สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 เป็นหน่วยที่มีการบริหารด้านงบประมาณงบการเงินและการบัญชีให้แยกออกจากคณะเภสัชศาสตร์

ปัจจุบันสถานปฏิบัติการมี 2 สาขา คือ

            สาขา 1 ตั้งบริเวณตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

            ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวัน(จันทร์- ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.30 น.) (เสาร์- อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 20.30 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

            สาขา 2 ตั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชานี เปิดบริการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 น. – 20.30 น. เว้นวันอาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


            มุ่งเน้นเป็นหน่วยบริการทางด้านยา ที่พึ่งด้านสุขภาพ และแหล่งความรู้ของชุมชน

              1. สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานด้านการบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

              2. บริการจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความประหยัดและความสมเหตุสมผลในการ ใช้ยาเป็นสำคัญ ตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย

              3. เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบตัวอย่าง ในการบริการประชาชนให้ได้รับบริการด้านเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอันเหมาะสม

              4. พัฒนาส่งเสริมบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการและบริการเภสัชกรรมชุมชนให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

                  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผู้บริโภค

              5. ให้บริการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป และเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน

              6. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

        สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในรูปการให้การศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้บริการเผยแพร่ แนะนำให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป รวมถึงการให้บริการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย

        ภารกิจหลักเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม การบริการทางด้านยาแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพของคณาจารย์ในการที่เพิ่มพูนทักษะทางด้านเภสัชกรรมชุมชนและเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน นอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการรองรับการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่จะให้ร้านยาเป็นสถานบริการสาธารณสุขชุมชนและจะพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพด้วย ซึ่งจะช่วยให้ระบบสาธารณสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

    อย่างไรก็ตามสถานปฏิบัติการได้ตระหนักในเรื่องของบทบาทหน้าที่เป็นอย่างดีโดยการดำเนินการในลักษณะที่ไม่ได้หวังผลทางธุรกิจเป็นหลัก แต่ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในเชิงธุรกิจ เพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือกระทบกับงบประมาณปกติ และมีบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด