วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี • เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล

 • เป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการจัดอันดับโดย QS ranking ในสาขา Pharmacy & Pharmacology ภายในปี 2569 และเป็น 1 ใน 300 ภายในปี 257

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มในการพัฒนางานและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านยาและสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก    
 • สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์    
 • บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน (วิชาชีพและชุมชนพื้นที่เป้าหมาย) และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและสุขภาพโดยการบูรณาการผ่านการวิจัยและบริการวิชาการ

 • เสาหลักที่ 1 : Learning transformation (1, 4)
 • เสาหลักที่ 2 : Research excellence (2, 4)
 • เสาหลักที่ 3 : Valuable academic service (3, 4)


 • CC1 ความเชี่ยวชาญในการบริบาลทางเภสัชกรรมหลากหลายสาขาเฉพาะด้านผ่านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • CC2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร


 • ทำงานเชิงรุก (Proactiveness)
 • สร้างสรรค์ (Creativity)
 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)
 • ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (Drive for excellence)


 • ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • มีหัวใจบริการ (Service mind)
 • ความรับผิดชอบ (Responsibility)