วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 วิสัยทัศน์ (Vision)

 • เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน

 ตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศน์

 • เป็นคณะเภสัชศาสตร์อันดับ 1 ใน 5 ของคณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ ภายในปี 2570
 • และเป็น 1 ใน 300 ของคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการจัดอันดับโดย QS ranking ในสาขา Pharmacy & Pharmacology ภายในปี 2573

 พันธกิจ (Missions)

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการบริบาลเภสัชกรรม และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21
 • สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 • บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน (วิชาชีพและชุมชนพื้นที่เป้าหมาย) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพโดยบูรณาการกับการจัดการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic objectives)

 • จัดการศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 • ยกระดับผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
 • ยกระดับบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมความรอบรู้ด้านยาและสุขภาพให้แก่ประชาชน
 • การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพทางการเงิน และส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร

 สมรรถนะหลัก (Core competency)

 • CC1 ความเชี่ยวชาญในการบริบาลทางเภสัชกรรมหลากหลายสาขาเฉพาะด้านผ่านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • CC2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร

 ค่านิยม (Core values)

 • ทำงานเชิงรุก (Proactiveness)
 • สร้างสรรค์ (Creativity)
 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)
 • ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (Drive for excellence)

 วัฒนธรรมองค์กร (Organisation culture)

 • ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • มีหัวใจบริการ (Service mind)
 • ความรับผิดชอบ (Responsibility)