14-26

Chantana Boonyarat1, Chavi Yenjai2, Prasert Reubroycharoen3, Pornthip Waiwut4*   . Combination of Nimbolide and TNF-α-Increases Human Colon Adenocarcinoma Cell Death through JNK-mediated DR5 Up- regulation. . Asian Pac J Cancer Prev.; 2016; 17 (5) : 172637-41.

Piangkamol Sonphueng1  Pornthip Waiwut2  Yoawared Chulikhit1 Supawadee Doadee1  Chantana Boonyarat1. In vitro activity of pomelo relevant to treatment of Alzheimer’s Disease.. APFP2016; 2016; 0 (0) : 1

Pornthip Waiwut1*, Chantana Boonyarat2. Bufotalin Promotes TRAIL-induced Apoptosis in Non-Small Lung Cancer Cells. International Journal of Technical Research and Applications; 2015; 3 (-) : 51-54

Chantana Boonyarat1, Chavi Yenjai2, Opa Vajragupta3, Pornthip Waiwut4* . Heptaphylline induces apoptosis in human colon adenocarcinoma cells through bid and Akt/NF-κB (p65) pathways. Asian Pac J Cancer Prev; 2014; 15 (23) : 10483-10487

Supatra Thiratmatrakul a, Chavi Yenjai b, Pornthip Waiwut c, Opa Vajragupta d, Prasert Reubroycharoen e, Michihisa Tohda f,g, Chantana Boonyarat a,* . Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of novel tacrineecarbazole hybrids as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer’s disease. European Journal of Medicinal Chemistry; 2014; 75 () : 21-30

Pornthip Waiwut1, Ikuo Saiki2, Hiroaki Sakurai3 . Dihydrocapsaicin inhibits cancer cell proliferation by regulating cell cycle proteins. Proceedings of the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand; 2013; 0 (0) : 151-154

Prasert Reubroycharoen3, Natthaporn Janjaratjit1, Ikuo Saiki4 and Hiroaki Sakurai5 . Bufotalin inhibits proliferation and migration of cervical cancer cells. Proceedings of NATPRO 4 Natural Products for Health and Beauty The Fourth International Conference o; 2012; 4 () : 551.406-551.409

Tiaprasit W, Yingngam B, Rungseevijitprapa W. Lipid nanoparticles containing sesame oil for skin occlusion. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2018; 14 (4) : 112-121

Sihabud V, Duangjit S, Yingngam B, Pitchayajittipong C. Development of sesame oil loaded bigels for dry skin relief. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2018; 14 (4) : 122-131

Yingngam B, Zhao H, Baolin B, Pongprom N, Brantner A. Optimization of ultrasonic-assisted extraction and purification of rhein from Cassia fistula pod pulp. Molecules; 2019; 24 (10) : 2013. (Q1; Impact Factor 3.060) link

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, กรกนก สุวรรณราช, กุลภัสสร์ กิตติพินิจนันท, พิชญ์นรี องค์วิสุทธิ์, สุรีวัลย์ บารุงไทย, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, พรวนิช เจริญพุทธคุณ, วริษฎา ศิลาอ่อน. บทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติสาหรับประยุกต์ใช้ทางผิวหนัง: คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และระบบนาส่งรูปแบบใหม่. IJPS; 2019; 15 (1) : 21-48

Sethabouppha B, Chanluang S, Lam LH, Suwannakul S. Screening of Thai plants for inhibition of CYP2D6 enzyme activity.. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2015; 17(3) (-) : 28-32

Preecha Boonchoong, Zongporn Juengmunkong , Wipawee Saohin , Suparat Chanluang, Kitiya Kaiyafai and Chakhattrai Tapkeaw.. Quantitative Analysis of L-DOPA in Mucuna pruriens Seeds by High Performance Liquid Chromatography  . Thai Pharmaceutical and Health Science Journal; 2018; 13 (4) : 187-191

Duangjit S*, Suwannarat K, Kittiphinitnunta K, Ongwisut P, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T, Charoenputtakun P, Sila-On W. Role of natural antioxidants for topical applications: Properties, efficacy, safety and novel delivery systems. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2019; 15 (1) : 21-48 link

Pimrin, P., Tantiniyongkakul, C., Pitchayajittipong, C., Juengwatanatrakul, T., Suwannaprom, P., Suttajit, S., Tangkiatkumjai, M., Kongkaew, C., Anderson, C., Wongpoowarak, P., Supapaan, T. The evaluation of employers’ satisfaction towards the desirable characteristics of the pharmacy graduates, Ubon Ratchathani University. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2018; 14 (4) : 29-37

Sihabud, V., Duangjit, S., Yingngam, B., Pitchayajittipong, C. Development of sesame oil loaded bigels for dry skin relief. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2018; 14 (4) : 122-131

Suwannarat, K., Kittiphinitnunta, K., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C. Method validation for vancomycin analysis in extemporaneous suspensions via HPLC. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2018; 14 (4) : 132-141

Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C. Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13(Supplement) () : 219-227

Keawkhamsorn, P., Ratchawattana, T., Pitchayajittipong, C., Puapermpoonsiri, U., Sila-on, W. Study on stability and quality control of Centella capsule. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11(Supplement) () : 66-70

Sethabouppha, B., Pitchayajittipong, C. Preparation and taste improvement of Centella asiatica instant tea using spray drying technique. Journal of Science and Technology; 2013; 51 (6A) : 327-332

Pitchayajittipong, C., Price, R., Shur, J., Kaerger, J.S., Edge, S. Characterisation and functionality of anhydrous inhalation lactose. International Journal of Pharmaceutics; 2010; 390 () : 134-141

Pitchayajittipong, C., Shur, J., Price, R. Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and a corticosteroid. Pharmaceutical Research; 2009; 26 () : 2657-2666

Pitchayajittipong, C., Shur, J., Price, R. The generation of spherical crystalline particles via a novel particle engineering process. Journal of Pharmacy and Pharmacology; 2006; 58 () : A76-A77

Chanuttha Ploylearmsang, Juntip Kanjanasilp, Nusaraporn Kessomboon, Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Saksit Sripa, Ratchanok Sittichotiwong, Thitima Srimarueang, Siraprapa Sonsri, and Pattarin Kittiboonyakun. Hospital Pharmacy Practice and the Way Forward for Pharmacy Education in Thailand. Canadian Journal of Hospital Pharmacy; 2019; 72 (1 (January-February)) : 34-41

Thayarat W, Lorvinitnun P, Jinatongthai P, Wattanawong W, Patanasethanont D. Efficacy and Safety of Immunosuppressive Drugs in Kidney Transplant Recipients in Sunpasitthiprasong Hospital. IJPS; 2019; 15 (1) : 144-157 link

ทวนธน บุญลือ. การใช้ยาต้านโรคจิตอย่างปลอดภัย. วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; 2016; 10 (2) : 1 link

Boonlue T, Subongkot S, Dilokthornsakul P, Kongsakon R, Pattanaprateep O,Suanchang O, Chaiyakunapruk N. Hospitalization and cost after switching fromatypical to typical antipsychotics in schizophrenia patients in Thailand. Clinicoecon Outcomes Res; 2016; 29 (8) : 127 link

ทวนธน บุญลือ. ยาใหม่หรับภาวะโรคจิตในโรคพาร์กินสัน : Pimavanserin. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2018; 14 (2) : 26

Suttipalin Suwannakul, Plykaeow Chaibenjawong, Suttasinee Suwannakul. Antioxidant, Anti-Cancer, and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) - A potential medical application. J Int Dent Med Res; 2018; 11 (2) : 383-389

Pichaya Pimrin, Chanidapha Tantiniyongkakul, Chonladda Pitchayajittipong, Thaweesak Juengwatanatrakul, Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Mayuree Tangkiatkumjai, Chuenjid Kongkaew, Claire Anderson, Payom Wongpoowarak, Teeraporn Supapaan. The Evaluation of Employers’ Satisfaction towards the Desirable Characteristics of the Pharmacy Graduates, Ubon Ratchathani University. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2018; 14 (4) : 29-37

Kanlayanee Suvetvetin, Summana Moolasarn, Teeraporn Supapaan. Situation of Methamphetamine Addiction Treatment in the Voluntary Drug Treatment System at the Tambon (sub-district) Health Promoting Hospitals, Amnatcharoen Province. Srinagarind Med J; 2018; 33 () : 580-588

Thanita Namrat, Jatuporn Jaroenyot, Teeraporn Supapan, Saranya Kulwong, Watthanaporn Khumboon, Charuwan Thanawiroon. Satisfaction of the Rehabilitation Stroke Patients on the Services of Homeopathy as an Alternative Medicine at Sunpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2018; 14 (4) : 38-49

Sirima Soodvilai, Wajee Tipparos, Worranan Rangsimawong, Prasopchai Patrojanasophon, Sunhapas Soodvilai, Warayuth Sajomsang, Praneet Opanasopit. Effects of silymarin-loaded amphiphilic chitosan polymeric micelles on the renal toxicity and anticancer activity of cisplatin. Pharmaceutical Development and Technology; 2018; - () :

อุไรวรรณ อกนิตย์. Review article: Drug Interaction Consideration in HIV/HCV Coinfected Patients (การพิจารณาอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ติดเชื้อร่วมเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง). Srinagarind Medical Journal (SMJ); 2018; 33 (6) : 615-622

Bunmark W, Jinatongthai P, Vathesatogkit P, Thakkinstian A, Reid CM, Wongcharoen W, Chaiyakunapruk N, Nathisuwan S. Antithrombotic regimens in patients with percutaneous coronary intervention whom an anticoagulant is indicated: a systematic review and network meta-analysis. Front Pharmacol; 2018; 9 (1322) : 1-16 link

Veettil SK, Nathisuwan S, Ching SM, Jinatongthai P, Lim KG, Tong KS, Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of celecoxib on the incidence of recurrent colorectal adenomas: A systematic review and meta-analysis. Cancer Manag Res; 2019; 11 () : 561-571 link

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Jinatongthai P, Veettil SK, Teerawattanapong N, Gutman JL. Efficacy and safety of oral premedication on pain following non-surgical root canal treatment - A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. J Endod; 2019; 45 (4) : 364-371 link

Boonnada Pamornpathomkul, Worranan Rangsimawong, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Chuleerath Chaiyodsilp, Tanasait Ngawhirunpat. Lipid-based nanocarriers to enhance skin permeation and antioxidant activity of Centella asiatica extract. MATEC Web of Conferences; 2018; 192 () :

Worranan Rangsimawong, Paisit Wattanasri, Prasert Akkaramongkolporn, Prasopchai Tonglairoum, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit. Pluronic lecithin organogel with d-limonene as a transdermal delivery system for Kaempferia parviflora extract. MATEC Web of Conferences; 2018; 192 () :

Ronny Trummer, Worranan Rangsimawong, Warayuth Sajomsang, Mont Kumpugdee-Vollrath, Praneet Opanasopit, Prasopchai Tonglairoum. Chitosan-based self-assembled nanocarriers coordinated to cisplatin for cancer treatment. RSC Advances; 2018; 41 () :

Worranan Rangsimawong, Paisit Wattanasri, Prasopchai Tonglairoum, Prasert Akkaramongkolporn, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit. Development of Microemulsions and Microemulgels for Enhancing Transdermal Delivery of Kaempferia parviflora Extract. AAPS PharmSciTech; 2018; 19 (5) : 2058–2067

Worranan Rangsimawong, Penpun Wetwitayaklung, Prasert Akkaramongkolporn, Praneet Opanasopit, Nattawat Nattapulwat. Development of high active andrographolide tablet from Andrographis paniculata extract. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS); 2018; 42 (Supplement Issue) : 223-226

Worranan Rangsimawong, Kritsanaporn Tansathien, Nopparat Nuntharatanapon, Saran Jaewjira, Praneet Opanasopit. Development of Pueraria mirifica extract-loaded lipid nanoparticles for hair spray. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences (TBPS); 2017; 12 (2) : 13-20

Worranan Rangsimawong, Yasuko Obata, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Kozo Takayama. Enhancement of Galantamine HBr Skin Permeation Using Sonophoresis and Limonene-Containing PEGylated Liposomes. AAPS PharmSciTech; 2018; 19 (3) : 1093-1104

Worranan Rangsimawong, Yasuko Obata, Praneet Opanasopit, Kozo Takayama, Tanasait Ngawhirunpat. Investigation of skin penetration enhancing mechanism of limonene -containing liposomes entrapped hydrophilic compound. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (Supplement) : 10-17

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat. Combination effect of sonophoresis and terpene-containing liposomes on skin penetration of hydrophilic compounds. Thai Journal of Pharmaceutical Science; 2017; 41 (Supplement Issue) : 105-108

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Suwannee Panomsuk, Tanasait Ngawhirunpat. Influence of sonophoresis on transdermal drug delivery of hydrophilic compound-loaded lipid nanocarriers. Pharmaceutical Development and Technology; 2016; 22 (4) : 597-605

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat. Skin Transport of Hydrophilic Compound-Loaded PEGylated Lipid Nanocarriers: Comparative Study of Liposomes, Niosomes, and Solid Lipid Nanoparticles. Biological and Pharmaceutical Bulletin; 2016; 39 () : 1–9

Worranan Rangsimawong and Tanasait Ngawhirunpat. Techniques for Follicular Penetration Studies. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences (IJPS); 2015; 11 (2) : 31-44

Worranan Rangsimawong and Tanasait Ngawhirunpat. Characterization of liposomes for transdermal drug delivery system. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences (TBPS); 2015; 10 (1) : 61-74

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat.. Mechanistic study of decreased skin penetration using a combination of sonophoresis with sodium fluorescein-loaded PEGylated liposomes with D-limonene. International Journal of Nanomedicine; 2015; 10 () : 7413-7423

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat. Effect of Various Nonionic Surfactants Incorporated in Liposomes on Dermal Delivery of Hydrophilic Compound. Advanced Materials Research; 2015; 1060 () : 12-16

Worranan Rangsimawong and Tanasait Ngawhirunpat. Nanoemulsions in transdermal drug delivery system. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences (TBPS); 2014; 9 () : 46-61

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat. Terpene-containing PEGylated liposomes as transdermal carriers of a hydrophilic compound. Biological and Pharmaceutical Bulletin; 2014; 37 (12) : 1936-1943

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Veettil SK, Jinatongthai P, Gutmann JL. Efficacy of Biodentine and Mineral Trioxide Aggregate in Primary Molar Pulpotomies - A Systematic Review and Meta-Analysis with Trial Sequential Analysis of Randomized Clinical Trials. J Evid Based Dent Pract.; 2019; 19 (1) : 17-27 link

Veettil SK, Jinatongthai P, Nathisuwan S, Teerawattanapong N, Ching SM, Lim KG, Saokaew S, Phisalprapa P, Reid CM, Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of chemopreventive agents on colorectal cancer incidence and mortality: systematic review and network meta-analysis. Clin Epidemiol; 2018; 10 () : 1433-1445 link

Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Teeraporn Supapaan, Suntara Eakanunkul, Mayuree Tangkiatkumjai, Chuenjid Kongkaew, Claire Anderson, Payom Wongpoowarak. Are we on the right track? Answers from a national survey of Thai graduates’ perceptions during the transition to the 6-year PharmD program. Advances in Medical Education and Practice; 2018; 2018 (9) : 713-722 link

สุดาพร ทำนุ, อมรรัตน์ บุญเรือง, สุรชัย จูมพระบุตร, ธนวดี ปรีเปรม. การวิเคราะห์ชื่อการค้าของรายการยารูปแบบดัดแปรที่มีจําหน่ายในประเทศไทย. เภสัชศาสตร์อีสาน; 2018; 14 (3) : 140-153 link

Sisira Donsamak, Majorie C Weiss, Teeraporn Supapaan, Dai N John. Suggestions to improve appropriate antibiotic use in, and supply form community pharmacists in Thailand: community pharmacists' views (published abstract). Research in Social and Administrative Pharmacy; 2018; 14 () : e35 link

Yupaporn Preechakoon, Teeraporn Supapaan. The use of Theophylline in the Infant. Srinagarind Med J; 1999; 14 (2) : 118-131

Nonglek Boonchoong, Teeraporn Chanakit, Tiwaporn Ma-in, Thidarat Buasan, Poojamarn Threethammakul. The Development of Hypertension Booklet for Individual Patient with Hypertension. Thai Pharm Health Sci J; 2009; 4 (2) : 185-192

Nonglek Kunawaradisa, Teeraporn Chanakit, Catanica Saentaweesook, Sabpanich Palabun, Ariya Tangmanokun. Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation. IJPS; 2010; 6 (2) : 18-29

Laksana Charoenchai, Teeraporn Chanakit, Summana Moolsarn, Youwaluck Vetchakama, Monporn Polsamuk. The Satisfactions of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients on Discharge Planning by Interdisciplinary Health Personnel, Yasothorn Hospital. Khon Kaen Medical Journal; 2008; 32 (Supplement 5) : 174-186

Aporn Jaturapattarawong, Parichart Butdeemee, Sirirat Boonjarat, Nuchjarin Apinun, Watcharodom Supaluk, Teeraporn Chanakit. Diabetic Disease Management Comparison among Community Hospitals in Ubonratchathani. Journal of Health Systems Research; 2011; 5 (3) : 332-343

Teeraporn Chanakit. Aliskiren. Thai Pharm Health Sci J; 2008; 3 (1) : 141-154

Anan Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Ratchata Unlamarn, Rattapon Sawatwongchai, Wichai Wong-A-Nant. The Development of Web-based Intravenous Admixture Database. Thai Pharm Health Sci J; 2007; 2 (3) : 221-230

Teeraporn Chanakit, Narongchai Jaksupa, Jindanut Nangam, Nattapon Ponyon, Paween Thamrongpradit. Incidence of Drug Interactions in Patients with Cardiovascular Diseases at a Medical Ward, Suppasitthiprasong Hospital. Thai Pharm Health Sci J; 2007; 2 (3) : 240-251

Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Peerawat Jinathongthai, Manit Teaw, Narongchai Juksupa, Thanapatara Sriboonruang, Wasana Boonlumlert, Teeranuch Promchan, W Chaveangwat. Development of Pharmaceutical Care for Older Persons: Collaborative Model between the Faculty of Pharmaceutical Sciences and Elderly Care Volunteers (Published abstract). Research in Social and Administrative Pharmacy; 2012; 8 (6) : e35

Teeraporn Chanakit. Jintana Napaporn, Jeerisuda Khumseekeaw, Ratchata Unlamarn. Areya Boontium, J Thippayamongkolkun, L Sakrachai. Development of a Diabetic Care Data Management System in Sappasitthiprasong Hospital. Research in Social and Administrative Pharmacy; 2012; 8 (6) : e58

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Community pharmacy customers and health care providers’ expectations of PharmD graduates’ services in community settings in Thailand: a qualitative study (Published abstract). International Pharmacy Practice Journal; 2016; 24 (Supplement1) : 30 link

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Health care providers’ perceptions of pharmaceutical care provided by PharmD graduates in hospital settings in Thailand (Published abstract). Pharmacy Education; 2015; 15 (1) : 212

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Survey of community pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in community pharmacy settings (Published abstract). Pharmacy Education; 2015; 15 (1) : 211

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Survey of hospital pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in hospital settings (Published abstract). Pharmacy Education; 2015; 15 (1) : 211

Patcharee Kammarnjassadakul, Watcharin Rangsipanuratn, Jidapa Szekely, Teeraporn Chanakit, Isaya Janwithayanuchit , Ariya Chindamporn. Contamination of Opportunistic Fungi in Herbal Inhalers. Songkla Med J; 2015; 33 (2) : 63-71

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Does a transition in education equate to a transition in practice? Thai stakeholder’s perceptions of the introduction of the Doctor of Pharmacy programme. BMC Med Edu; 2015; 15 (205) : DOI 10.1186/s12909015-0473-4

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Hospital pharmacists’ perceptions of the suitability of doctor of pharmacy graduates in hospital settings in Thailand. BMC Med Edu; 2015; 15 (181) : DOI 10.1186/s12909-015-0471-6. 2

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Survey of the current status of pharmacy education in Thailand. American Journal of Pharmaceutical Education; 2014; 78 (9) : Article 161 link

Teeraporn Chanakit, Dayin Kumpalum , Nonglek Kunwaradisai , Yuttasin Swatwongchai, Nittaya Ragsawong. Characteristics of Drug Information Service in Thailand. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal; 2009; 4 (4) : 490-499 link

Aporn Jaturapattarawong, Teeraporn Chanakit. Pharmacy Preceptor’s Roles in the Pharmaceutical Care Clerkship. IJPS; 2018; 13 (3) : 38-48 link

Teeraporn Chanakit, Nonglek Kunwaradisai, Peerapat Singkhan, Sudarat Hemkul, Nattawat Teerawatanapong, Narissara Shinghamart, Sirikunya Lasa, Sirirat Visitpanyakul. Computer-aided learning for Medical Chart Review Instructions. African Journal of Pharmacy and Pharmacology; 2012; 6 (27) : 2061-2067 link

Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Todsapon Chiempattanakajohn, Somphon Sangkhawan, Sujitra Wichakot. The Survey of Look Alike/Sound Alike (LASA) Drugs Available in Hospitals in Thailand. African Journal of Pharmacy and Pharmacology; 2013; 7 (6) : 227-239 link

Anun Chaikoolvatana, Jirana Anansushatgul, Wannaporn Wattanawong, Teeraporn Chanakit.. Quality of life in breast cancer patients: A pilot study using modified quality of life questionnaire. Khon Kaen Medical Journal; 2010; 34 () : 7-16

Anun Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Aranya Juengrakpong. The evaluation of a recurrent adverse drug reaction prevention program in the North-East region of Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand; 2006; 89 () : 699-705

Suwanna Bhatarabenjapon, Teeraporn Chanakit, Maliwan Samkum, Wiparat Leechaikitchaloen. The study of dispensing time at out-patient pharmacy department 1 (OPD1) Sappasitipasong Hosptial. Journal of Ubon Rajathanee University; 2004; 6 (1) : 61-73 link

์Nonglek Boonchoong, Teeraporn Chanakit, Phaknornkij Dorkrakklang, Phumiwasit Wongsa, Sakkosin Sootsol, Supaksana Yospanya. Compliance with the Community Pharmacy Project after Accreditation by the Pharmacy Council. KKu Res J; 2007; 12 (1) : 53-65 link

Teeraporn Chanakit, Sudarat Chaisrisawatsook, Taweesit Werawatthanachai, Chaloay Wongklom, Wichit Sanpairoj. The Effect of Education and Counseling for Oral Contraceptive Pill Use. IJPS; 2007; 3 (1) : 70-77 link

Teeraporn Chanakit, Nittaya Daowwongyat, Chalee Phumtan, Samran Nontarak, Wirat Puangjun. Quality Assurance in Drug information Service at Sappasitthiprasong Hospital. Thai Pharm Health Sci J; 2007; 2 (2) : 138-150

Nonglek Kunawaradisai, Teeraporn Chanakit, Jindawan Trisilanunt, Theerasak Nuangwanna, Worawut Kanjanakaroon.. Teaching and Learning about Food Supplement in Pharmacy Curriculum of Thailand.. Thai Pharm Health Sci J; 2010; 5 () : 146-153 link

ปรีชา บุญจูง, คนึงนิจ รินทรามี. ความคิดเห็นต่องานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี. วารสารวิชาการ ม.อบ.; 2008; 10 (1) : 72-89

พิชญา สมานมิตร, เศรษฐิญานี ดวงใจ, รัตนา เล็กสมบูรณ์, ปรีชา บุญจูง, วริษฎา ศิลาอ่อน, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา. ฤทธิ์กระตุ้นการหายของบาดแผลในสัตว์ทดบองของตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตทของ C.cf. comosa Roxb.. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2015; 11 (suplement) : 54-60

Vajragupta O, Boonchoonga P, Sumanonta Y, Watanabeb H, Wongkrajanga Y and Kammasuda N. . 2003, 11. Manganese-Based Complexes of Radical Scavengers as Neuroprotective Agents. Biorg Med Chem; 2003; 11 () : 2329-2337

Vajragupta O, Boonchoong P.. New leads of HIV-1 integrase inhibitors. Mahidol J Pharm Sci; 2002; 29 () : 1-10

Vajragupta O, Monthakantirat O, Boonchoong P, WatanabeH and Peungvicha P.. Neuroprotection of Hydroxylnicotinyl Amide 18 against Lipid Peroxidation and Memory Impairment. Mahidol J Pharm Sci; 2002; 29 () : 33-43

Vajragupta O, Boonchoong P, Wongkrajang Y.. Comparative Quantitative Structure-Activity Study of Radical Scavengers.. Biorg Med Chem; 2000; 8 () : 2617-2628

Vajragupta O, Toasaksiri S, Boonyarat C, Wongkrajang Y, Peungvicha P, Watanabe H, Boonchoong P. Chroman amide and nicotinyl amide derivatives: inhibition of lipid peroxidation and protection against head trauma. Free Radic Res; 2000; 32 () : 145-155

จุฑาทิพย์ แซ่จึง, ปรีชา บุญจูง, น้องเล็ก คุณวราดิศัย. พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติ ต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14. ๋JIPS; 2006; 3 () : 1

นันทนิจ มีสวัสดิ์ ปรีชา บุญจูง และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Selective COX-2 Inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ; 2010; 5 () : 218-227

ลักษณา เจริญใจ* วิภาวี เสาหิน, ปรีชา บุญจูง. การศึกษาองค์ประกอบของนํ้ามันระเหยง่ายจากเหง้าขิงสดและแคปซูลขิงในประเทศไทย. เภสัชศาสตร์อีสาน; 2013; 9 (1) : 52-63

Vajragupta O, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N and Sumanont Y.. Manganese complexes of curcumin and its derivatives: evaluation for the radical scavenging ability and neuroprotective activity.. Free Rad Biol Med; 2003; 35 () : 1632-1644

David Siegel, Daniel Gustafson, Donna L. Dehn, Jin Y. Har, Preecha Boonchoong, Lawrence J. Berliner. NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1): Role as a superoxide scavenger.. Mol Pharmacol; 2004; 65 () : 1238-1247

Vajragupta O, Boonchoong P, and Berliner LJ.. Manganese complexes of Curcumin Analogues: Evaluation of Hydroxyl Radical Scavenging Ability, Superoxide Dismutase Activity and Stability towards Hydrolysis.. Free Rad Res; 2004; 38 () : 303-314

Opa Vajragupta, Preecha Boonchoong, Arthur J. Olson and Garrett M. Morris.. Active Site Binding Modes of Curcumin in HIV-1 Protease and Integrase.. Bioorg Med Chem Lett.; 2005; 15 () : 3364-3368.

ปรีชา บุญจูง และ สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน.. การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ด้านความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการของโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ.. วารสาร ม.อบ.; 2005; 7 () : 84-101

Bung-orn Sripanidkulchai, Preecha Boonchoong, Saksit Sripa. (IPJS). 2004; 1(1), 7-24.. The characteristics of senior projects conducted by government-contracted pharmacy students.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2005; 1 () : 7-24

ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, วิรัตน์ จันทร์ตรี, บัณฑิต กิตติจารุขจร, พรมมินทร์ ไกรยสินธ์ และสุลักขณา. การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในแคปซูลขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรโดยใช้โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง. Thai Pharm Health Sci J; 2006; 1 () : 45-55

Wipawee Saohin, Preecha Boonchoong, Supachai Iamlikikuakoon, Itthichai Jamnoiprom and Wittaya Mungde. Effects of drying temperature and residual moisture content of Fa-Tha-Li (Andrographis paniculata (Burm.f.) Neees) crude powder for capsule preparation.. Thai J. Pharm. Sci.; 2007; 31 () : 28-35

ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, ธีรวุฒิ แลหะ, ปกาศิต การกระสัง, สุรสิทธิ์ เยาว์ด้วง. การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ยาสูบ. IJPS; 2007; 3 () : 36-42

Yingngam B, Brantner A. Boosting the essential oil yield from the rhizome of cassumunar ginger by an eco-friendly solvent-free microwave extraction combined with central composite design. Journal of Essential Oil Research; 2018; 30 (6) : 409-20 (Q2; Impact Factor 1.270) link

Pattra Chanchai, Sirima Suvarnakuta Jantama, Chutinun Prasitpuriprecha, Sunthorn Kanchanatawee and Kaemwich Jantama,. Effects of the Food Manufacturing Chain on the Viability and Functionality of Bifidobacterium animalis through Simulated Gastrointestinal Conditions.. PLOS ONE; 2016; DOI:10.1371/journal.pone.0157958 June 22 () : 1-17

Boonnada Pamornpathomkul, Nattisa Niyomtham, Boon-Ek Yingyongnarongkul, Chutinun Prasitpuriprecha, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat, and Praneet Opanasopit . Cationic Niosomes for Enhanced skin Immunization of Plasmid DNA-Encoding Ovalbumin via Hollow Microneedles. AAPS PharmSciTech; 2017; 0 (online) : 1-8

. Dietary supplementation of thai black rice bran extract and yeasty beta-glucan protects the dextran sodium sulphate mediated colitis induced rat.. RSC advances; 2017; 7 (-) : 396-402

Suparat Chanluang*[a], Pommavong Salikabkeo [a], Jainuch Kanchanapoo [b],Rawiwun Kaewamatawong [a] and Chutinan Prasitpuriprecha [a] . Anti-oxidative Effects and Toxicity ofBauhinia penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts. chu med j; 2016; 43 (x) : 1-12

Yodsawee Duangjitcharoen1, Duangporn Kantachote2, Chutinun Prasitpuripreecha3, Sartjeen Peerajan4, Chaiyavat Chaiyasut1* . Selection and characterization of probiotic lactic acid bacteria with heterocyclic amine binding and nitrosamine degradation properties. Journal of Applied Pharmaceutical Science; 2014; 4 (07) : 014-023

กฤตติญารัตน์ สมวงศ์, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา. ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านบางชนิด เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย . วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2012; 8 () : 125-134

C.Kantasuk(Prasitpuriprecha), C.Yoosuk, N.Bunyapraphatsars and Y.Boonyakiat. Anti-herpes simplex virus activities of crude water extracts of Thai Medicinal Plants.. Phytomedicine; 2000; 6 () : 411-419

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วริษฎา ศิลาอ่อน, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, เพียงเ. ความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ที่เตรียมเก็บไว้. วารสารวิชาการ ม.อบ.; 2001; 1 () : 14-24

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และศิริมา สุวรรณกูฏ. การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้. วารสารวิชาการ ม.อบ.; 2002; 2 () : 10-20

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, นิธิมา สุทธิพันธ์, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อิทรหนองไผ่. การใช้สมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ ม.อบ.; 2004; 2 () : 117-138

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี. การศึกษาพฤกศาสตร์พื้นบ้านของการใช้สมุนไพรเพื่อปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัย ม.ข.; 2005; 1 () : 31-41

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี. การประเมินฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสมุนไพรไทยบางชนิดด้วยวิธีการวัดการเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2006; 1 () : 53-62

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดีรังสีวิจิตรประภา, ไชยวัฒน์ ไชยสุต. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำหมักชีวภาพที่เตรียมจากผักพื้นบ้านไทยอีสาน. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2007; 3 () : 60-69

วันดี รังสีวิจิตรประภา, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา. การพัฒนาแผ่นฟิลม์สมุนไพรเม็กเพื่ออนามัยในช่องปาก. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2007; 3 () : 17-24

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย รศ.ด. ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน, ต้านออกซิเดชั่น และต้านจุลชีพของสารสกัดด้วยน้ำของเสี้ยวแดง. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2008; 4 () : 1-12

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, เอกชัย ดำเกลี้ยง, พยุงศักดิ์ สุรินต๊ะ, วสันต์ ดีล้ำ. ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน ต้านออกซิเดชัน และต้านจุลชีพของสารสกัดผักพื้นบ้านและสมุนไพรอีสาน. IJPS; 2009; 5 () : 1-11

Khamdang S, Takeda M, Noshiro R, Narikawa S, Enomoto A, Anzai N, Piyachaturawat P, Endou H.. Interactions of human organic anion transporters and human organic cation transporters with Nonsteroidal anti-inflammatory drugs.. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.; 2002; 303(2) (-) : 534-9.

Takeda M, Khamdang S, Narikawa S, Kimura H, Hosoyamada M, Cha SH, Sekine T, Endou H.. Characterization of Methotrexate Transport and Its Drug Interactions with Human Organic Anion Transporters.. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.; 2002; ;302(2) (-) : 666-71.

Takeda M, Khamdang S, Narikawa S, Kimura H, Kobayashi Y, Yamamoto T, Cha SH, Sekine T, Endou H.. Human Organic Anion Transporters and Human Organic Cation Transporters Mediate Renal Antiviral Transport.. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.; 2002; 300(3) (-) : 918-24.

Enomoto A, Takeda M, Tojo A, Sekine T, Cha SH, Khamdang S, Takayama F, Aoyama I, Nakamura S, Endou H, Niwa T.. Role of Organic Anion Transporters in the Tubular Transport of Indoxyl Sulfate and the Induction of Its Nephrotoxicity.. Journal of the American Society of Nephrology.; 2002; 13(7) (-) : 1711-20.

Khamdang S, Takeda M, Babu E, Noshiro R, Onozato ML, Tojo A, Enomoto A, Huang XL, Narikawa S, Anzai N, Piyachaturawat P, Endou H.. Interaction of Human and Rat Organic Anion Transporter 2 with Various Cephalosporin Antibiotics.. European Journal of Pharmacology.; 2003; 465(1-2) (-) : 1-7

Alebouyeh M1, Takeda M, Onozato ML, Tojo A, Noshiro R, Hasannejad H, Inatomi J, Narikawa S, Huang XL, Khamdang S, Anzai N, Endou H.. Expression of Human Organic Anion Transporters in the Choroid Plexus and Their Interactions with Neurotransmitter Metabolites.. Journal of Pharmacological Sciences.; 2003; 93(4) (-) : 430-6

Hasannejad H, Takeda M, Taki K, Shin HJ, Babu E, Jutabha P, Khamdang S, Aleboyeh M, Onozato ML, Tojo A, Enomoto A, Anzai N, Narikawa S, Huang XL, Niwa T, Endou H. Interactions of human organic anion transporters with diuretics.. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.; 2004; 308(3) (-) : 1021-9

Khamdang S1, Takeda M, Shimoda M, Noshiro R, Narikawa S, Huang XL, Enomoto A, Piyachaturawat P, Endou H.. Interactions of Human- and Rat-Organic Anion Transporters with Pravastatin and Cimetidine. Journal of Pharmacological Sciences. 2004.. Journal of Pharmacological Sciences.; 2004; 94(2). (-) : 197-202

Anzai N1, Miyazaki H, Noshiro R, Khamdang S, Chairoungdua A, Shin HJ, Enomoto A, Sakamoto S, Hirata T, Tomita K, Kanai Y, Endou H.. The multivalent PDZ domain-containing protein PDZK1 regulates transport activity of renal urate-anion exchanger URAT1 via its C terminus.. Journal of Biology and Chemistry.; 2004; 279(44) (-) : 45942-50

พมมะวง ชาลีกาบแก้ว พรทิพย์ คำจันทร์ สรินยา เจิมขุนทด พรศิริ ไพทอง ใจนุช กาญจนภู สุภารัตน์ จันทร์เหลือง. การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดใบเสี้ยวแดงด้วยเอทานอลในหนูถีบจักร. สารสารวิจัย มอบ ครั้งท่ี 2; 2008; - (-) : 370-375

Kittitach Jaturapattarawong, Jatupol Sakultiew, Thampaphon Thawanwech, Aporn Jaturapattarawong, Nonglek Kunawaradisai, Saweang Watcharathanakij. Rate of drug interaction from overriding automati drug interaction warning system and from different prescriptions.. IJPS; 2017; 13 ((suppl)) : 676-684

Jitkasame Benchakanta, Nonglek Kunawaradisai, Saksit Sripa.. Effect of the living skill program on smoking prevention among lower secondary school students: Case study from a school in Ubon Ratchathani Province.. IJPS; 2017; 13 ((suppl)) : 467-488

Sarinya Nakdee, Suvapee Montreepo, Thanatcha Songmuang, Saweang Watcharathanakij, Nonglek Kunawaradisai. Incidence of adverse drug reactions due to systemic antibiotics from ADRs system at a community hospital. IJPS; 2017; 13 ((suppl)) : 619-628

น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ, วีระ ตุลย์ชุประภา, ธมลวรรณ นันทา, ธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล. การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2016; 26 (-) : 9-19 link

น้องเล็ก คุณวราดิศัย1*, นิตยา ดาววงศ์ญาติ2 , กิติมา วรรณทอง3, ณัฐมน มูลศรีแก้ว3, สมภพ ไทยานันท์3. คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปวยเอดส์ ในจังหวัดอุบลราชธานี. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2016; 12 (2) : 21-32

ภูวนาท ศาสตร์ประสิทธิ์1; พงศธร มานิสสรณ์1; อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์2; ธนัฎชา สองเมือง3; สัมมนา มูลสาร4; น้องเล็ก คุณวราดิศัย5; แสวง วัชระธนกิจ5*. อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาติดตาม 5 ปี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2016; 12 () : 1-9

ประกอบ จิตตระการ, ธวัชชัย อินธิเดช, มนต์ กุญแจทอง, นิตยา ดาววงศ์ญาติ และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย. การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยวิธี.Stopwatch.time.technique. วารสารวิจัย มข.; 2012; 17 () : 493-504

น้องเล็ก คุณวราดิศัย และ บุญญารักษ์ บุญทวี. ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบความสอดคล้องรายการในระบบบริการผู้ป่วยใน. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2012; 22 () : in press

Teeraporn Chanakit1*, Nonglek Kunwaradisai1, Peerapat Singkhan2, Sudarat Hemkul1, Nattawat Teerawatanapong1, Narissara Shinghamart3, Sirikunya Lasa3 and Sirirat Visitpanyakul3. Computer-aided learning for Medical Chart Review Instructions. African Journal of Pharmacy and Pharmacology; 2012; 0 () : in press

Kunawaradisai N, Surapat W.. Screening and Counseling on Smoking Cessation by Hospital Pharmacist in the Outpatient Service. Thai Journal of Hospital Pharmacy; 2021; 2 () : 126-137

นันทนิจ มีสวัสดิ์ ปรีชา บุญจูง และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Selective COX-2 Inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ; 2010; 5 () : 218-227

จุฑาทิพย์ แซ่จึง, ปรีชา บุญจูง, น้องเล็ก คุณวราดิศัย. พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติ ต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14. ๋JIPS; 2006; 3 () : 1

น้องเล็ก คุณวราดิศัย. การเรียนการสอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ; 2010; 5 () : 146-153

Nonglek Kunawaradisai. Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation. IJPS; 2010; 6 () : 18-29

Nonglek Boonchoong. Methotrexate in Rheumatoid Arthritis. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences; 2003; 30 () : 1-15

Nonglek Boonchoong, Sirisak Boonman, Siritut Kradarnpol and Sarwitree Prajongbua. Opinion and Related Factors on Community Pharmacy Accreditation by Pharmacy Counsil. KKU Research Journal; 2005; 10 () : 174-183

Nonglek Boonchoong and Sontaya Siramethee. Compliance with the Sanatorium Act B.E 2541 Section 32 of non over-night Sanatorium Licensees in Ubon Ratchathani Province. Journal of Health Science; 2005; 14 () : 1029-1041

น้องเล็ก บุญจูง และ จารุวรรณ พุทธิผล. การสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและสิทธิที่ได้รับจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุณฑริก จ.อุบลราชธานี. วารสารวิชาการสาธารณสุข; 2006; 15 () : 542-551

น้องเล็ก บุญจูง อัจฉรียา จันทร์ปิรักษ์ และ ปุณยวัจน์ วัชรวิชานันท์. เหตุผลและความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการฝังเข็มของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลสรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ ม.อบ.; 2007; 9 () : 73-84

น้องเล็ก บุญจูงและคณะ. การปฏิบัติตามเกณฑ์ร้านยาคุณภาพภายหลังการรับรองมาตรฐานโดยสภาเภสัชกรรม.. วารสารวิชาวิจัย มข.; 2007; 12 () : 1-13

น้องเล็ก บุญจูง, วรางคณา ควรจริต, ธีราพร ชนะกิจ, อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์, ภม.. การประเมินการสั่งใช้ยาในศูนย์สุขภาพชุมชน: ปัญหาจากการใช้ยาและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ. วารสารเภสชกรรมโรงพยาบาล; 2007; 3 () : -

น้องเล็ก บุญจูง, สุดสาคร ไชยสารและ ประกาศิต ภักดี. ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่: กรณีศึกษาชุมชนศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารควบค; 2008; 2 () : 27-40

น้องเล็ก บุญจูง. การพัฒนาคู่มือการให้ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาแบบเฉพาะรายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. Thai Pharmaceutical and Health Science; 2009; 4 () : 185-192

ชนิกานต์ มโนธรรมสถิต, ปริณดา นาคดี, อุไรวรรณ อกนิตย์ และจีริสุดา คำสีเขียว*. ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน ผ่านกิจกรรมการให้บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้าน ในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน. งานประชุมถอดบทเรียนเภสัชกรรมปฐมภูมิ ครั้ง 3; 2017; 0 (-) : 46

จีริสุดา คำสีเขียว* ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8; 2014; 0 (-) : 119-133

จีริสุดา คำสีเขียว1*, ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์1, อนัญญา สองเมือง2, ธนัฎชา สองเมือง2,ธันยพร อยู่สุขวัฒนกุล3, นาถนพิน อาภาสุนันท์3 . Effects of Pharmaceutical Care with Home Care Pharmacy Service in Asthmatic Patients. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11 (3) : 71-82

Jeerisuda Khumsikiew, Ubon Ratchathani University, Thailand Sisira Donsamak, Ubon Ratchathani University, Thailand Manit Saeteaw, Ubon Ratchathani University, Thailand . A Model of Small-Group Problem-Based Learning In Pharmacy Education= Teaching in the Clinical Environment. The Asian Conference on Education Official Conference Proceedings 2014; 2014; 0 (-) : 365-377

นุจรี ประทีปวนิช จอห์น ธิติ วีระปรียากูร จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา จีริสุดา คำสีเขียว. Development of Quality of Life Database and Effect of Treatment on Quality of Life of Breast Cancer Patients. วารสารเภสัชกรรมสมาคม; 2010; 20 () : 124-133

วิวรรธน์ อัครวิเชียร จีริสุดา คำสีเขียว ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร พิมลศรี แสงคาร์ พยอม สุขเอนกนันท์. มุมมองของผู้บริหารต่อการนำร้านยาเข้า เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข; 2009; -1 () : 573-580

Anun Chaikoolvatana, K Vathesathogkit, Teeraporn Chanakit. Smoking cessation online service (SCOS) in Thailand: A pilot study. Journal of Smoking Cessation; 2010; 5 (2) : 128-135 link

Shur, J.,Pitchayajittipong, C., Rogueda, P., Price, R. Effect of processinghistory on the surface interfacial properties of budesonide in carrier-baseddry-powder inhalers. Therapeutic Delivery; 2013; 4 (8) : 925-937

Suchin Trirongjitmoah, Zongporn Juengmunkong, Kornsorn Srikulnath, Pakpum Somboon . Classification of garlic cultivars using an electronic nose. Computers and Electronics in Agriculture; 2015; 0 (113) : 148-153

นฤมล คูณเจริญรัตน์, วริษฎาศิลาอ่อน,ทรงพร จึงมั่นคงอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ. การศึกษาความคงตัวทางเคมีและกายภาพของตำรับยาหยอดตาเซฟาโซลินสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรียมจากน้ำตาเทียมที่มีชนิดของสารถนอมแตกต่างกัน. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2014; 9 () : 50-54

จันจิรา โพธิ์พัฒน์, ฐานมาศ เถื่อนหมื่นไวย, พิชญา วรรณสุทธิ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ทรงพร จึงมั่นคง และวริษฎา ศิลาอ่อน*. การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของโซเดียมซิเตรทกับกรดซิตริก. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2013; 9 (1) : 47-49

ทรงพร จึงมั่นคง, สาลินี ณ ระนอง, สิริลักษณ์ รักษ์รอด, สาโรจน์ อ่อนละออ และ วริษฎา ศิลาอ่อน . การศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยานํ้าแขวนตะกอนและผงแห้งผสมกระสายยาก่อนใช้สําหรับยานํ้าแขวนตะกอนของยาอะเซ็ตตาโซลามายด์และยาฟูโรซีมายด์. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน; 2013; 9 (1) : 32-39

ลักษณา เจริญใจ และทรงพร จึงมั่นคง. ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Moodle ในการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์; 2010; 25 () : 3

Banjong Boonchom, Rattanai Baitahe, Zongporn Joungmunkong, Naratip Vittayakorn. Grass blade-like microparticle MnPO4·H2O prepared by a simple precipitation at room temperature. Powder Technology; 2010; 203 () : 310-314

. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2017; 13 (ฉบับพิเศษ) : 301-310

สมหวัง จรรยาขันติกุล . ความถี่ของยีน KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย ). วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2015; 11 (3) : 61-70

สมหวัง จรรยาขันติกุล . โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง= ความรู้พื้นฐาน ยา และแนวทางการรักษา ). วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2015; 11 (4) : 1-21

Duangjit S, Kraisit P*. Optimization of orodispersible and conventional tablets using simplex lattice design: Relationship among excipients and banana extract. Carbohydrate Polymers; 2018; 193 (1) : 89–98 [IF=5.158, Q1] link

ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ และ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล. การเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผ็ดในพริก ตามระยะการสุกแก่ของผล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2013; 2 () : 6-13

C. Thanawiroon, K.G. Rice, R.J. Linhardt. LC/MS Sequencing of Highly Sulfated Heparin-Derived Oligosaccharides. The Journal of Biological Chemistry; 2004; 279 () : 2608-2615

Sethabouppha B, Suwannakul S, Poeaknapo C, Promcharoen N, Wongthatam M, Saohin W. Quality of ranitidine tablets available in some parts of Thailand. Journal of Health Science; 2003; 12 (1) : 75-80

Ieiri I, Suwannakul S, Maeda K, Uchimaru H, Hashimoto K, Kimura M, Fujino H, Hirano M, Kusuhara H, Irie S, Higuchi S, Sugiyama Y. SLCO1B1 (OATP1B1, an uptake transporter) and ABCG2 (BCRP, an efflux transporter) variant alleles and pharmacokinetics of pitavastatin in healthy volunteers.. Clin Pharmacol Ther; 2007; 82 (5) : 541-7

Suwannakul S, Ieiri I, Kimura M, Kawabata K, Kusuhara H, Hirota T, Irie S, Sugiyama Y, Higuchi S. Pharmacokinetic interaction between pravastatin and olmesartan in relation to SLCO1B1 polymorphism.. J Hum Genet; 2008; 53 (10) : 899-904

Suwannakul S, Hirunpongchai W, Samranchai N, Yotsuprom W, AtsapimC, Luetrakul T, Akanitapichat P, Sethabouppha B. Preliminary test of effect of Amomum villosum and other 5 Thai hearbal crude extracts of rat liver CYP3A4 enzyme activities in-vitro. IJPS; 2017; 13 (1) : 258-266

Sripon T, Kesama B, Suwannakul S, Chaksupa N, Phattarabenjapol S. The use of glutathione for whitening skin among Ubon Ratchathani University students according to the theory of planned behavior.. IJPS; 2016; 11 (5) : 171-178

Sethabouppha B, Chanluang S, Lam LH, Suwannakul S. Screening of Thai plants for inhibition of CYP2D6 enzyme activity. Ubon Ratchathani University Journal of Sciences and Technology; 2015; 3 (17) : 28-32

Suwannakul S, Buasai S, Rattanadaoruang S, Yooyen W, Pomsuwan C, Kanchanawongsa J, Khumsikiew J, Sethabouppha B.. Factor affecting selection criteria and behavior of students and staffs of Ubon Ratchathani university in using services from Ubon Ratchthani university drug store. IJPS; 2015; 11 (1) : 197-212

Vilasinee Hirunpanich, Jun Katagi, Benjabhorn Sethabouppha, Hitoshi Sato. Demonstration of docosahexaenoic acid as a bioavailability enhancer for CYP3A substrate: in vitro and in vivo evidence using cyclosporine in rats. Drug Metabolism and Disposition; 2006; 34 (2) : 205-210 link

Benjabhorn Sethabouppha, Suttasinee Suwannakul, Chotima Poeaknapo, Nitikorn Promcharoen, Monchaya Wongthatam, Wipawee Saohin. Quality of Ranitidine Tablets Available in Some Parts of Thailand. Journal of Health Science; 2003; 12 () : 75-80

Apiyada Nonpunya, Benjabhorn Sethabouppha, Stefano Rufini, Nattida Weerapreeyakul. Cratoxylum formosum ssp. pruniforum activates the TRAIL death receptor complex and inhibits topoisomerase I. South African Journal of Botany (SAJB); 2018; 114 () : 150-162 link

ธีราพร ชนะกิจ, ณรงค์ชัย จักษุพา, จินดานุช ดางาม, ณัฐพล ผลโยน และ ปวีณ ธำรงค์ประดิษฐ์.. อุบัติการณ์การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. Thai Pharm Health Sci J; 2007; 2 () : 240-51

สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์, นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, บัวนัส วงษ์สุด, ณรงค์ชัย จักษุพา, พรพรรณ สุนทรธรรม และ กาญจนา มหาพล. การศึกษาคุณสมบัติทั่วไป ประสิทธิภาพการชำระล้างและความปลอดภัยของแชมพูน้ำหมักชีวภาพ. วารสารวิชาการ ม.อบ.; 2005; 7 (1) : 135-58

บัวนัส วงษ์สุด, สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์, ณรงค์ชัย จักษุพา, นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, พรพรรณ สุนทรธรรม และ กาญจนา มหาพล. การศึกษาฤทธิ์ของน้ำหมักชีวภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์. วารสารวิชาการ ม.อบ.; 2005; 7 (1) : 115-34

อรนุช ธนเขตไพศาล, วริษฎา ศิลาอ่อน, สุดารัตน์ หอมหวล, ณรงค์ชัย จักษุพา, วันดี อิ่มเอมทรัพย์ และบังอร ศรีพานิชกุลชัย. การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรที่ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย. วารสารวิจัย มข.; 2002; 7 (2) : 65-70

ทิพย์วาณี ธัญญะวัน, พิทยาธร โยมศรีเคน, รชตะ มังกรแก้ว, รณชัย ชมเมือง, กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล, ศตพร สืบสิงห์, สถาพร มณี, สมหวัง จรรยาขันติกุล, พีรวัฒน์ จินาทองไทย และศักดิ์สิทธิ ศรีภา. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ. IJPS; 2017; 13 (Supplement) : 301-310 link

Pulikkotil SJ, Nagendrababu V, K Veettil S, Jinatongthai P, Setzer FC. Effect of oral premedication on the anaesthetic efficacy of inferior alveolar nerve block in patients with irreversible pulpitis– A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Int Endod J; 2018; 51 (9) : 989-1004 link

Suparat C, Phubed N, Pichsinee S, Konlarat C, Worakant M and Rawiwun K.. Amount of protein, crude fiber and β-glucan, and anti-oxidative activity in edible wild mushrooms used as food in Ubon Ratchathani province. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University; 2017; 20 () : 240-248 link

Saeteaw M, Johns J, Johns NP, Subongkot S. Serum melatonin levels and antioxidant capacities after consumption of pineapple, 3 orange, or banana by healthy male volunteers. J Pineal Res; 2013; 55 () : 58-64

ธีรดา อินทรสุข1, สราลี ศรัทธาพงษ์สกุล1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์1, ตันติมา กำลัง2, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1 . การพัฒนาสูตรตำรับเห็ดอัดเม็ดจากเห็ดหอม เห็ดนางรม และเห็ดนางฟ้า. The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016The 8th Annual Conference of Northeast; 2015; 11 (5) : 14-24

พิชามญชุ์ ญาณศุภวงศ์ 1, วริศรา ทิพย์คูนอก 1, วริษฏา ศิลาอ่อน 2, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์2, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 2*. การศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบของเจลก่อตัวเองโดยมีพอลิเมอร์ PLGA เป็นสารก่อเจลหลัก. The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016; 2015; 11 (5) : 135-143

ฑิภาดา สามสีทอง, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์. Slow Inactivation Voltage-Gated Sodium Channel - A Novel Target for treatment of Epilepsy: Focus on Lacosamide. สารคลังข้อมูลยา; 2016; 18 (70) : 19-34

Lohsiriwat S, Puengna (Muangchan) N, Leelakusolvong S. Effect of caffeine on lower esophageal sphincter pressure in Thai healthy volunteers. Dis Esophagus; 2006; 19 () : 183-86. (Q2, IF 2.65) link

Muangchan N, Kooptiwut S, Tapechum S, Akarasereenont P, Vongsopanagul N, Pongwattanapakin K, Chaikomin R.. 13C-acetic acid breath test monitoring of gastric emptying during disease progression in diabetic rats. Biol. Pharm Bull.; 2017; 40 () : 1506-14. (Q2, IF 1.863) link

นิภาพร เมืองจันทร์, สุภารัตน์ คำแดง, ธารารัตน์ พรยิ้ม, โยธกา ถานะลุน, สุธัญญมาศ บุระมุข. ระดับสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2023; 13 () : 68-74

นิภาพร เมืองจันทร์. โรคกรดไหลย้อนที่ไม่มีการอักเสบของหลอดอาหาร: พยาธิสรีรวิทยาและแนวทางการรักษา. ธรรมศาสตร์เวชสาร; 2011; 11 () : 485-494

สุภารัตน์ คำแดง, ใจนุช กาญจนภู, นิภาพร เมืองจันทร์, ทรงพล สิทธิการค้า, อดุลศักดิ์ เหลาแหลม, วุฒิไกร วิลามาตร, นพวัฒน์ เพ็งคำศรี. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม. IJPS; 2010; 6 () : 84-91

Noppawat Pengkumsri, Chattupol Kantamul, Pattaraporn Towattanakit, Wachirawit Wongsarat, Wanida Jaiman, Nipaporn Muangchan, Suparat Chanluang*. Antioxidative Effect of Alpinia Conchigera Rhizome Extracts. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal; 2011; 6 (3) : 195-201

Charnchai P, Jantama SS and Jantama K. Genome analysis of food-processing stressful-resistant probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis BF052, and its potential application in fermented soymilk. FEMS Microbiology Letters; 2017; 364 (17) : 1-10 link

Areerut Leelathanalerk, PharmD, Wannisa Dongtai, PharmD, Yvonne Huckleberry, PharmD, Brian Kopp, PharmD, John Bloom, MD, Joseph Alpert, MD. Evaluation of Deprescribing Amiodarone After New-Onset Atrial Fibrillation in Critical Illness. The American Journal of Medicine; 2017; 130 (7) : 864-866 link

Suwannakul S, Hirunpongchai W, Samranchai N, Yotsuprom W, Atsapim C, Luetrakul T, Akanitapichat P, Sethabouppha B. Preliminary test of Effect of Amomum villosum and Other 5 Thai Herbal Crude Extracts on Rat Liver CYP3A4 Enzyme Activities in-vitro. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (Supplement) : 258-266 link

Yomsrikhen P, Thunyawan T, Mungkornkaew R, Chommueang R, Tungtrakool K, Suebsing S, Manee S, Janyakhantikul S, Sripa S, Jinatongthai P.. Factors affecting INR control and bleeding of warfarin-treated patient, Warinchamrab Hospital. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 ((Supplement)) : 301-310 link

Wannapongsatit P, Pudeethip I, Kanjanawat P, Pudpong K, Wongpakdee P, Tumsen T, Kanabut T, Sripa S, Akanit U.. A study of drug dosing adjustment initiative in patients with renal impairment admitted to internal medicine wards. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 ((Supplement)) : 373-381 link

Benchakanta J, Kunawaradisai N, Sripa S.. Effect of the living skill program on smoking prevention among lower secondary school students: case study from a school in Ubon Ratchathani province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (Supplement) : 476-488

สมชาย ชาลี* ,สมชาย สินชัยสุข**, สัมมนา มูลสาร**, สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์****โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ**คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี***สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ . ผลของนโยบายการจัดสรรงบประมาณต่อมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ การบริการและการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยในจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2012; 14 () : 78-84

Somchai Sinchaisuk. Functional dyspepsia: its causes and therapies. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University; 2010; 3 () : 0-0

Somchai Sinchaisuk. Buprenorphine as an alternative for treatment of opioid dependence. Thai Journal of Pharmacology; 2005; 27 () : 127-136

L.W. Fan, L.T.Tien, S. Tanaka, T. Ma, N. Chudapongse, S. Sinchaisuk, R.W. Rockhold and I.K. Ho. Changes in the brain k-opioid receptor levels of rats in withdrawal from physical dependence upon butorphanol. Neurosciene; 2003; 121 () : 1063-1074

S. Sinchaisuk, I.K. Ho and R.W. Rockhold. Focal k-opioid receptor-mediated dependence and withdrawal in the nucleus paragigantocellularis. Pharmacology Biochemistry and Behavior; 2002; 74 () : 241-252

Somchai Sinchaisuk. A class effect of selective COX-2 inhibitors on the cardiovascular risk. Journal of Ubon Rajathanee University; 2007; 9 () : 44-53

C.Kantasuk(Prasitpuriprecha), C.Yoosuk, N.Bunyapraphatsars and Y.Boonyakiat. Anti-herpes simplex virus activities of crude water extracts of Thai Medicinal Plants.. Phytomedicine; 2000; 6 () : 411-419

Suparat Chanluang*[a], Pommavong Salikabkeo [a], Jainuch Kanchanapoo [b],Rawiwun Kaewamatawong [a] and Chutinan Prasitpuriprecha [a]. Anti-oxidative Effects and Toxicity of Bauhinia penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts. chu med j; 2018; 43 (x) : 1-12

7.3.13 Pratoomted, J., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U*.. High dose Cefazolin for entrapment in interpenetrating network hydrogel comprising of natural rubber and rice starch.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2014; 9 () : 1-5

Yatsom, S., Kumlung, T., Puapermpoonsiri, U*.. Effect of liquid lipid and solid lipid on physical characteristics particle size zeta-potential viscosity and pH of nanostructured lipid carriers (NLCs) fabrication.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (supplement) : 122-130

Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C.. Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (Supplement) : 219-227

Boonprakom, P., Ratsadon-arsai, C., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W.. Effect of sweetening agents and disintegrating agent on the properties of oral disintegrating film of verapamil hydrochloride.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (supplement) : 106-121.

Taopatom, P., Wongjumpoo, R., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W.. Development of verapamil hydrochloride orodispersible tablets using sublimation method by microwave irradiation.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (supplement) : 144-153

Taopatom, P., Wongjumpoo, R., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W.. Development of verapamil hydrochloride orodispersible tablets using sublimation method by microwave irradiation.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (supplement) : 144-153

Intarasuk, T., Satthapongsakul, S., Sila-on, W., Sritananuwat, P., Kumlung, T., Puapermpoonsiri, U*.. Devlopment of Mushroom Tablets from Lentinus edodes, Pleurotus ostreatus and Pleurotus pulmonarius.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11 (5) : 14-24

7.3.7 Yarnsuphawong, P., Thipkunok, W., Sila-on, W., Sritananuwat, P., Puapermpoonsiri, U*.. The study of factors and components in situ forming gel formulation comprising of PLGA.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11 (5) : 135-143

7.3.9 Keawkhamsorn, P., Ratchawattana, T., Pitchayajittipong, C., Puapermpoonsiri, U., Sila-on, W.. Study on stability and quality control of Centella capsule. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11 (1) : 1-6

7.3.10 Ngoenkratok, J., Worachuen, P., Puapermpoonsiri, U., Sila-on, W.. The influence of ethanol content on physical characteristics and mechanical properties of facial peel off mask contained the ethanolic extract of Centella asiatica (Linn.) Urban.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11 (1) : 7-12

7.3.11 Somdangchai, M., Klangphapan, W., Poungsiri, P., Pratoomted, J., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U*.. Study of cefazolin entrapment and release from hydrogel patch comprising of natural rubber and modified starch.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2014; 9 () : 33-37

7.3.12 Boocharam, T., Koonto, I., Sila-on, W., Jungmunkong, Z., Puapermpoonsiri, U*.. Chemical and physical stability study of cefazolin ophthalmic solution for extemporaneous preparation using artificial tear with different preservatives.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2014; 9 () : 50-54

7.3.14 Pratoomted, J., Sila-on, W., Vudjung, C., Puapermpoonsiri , U*.. Apparent viscosity and mechanical properties studies of interpenetrating network hydrogel from natural rubber and starch.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2014; 9 () : 6-10

. Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber/Rice Starch InterpenetratingNetwork Hydrogel. Advanced Materials Research Journal; 2013; 739 () : 1184

Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch Utsana Puapermpoonsiri1, a*, Jatuporn Pratoomted1,b, Warisada Sila-on1, c, Chaiwute Vudjung 2,d*corresponding author. Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch. Advanced Materials Research Journal; 2013; 739 () : 100

จันจิรา โพธิ์พัฒน์, ฐานมาศ เถื่อนหมื่นไวย, พิชญา วรรณสุทธิ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ทรงพร จึงมั่นคง และวริษฎา ศิลาอ่อน*. การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของโซเดียมซิเตรทกับกรดซิตริก. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2013; 9 (1) : 47-49

จุฑารัตน์ สมดี, รวีวรรณ แจ้งไชย, วิจิตรา อุดมสันติ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ และวริษฎา ศิลาอ่อน*. การพัฒนาตำรับยาเม็ด Theophylline แตกตัวเร็วในช่องปาก. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2013; 9 (1) : 50-53

Munerah Al-fadhel. Lyophilized inserts for nasal administration harboring bacteriophage selective for Staphylococcus aureus.. Int J Pharm; 2011; 461 () : 280

Jinatongthai P, Kongwatcharapong J, Foo CY, Phrommintikul A, Nathisuwan S, Thakkinstian A, Reid CM, Chaiyakunapruk N. Comparative efficacy and safety of reperfusion therapy with fibrinolytic agents in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a systematic review and network meta-analysis. Lancet; 2017; 390 (10096) : 747-759 link

ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย . FAQ ยา warfarin จำเป็นต้องให้ loading dose หรือ stat doseหรือไม่?. Warfarin Newsletter; 2015; 1 (3) : 18-19

แสวง วัชระธนกิจ พัชรีการญจนวัฒน์ พีรวัฒน์ จินาทองไทย. การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย. วารสารเภสัชศาตร์อีสาน; 2015; 11 (1) : 89-98 link

แสวง วัชระธนกิจ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ปาริชาติ บุตรดีมี, ณัฐวดี พิมพ์บุญมา, ภัสรา บุญมา . อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2015; 11 (ฉบับพิเศษ) : 191-196 link

Jinatongthai P, Khaisombut N, Likittanasombat K, Chaiyakunapruk N, Watcharathanakij S, Nathisuwan S. Use of the CRUSADE Bleeding Risk Score in the Prediction of Major Bleeding for Patients with Acute Coronary Syndrome Receiving Enoxaparin in Thailand. Heart Lung Circ; 2014; 23 (11) : 1051-8 link

เด่นใจ บัวทุม, ปัทมานันท์ ภูปา, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, มานิตย์ แซ่เตียว, วีระ มหาวนากูล. Case report: Heparin-induced skin necrosis. วารสารคลินิก; 2013; 29 (2) : 105-107

สุณี เลิศสินอุดม, พีรวัฒน์ จินาทองไทย. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด เพื่อนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตไปใช้ในเวชปฏิบัติ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2011; 7 (3) : 55-60 link

Yingngam B, Tantiraksaroj K, Taweetao T, Rungseevijitprapa W, Supaka N, Brantner AH. Modeling and stability study of the anthocyanin-rich maoberry fruit extract in the fast dissolving spray dried microparticles. Powder Technology; 2018; 325 (-) : 261-70 (Q1; Impact Factor 3.760) link

Yingngam B, Brantner AH, Jinarat D, Kaewamatawong R, Rungseevijitprapa W, Suksamrarn A, Piyachaturawat P, Chokchaisiri R. Determination of the marker diarylheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa rhizomes and selected herbal medicinal products by HPLC-DAD. Chemical and Pharmaceutical Bulletin; 2018; 66 (1) : 65-70 (Q2; Impact Factor 1.405) link

Wilkin M, Tongngok P*, et al. Drosophila HOPS and AP-3 complex genes are required for a Deltex-regulated activation of notch in the endosomal trafficking pathway. Dev Cell; 2008; 15 (5) : 762-772 link

Homhual S, Tongngok P*, et al. Evaluation of biological activities of crude extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer. and Cayratia trifolia L. domin young shoots. UBU Journal; 2007; 9 (2) : 54-60

Akanitapichat P, Tongngok P*, et al. Antiviral and anticancer activities of Stemona collinsae. Thai J Pharm Sci; 2005; 29 (3-4) : 125-136

Tongngok P*, Kaenkum K. Antimicrobial activity of Northeastern medicinal plants in Thailand. IJPS; 2005; 1 (1) : 40-46

Urasopon N, Tongngok P*, et al. A Study of the antimicrobial activity of Thai herbs on enteropathogenic Escherichia coli. J Thai Vet Med Assoc; 2003; 54 (1-2) : 27-38

Pithayathon Yomsrikhen, Tipwanee Thunyawan, Rachata Mungkornkaew, Ronnachai Chommueang, Kunlayarat Tungtragool, Sataporn Suebsing, Sathaporn Manee, Somwang Janyakhantikul, Saksit Sripa , Peerawat Jinatongthai. Factors affecting INR control and bleeding of warfarin-treated patient, Warinchamrab hospital. IJPS; 2017; 13 (Supplement) () : 301-310 link

Jinarat D, Yingngam B, Apichart suksamrarn, Rungseevijitprapa W. Development and characterization of Curcuma comosa extract loaded nanostructured lipid carriers. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (Supplement Issue) : 163-173 link

Mahadlek J, Duangjit S, Ngawhirunpat T, Bumrungthai S, Kraisit P. Development of topical gel-based formulation for enhancing transdermal delivery of capsaicin: Physical properties characterization. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal; 2017; 41 (Supplement) () : 117-120 link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Enhanced skin permeability of lipophilic and hydrophilic drugs via rigid-, elastic- and conventional liposomes: A comparative study. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal; 2017; 41 (Supplement) () : 89-92 link

Duangjit S, Bumrungthai S, Ngawhirunpat T, Kraisit P. Comparison of vesicle formulations for transdermal delivery of curcumin: Liposomes, flexosomes and invasomes. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (Supplement) : 180-188 link

เมวดี สายสิญจน์, ศกลวรรณ มีคม, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์    . การศึกษาย้อนหลังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2017; 13 (Supplement) : S638-646

ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์, พัชรี  กาญจนวัฒน์, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน, ถนัดกิจ คณะบุตร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์  . การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2017; 13 (Supplement) : S373-381

Uraiwan Akanit, Pharm D, BCPS; Benjamin Staley, PharmD; Jennifer W. Janelle, MD, AAHIVS; Zoe Muller, MD; Emily C. Huesgen, Pharm D, BCACP, AAHIVP; Sam J Borgert, Pharm D; & Ann Snyder Franklin, PharmD, MEd, BCPS  . The Development of Antiretroviral Therapy Order Set for Admitted Adult HIV-Infected Patients. International Journal of Medicine and Pharmacy; 2016; 4 (2) : 1-26

ทวนธน บุญลือ, จิตติพล ตันติวิท. NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME จากการได้รับยา PALIPERIDONE LONG ACTING INJECTIONร่วมกับ ORAL RISPERIDONE และ INTRAMUSCULAR HALOPERIDOL. วารสารประสาทวิทยา; 2015; 31 (2) : 41-52

ทวนธน บุญลือ, อรภรณ์ สวนชัง.. ภาวะพิษต่อไตจากลิเทียม. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา; 2012; 6 (2) : 31-43

เรวดี วงศ์ปการันย์, ทวนธน บุญลือ. ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาทางจิตเวช. ศรีนครินทร์เวชสาร; 2015; 30 (3) : 311-318

วีระ ดุลย์ชูประภา, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทวนธน บุญลือ. ผลกระทบของโรคซึมเศร้าในด้านการขาดงานและการด้อยความสามารถในผู้ป่วยคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิด Major Depressive Disorder IMPACT OF DEPRESSION ON WORK LOSS AND DISABILITIES IN THAI PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DIOSRDER. ไทยไภษัชยนิพนธ์; 2016; 11 (2) : 1-12

Johns NP, Johns J, Porasuphatana S, Plaimee P, Sae-Teaw M. Dietary intake of melatonin from tropical fruit altered urinary excretion of 6-sulfatoxymelatonin in healthy volunteers. J Agric Food Chem; 2013; 61 () : 913-919

Chan A, Saeteaw M, Chui WK, Lee JYC. Perceptions of pharmacy students and pharmacists on SOAP note education and utility in pharmacy practice. Currents in Pharmacy Teaching and Learning; 2016; 8 () : 77-82

Werawattanachai, N., Kaewamatawong, R.. Chemical constituents from Parinari anamense. Biochemical Systemetics and Ecology; 2010; 38 () : 836

นุตติยา วีระวัธนชัย และ ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของฟลาโวนอยด์จากกระดังงาจีน Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibitory activities of flavonoids from Artabotrys hexapetalus. Journal of Sciences and Technology, Ubon Ratchathani; 2014; 1 () : 1-3

Nuttiya Werawattanachai*, Rawiwun Kaewamatawong1, Jintana Junlatat2, and Bung-orn Sripanidkulchai2 . Anti-Inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2015; 17 (2) : 63-68

Nuttiya Werawattanachai* and Rawiwun Kaewamatawong. Screening for Acetylcholinesterase Inhibitory Activityfrom the Piperaceae การตรวจกรองฤทธ์ิยบัยงั้เอนไซมอ์ ะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชวงศพ์ ริกไทย. Journal of Science and Technology, Ubonratchathani University; 2016; 18 (3) : 25-32

Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn, Waraporn Putalun and Thaweesak Juengwattanatrakul . Inhibitory Potentials of Five Phytoestrogens from  Pueraria candollei  var. mirifica on CYP1A1 and CYP1A2 Proteins in Mouse Liver Microsomes and  in silico . Journal of Applied Biopharm aceutics and Pharmacokinetics; 2013; 1 () : 5-11

Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun. High performance enzyme-linked immunosorbent assay for determination of miroestrol, a potent phytoestrogen from Pueraria candollei. Analytica Chimica Acta; 2013; 785 (27) : 104-110

Gorawit Yusakul, Orapin Udomsin,Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Chaiyo Chaichantipyuth, Waraporn Putalun. Highly selective and sensitive determination of deoxymiroestrol using apolyclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay. Talanta; 2013; 114 () : 73-78

Tassanawat P, Putalun W, Yusakul G, Sritularak B, Juengwatanatrakul T, Tanaka H.. Production of Polyclonal Antibody Against Madecassoside and Development of Immunoassay Methods for Analysis of Triterpene Glycosides in Centella asiatica.. Phytochem Analysis; 2013; 24 (3) : 256-62

Yusakul G, Udomsin O, Tanaka H, Morimoto S, Juengwatanatrakul T, Putalun W. Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminescence detection for the standardization of estrogenic miroestrol in Pueraria candollei Graham ex Benth.. Luminescence; 2015; 30 (5) : 568-75

Yusakul G, Sakamoto S, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S. . Preparation and application of a monoclonal antibody against the isoflavone glycoside daidzin using a mannich reaction-derived hapten conjugate. Phytochemical Analysis; 2016; 27 (1) : 81-88

Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Yusakul G, Putalun W. . Chromene stability= The most potent estrogenic compounds in White Kwao Krua (Pueraria candollei var mirifica) crude extract.. Journal of Functional Foods; 2015; 19 () : 269-277

Tanaka H, Paudel MK, Takei A, Sakoda J, Juengwatanatrakul T, Sasaki-Tabata K, Putalun W, De-Eknamkul W, Matangkasombut O, Shoyama Y and Morimoto S.. Immunochemical Analysis of the Antimalarial Drugs Artemisinin and Artesunate. Antibodies; 2012; 1 (3) : 273-283

Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Jarukamjorn K.. Suppression of BSEP and MRP2 in mouse liver by miroestrol and deoxymiroestrol isolated from Pueraria candollei.. Phytomedicine; 2012; 19 (14) : 1332-5

Latiporn Udomsuk, Thaweesak Juengwattanatrakul, Kanokwan Jarukamjorn, and Waraporn Putalun. Increased miroestrol, deoxymiroestrol and isoflavonoid accumulation in callus and cell suspension cultures of Pueraria candollei var. mirifica. Acta Physiologiae Plantarum; 2012; 34 (3) : 1093-1100

Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun , Hiroyuki Tanaka and Satoshi Morimoto. A rapid one-step immunochromatographic assay for the detection of asiaticoside. J Nat Med; 2012; 66 (2) : 279-83

Paudel MK, Takei A, Sakoda J, Juengwatanatrakul T, Sasaki-Tabata K, Putalun W, Shoyama Y, Tanaka H, Morimoto S.. Preparation of a Single-Chain Variable Fragment and a Recombinant Antigen-Binding Fragment against the Anti-Malarial Drugs, Artemisinin and Artesunate, and Their Application in an ELISA.. Anal Chem.; 2012; 84 (4) : 2002-2008

Patcharin Tassanawat, Waraporn Putalun, Jukrapun Komaikul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka.. Development of Anti-Asiaticoside Polyclonal Antibody-Based Immunoassay and Applications for Centella asiatica Products and Human Serum. Food Analytical Methods; 2012; 5 (6) : 1320–1327

Udomsuk L Juengwatanatrakul T Putalun W Jarukamjorn K.. Bimodal action of miroestrol and deoxymiroestrol, phytoestrogens from Pueraria candollei var. mirifica, on hepatic CYP2B9 and CYP1A2 expressions and antilipid peroxidation in mice. Nutrition Research; 2012; 32 (1) : 45-51

Seiichi SakamotoWaraporn PutalunBenyakan PongkitwitoonThaweesak Juengwatanatrakul Yukihiro ShoyamaHiroyuki TanakaSatoshi Morimoto. Modulation of plumbagin production in Plumbago zeylanica using a single-chain variable fragment antibody against plumbagin.. Plant Cell Report; 2012; 31 (1) : 103-110

Thaweesak Juengwatanatrakul. Applications of monoclonal antibodies and single chain variable fragments in Pharmacognosy. Isan J. Pharm. Sci.; 2011; 7 (3) : 1-13

Juengwatanatrakul ThaweesakSakamoto SeiichiTanaka HiroyukiPutalun Waraporn. Elicitation effect on production of plumbagin in in vitro culture of Drosera indica L.. J. Med. Plants Res.; 2011; 5 (19) : 4949-4953

Udomsuk L Juengwatanatrakul T Putalun W Jarukamjorn K. Down regulation of gene related sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol and deoxymiroestrol.. Fitoterapia.; 2011; 82 (8) : 1185-9

Yusakul G, Putalun W, Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Chaichantipyuth C.. Comparative analysis of the chemical constituents of two varieties of Pueraria candollei.. Fitoterapia; 2011; 82 () : 203-7

Juengwatanatrakul T, Sritularak B, Amornnopparattanakul P, Tassanawat P, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S.. Preparation of a specific monoclonal antibody to asiaticoside for the development of an enzyme-linked immunosorbent assay.. ANALYST; 2011; 136 (5) : 1013-1017

Pongkitwitoon B, Sakamoto S, Morinaga O, Juengwatanatrakul T, Shoyama Y, Tanaka H, Morimoto S.. Single-chain variable fragment antibody against ginsenoside Re as an effective tool for the determination of ginsenosides in various ginsengs.. Journal of Natural Medicine.; 2011; 65 () : 24-30

Putalun W, Udomsin O, Yusakul G, Juengwatanatrakul T, Sakamoto S, Tanaka H.. Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation. Biotechnology Letters; 2010; 32 (5) : 721-724

Woods T, Preeprem T, Lee K, Chang W, Vidakovic B. Characterizing exons and introns by regularity of nucleotide strings. Biology Direct; 2016; 11 (1) : 6 link

Preeprem T, Gibson G. Systematic 3D screening of amino acid mutations in pharmacogenes. Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine; 2014; 12 (4) : 209-26 link

Preeprem T, Gibson G. AACDS, A database for personal genome interpretation. EMBnet.journal; 2014; 20 () : e780 link

Preeprem T, Gibson G. SDS, a structural disruption score for assessment of missense variant deleteriousness. Frontiers in Statistical Genetics and Methodology; 2014; 5 () : 82 link

Preeprem T, Gibson G. An association-adjusted consensus deleterious scheme to classify homozygous missense mutations for personal genome interpretation. BioData Mining; 2013; 6 () : 24 link

Patel CJ, Sivadas A, Tabassum R, Preeprem T, Zhao J, Arafat D, Chen R, Morgan AA, Martin GS, Brigham KL, et al. Whole genome sequencing in support of wellness and health maintenance. Genome medicine; 2013; 5 (6) : 58 link

Hsiao C, Lenz TK, Peters JK, Fang PY, Schneider DM, Anderson EJ, Preeprem T, Bowman JC, O'Neill EB, Lie L, et al. Molecular paleontology: a biochemical model of the ancestral ribosome. Nucleic acids research; 2013; 41 (5) : 3373-85 link

Athavale SS, Gossett JJ, Hsiao C, Bowman JC, O'Neill E, Hershkovitz E, Preeprem T, Hud NV, Wartell RM, Harvey SC, Williams LD. Domain III of the T. thermophilus 23S rRNA folds independently to a near-native state. RNA; 2012; 18 (4) : 752-8 link

Boz MB, Preeprem T, Harvey SC. Assembly of an unenveloped icosahedral RNA viruses using coarse-grained models. Biophysical Journal; 2011; 100 (3) : 402a link

ทักษิณีย์ ศรีพล, เบญจมาภรณ์ เกษามา, สุทธาสินี สุวรรณกุล, ณรงค์ชัย จักษุพา, สุวรรณา ภัทรเบญจพล. การใช้กลูต้าไธโอนเพื่อผิวขาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2016; 11 (ฉบับพิเศษ) () : 171-178

Inta P,  Sritongkul K, Thanaketpaisan O, Chaksupa N. Cytotoxic Effect of Taraxacum officinale Extract in Cancer Cell Line. IJPS; 2013; 9 (1) : 54-57

Rangsimawong W, Opanasopit P, Rojanarata T, Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin transport of hydrophilic compound-loaded PEGylated lipid nanocarriers comparative study of liposomes, niosomes, and solid lipid nanoparticles. Biological & Pharmaceutical Bulletin; 2016; 39 (8) : 1254-1262 [IF=1.828, Q1] link

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Iontophoresis: Skin permeation enhancement and applications. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal; 2011; 6 (1) : 73-78 link

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin permeation enhancement by combination of liposomes and permeation enhancers. Pharmatime; 2011; 87 () : 37-42

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Skin preparation and characterization techniques. Pharmatime; 2010; 84 () : 35-43

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Liposomes: skin permeation enhancement drug delivery system and applications. Pharmatime; 2010; 82 () : 39-46

Wonglertnirant N, Duangjit S, Ngawhirunpat T. Microneedle and its application in pharmaceutical sciences. Pharmatime; 2009; 80 () : 41-46

Duangjit S, Ngawhirunpat T. Application of electroporation for skin permeation enhancement. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal; 2009; 14 () : 409-418

Duangjit S, Bamrungthai S, Ngawhirunpat T. Implantable drug delivery systems: Implant technologies. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2016; 12 (1) : 1-12 link

Ngawhirunpat T, Goegebakan E, Duangjit S, Akkaramongkolporn P, Kumugdee-Vollrath M. Controlled release of chlorpheiramine from resonates through surface coating with Eudragit® RS 100. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 2010; 2 (2) : 107-112 link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Characterization and in vitro skin permeation of meloxicam-loaded liposomes versus transfersomes. Journal of Drug Delivery; 2010; 2012 () : Article ID 418316 link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Effect of edge activator on characteristic and in vitro skin permeation of meloxicam loaded in elastic liposomes. Advanced Materials Research; 2011; 194-196 () : 537-540 link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Effect of surfactants on characteristic and in vitro release of meloxicam loaded in deformable liposomes. Advanced Materials Research; 2012; 506 () : 457-460 link

Subongkot T, Duangjit S, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Ultradeformable liposomes with terpenes for delivery of hydrophilic compound. Journal of Liposome Research; 2012; 22 (3) : 254–262 [IF=1.909] link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Kikuchi S, Onuki Y, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Takayama K. Menthosomes, novel ultradeformable vesicles for transdermal drug delivery: optimization and characterization. Biological & Pharmaceutical Bulletin; 2012; 35 (10) : 1720-1728 [IF=1.828, Q1] link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Evaluation of meloxicam-loaded cationic transfersomes as transdermal drug delivery carriers. AAPS PharmSciTech; 2013; 14 () : 133-140 [IF=2.11] link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojarata T, Obata Y, Onuki Y, Takayama K, Ngawhirunpat T. The role of deformable liposome characteristics on skin permeability of meloxicam: optimal transfersomes as transdermal delivery carriers. The Open Conference Proceedings Journal; 2013; 4 () : 87-92 link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Onuki Y,Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Miyoshi T, Kato S, Takayama K. A comparative study of novel ultradeformable liposomes: menthosomes, transfersomes and liposomes for enhancing skin permeation of meloxicam. Biological & Pharmaceutical Bulletin; 2016; 37 (2) : 239-247 [IF=1.828] link

Duangjit S, Chairat W, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T. Application of design expert for the investigation of capsaicin-loaded microemulsions for transdermal delivery. Pharmaceutical Development and Technology; 2016; 21 (6) : 698-705 [IF=1.860] link

Duangjit S*, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T. Computational design strategy: an approach to enhancing the transdermal delivery of optimal capsaicin-loaded transinvasomes. Drug Development and Industrial Pharmacy; 2017; 43 (1) : 98-107 [IF=2.295, Q2] link

Saingam W, Monton C, Suksaeree J, Haroenchai L, Songsak T, Duangjit S. Physical and chemical properties of khanmin chan tablets direct compression VS wet granulation method. Bulletin of Health, Science and Technology (BHST); 2015; 13 (2) : 56-62 link

Duangjit S, Chairat W, Opanasopit P, Rojanarata T, Panomsuk S, Ngawhirunpat T. Development, characterization and skin interaction of capsaicin-loaded microemulsion-based nonionic surfactant. Biological & Pharmaceutical Bulletin; 2016; 39 (4) : 601-610 [IF=1.828] link

Duangjit S, Kraisit P, Luangtana-Anan M. An investigation ofpropranolol-loaded chitosan nanoparticles for transmucosal delivery Physicalcharacterization . Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS); 2016; 40 () : 25-28 [Scopus SJR IF=0.030, Q4] link

Pamornpathomkul B, Duangjit S, Laohapatarapant S, Rojanarata T, Opanasopit P, Ngawhirunpat T. Transdermaldelivery of fluorescein isothiocyanate-dextrans using the combination ofmicroneedles and low-frequency sonophoresis. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 10 () : 415–424 link

Duangjit S, Pucharean C, Yoddee P, Kanlayawuttipong K, Ngawhirunpat T. Effect of terpene on physicochemical properties and skin permeability of capsaicin loaded solid lipid nanoparticles . Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2016; 11 () : 124-134 link

Duangjit S, Seepanbal W, Neanghemmarach N, Rungseevijitprapa W. Development of curcumin and piperine floating microspheres in acidic condition. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2016; 11 () : 101-111 link

Duangjit S, Ruangkarnjanapaisarn P, Inta P, Rungseevijitprapa W. An approach for determining the accelerated stability during the optimization of ellagic acid loaded transfersomes using the computer program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2016; 11 () : 112-123 link

Duangjit S, Ruangkarnjanapaisarn P, Inta P, Rungseevijitprapa W. Effect of cholesterol and oleic acid on physicochemical properties and stability of liposomes . Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2016; 11 () : 1-13 link

Duangjit S, Mehr LM, Kumpugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T. Relationship between formulation factors and physicochemical characteristics of microemulsions by response surface method. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11 () : 112-118 link

Duangjit S, Mehr LM, Kumpugdee-Vollrath M, Ngawhirunpat T. Role of simplex lattice statistical design in the formulation and optimization of microemulsions for transdermal delivery. Biological & Pharmaceutical Bulletin; 2014; 37 (12) : 1948–1957 [IF=1.828, Q2] link

Duangjit S, Nimcharoenwan T, Chomya N, Locharoenrat N, Ngawhirunpat T. Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 10 () : 112-120 link

Duangjit S, Itharat A, Kraisit P. Relationship between lactose and microcrystalline cellulose as diluents on physical characteristics of banana extract tablet using computer program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 10 () : 251-258 link

Duangjit S, Buacheen P, Priebprom P, Limpanichkul S, Asavapichayont P, Chaimanee P, Ngawhirunpat T. Development and evaluation of tamarind seed xyloglucan for transdermal patch of clindamycin. Advanced Materials Research; 2015; 1060 () : 21-24 link

Duangjit S, Obata Y, Sano H, Onuki Y, Opanasopit P, Ngawhirunpat T, Miyoshi T, Kato S, Takayama K. Role of charge, carbon chain length and content of surfactant on the skin permeation of meloxicam-loaded liposomes. International Journal of Nanomedicine; 2014; 9 () : 2005-2017 [IF=4.300] link

Duangjit S, Opanasopit P, Rojanarata T, Takayama J, Takayama J, Ngawhirunpat T. Bootstrap resampling technique to evaluate the reliability of the optimal liposome formulation skin permeability and stability response variables. Biological & Pharmaceutical Bulletin; 2014; 37 (9) : 1543–1549 [IF=1.828, Q2] link

Tachampa K, Takeda M, Khamdang S, Noshiro-Kofuji R, Tsuda M, Jariyawat S.. Interactions of Organic Anion Transporters and Organic Cation.. J Pharmacol Sci .; 2008; 106 () : 435-443

Chaikoolvatana A, Chanluang S, Pothaled P.. A comparison of dengue hemorrhagic fever control interventions in northeastern Thailand.. Southeast Asian journal of tropical medicine and public health; 2008; 39(4) () : 617-627.

มาลี จงธนากร,ใจนุช กาญจนภู, สุภารัตน์ คำแดง.. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพรค่อ Enterococcus faecalis. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล.; 2008; 28 () : 177-187

ใจนุช กาญจนภู, ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์, สุภารัตน์ คำแดง และคณะ. การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรที่มีในตำรับยาสตรีแผนโบราณต่อการหดตัวของมดลูก. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ; 2016; 6(3) () : 202-208

Chanluang S, Salikabkeo P, Kanchanapoo J, Kaewamatawong R, Prasitpuriprecha C. Anti-oxidative Effects and Toxicity of Bauhinia penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts. Chiang Mai J. Sci.; 2016; 43 () : 1-12

Taejarernwiriyakul O, Anzai N, Jutabha P, Kruanamkam W, Chanluang, S. Hypouricemia and Nephroprotection of Coix lacryma-jobi L. Seed Extract. Songklanakarin Journal of Science and Technology; 2015; 37(4) () : 441-447

อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล, ธณวรรฒณ์ แก้วเนตร, วันทิกา เครือน้ำคำ, และคณะ. Relationship between antixanthine oxidase activity and total phenolic content in Thirteen kinds of Thai medicinal plant.. Journal of science & technology, Ubon Ratchathani University; 2013; 15(2) (-) : 58-68

จารุวรรณ์ วงบุตดี,สุภารัตน์ คำแดง, สุรชัย จูมพระบุตร,ลักษณา เจริญใจ. การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ต่อการทำงานของเนื้อเยื่อที่อาศัยเอสโตรเจน. IJPS; 2011; 8 (1) : 34-39

นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, จัตุพล กันทะมูล, ภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ และคณะ. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเหง้าข่าลิง. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ; 2011; 6(3) () : 195-201

อ้อมใจ แต้เจริญวิริยกุล เมธี บัวสาย อิทธิชัย รัตนาตรานุรักษ์ เพียงหทัย ศรียอด สุภารัตน์ จันทร์เหลือง. ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสของพืชสมุนไพร. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ; 2011; 6(1) () : 1-6

Chanluang S, Arlai S, Srilakorn W, Pengkumsri N.. Antimicrobial Activity of Alpinia conchigera Extract on Enterococcus faecalis Biofilm. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal; 2011; 5(4) () : 279-286

Khamdang S, Kanchanapoo J, Meungchan N, Sittikanka S, lhaolaem A, Wilamat W, Pengkumsri N. Antimicrobial Activity of Piper betle Ethanolic Leaf Extract on Enterococcus faecalis Biofilm. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2010; 6(2) () : 84-91

Miura D, Anzai N, Jutabha P, Chanluang S. He X, Fukutomi T, Endou H. Human urate transporter 1 (hURAT1) mediates the transport of orotate. Journal of Physiological Sciences; 2011; 61(3) () : 253-257

จารุวรรณ์ วงบุตดี, สุภารัตน์ คำแดง, สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ. การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้ำเต้าหลวงในหนูถีบจักร. ธรรมศาสตร์เวชสาร; 2010; 10 () : S133-138

นิภาพร เมืองจันทร์ สุภารัตน์ คำแดง ธารารัตน์ พรยิ้ม โยธกา ถานะลุน และสุธัญญมาศ บุระมุข. ระดับสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2011; 13 () : 68-74

Sirima Suwannakut, Drion G. Boucias and Chanpen Wiwat. Genotypic analysis of Nomuraea rileyi collected from various noctuid hosts. Journal of Invertebrate Pathology; 2005; 90 () : 169-176

Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow. Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains. Proceedings of the 1st Current Drug Development International Conference, 6-8 May 2010; 2010; 1 () : 162-166

Sudarat Homhual and Sirima Suwannakut Jantama. Antioxidant and antimicrobial activities of Elephantopus scaber var scaber and Elephantopus spicatus. The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar; 2009; 1 () : 134-135

Apichai Sawisit, Supaluk Seesan, Sitha Chan, Sunthorn Kanchanatawee, Sirima Suvarnakuta Jantama and Kaemwich Jantama . Validation of Fermentative Parameters for Efficient Succinate Production in Batch Operation by Actinobacillus succinogenes 130ZT. Advanced Materials Research; 2012; 550 () : 1448-1454

Maytawadee Sangproo, Pattharasedthi Polyiam, Sirima Suvarnakuta Jantama,Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama . Metabolic engineering of Klebsiella oxytoca M5a1 to produce optically pure D-lactate in mineral salts medium. Bioresource Technology; 2012; 119 () : 191-198

Apichai Sawisit, Supaluk Seesan, Sunthorn Kanchanatawee, Sirima Suvarnakuta Jantama,Kaemwich Jantama*. Effect of metal carbonates on succinate production by Actinobacillus succinogenes in batch fermentation. Biotechnology An Indian Journal; 2012; 6 (10) : 327-331

Sirima Suvarnakuta Jantama*, Tanyapong Kunawatanakul, Sarawut Semaram, Suppadet Sangsanon, Nidtaya Teerawattanasuk, Kaemwich Jantama . Detection of carbapenemase and blaOXA-23-like gene in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii at Sunpasitthiprasong Hospital. IJPS; 2013; 9 (2) : 99-109

ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา*, ฤทธิรงค์ ทองออน, เกษศิรินทร์ ภูมลี และพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ . ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรจากน้ำนมราชสีห์และน้ำนมราชสีห์เล็ก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2013; 15 (2) : pp

Apichai Sawisit, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama . Efficient utilization of cassava pulp for succinate production by metabolically engineered Escherichia coli KJ122. Bioprocess Biosyst Eng; 2015; 38 (1) : 175-187

Kaemwich Jantama, Pattharasedthi Polyiam, Panwana Khunnonkwao, Sitha Chan, Maytawadee Sangproo, Kirin Khor, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee . Efficient reduction of the formation of by-products and improvement of production yield of 2,3-butanediol by a combined deletion of alcohol dehydrogenase, acetate kinase-phosphotransacetylase, and lactate dehydrogenase genes in metabolically engineered Klebsiella oxytoca in mineralsaltsmedium. Metabolic Engineering; 2015; 30 () : 16-26

Metinee Wasoontharawat, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama. Effect of physicochemical pre-treatment of rice straw on its digestibility by Clostridium cellulolyticum. Bioprocess Biosyst Eng; 2016; 39 () : 1775–1784

Yingngam B, Monschein M, Brantner AH. Application of ultrasonic assisted extraction of bioactive compounds from the fruits of Antidesma puncticulatum Miq. and evaluation of its antityrosinase activity. Chiang Mai Journal of Science; 2016; 43 (3) : 518-33. (Q3; Impact Factor 0.42) link

Yingngam B, Brantner AH. Factorial design of essential oil extraction from Fagraea fragrans Roxb. flowers and evaluation of its biological activities for perfumery and cosmetic applications. International Journal of Cosmetic Science; 2015; 37 (3) : 272-81. (Q2; Impact Factor1.377) link

Yingngam B, Supaka N, Rungseevijitprapa W. Optimization of process parameters for phenolics extraction of Cratoxylum formosum ssp. formosum leaves by response surface methodology. Journal of Food Science and Technology; 2015; 52 (1) : 129-40. (Q2; Impact Factor2.203) link

Yingngam B, Monschein M, Brantner AH. Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from Cratoxylum formosum ssp. formosum using central composite design and evaluation of its protective ability against H2O2-induced cell death. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine; 2014; 7 (Supplement 1) : S497-505. (Q2; IF 0.920) link

Yingngam B, Rungseevijitprapa W. Molecular and clinical role of phytoestrogens as anti-skin-ageing agents: A critical overview. Phytopharmacology; 2012; 3 (2) : 227-44 link

Shankar S, Singh TR, Fandy TE, Luetrakul T, Ross DD, Srivastava RK. Interactive effects of histone deacetylase inhibitors and TRAIL on apoptosis in human leukemia cells: Involvement of both death receptor and mitochondrial pathways. International Journal of Molecular Medicine; 2005; 16 (6) : 1125-1138 link