การจัดการความรู้ (KM)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


        
         การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM)   เป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคน สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) ที่สามารถเพิ่มขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด
          ทั้งนี้องค์ความรู้ในองค์กรมี  2 ประเภท ได้แก่
          1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit หรือ Codified Knowledge) คือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คู่มือต่างๆ
          2.ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมาให้ผู้อื่นทราบหรือเข้าใจ จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ เปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์

การพัฒนางาน / แนวปฏิบัติที่ดีของสายวิชาการ และสายสนับสนุน


KM Bank สายสนับสนุน      
KM Bank สายวิชาการ

แนวทางการเขียนข่าวและการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ถ่ายทอด : นายเพลิน วิชัยวงศ์
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 16 สิงหาคม 2564


การนำเสนผลงานวิจัยเรื่อง Glucocorticoid-inducedpancreatic B cell 
apoptosis through TRAIL deathreception
ผู้ถ่ายทอด :  นางสาวกาญจนา สุขศรี
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563


การใช้งาน google meet และโปรแกรม zoom
ผู้ถ่ายทอด ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย และนายอิศราวุธ สายมาศ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564


การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยระบบ REG
ผู้ถ่ายทอด : นางสาวอุษา ปัตเสน และนางสาวพัชราวดี กะวิกุล
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่  29 ตุลาคม 2563


แนวทางการจัดทำข้อมุลการรับฟังเสียงลูกค้า (VOC)
ผู้ถ่ายทอด : ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564


การนำเสนอการวิจัยเรื่อง  CD8 T cell immunity during tuberculosis
ผู้ถ่ายทอด : ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์ 
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่  15 มิถุนายน 2563


การจัดการระบบงานสารบรรณและหนังสือราชการ
ผู้ถ่ายทอด :  ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 22 กรกฎาคม 2563


การนำเสนอการวิจัยเรื่อง  Application of yeast model in drug discover
ผู้ถ่ายทอด : นายภูเบศน์ นิลาทะวงศ์
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563


การใช้งาน Microsoft Ecel ชั้นสูง
ผู้ถ่ายทอด : ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 22 กรกฎาคม 2563


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (REG)
ผู้ถ่ายทอด : ผศ.ทวนธน บุญลือ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 15 กันยายน 2563


การใช้งาน Microsoft Ecel เบื้องต้น
ผู้ถ่ายทอด : ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 15 กรกฎาคม 2563


การจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยอย่างไรให้ได้ 5 ดาว
ผู้ถ่ายทอด :  รศ.สุรีพล เกตุงาม และ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 15 สิงหาคม 2562


การใช้งานระบบ PharPAB Version 2
ผู้ถ่ายทอด :  นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 16 มิถุนายน 2563


แนวทางการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

ผู้ถ่ายทอด : รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์

วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 7 กันยายน 2561


การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน
ผู้ถ่ายทอด : นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย และนางนิธินันท์ สุยะลา
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 13 สิงหาคม 2562


แนวทางการพัฒนาระบบ LMS  เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ถ่ายทอด : ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 27 ธันวาคม 2560  / 23 กรกฎาคม 2561


แนวทางการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ผู้ถ่ายทอด : ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 15 สิงหาคม 2561


การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)
ผู้ถ่ายทอด : รศ.ธีราพร ชนะกิจ และคณะ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 19 ธันวาคม 2560


แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ผู้ถ่ายทอด : ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา 
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561


ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำวิจัยที่ Monash University
ผู้ถ่ายทอด : นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย และนายณัฐวัฒน์ ตระวัฒนพงษ์
ผู้เรียบเรียง : นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันที่ถ่ายทอด : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------knowledge management 2563 [PDF]
knowledge management 2562 [PDF]

knowledge management 2561 [PDF]


knowledge management 2560 [PDF]