คณะกรรมการและคณะทำงาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 โครงสร้างคณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการสมาคม


นายเด่นชัย ดอกพอง
นายกสมาคม

นางศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
อุปนายก

นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์
เลขานุการ

นางสาวโสวิภา พลเยี่ยม
เหรัญญิก

นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
นายทะเบียน

นางสาวรุ่งนภา กงวงษ์
ประชาสัมพันธ์

นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
ปฏิคม

นางสาวธนวดี ปรีเปรม
กรรมการ

นางสาวอัญมณี ลาภมาก
กรรมการ

นางสาววรนันท์ รังสิมาวงศ์
กรรมการ

นายเกียรติศักดิ์ ภาดี
กรรมการ

นายศิวัสม์ สาระ
กรรมการ

นางจีริสุดา คำสีเขียว
กรรมการ

นายประสิทธิชัย พูลผล
กรรมการ

นางสาวสุรีวัลย์ ดวงจิตต์
กรรมการ
 กำหนดการประชุม