รางวัลแห่งเกียรติยศ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ วัน/เดือน/ปี ผู้บันทึกข้อมูล
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรมแรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2567
ถึง
19 กรกฎาคม 2567
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรมแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2567
ถึง
19 กรกฎาคม 2567
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วรนันท์ รังสิมาวงศ์ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรมแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2567
ถึง
19 กรกฎาคม 2567
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรมแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2567
ถึง
19 กรกฎาคม 2567
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
สุรีวัลย์ บำรุงไทย รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรมแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2567
ถึง
19 กรกฎาคม 2567
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
บัญชา ยิ่งงาม รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรมแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2567
ถึง
19 กรกฎาคม 2567
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
พรทิพย์ ไววุฒิ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรมแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2567
ถึง
19 กรกฎาคม 2567
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นิภาพร เมืองจันทร์ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรมแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2567
ถึง
19 กรกฎาคม 2567
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
ธีราพร ซาดิรา สุภาพันธุ์ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรมแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2567
ถึง
19 กรกฎาคม 2567
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
พีรวัฒน์ จินาทองไทย รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรมแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2567
ถึง
19 กรกฎาคม 2567
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดี งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิัจัย ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2567
ถึง
18 กรกฎาคม 2567
สดใส ตะรินันท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันหลักที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (ศ.ศ.น.ภ.) สภาเภสัชกรรม 4 กรกฎาคม 2567
ถึง
4 กรกฎาคม 2567
สดใส ตะรินันท์
รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ การประกวดผลงานวิชาการด้านสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 รางวัลชมเชย "การศึกษาผลการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ α-glucosidase และการทำงานของ insulin receptor ใน HepG2 cell ของสารสกัดจากใบส่องฟ้าในระดับหลอดทดลอง" กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุุข 3 กรกฎาคม 2567
ถึง
7 กรกฎาคม 2567
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ รางวัลนำเสนอผลงาน Oral Presentation Award ระดับ Gold ผลงานเรื่อง การจัดการข้อมูลและรายงานทางการเงินผ่านระบบ PhaPAB คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากร สายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 พฤษภาคม 2567
ถึง
17 พฤษภาคม 2567
สดใส ตะรินันท์
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ รางวัลนำเสนอผลงาน Oral Presentation Award ระดับ Bronze ผลงานเรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนตามเงื่อนไขเฉพาะของหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากร สายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 พฤษภาคม 2567
ถึง
17 พฤษภาคม 2567
สดใส ตะรินันท์
รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ได้รับแต่งตั้งเป็น Visiting associate professor ประจำ Division of International Cooperative Research, Department of Research and Development, Institute of Natural Medicine (INM), University of Toyama, ประเทศญี่ปุ่น University of Toyama, ประเทศญี่ปุ่น 1 เมษายน 2567
ถึง
31 มีนาคม 2568
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางกรชนก แก่นคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงาน (บุคลากรสายสนับสนุน) กิจกรรม UBU Phar-Staff Fair 2024 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 26 มีนาคม 2567
ถึง
25 มีนาคม 2567
สดใส ตะรินันท์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน (บุคลากรสายสนับสนุน) กิจกรรม UBU Phar-Staff Fair 2024 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 25 มีนาคม 2567
ถึง
25 มีนาคม 2567
สดใส ตะรินันท์
นางสาวพิชญาพร ขาวเลิส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (บุคลากรสายสนับสนุน) กิจกรรม UBU Phar-Staff Fair 2024 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 25 มีนาคม 2567
ถึง
25 มีนาคม 2567
สดใส ตะรินันท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 คณะอนุกรรมการส่งสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4 มีนาคม 2567
ถึง
4 มีนาคม 2567
สดใส ตะรินันท์
นายปภังกร ดวนใหญ่ รางวัลนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024 : Pharmacy Innovation : Transforming Healthcare for a Better Tomorrow คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
ภญ.ลลินา สกุลพาเจริญ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
นิธินันท์ สุยะลา
ภญ. จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 "เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2567" คณะ​เภสัช​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​อุบล​ราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นางสาวภัทรณิชา ดงอนนท์ และ นางสาวศิริขวัญ ถามะพันธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 PATIENT COUNSELING CONTEST ภาคภาษาไทย ในการ“แข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2566” 16th PSAT PHARMACEUTICAL EVENT สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นางสาวปณาลี ท้าวเพชร และ นางสาววริศรา อภิชาตวาณิช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 PATIENT COUNSELING CONTEST ภาคภาษาอังกฤษ ในการ“แข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2566” 16th PSAT PHARMACEUTICAL EVENT สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นายอานุภาพ พงษ์อุดทา และ นายชิษณุพงษ์ ไชสง รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน แบบปากเปล่า สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เรื่องผลของสารสกัดดาวเรืองอละลูทีนในการเพิ่มฤทธิ์ต้านมะเร็งของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นายรักศักดิ์ รักงาม และ นายธนยศ สงวนตระกูล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เรื่อง สารสกัดหยาบเอทานอลจากใบพลูเพิ่มการออกฤทธิ์ของยา temozolomide ในเซลล์ เพาะเลี้ยงมะเร็งสมอง glioblastoma ในงานประชุมวิชาการระดับชาติคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นางสาวจิตรวรรณ อินทร์หอม และ นางสาวกัญญารัตน์ นกงาม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เรื่อง การพัฒนาวิธีการสกัดกระชายสำหรับใช้ในผลิตภั้ณฑ์ทาผิวกระชับสัดส่วน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นายสิปปกร นาครินทร์ และ นางสาวศุทธินี สิมณี รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า สาขาเภาัชศาสตร์สังคมและบริหาร เรื่อง อุบัติการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิด Ischemic heart disease/Congestive heart diseaes ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นายธฤติ ศรีอุบล และ นางสาวปภาวิชญ์ ภักดีสมัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า สาขาบริบาลเภสัชกรรม เรื่อง การเปรียบเทียบผลการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในวาร์ฟารินคลินิกกับคลินิกทั่วไปของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในงานประชุมวิชาการระดับชาติคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นางสาวภาวิณี นาหัวนิล และ นางสาวชลดา ดัชถุยาวัตร รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม เรื่อง ผลของสารช่วยแตกตัวอย่างยิ่งยวดต่อตำรับยาเม็ดจากผงยาที่มีการยึดเกาะสูง ในงานประชุมวิชาการระดับชาติคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นางสาวณัชชา เสนานุฤทธิ์ , นางสาวรวิวรรณ นามหินกอง และ นายวิศวะ รักนา รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม เรื่อง การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากรกแพะในผู้ป่วยอาการผมร่วงจากการได้รับยาเคมีบำบัดในงานประชุมวิชาการระดับชาติคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นางสาวธนพร จันทะคุณ และ นางสาวภรัณยา ญาณะพันธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม เรื่อง การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำในผู้ป่วยมะเร็งชนิดก้อนที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ในงานประชุมวิชาการระดับชาติคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นายพีรณัฐ ถิ่นทวี และ นางสาววิภาวี ร่วมสุข รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม เรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวในผู้ป่วยมะเร็งชนิดก้อนที่รักการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในงานประชุมวิชาการระดับชาติคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
นางสาวปุญญิสา ภูคงน้ำ และ นางสาวมาริสา กุยราพเนาว์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขาเภสัชศาสตร์และบริหาร เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของยา Clopidogrel ในการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในประชากรไทยเขตสุขภาพที่ 10 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
6 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
เภสัชกรวัชรินทร์ แท่งทอง รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
6 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
รศ.ภญ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
6 กุมภาพันธ์ 2567
ปฐมพร ยังมงคล
ผศ.แสวง วัชระธนกิจ บุุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12 ธันวาคม 2566
ถึง
12 ธันวาคม 2566
นิธินันท์ สุยะลา
ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล บุุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12 ธันวาคม 2566
ถึง
12 ธันวาคม 2566
นิธินันท์ สุยะลา
นางกรชนก แก่นคำ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี นางสาวสุกัญญา ปุยฝ้าย นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ รางวัลดีเด่นการประกวดโปสเตอร์ ประเภทห้องปฏิบัติการธำรงมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยตาม ระบบ ESPReL สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 พฤศจิกายน 2566
ถึง
15 พฤศจิกายน 2566
วิศัลย์ศยา สุวรรณะ
ภก.สง่า มั่นยืน ชนะเลิศ ผลงานวิวชาการในรูปแบบ E-Poster Presentation ในการประชุมวิชาการผลงานพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2566 "HACC FORUM" ครั้งที่ 16 ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ภาคอีสาน 2 พฤศจิกายน 2566
ถึง
3 พฤศจิกายน 2566
ปฐมพร ยังมงคล
ภก.จิตติศักดิ์ คำตัน รางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงาน Oral Presentation กลุ่ม 5 Innovation/Technology การประชุม "HACC FORUM" ครั้งที่ 16 ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ภาคอีสาน 2 พฤศจิกายน 2566
ถึง
3 พฤศจิกายน 2566
ปฐมพร ยังมงคล
อ.ภก.พลพันธ์ ศิลปพิบูลย์ พระราชทานรางวัล “บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม” ประจำปีการศึกษา 2566 มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 23 กันยายน 2566
ถึง
23 กันยายน 2566
สดใส ตะรินันท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ UBU AAR Best of the Year 2023 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11 สิงหาคม 2566
ถึง
11 สิงหาคม 2566
สดใส ตะรินันท์
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย นางสาวเบญจภัค มื่งขวัญ นางสาวสดใส ตะรินันท์ นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง รางวัลชนะเะลิศ การนำเสนอผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R (บุคลากรสายสนับสนุน) ประเภทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การบริหารแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดด้วยระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ PhaPAB Versiion 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11 สิงหาคม 2566
ถึง
11 สิงหาคม 2566
สดใส ตะรินันท์
ผศ.แสวง วัชระธนกิจ รองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R (บุคลากรสายวิชาการ) เรื่อง การตรวจสอบการประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ของนักศึกษาในการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11 สิงหาคม 2566
ถึง
11 สิงหาคม 2566
สดใส ตะรินันท์
ดร.จินตนา นภาพร รองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R (บุคลากรสายวิชาการ) เรื่อง INTEGRATING 21ST CENTURY SKILLS IN ELECTIVE COURSE (AESTHETIC COSMETIC SCIENCES) FOR 5TH YEAR PHARMACY STUDENTS IN INDUSTRIAL PHARMACY MAJOR มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11 สิงหาคม 2566
ถึง
11 สิงหาคม 2566
สดใส ตะรินันท์
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรมแรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20 กรกฎาคม 2566
ถึง
20 กรกฎาคม 2566
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
รศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20 กรกฎาคม 2566
ถึง
20 กรกฎาคม 2566
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ สื่อสารองค์กรดีเด่น ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 กรกฎาคม 2566
ถึง
4 กรกฎาคม 2566
สดใส ตะรินันท์
พรทิพย์ ไววุฒิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แบบบรรยาย กลุ่มผลงานวิชาการประเภทนักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญาเอก(Academics) เรื่อง การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลส่องฟ้าในอาสาสมัครสุขภาพดี ในการประกวดผลงานวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร 11-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุุข 29 มิถุนายน 2566
ถึง
29 มิถุนายน 2566
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
พรทิพย์ ไววุฒิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แบบบรรยาย กลุ่มผลงานวิชาการประเภทนักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญาเอก(Academics) เรื่อง ผลการป้องกันความจำเสื่อมในสัตว์และการทดสอบความเป็นพิษของยาสมุนไพรไทยตำรับกลีบบัวแดง ในการประกวดผลงานวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร 11-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุุข 29 มิถุนายน 2566
ถึง
29 มิถุนายน 2566
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
พรทิพย์ ไววุฒิ การประกวดผลงานวิชาการด้านสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รางวัลลำดับที่ 2 ผลการป้องกันความจำเสื่อมในสัตว์และการทดสอบความเป็นพิษของยาสมุนไพรไทย ตำรับกลีบบัวแดง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุุข 28 มิถุนายน 2566
ถึง
2 กรกฎาคม 2566
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
พรทิพย์ ไววุฒิ การประกวดผลงานวิชาการด้านสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รางวัลลำดับที่ 3 เรื่อง การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลส่องฟ้าในอาสาสมัครสุขภาพดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุุข 28 มิถุนายน 2566
ถึง
2 กรกฎาคม 2566
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
ปาจารีย์ ทองงอก การประกวดผลงานวิชาการด้านสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รางวัลชมเชย เรื่อง ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งสมอง glioblastoma ของสารสกัดหยาบเอทานอลจากใบพลู (Piper betel L.) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุุข 28 มิถุนายน 2566
ถึง
2 กรกฎาคม 2566
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย, นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ, นางสาวสดใส ตะรินันท์, นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง รางวัลชนะเลิศ The Best Practice การนำเสนอผลงานด้านสำนักงานประเภท Oral Presentation เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ระยะที่ 3 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากร สายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 มิถุนายน 2566
ถึง
2 มิถุนายน 2566
สดใส ตะรินันท์
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย, นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ, นางสาวสดใส ตะรินันท์, นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง รางวัลชนะเลิศ The Best Practice การนำเสนอผลงานด้านสำนักงานประเภท Poster Presentation เรื่อง การบริหารจัดการตัวชี้วัดระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ PhaPAB version 3 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากร สายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 มิถุนายน 2566
ถึง
2 มิถุนายน 2566
สดใส ตะรินันท์
นายภาณุมาศ เยาวศรี (ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก) รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานบริหารบัณฑิตศึกษา งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 มิถุนายน 2566
ถึง
1 มิถุนายน 2566
สุขุมา พวงมะลิ
อุไรวรรณ อกนิตย์, ทวนธน บุญลือ, อิสรภาพ คลาดโรค, วราภรณ์ เทพศรี รางวัลนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ดีเด่น เรื่อง การศึกษาปัจจัยด้านการเรียนที่มีผลต่อการเกิดความเครียด และภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี 18 พฤษภาคม 2566
ถึง
19 พฤษภาคม 2566
สดใส ตะรินันท์
สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ Best Poster Presentation Award ในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Chemistry and Natural Products จากผู้นำเสนอ 41 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ The 38th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS38) ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 มีนาคม 2566
ถึง
24 มีนาคม 2566
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
เภสัชกรหญิงทรัพย์พานิช พลาบัญช์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12) รางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2566 ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 กุมภาพันธ์ 2566
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2566
ปฐมพร ยังมงคล
นางสาวลลิตวดี พิมสร รางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจรอยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 กุมภาพันธ์ 2566
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2566
ปฐมพร ยังมงคล
เภสัชกรปิยะ พลไกรษร (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6) รางวัล Very Good การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Oral:Pharmacy Practice ระดับบัณฑิตศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานวิจัยเรื่อง ผลการติดตามดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แบบแยกกักตัวที่บ้านโดยเภสัชกร โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 กุมภาพันธ์ 2566
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2566
ปฐมพร ยังมงคล
นางสาวสุภาพร จันดำ , นายภคพล พละกุล รางวัล Excellence การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Posters:Pharmaceutical Science ระดับปริญญาตรี ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนามาส์กฟองฟู่จากสารสกัดไข่ขาว ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 กุมภาพันธ์ 2566
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2566
ปฐมพร ยังมงคล
รศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง, นางสาวชนิดา นิลบล รางวัล Very Good การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Poster: Pharmaceutical Science ระดับบัญฑิตศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดหัวหอมแดงและการปลดปล่อยสารเคอร์ซิตินออกจากยาพื้นบ้าน ในงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 กุมภาพันธ์ 2566
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2566
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
รศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, รศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์, ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, นางสาวชนิดา นิลบล, นางสาวสุภาภร จันดำ, นายภคพลพละกุล รางวัล Excellence การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Poster: Pharmaceutical Science ระดับปริญญาตรี ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนามาส์กฟองฟู่จากสารสกัดไข่ขาว ในงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 กุมภาพันธ์ 2566
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2566
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
รศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, รศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์, ผศ.ดร.สุรีวัลย์ บำรุงไทย, ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง, ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง, ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, นางสาวชนิดา นิลบล, นายนำพลแปนเมือง, ธนะเศรษฐ ง้าวหิรัญพ รางวัล Very Good การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Poster: Pharmaceutical Science ระดับบัณฑิตศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแชมพูทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ต้องล้างน้ำออก: ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ในงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 กุมภาพันธ์ 2566
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2566
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 27 สิงหาคม 2565
ถึง
27 สิงหาคม 2565
สดใส ตะรินันท์
รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11 กรกฎาคม 2565
ถึง
12 กรกฎาคม 2565
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครัเ้งที่ 16 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11 กรกฎาคม 2565
ถึง
12 กรกฎาคม 2565
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ได้รับรางวัล First prize award. Outstanding poster presentation. PST2022. กลุ่มสาขา: Pharmaceutical chemistry, Pharmacology and toxicology ในงานประชุมวิชาการ 5th Internationnal Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 (PST2022) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23 มิถุนายน 2565
ถึง
24 มิถุนายน 2565
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ด้านระบบงานสำนักงาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากร สายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 มิถุนายน 2565
ถึง
2 มิถุนายน 2565
สดใส ตะรินันท์
นายทยากร วริทธานนท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลประเภท Oral Presentation ด้านระบบงานสำนักงาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากร สายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 มิถุนายน 2565
ถึง
2 มิถุนายน 2565
สดใส ตะรินันท์
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุุ์ เภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 19 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2565
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวมัณฑนา ลีสีสุข รางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2565
ปฐมพร ยังมงคล
ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว รางวัลนำเสนอ best poster presenration เรื่อง Evaluation of antibiotic use in intensive care units of Sunpasitthiprasonghospital at Ubonratchathani ACCP2022 in Nagoya , the 21th Asian Conference on Clinical Pharmacy 11 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
13 กุมภาพันธ์ 2565
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ รางวัลการำนเสนอด้วยวาจา หัวข้อ "Prevalence Of Chemotherapy-Induced Adverse Events In Pediatric Osteosarcoma Patients : A Retrospective Cross-Sectional Analysis" Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (Thailand) Asia Pacific Oncology Pharmacy Community Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Thailand Faculty of Pharmacy, Chiang Mai Univer 28 ตุลาคม 2564
ถึง
30 ตุลาคม 2564
สดใส ตะรินันท์
ดร.จินตนา นภาพร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สายวิชาการ การนำเสนอด้วยวาจา เรือง เรื่อง INTEGRATING ENTREPRENEURSHIP AND PROFESSIONISM IN ELECTIVE COURSE (DRUG MARKETING) FOR 5TH YEAR PHARMACY STUDENTS กิจกรรม UBU-KM Fair 2021 ปี 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9 กันยายน 2564
ถึง
9 กันยายน 2564
สดใส ตะรินันท์
นายทยากร วริทธานนท์ และนางสาวปฐมพร ยังมงคล รางวัล popular vote การนำเสนอด้วยวาจา สายสนับสนุน เรื่อง ระบบจัดการทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีั กิจกรรม UBU-KM Fair 2021 ปี 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9 กันยายน 2564
ถึง
9 กันยายน 2564
สดใส ตะรินันท์
นายอิศราวุธ สายมาศ รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation ผลงานการพัฒนาระบบงานสำนักงาน เรื่อง ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานอาคาร/สถานที่/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ แบบออนไลน์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 10 สิงหาคม 2564
ถึง
10 สิงหาคม 2564
สดใส ตะรินันท์
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ best presentation award สาขา health sciences The SUT International Virtual Conference on Science and Technology 2021 (IVCST 2021 6 สิงหาคม 2564
ถึง
6 สิงหาคม 2564
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22 กรกฎาคม 2564
ถึง
22 กรกฎาคม 2564
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อสารองค์กรดีเด่น ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธษนี 1 กรกฎาคม 2564
ถึง
4 มีนาคม 2564
สดใส ตะรินันท์
นศภ.นันทกร ทองหล่อ และ นศภ.พนัชกร บุญพุฒ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย The Outstanding Poster Presention Award ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “Precision Medicine from Research to Clinical Implementations” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 พฤษภาคม 2564
ถึง
21 พฤษภาคม 2564
ปฐมพร ยังมงคล
นศภ.ธนารี วิสุวรรณ และ นศภ.สิริกร ประยงค์ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย The Best Poster Presentation Award ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “Precision Medicine from Research to Clinical Implementations” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 พฤษภาคม 2564
ถึง
21 พฤษภาคม 2564
ปฐมพร ยังมงคล
นางกรชนก แก่นคำ รางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23 กันยายน 2563
ถึง
23 กันยายน 2563
สดใส ตะรินันท์
นายสิทธิงพศ์ ยิ่งยง และนายนรเศรษฐ์ ทองคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานระบบบันทึกและติดตามงานผลิตเอกสาร เวอร์ชั่น 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563
ถึง
17 กันยายน 2563
สดใส ตะรินันท์
นางกรชนก แก่นคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราจากมันสำปะหลังและมันเทศเพื่อชักนำการสร้างเส้นใยของ Penicillium sp. ในห้องปฏิบัติการจุลชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17 กันยายน 2563
ถึง
17 กันยายน 2563
สดใส ตะรินันท์
ผศ.พรทิพย์ ไววุฒิ รางวัลที่ 3 Academics ประเภท Oral Presentation เรือง ฤทธิ์ยับยั้งของสาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุุข 3 กันยายน 2563
ถึง
3 กันยายน 2563
สดใส ตะรินันท์
ผศ.พรทิพย์ ไววุฒิ รางวัลชมเชย เรื่อง ฤทธิ์ยับยั้งของเซลล์เพาะเลี้ยงของสารสกัดจากผักชีในหลอดทดลอง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุุข 3 กันยายน 2563
ถึง
3 กันยายน 2563
สดใส ตะรินันท์
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 สิงหาคม 2563
ถึง
24 สิงหาคม 2563
สดใส ตะรินันท์
นางสาวจิราวรรณ คำมั่น,นายฉัตรชัย วราฤทธิ์,ผศ.ปาจารีย์ ทองงอก ระดับดีเยี่ยม เรื่อง ผลของ proteasome, gamma secretase และ autophagy inhibitors ในการเสริมฤทธิ์ temozolomide ต่อเซลล์มะเร็งสมองชนิด glioblastoma multiforme (T98G) ที่เลี้ยงในสภาวะกลูโคสความเข้มข้นสูง คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
สดใส ตะรินันท์
นางสาวมัฐกา จันทร์เมือง,นายพงศ์ภัค คงโพธิ์,รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา, ผศ.บัญชา ยิ่งงาม ระดับดีมาก เรื่อง การสกัดและกักเก็บสารต้านอักเสบ (E)-1-(3’,4’-dimethoxyphenyl)butadiene จากเหง้าไพลด้วยไซโคลเดกซ์ทรินแบบขั้นตอนเดียวเพื่อใช้ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
สดใส ตะรินันท์
นางสาวกนกวรรณ วัฒนตฤณากุล, นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์, รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์, อ.จินตนา นภาพร ระดับดี เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนระบบยาในโรงพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
สดใส ตะรินันท์
นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย,ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ,อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์,รศ.วริษฎา ศิลาอ่อน ระดับดีมาก เรื่อง การพัฒนาตำรับและประเมินผลิตภัณฑ์เจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
สดใส ตะรินันท์
นางสาววรรณธกิจ สระเพชร, นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์,ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, ผศ.นิธิมา สุทธิพันธุ์, ผศ.บัญชา ยิ่งงาม,รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา ระดับดี เรื่อง การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผักที่บริโภคได้จากภาคอีสาน (โดยนางสาววรรณธกิจ สระเพชร, นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์,ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, ผศ.นิธิมา สุทธิพันธุ์, ผศ.บัญชา ยิ่งงาม,รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา) คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
สดใส ตะรินันท์
นางวรรณพร วัฒนะวงษ์,ผศ.แสวง วัชระธนกิจ ระดับดีมาก เรื่อง ความตรงของข้อมูลพื้นฐานในฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งเทียบกับข้อมูลต้นแบบจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
สดใส ตะรินันท์
นางสาวณิชกานต์ แสบงบาล, นางสาวมธุรดา คุณวงศ์วิวัฒน์, ผศ.ปาจารีย์ ทองงอก ระดับดี เรื่อง Proteasome and gamma-secretase inhibitors chemosensitizes human glioblastoma cell line (U87MG) cultured in high glucose medium to temozolomide (TMZ) คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
สดใส ตะรินันท์
นางสาวจารุเนตร สิงห์เห, นางสาวพรปวีณ์ พงษ์ศรี,ผศ.ธนวดี ปรีเปรม ระดับดีเยี่ยม เรื่อง เครื่องมือประเมิน และผลการวิเคราะห์รูปแบบและความน่าเชื่อถือของบทความสุขภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
สดใส ตะรินันท์
นายอภิสิทธิ์ สีลาพัฒน์, นางสาวธินัดดา รอดภัย,รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์,อ.ประสิทธิชัย พูลผล,ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ ระดับดีเยี่ยม เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน อายุ 5-14 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
สดใส ตะรินันท์
นายศุภกิจ สีรับสี รางวัลนิสิต รางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นักศึกษาที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจาปี 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 15 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563
สดใส ตะรินันท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30 กรกฎาคม 2562
ถึง
30 กรกฎาคม 2562
สดใส ตะรินันท์
นางสาวพจนาท ยางธิสาร รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 29 พฤษภาคม 2562
ถึง
29 พฤษภาคม 2562
สุภาวดี ศรีภักดี
Saithan Thosing, Anchana Trachu, Bancha Yingngam and Wandee Rungsrrvijitprapa ระดับดีเยี่ยม เรื่อง Chracterization of pH sensitive nanoparticles containing lipophilic active คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 16 มีนาคม 2562
ถึง
17 มีนาคม 2562
สดใส ตะรินันท์
(Boonthida Aonsuebsai, Possawat Towongsricharoen, Wannisa Dongtai, Thanatcha Songmuang and Peerawat Jinatongthai ระดับดีมาก เรื่อง Validation of ASCVD risk score and effect of a change in clinical pratice guidenline for high blood pressure at Waribchamrab Hospital คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 16 มีนาคม 2562
ถึง
17 มีนาคม 2562
สดใส ตะรินันท์
Thatsanaporn Thaneewan, Lalita Dokmaikaew, Teeraporn Supapaan and Jintana Napaporn ระดับดี เรื่อง Development og application idensification databased for tablets and capsules commercially available in Thailand คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 16 มีนาคม 2562
ถึง
17 มีนาคม 2562
สดใส ตะรินันท์
Jarurin Insiripong, Torpong Sungsintapachai, Phaijit Sritananuwat, Sureewan Duangjit and Utsana Puapermpoonsiri ระดับดีมาก เรื่อง Physical characteristic study of niosomes loaded crude extract of Cleome viscisa L. for skin anti-inflammation คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 16 มีนาคม 2562
ถึง
17 มีนาคม 2562
สดใส ตะรินันท์
Srikanlaya Sriboon, Suphatthra Kulmee, Teeaporn Supapaan, Saksit Sripa and Chonladda Pitchayajittipong ระดับดี เรื่อง The survey of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 16 มีนาคม 2562
ถึง
17 มีนาคม 2562
สดใส ตะรินันท์
Payalak Sudcharee, Kaemwich Jantama, Chutinun Prasitpuriprecha and Sirima suvanakuta Jantama ระดับดีเยี่ยม เรื่อง Antimicrobial activity and stability of synbiotic powder containing Lactobacillus fermentum M47 and Jerusalem artichoke คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 16 มีนาคม 2562
ถึง
17 มีนาคม 2562
สดใส ตะรินันท์
นายนำพล แปนเมือง นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 13 กรกฎาคม 2561
ถึง
13 กรกฎาคม 2561
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาววิจิตรา คมใส รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 22 มิถุนายน 2561
ถึง
22 มิถุนายน 2561
สุภาวดี ศรีภักดี
นางสาวสิริพร สีนิลแท้ รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8 มิถุนายน 2561
ถึง
8 มิถุนายน 2561
สุภาวดี ศรีภักดี
นางสาวสุพัตรา กิจเจริญปัญญา ,นางสาวธนัชพร พรมโคตร ,นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์ , นายอนุชา นิติธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางด้านเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยรังสิตและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 1 เมษายน 2561
ถึง
1 เมษายน 2561
สุภาวดี ศรีภักดี
นางสาววัทนวิภา วงศ์ใหญ่,นางสาวศรีกัลยา ศรีบุญ รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Event ภาคภาษาไทย) สภาเภสัชกรรม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยรังสิตและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 1 เมษายน 2561
ถึง
1 เมษายน 2561
สุภาวดี ศรีภักดี
นางสาวสกลรัตน์ วงศ์เรือง รางวัล Excellent การนำเสนอผลงานประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Practice (PP) เรื่อง Development of Drug Identification Application for Tablets and Capsules Commercially Available in Thailand คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 17 มีนาคม 2561
ถึง
18 มีนาคม 2561
สดใส ตะรินันท์
นายพีรวิชญ์ ต้นสวรรค์ รางวัล Good การนำเสนอผลงานประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Practice (PP) เรื่อง Effects of chemotherapy in Cholangiocarcinoma patient at Sunpasittiprasong hospital คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 17 มีนาคม 2561
ถึง
18 มีนาคม 2561
สดใส ตะรินันท์
นางสาวนิภาพร โสสว่าง รางวัล Excellent การนำเสนอผลงานประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Sciences (PS) เรื่อง Production of spary-dried seasame oil microcapsule by central composit design and its poedered instant drink คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 17 มีนาคม 2561
ถึง
18 มีนาคม 2561
สดใส ตะรินันท์
นางสาวบุษยมาส สาพิมาย รางวัล Excellent การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ สาขา สาขา Pharmaceutical Practice (PP) เรื่อง Potential Drug-Drug interactions in Hematologic malignancy patients at Sunpasittiprasong hospital คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 17 มีนาคม 2561
ถึง
18 มีนาคม 2561
สดใส ตะรินันท์
นางสาวสิิริพร สีนิลแท้ รางวัล Good การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Sciences (PS) เรื่อง Classification o Cinnamon stomachic mixture by NIR technique คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 17 มีนาคม 2561
ถึง
18 มีนาคม 2561
สดใส ตะรินันท์
นางสาวปิยวรรณ ศิริวงศ์ รางวัลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีจริยธรรมดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 17 มีนาคม 2561
ถึง
18 มีนาคม 2561
สุภาวดี ศรีภักดี
น.ส.ชัญญาภัค แสงชาติ รางวัล Good การนำเสนอผลงานประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Practice (PP) เรื่อง BiologicalActivities of Chemical Constituents from Toddalia asiatica Relevant to the Treatment of Alzheimer s Disease คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 17 มีนาคม 2561
ถึง
18 มีนาคม 2561
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวสุพัตรา กิจเจริญปัญญาและนางสาวธนัชพร พรมโคตร รางวัลชนะเลิศ การแสดงความรู้สมุนไพร นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
11 กุมภาพันธ์ 2561
สุภาวดี ศรีภักดี
นางนิธินันท์ สุยะลา รางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากร สายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 6 ธันวาคม 2560
ถึง
8 ธันวาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
นางสาวสุริมา ญาติโสม รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น จากการนำเสนองานวิจัยเรื่อง TOPICAL FORMULATION DEVELOPMENT FROM EXTRACTED OIL OF CLEOME VISCOSA L. SEED FOR ANTI-INFLAMMATION งานสัมมนาวิชาการโครงการภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2560 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ว 8 กันยายน 2560
ถึง
8 กันยายน 2560
ติณณา ภาษาพรม
นางสาวภัทรสุดา วิเศษศรี นายดุรงค์กร พลทม นายบุญฤทธิ์ สัตกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์ข้าวผงผสมเกลือแร่สำหรับเด็ก Minerice (โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ระดับภูมิภาค งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2017” (UBU Research & InnovationS Expo 2017 : RISE2017)) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Spark) ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งปร 29 มีนาคม 2560
ถึง
2 เมษายน 2560
สดใส ตะรินันท์
นางสาวเมธาวี ตรีรัตนชวลิต นายเชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 stasure plus นมพร่องมันเนยผสม astaxanthin (โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ระดับภูมิภาค งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2017” (UBU Research & InnovationS Expo 2017 : RISE2017)) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Spark) ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งปร 29 มีนาคม 2560
ถึง
2 เมษายน 2560
สดใส ตะรินันท์
นายพิทยาธร โยมศรีเคน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน "ทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Event) (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2559 สภาเภสัชกรรม 25 มีนาคม 2560
ถึง
25 มีนาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
Kitthanaet Thanaroungrochthawee Apirak Siriboonluckkoon Pornthip Waiwut* ระดับดีเยี่ยม การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 11 มีนาคม 2560
ถึง
12 มีนาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
พิมพ์พรรณ ทองประมูล ธิปก ยิ้มยา กุสุมา จิตแสง บัญชา ยิ่งงาม* ระดับดีมาก การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 11 มีนาคม 2560
ถึง
12 มีนาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
Chadaporn Navajongphun Ananya Wongdornma Pattra Charnchai Kaemwich Jantama Sirima Suvarnakuta Jantama* ระดับดี การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 11 มีนาคม 2560
ถึง
12 มีนาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
ดำรงศักดิ์ จินารัตน์ บัญชา ยิ่งงาม อภิชาต สุขสำราญ วันดี รังสีวิจิตรประภา ระดับดี การนำเสนอแบบปากเปล่าระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 11 มีนาคม 2560
ถึง
12 มีนาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
บัญชา ยิ่งงาม วันดี รังสีวิจิตรประภา รัชวดี ยิ่งดอน สุนิสา มั่นคง ระดับดีมาก การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 11 มีนาคม 2560
ถึง
12 มีนาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์ พัชรี กาญจนวัฒน์ กรวรรณ ผุดผ่อง ปริญญา วงศ์ภักดี ธิติ ทุมเสน ถนัดกิจ คณะบุตร ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา อุไรวรรณ อกนิตย์ ระดับดีเยี่ยม การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับปริญญาตรี สาขาการบริบาลเภสัชกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 11 มีนาคม 2560
ถึง
12 มีนาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
กิตติธัช จตุรภัทรวงศ์ จตุพล สกุลเตียว ธรรมปพน ทวันเวช อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ น้องเล็ก คุณวราดิศัย แสวง วัชระธนกิจ ระดับดี การนำเสนอแบบปากเปล่า ระดับปริญญาตรี สาขาการบริบาลเภสัชกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 11 มีนาคม 2560
ถึง
12 มีนาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
Pattarasuda Wisessri Natnicha Nopphakhun Apiradee Sangngam Suttasinee Suwannakul Nonglek unawaradisai ระดับดี การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี สาขาการบริบาลเภสัชกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 11 มีนาคม 2560
ถึง
12 มีนาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
กมลธิดา เหล่าบุตรสา สัมมนา มูลสาร แสวง วัชระธนกิจ สุเพียร โภคทิพย์ ระดับดี การนำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป สาขาการบริบาลเภสัชกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 11 มีนาคม 2560
ถึง
12 มีนาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
พงษ์ศธร จงจินากูล วิจิตรา คมใส สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ บัญชา ยิ่งงาม ระดับดีเยี่ยม การนำเสนอแบบปากเปล่า ประเภทนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 11 มีนาคม 2560
ถึง
12 มีนาคม 2560
สดใส ตะรินันท์
ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ รางวัลอันดับ 3 นำเสนผลงานประเภทโปสเตอร์ เรื่อง Development of Lipid Nanoparticles for Transdermal Delivery of Capsaicin: Optimization and Characterization (งานประชุม HTM2017) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มกราคม 2560
ถึง
27 มกราคม 2560
สดใส ตะรินันท์
นายภูวมินทร์ สุริยาอัมพร แฃะนางสาวจันทร์ธิดา พรมประดิษฐ์ รางวัลอันดับ 1 นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ เรื่อง Effect of Essential Oils and Terpenes on Physicochemical Stability of Curcumin Gels (งานประชุม HTM2017) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มกราคม 2560
ถึง
27 มกราคม 2560
สดใส ตะรินันท์
นางสาวสดใส ตะรินันท์ รางวัลอันดับ 3 การนำเสนอผลงาน Poster Presentation ประเภทผลงาน การพัฒนาระบบงาน สำนักงาน เรื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผานระบบ Google Application ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 7 ธันวาคม 2559
ถึง
9 ธันวาคม 2559
สดใส ตะรินันท์
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี รางวัลอันดับ 3 การนำเสนอผลงาน Poster Presentation ประเภทผลงาน การพัฒนาระบบงาน ห้องปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการของเสียอันตราย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 7 ธันวาคม 2559
ถึง
9 ธันวาคม 2559
สดใส ตะรินันท์
นายภานุพงศ์ บัวแก้วและนายศิวัสม์ สาระ รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท Poster Presentation สาขา Pharmaceutical Sciences ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 13 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2559
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวกัญณรินทร์ พิริยานนท์ และ นางสาวณิชาลฏา แก้วกันหา รางวัลระดับดีมาก ประเภท Poster Presentation สาขา Pharmaceutical Sciences ประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลฯ) 13 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2559
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาววีรยา ศรีสุริยชัย รางวัลระดับดีมาก ประเภท Poster Presentation สาขา Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2559
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นายธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล นางสาวธมลวรรณ นันทา นายวีระ ดุลย์ชูประภา รางวัลระดับดีมาก ประเภท Poster Presentation สาขา Phamacy Practice คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2559
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาววิกานดา สีแพนบาล รางวัลระดับดีมาก ประเภท Oral Presentation สาขา Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2559
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวศุภิสรา เพชรประภัสสร รางวัลระดับดี ประเภท Oral Presentation สาขา Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2559
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวเบญจมาภรณ์ เกษามา รางวัลระดับดีมาก ประเภท Oral Presentation สาขา Pharmacy Practice คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2559
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวชมพูนุท เวชชากุล รางวัลระดับดี ประเภท Poster Presentation สาขา Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2559
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
ดร.บัญชา ยิ่งงาม รางวัลระดับดีมาก ประเภท Oral Presentation สาขา Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2559
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวสาวิตรี สาริกา รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานประเภทวาจาชื่อผลงาน "ระบบบริหารจัดการการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน" คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 พฤศจิกายน 2558
ถึง
20 พฤศจิกายน 2558
สดใส ตะรินันท์
นางกรชนก แก่นคำ รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานประเภทวาจา ชื่อผลงาน "การศึกษาประสิทธิภาพ ควมคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochoride สำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ Pseudomonas aeruginosa" คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 พฤศจิกายน 2558
ถึง
20 พฤศจิกายน 2558
สดใส ตะรินันท์
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี รางวัลชมเชย การนำเสนอลผงานประเภทโปสเตอร์ชื่อผลงาน "การจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี" คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 พฤศจิกายน 2558
ถึง
20 พฤศจิกายน 2558
สดใส ตะรินันท์
นางสาวรมิดา มัฐผา นางสาวโสวิภา พลเยี่ยม Excellent Oral Presentation (Pharmaceutical Practice) คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 7 มีนาคม 2558
ถึง
8 มีนาคม 2558
สดใส ตะรินันท์
นางสาวภัสรา บุญมา นางสาวขวัญกมล บูรณะกิจ Excellent Poster Presentation (Pharmaceutical Practice) คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 7 มีนาคม 2558
ถึง
8 มีนาคม 2558
สดใส ตะรินันท์
นางสาวบิณฑ์สุคนธ์ นุธรรมโชติ นางสาวณัฐวดี พิมพ์บุญมา Excellent Oral Presentation (Pharmaceutical Sciences) คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 7 มีนาคม 2558
ถึง
8 มีนาคม 2558
สดใส ตะรินันท์
ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ Good Poster Presentation (Pharmaceutical Sciences) คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 7 มีนาคม 2558
ถึง
8 มีนาคม 2558
สดใส ตะรินันท์
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ นายฐิติเดช ลือตระกูล นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ นางสาวสดใส ตะรินันท์ รางวัลชนะเลิศ The Best Practice การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation เรื่อง การบริหารแผนงานภายใต้ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (PharPAB ระยะที่ 1) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 7 ธันวาคม 2557
ถึง
9 ธันวาคม 2557
สดใส ตะรินันท์
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการ 4 สิงหาคม 2557
ถึง
4 สิงหาคม 2557
สดใส ตะรินันท์
รศ.ดร.วันดี รังสีวืจิตประภา บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 กรกฎาคม 2557
ถึง
30 กรกฎาคม 2557
สดใส ตะรินันท์
นางสมคืด สุพันทะมาด บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 กรกฎาคม 2557
ถึง
30 กรกฎาคม 2557
สดใส ตะรินันท์
นายวีระวุท กะชา บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 กรกฎาคม 2557
ถึง
30 กรกฎาคม 2557
สดใส ตะรินันท์
นางประไพจิตร สาตะรักษ์ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 กรกฎาคม 2557
ถึง
30 กรกฎาคม 2557
สดใส ตะรินันท์
ภก.ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทงานวิจัยสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 18 กรกฎาคม 2557
ถึง
18 สิงหาคม 2557
สดใส ตะรินันท์
ภญ.วิภาดา ปุณณภาไพศาล รางวัลชมเชย ประเภท R2R (Routine to Research) เรื่อง ผลการทบทวนเทคนิคการฉีดยาอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 18 กรกฎาคม 2557
ถึง
18 กรกฎาคม 2557
สดใส ตะรินันท์
ภญ.มุจลินท์ เรืองไพศาล รางวัลชมเชย ประเภท เรื่องเล่าเริ่มต้นใหม่ยังไม่สาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 18 กรกฎาคม 2557
ถึง
18 กรกฎาคม 2557
สดใส ตะรินันท์
นางสาวธนิศา บูชารัมย์ นางสาวอิสรา กุนโท นางสาวนฤมล คูณเจริญรัตน์ ระดับเยี่ยม ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Sciences ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 1 กุมภาพันธ์ 2557
ถึง
2 กุมภาพันธ์ 2557
สดใส ตะรินันท์
นางสาวณัฐชา พฤษสุภี นางสาวพิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ นางสาวชนัญญา รักษ์เรื่องนาม ระดับดีมาก ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Sciences ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 1 กุมภาพันธ์ 2557
ถึง
2 กุมภาพันธ์ 2557
สดใส ตะรินันท์
นางสาวมีนรยา สำแดงไชย นางสาววายูน กลางประพันธ์ นางสาวปวรรัตน์ พวงศิริ ระดับดีมาก ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Sciences ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 1 กุมภาพันธ์ 2557
ถึง
2 กุมภาพันธ์ 2557
สดใส ตะรินันท์
นางสาวณุรวี เวียงอินทร์ นางสาวมานิตา มุลผาลา นาสาวศุภลักษณ์ โฉสูงเนิน ระดับดี ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Sciences ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 1 กุมภาพันธ์ 2557
ถึง
2 กุมภาพันธ์ 2557
สดใส ตะรินันท์
นางสาวธิราวรรณ จันทรบุตร นางสาวปุณฑริกร รุ่งรัตกนกสิน นางสาวอังศุมาลิน คึมสูง ระดับดี ระดับ ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Sciences ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 1 กุมภาพันธ์ 2557
ถึง
2 กุมภาพันธ์ 2557
สดใส ตะรินันท์
นายชาญวุฒิ ธิติรัตนโชติ นางสาวธัฐญาดา เหล่าคงธรรม นายวิสันต์ มาวงษ์ ระดับดี ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmacy Practices ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 1 กุมภาพันธ์ 2557
ถึง
2 กุมภาพันธ์ 2557
สดใส ตะรินันท์
นางสาวจตุพร ประทุมเทศ ระดับดีมาก ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Science ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 1 กุมภาพันธ์ 2557
ถึง
2 กุมภาพันธ์ 2557
สดใส ตะรินันท์
นางสาวธนิสสา รามฤทธิ์ ระดับดีมาก ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Science ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 1 กุมภาพันธ์ 2557
ถึง
2 กุมภาพันธ์ 2557
สดใส ตะรินันท์
นางสาวสาวิตรี สาริกา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ธันวาคม 2556
ถึง
5 ธันวาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
นายพลวัฒน์ แก้วคำสอน และนางสาวอโณทัย วิริยะกาญจนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 สิงหาคม 2556
ถึง
8 สิงหาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
นางสาวนาฏนภา ดอกบัว รางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประเภทภาษาไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 สิงหาคม 2556
ถึง
8 สิงหาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
นายกฤษณ์ พรหมปัญญา รางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประเภทภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 สิงหาคม 2556
ถึง
8 สิงหาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
นายวิสันต์ มาวงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ประเภทภาษาไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 สิงหาคม 2556
ถึง
8 สิงหาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
นายกฤษณ์ พรหมปัญญา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ประเภทภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 สิงหาคม 2556
ถึง
8 สิงหาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
ผศ.ดร.ทวีศีกดิ์ จึงวัฒนตระกูล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 กรกฎาคม 2556
ถึง
30 กรกฎาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ บุุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 กรกฎาคม 2556
ถึง
30 กรกฎาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
นายปิยวิทย์ คำสุข บุุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 กรกฎาคม 2556
ถึง
30 กรกฎาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
นางนารี แก้ววงษา บุุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 กรกฎาคม 2556
ถึง
30 กรกฎาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
เภสัชกรหญิงวิสาขา บุญทศ งานเขียนในหนังสือ “สุขภาพดีตั้งแต่ตื่นยันนอน Be Healthy 24 Hour สำนักพิมพ์ Think Beyond 14 มิถุนายน 2556
ถึง
14 มิถุนายน 2556
สดใส ตะรินันท์
นางสาวณัฐณิชา นพคุณ และนางสาวงราลี ลิตา เกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 ประเภท นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13 มิถุนายน 2556
ถึง
13 มิถุนายน 2556
สดใส ตะรินันท์
นายกฤษณ์ พรหมปัญญา รางวัลชนะเลิศ English speech contest หัวข้อ The preparation of pharmacy students for the integration of ASEAN คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 มิถุนายน 2556
ถึง
6 มิถุนายน 2556
สดใส ตะรินันท์
นางสาวบัณฑิตา จงเปรมกิจไพศาล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 English speech contest หัวข้อ The preparation of pharmacy students for the integration of ASEAN คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 มิถุนายน 2556
ถึง
6 มิถุนายน 2556
สดใส ตะรินันท์
นายสหรัฐ คุ้มไกรสร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 English speech contest หัวข้อ The preparation of pharmacy students for the integration of ASEAN คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 มิถุนายน 2556
ถึง
6 มิถุนายน 2556
สดใส ตะรินันท์
นางสาววชิราภรณ์ สายบุบผา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 English speech contest หัวข้อ The preparation of pharmacy students for the integration of ASEAN คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 มิถุนายน 2556
ถึง
6 มิถุนายน 2556
สดใส ตะรินันท์
ภก.ศศิพงศ์ ทิพย์รัชดาพร รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 มิถุนายน 2556
ถึง
6 มิถุนายน 2556
สดใส ตะรินันท์
นายเอกชัย ดำเกลี้ยง รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันบริเวณเยื้อบุผิวและในกระแสเลือดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทางจมูกด้านโอวัลบูมินที่กักเก็บในอนุภาคไคโตแซนขนาดต่าง ๆ” ในการประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยทักษิณ 23 พฤษภาคม 2556
ถึง
23 พฤษภาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร รางวัล เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น ด้านบริบาลเภสัชกรรม ประจำปี 2556 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 24 เมษายน 2556
ถึง
26 เมษายน 2556
สดใส ตะรินันท์
นางสาวอรวรรณ ภักดีพินิจ นางสาวอรนัส อินทรามะ นางสาวธีรนุช พรมจันทร์ นางสาวกนกพร ชมาฤกษ์ นางสาวสิริกานต์ โกสุวรรณ นายณัฐกฤษฏ์ วรรณกาส นายชัชวินท์ คุณรัตน์ นางสาววรัญญา วงค์วรรณา นางสาวศรีสกุล ศรีสุข รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 15 มีนาคม 2556
ถึง
15 มีนาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา รางวัลชมเชย ในบทคัดย่อการศึกษาวิจัยหัวข้อ “การให้บริการเลิกบุหรี่” ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ คนทำงานในโครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 11 มีนาคม 2556
ถึง
11 มีนาคม 2556
สดใส ตะรินันท์
นางสาวสิริกานดา โกสุวรรณ นางสาวอรณัส อินทรามะ นางสาวอรวรรณ ภุกดีกินิจ นางสาวกนกวรรณ ลีละศาสตร์ ระดับดี ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 18 กุมภาพันธ์ 2556
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2556
สดใส ตะรินันท์
นายสยาม วาทะมาตย์ นางสาววาทินี พันธ์พรม ระดับดีเยี่ยม ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 18 กุมภาพันธ์ 2556
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2556
สดใส ตะรินันท์
นางสาวศรีสกุล ศรีสุข นางสาวธนพรรณ ชุมจันทร์ ระดับดีเยี่ยม ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 18 กุมภาพันธ์ 2556
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2556
สดใส ตะรินันท์
นางสาวอรณัส อินทรามะ รางวัลเชิดชูเกียรติและยกย่องในฐานะที่มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์แก่คณะและส่วนรวม และส่งเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 18 กุมภาพันธ์ 2556
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2556
สดใส ตะรินันท์
นางสาวอรณัส อินทรามะ รางวัลเชิดชูเกียรติและยกย่องในฐานะที่มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์แก่คณะและส่วนรวม และส่งเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 18 กุมภาพันธ์ 2556
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2556
สดใส ตะรินันท์
นางสาวภณิกชา วิชยปรีชา นายบัญชา ยิ่งงาม นายณัฐวุฒิ เจริญไทย ระดับดีเยี่ยม ประเภทวาจา สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 18 กุมภาพันธ์ 2556
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2556
สดใส ตะรินันท์
นางสาวจตุพร ประทุมเทศ ระดับดี ประเภทโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 18 กุมภาพันธ์ 2556
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2556
สดใส ตะรินันท์
รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการเฝ้าระวังยุงลายและโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานสิ่งพิมพ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 3 มกราคม 2556
ถึง
3 มกราคม 2556
สดใส ตะรินันท์
นายปิยวิทย์ คำสุข  รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาระบบเดินทางไปราชการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 23 พฤศจิกายน 2555
ถึง
23 พฤศจิกายน 2555
สดใส ตะรินันท์
นางสาวแวว คงศิลา รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พัฒนางานสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 23 พฤศจิกายน 2555
ถึง
23 พฤศจิกายน 2555
สดใส ตะรินันท์
นายปิยวิทย์ คำสุข  ระบบบันทึกข้อมูลภาระงานสำหรับอาจารย์ version 4 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 23 พฤศจิกายน 2555
ถึง
23 พฤศจิกายน 2555
สดใส ตะรินันท์
นายปิยวิทย์ คำสุข และ นางสาวนิธินันท์  ปวะบุตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ระบบปฏิทินการปฏิบัติราชการและวันลา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 23 พฤศจิกายน 2555
ถึง
23 พฤศจิกายน 2555
สดใส ตะรินันท์
ภญ.อนัญญา โฉมเฉลา รางวัล FAPA Congress 2012 Best Posters Presentation ในงานวิจัย Asthmatic Patients Management Outcomes at Warinchamrab Hospital งานประชุม FAPA Congress 2012 เมืองบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย 13 กันยายน 2555
ถึง
16 กันยายน 2555
สดใส ตะรินันท์
ภก.สัญญา ยืนราน ผลงานวิชาการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2554 กระทรวงสาธารณสุข 9 กันยายน 2555
ถึง
9 กันยายน 2555
สดใส ตะรินันท์
นายศศิพงศ์ ทิพย์รัชดาพร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่อง การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน เขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในงานประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพประจำปี 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 19 กรกฎาคม 2555
ถึง
20 กรกฎาคม 2555
สดใส ตะรินันท์
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2555
ถึง
1 เมษายน 2555
สดใส ตะรินันท์
นางนารี แก้ววงษา รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554 กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2555
ถึง
1 เมษายน 2555
สดใส ตะรินันท์
นางสาวจิระพรรณ ชมภูวิเศษ/ นางสาววรนันท์ รังสิมาวงศ์/ นางสาวหยาดรุ้ง สายราม/ นางสาวสุภาพร แก่นจันทร์/ นางสาวศิริพร หงษ์ไชคำ/ นายประมูล พันสุวรรณ/ นางสาวสุพรรณิกา ไทยานนท์ รางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงการแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 6 สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 15 มีนาคม 2555
ถึง
15 มีนาคม 2555
สดใส ตะรินันท์
นายยุทธนา แซ่โค้ว/นายวรฉัตร ปั้นหุ่น นำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation (ระดับ Good) สาขาวิชา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 12 กุมภาพันธ์ 2555
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2555
สดใส ตะรินันท์
นางสาวสิริลักษณ์ รักษ์รอด/นางสาวสาลินี ณ ระนอง นำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation (ระดับ Good) สาขาวิชา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 12 กุมภาพันธ์ 2555
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2555
สดใส ตะรินันท์
นางสาวภณิกชา วิชยปรีชา นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (ระดับ Good) สาขาวิชา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 12 กุมภาพันธ์ 2555
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2555
สดใส ตะรินันท์
ผศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา นำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation (ระดับ Special Praise) สาขาวิชา Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 กุมภาพันธ์ 2555
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2555
สดใส ตะรินันท์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชศาสตร์ การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 มกราคม 2555
ถึง
26 มกราคม 2555
สดใส ตะรินันท์
รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานการวิจัยเรื่อง โปรแกรมมัลติมีเดียแบบโต้ตอบเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 7 มิถุนายน 2554
ถึง
7 มิถุนายน 2554
สดใส ตะรินันท์
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล รางวัลพระราชทานชมเชยประเภทหนังสือสารคดีสำหรับเยาวชน เรื่อง "พืชพิษสัตว์พิษ" สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 25 มีนาคม 2554
ถึง
25 มีนาคม 2554
สดใส ตะรินันท์
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ/นายนรเศรษฐ์ ทองคำ รางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอแบบ Oral Presentation เรื่อง "ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)" ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 17 มีนาคม 2554
ถึง
18 มีนาคม 2554
สดใส ตะรินันท์
นางสาวกิติมา วรรณทอง นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) สาขา Clinical Practice คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2554
ถึง
13 กุมภาพันธ์ 2554
สดใส ตะรินันท์
นายบัญชา ยิ่งงาม นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) สาขา Production คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2554
ถึง
13 กุมภาพันธ์ 2554
สดใส ตะรินันท์
นางสาวสมฤดี เรียบร้อย นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) สาขา Production คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2554
ถึง
13 กุมภาพันธ์ 2554
สดใส ตะรินันท์
นางสาวจิรา จงเจริญกมล นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) สาขา Basic Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2554
ถึง
13 กุมภาพันธ์ 2554
สดใส ตะรินันท์
นางสาวกฤติญารัตน์ สมวงศ์ นำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)สาขา Basic Science คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2554
ถึง
13 กุมภาพันธ์ 2554
สดใส ตะรินันท์
นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation สาขานวัตกรรมใหม่ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมติดตามผู้ป่วยและบันทึกความต่อเนื่องทางยา งานบริบาลเภสัชกรรม ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เครือข่ายการดูแลโรคหัวใจ กระทรวงสาธารณสุข 26 มกราคม 2554
ถึง
28 มกราคม 2554
สดใส ตะรินันท์
นางสาวนุจรินทร์ เหลืองอิงคสุต/นางสาวทัศนีย์ แก้วแสง รางวัล Excellent award Poster Presentation สาขา Pharmaceutical Sciences ผลงานวิจัย เรื่อง “Improvement of Antioxidant Activity of Soy Bean Extract by Aspergillus oryzae Fermentation” ในการประกวดผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 13 กุมภาพันธ์ 2553
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2553
สดใส ตะรินันท์
นายนราธิป อุดมฉวี/นางสาวเมทินี อารยะพงศ์/นายธีรธัช วิโรจน์สกุลชัย/นายเทวินทร์ เทียนสุวรรณ/นายกรกานต์ พิพัฒน์ยรรยง รางวัลชมเชยโครงการประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 4 Marketing pharmacists group 20 มกราคม 2553
ถึง
20 มกราคม 2553
สดใส ตะรินันท์
นายศราวุธ เพิ่มพูนคุณารักษ์ รางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการด้านคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 14 กันยายน 2552
ถึง
17 กุมภาพันธ์ 2555
นรเศรษฐ์ ทองคำ
นายศราวุธ เพิ่มพูนคุณารักษ์ รางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการด้านสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมจากการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคเบาหวาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 14 กันยายน 2552
ถึง
15 กันยายน 2552
สดใส ตะรินันท์
นางสาวณัฐปภัสร์ ตั้งพานทอง สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เภสัชศาสตร์) มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 23 สิงหาคม 2552
ถึง
23 สิงหาคม 2552
สดใส ตะรินันท์
นางสาวอรณัส อินทรามะ สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เภสัชศาสตร์) มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 23 สิงหาคม 2552
ถึง
23 สิงหาคม 2552
สดใส ตะรินันท์