ความร่วมมือทางวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


  วิเทศสัมพันธ์

        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทั้งการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมยา และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ