หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

                  ชื่อหลักสูตร

                 ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

                 ภาษาอังกฤษ : Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

                  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                 ภาษาไทย       ชื่อเต็ม : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)

                                          ชื่อย่อ : ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)

                 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)

                                          ชื่อย่อ : M.Pharm (Clinical Pharmacy)

จุดเน้นของหลักสูตร

          มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตสามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use หรือ RDU) ของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือสามารถสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรและสังคมทั้งในระดับบุคคลและพัฒนาระบบการให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยการประยุกต์ความรู้จากวิชาทางด้านการวิจัย และเภสัชกรรมคลินิก ด้วยกระบวนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research หรือ R2R) และสามารถนำผลของงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ (Routine to Research to Routine หรือ R2R2R)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก2 (เน้นการเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 จากระบบ 4.00

2.ในกรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3.หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 1) และ ข้อ 2) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ขึ้นกับดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น

     1. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต

     2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

     3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต